[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/using-d-i/modules/i386/lilo-installer.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 14602 untranslated -->

  <sect3 arch="i386">
  <title>Instal·lació del carregador d'arrencada <command>LILO<command> a un disc dur</title>
<para>

El segon carregador d'arrencada de &architecture; s'anomena <quote>LILO</quote>.
És una programa antic i complex que ofereix moltes funcionalitats,
inclosa la gestió de l'arrencada del DOS, Windows i OS/2. Si teniu alguna
necessitat especial llegiu atentament les instruccions del directori
<filename>/usr/share/doc/lilo/</filename>;
també podeu fer una ullada al
<ulink url="&url-lilo-howto;">LILO mini-HOWTO</ulink>.

</para><para>

El &d-i; us permet triar, entre tres opcions diferents,  on instal·lar el carregador d'arrencada
<command>LILO</command>:

<variablelist>
<varlistentry>
<term>Master Boot Record (MBR)</term><listitem><para>

En aquest cas el <command>LILO</command> disposarà del control complet del
procés d'arrencada.

</para></listitem></varlistentry>
<varlistentry>
<term>una nova partició de Debian</term><listitem><para>
<term>new Debian partition</term><listitem><para>

Escolliu aquesta opció si voleu utilitzar un altre gestor
d'arrencada. El <command>LILO</command> s'instal·larà a l'inici
de la nova partició de Debian i funcionarà com a carregador
d'arrencada secundari.

</para></listitem></varlistentry>
<varlistentry>
<term>Other choice</term><listitem><para>
<term>Una altra opció</term><listitem><para>

És útil per a usuaris avançats que pretenen instal·lar el <command>LILO</command>
en una altra ubicació. En aquest cas se us demanarà la nova ubicació. Podeu utilitzar
l'estil dels noms del devfs, com per exemple els que comencen per
<filename>/dev/ide</filename>, <filename>/dev/scsi</filename>, i 
<filename>/dev/discs</filename>, també els noms tradicionals com 
<filename>/dev/hda</filename> o <filename>/dev/sda</filename>.

</para></listitem></varlistentry>
</variablelist>

</para><para>

Si després d'aquest pas ja no podeu arrencar el Windows 9x (o DOS),
per tornar a instal·lar el master boot record
haureu d'utilitzar un disc d'arrencada del Windows 9x (o DOS) i utilitzar
l'ordre
<userinput>fdisk /mbr</userinput> 
&mdash; recordeu que significarà que haureu
de tornar a Debian d'una altra manera! Per a més informació llegiu
<xref linkend="reactivating-win"/>.

</para>
  </sect3>

Reply to: