[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/using-d-i/modules/countrychooser.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 23058 -->


   <sect3 id="country-chooser">
   <title>Selecció del país</title>

<para>

Si heu seleccionat un idioma a <xref linkend="lang-chooser"/> que
té més d'un país associat (això passa pel xinès, l'anglès, el
francès, i molts altres idiomes), aquí podeu especificar el país.
Si seleccioneu <guimenuitem>altre</guimenuitem> al final de la llista,
se us presentarà una llista amb tots els països, agrupats per continents.

</para><para>

Aquesta selecció s'utilitzarà més endavant del procés d'instal·lació per
seleccionar la zona horària per defecte i un mirall de Debian apropiat per
la vostra localització geogràfica. Si els valors per defecte proposats per
l'instal·lador no són apropiats, podeu fer una elecció diferent. El país
seleccionat, junt amb l'idioma seleccionat, també pot afectar la configuració
de localització del sistema Debian.

</para>
   </sect3>

Reply to: