[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/boot-new/modules/timezone.xmlOn Fri, Oct 01, 2004 at 08:50:33PM +0200, Aleix Badia i Bosch wrote:
> Després de la pantalla de benvinguda configurareu la zona
> horària. Primer heu de seleccionar si el vostre rellotge

Zona horària, o fus horari?

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: