[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: 103% traduït !?Hola,

On Wed, Sep 15, 2004 at 06:11:41PM +0200, Orestes Mas wrote:
> Acabo de fer una ullada a la pàgina de traducció de l'instal.lador
> (level 4), i allí es diu que l'estat de la traducció del nivell 4 és del
> 103%, és a dir que hi ha més cadenes traduïdes que en el .POT original.
> 
> http://people.debian.org/~seppy/d-i/level4/ca.txt
> 
> És normal, això? Ho aviso per si a algú se li ha escapat.

Com no som els únics, no m'he preocupat massa. Li volia preguntar a
bubulle a veure què diu... supose que s'arreglarà ell a soles, de tota
manera.

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: