[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/using-d-i/using-d-i.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- $Id: using-d-i.xml 19074 2004-08-15 12:59:43Z fjpop-guest $ -->


 <chapter id="d-i-intro"><title>Utilització de l'instal·lador de Debian</title>

 <sect1><title>Com funciona l'instal·lador</title>
<para>

L'instal·lador de Debian consisteix en diversos elements de propòsit específic
que realitzen cadascuna de les tasques de la instal·lació. Cada element
compleix la seva tasca, preguntant a l'usuari les qüestions necessàries per
realitzar-la. Les preguntes tenen assignades prioritats, i la prioritat de les
preguntes que s'han de fer s'estableix quan s'inicia l'instal·lador.

</para><para>

Quan s'executa una instal·lació per defecte, només es fan les preguntes
essencials (d'alta prioritat). Això resulta en un procés d'instal·lació altament
automatitzat amb poca interacció de l'usuari. Els elements s'executen
automàticament en una seqüència; quins són els elements que s'executen depèn
principalment del mètode d'instal·lació que utilitzeu i del vostre maquinari.
L'instal·lador utilitzarà valors per defecte per a les preguntes que no es
facin.

</para><para>

Si hi hagués un problema, l'usuari veuria una pantalla d'error, i potser es
mostraria el menú d'instal·lació per tal que es seleccionés alguna acció
alternativa. Si no hi ha problemes, l'usuari mai veurà el menú d'instal·lació,
sinó que simplement haurà de contestar les preguntes de cada element. Les
notificacions d'errors greus tenen una prioritat 'crítica', de manera
que sempre es notifiqui a l'usuari.

</para><para>

Alguns dels valors per defecte que utilitza l'instal·lador es poden canviar
passant-li arguments d'arrencada quan el &d-i; comença. Si, per exemple,
desitgeu forçar una configuració de xarxa estàtica (el DHCP s'utilitza per
defecte si està disponible), podeu afegir el paràmetre d'arrencada
<userinput>netcfg/disable_dhcp=true</userinput>.
Podeu veure les opcions disponibles a <xref linkend="installer-args"/>.

</para><para>

Els usuaris capaços poden sentir-se més confortables amb una interfície
conduïda a través de menús, on l'usuari controla cada pas en comptes de deixar
que l'instal·lador els realitzi automàticament en una seqüència. Per utilitzar
l'instal·lador de forma manual, a través de menús, afegiu l'argument d'arrencada
<userinput>debconf/priority=medium</userinput>.

</para><para>

Si el vostre maquinari requereix que passeu opcions als mòduls del nucli tal i
com es van instal·lant, necessitareu iniciar l'instal·lador en mode
<quote>expert</quote>. Això es pot fer utilitzant l'ordre
<command>expert</command> per arrencar l'instal·lador o bé afegint
l'argument d'arrencada <userinput>debconf/priority=low</userinput>. El mode
expert us proporciona control total sobre el &d-i;

</para><para>

La visualització normal de l'instal·lador es basa en caràcters (en oposició a
les interfícies gràfiques, ara més familiars). El ratolí no és operacional en
aquest entorn. Aquí teniu les tecles que podeu utilitzar per navegar pels
diversos diàlegs. El <keycap>Tab</keycap> o la tecla de cursor a la
<keycap>dreta</keycap> mouen `endavant', i les <keycombo> <keycap>Maj</keycap>
<keycap>Tab</keycap> </keycombo> o el cursor a l'<keycap>esquerra</keycap> mouen
`enrere' entre els botons i seleccions que es mostren.
Les tecles de cursor <keycap>amunt</keycap> i <keycap>avall</keycap> seleccionen
diferents elements en una llista desplaçable, i també desplacen la mateixa
llista. A més, en llistes llargues, podeu teclejar una lletra per fer que la
llista es desplaci directament a la secció que tingui elements que comencin amb
aquesta lletra i utilitzar <keycap>Re Pàg</keycap> i <keycap>Av Pàg</keycap> per
desplaçar la llista per seccions. La <keycap>barra espaiadora</keycap>
selecciona un objecte com un quadre de verificació. Utilitzeu la tecla
&enterkey; per activar les eleccions.

</para><para arch="s390">

L'S/390 no suporta consoles virtuals. Podeu obrir una segona i tercera sessions
ssh per veure els registres que es descriuen a sota.

</para><para>

Els missatges d'error es redirigeixen a la tercera consola. Podeu accedir a
aquesta consola prement
<keycombo><keycap>Alt esquerra</keycap><keycap>F3</keycap></keycombo>
(manteniu premuda l'<keycap>Alt</keycap> esquerra mentre premeu la tecla de
funció <keycap>F3</keycap>); torneu al procés principal de l'instal·lador amb
<keycombo><keycap>Alt esquerra</keycap><keycap>F1</keycap></keycombo>.

</para><para>

També podeu trobar aquests missatges a <filename>/var/log/messages</filename>.
Després de la instal·lació, aquest registre es copia a
<filename>/var/log/debian-installer/messages</filename> en el vostre nou
sistema. Altres missatges de la instal·lació es poden trobar a
<filename>/var/log/</filename> durant la instal·lació i a
<filename>/var/log/debian-installer/</filename> després que l'ordinador s'hagi
iniciat en el sistema instal·lat.

</para>
 </sect1>


  <sect1 id="modules-list"><title>Introducció als elements</title>
<para>

Aquí hi ha una llista dels elements de l'instal·lador amb una breu descripció
del propòsit de cada element. Els detalls que podeu necessitar per saber com
utilitzar un element en particular són a <xref linkend="module-details"/>.

</para>

<variablelist>
<varlistentry>

<term>main-menu</term><listitem><para>

Mostra la llista d'elements a l'usuari durant l'operació de l'instal·lador, i
inicia un element quan se selecciona. Les preguntes del menú principal tenen
assignada una prioritat mitjana, de manera que si la vostra prioritat està
definida a alta o crítica (alta és el valor per defecte), no veureu el menú.
Per altra banda, si hi hagués un error que requerís la vostra intervenció, la
prioritat de les qüestions es pot abaixar temporalment per permetre-us resoldre
el problema, i, en aquest cas, pot aparèixer el menú.

</para><para>

Podeu arribar al menú principal seleccionant el botó "Enrere" repetidament, per
retrocedir tot el camí fet per l'element en execució.

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>languagechooser</term><listitem><para>

Mostra una llista d'idiomes i variants d'idiomes. L'instal·lador mostrarà els
missatges en l'idioma elegit, a no ser que la traducció per aquell idioma sigui
incompleta. Quan una traducció no és completa, es mostraran missatges en anglès.

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>countrychooser</term><listitem><para>

Mostra una llista de països. L'usuari pot elegir el país on viu.

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>kbd-chooser</term><listitem><para>

Mostra una llista de teclats, dels quals l'usuari tria el model que es
correspon amb el seu.

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>hw-detect</term><listitem><para>

Detecta automàticament la major part de maquinari del sistema, incloent targes
de xarxa, unitats de disc, i PCMCIA.

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>cdrom-detect</term><listitem><para>

Cerca i munta un CD d'instal·lació de Debian.

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>netcfg</term><listitem><para>

Configura les connexions de xarxa de l'ordinador de manera que es pugui
comunicar a través de la Internet.

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>iso-scan</term><listitem><para>

Cerca sistema de fitxers ISO, que poden ésser a un CD-ROM o al disc dur.

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>choose-mirror</term><listitem><para>

Presenta una llista de rèpliques de l'arxiu de Debian. L'usuari pot triar la
font dels seus paquets d'instal·lació.

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>cdrom-checker</term><listitem><para>

Comprova la integritat d'un CD-ROM. D'aquesta manera, l'usuari pot estar segur
que el CD-ROM d'instal·lació no està corromput.

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>lowmem</term><listitem><para>

El lowmem intenta detectar sistema amb poca memòria i aleshores fa diversos
trucs per treure parts innecessàries del &d-i; de la memòria (a canvi de perdre
algunes funcions).

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>anna</term><listitem><para>

Anna's Not Nearly APT (l'Anna casi no és l'APT). Instal·la paquets que s'han
obtingut de la rèplica o CD elegit.

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>partman</term><listitem><para>

Permet a l'usuari fer particions als discs adjunts al sistema, crear sistemes de
fitxers a les particions seleccionades, i adjuntar-los als punts de muntatge.
També s'inclouen funcions interessants com un mode completament automàtic i
suport per LVM. Aquesta és l'eina de gestió de particions preferida a Debian.

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>autopartkit</term><listitem><para>

Fa particions a un disc complet automàticament d'acord amb les preferències
preestablertes de l'usuari.

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>partitioner</term><listitem><para>

Permet a l'usuari fer particions als discs adjunts al sistema. S'elegeix un
programa de particions apropiat per l'arquitectura del vostre ordinador.

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>partconf</term><listitem><para>

Visualitza una llista de particions, i crea sistemes de fitxers a les
particions seleccionades d'acord amb les instruccions de l'usuari.

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>lvmcfg</term><listitem><para>

Ajuda a l'usuari a configurar el <firstterm>LVM</firstterm>
(Logical Volume Manager, gestor de volums lògics).

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>mdcfg</term><listitem><para>

Permet a l'usuari configurar el programari <firstterm>RAID</firstterm>
(Redundant Array of Inexpensive Disks, matriu redundant de discs barats).
Aquest programari RAID normalment és superior als barats controladors RAID IDE
(pseudomaquinari) que es troben a les plaques bases més noves.

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>base-installer</term><listitem><para>

Instal·la el conjunt de paquets més bàsic que permeten a l'ordinador funcionar
sota Linux quan s'arrenqui de nou.

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>os-prober</term><listitem><para>

Detecta els sistemes operatius instal·lats actualment a l'ordinador i passa
aquesta informació al bootloader-installer (instal·lador del carregador de
l'arrencada), que pot oferir-vos la capacitat d'afegir els sistemes operatius
descoberts al menú d'inici del carregador de l'arrencada. D'aquesta manera,
l'usuari pot triar fàcilment, durant l'arrencada, quin sistema operatiu iniciar.

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>bootloader-installer</term><listitem><para>

Instal·la un programa carregador de l'arrencada al disc dur, cosa que és
necessària per què l'ordinador pugui arrencar el Linux sense utilitzar un
disquet o CD-ROM. Molts carregadors de l'arrencada permeten a l'usuari elegir
un sistema operatiu alternatiu cada vegada que s'arrenca l'ordinador.

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>base-config</term><listitem><para>

Proporciona diàlegs per configurar els paquets bàsics del sistema d'acord a les
preferències de l'usuari. Això es fa normalment després d'arrencar de nou
l'ordinador; és la 'primera execució' del nou sistema Debian.

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>shell</term><listitem><para>

Permet a l'usuari executar un intèrpret d'ordres des del menú, o en una segona
consola.

</para></listitem>
</varlistentry>
<varlistentry>

<term>bugreporter</term><listitem><para>

Proveeix una forma per a què l'usuari registri informació en un disquet quan es
troba algun problema, per tal de, després, informar dels problemes amb el
programari d'instal·lació als desenvolupadors de Debian de forma acurada.

</para></listitem>
</varlistentry>

</variablelist>

 </sect1>

&using-d-i-components.xml;

</chapter>


Reply to: