[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/welcome/what-is-debian.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- $Id: what-is-debian.xml 14388 2004-04-25 14:55:39Z mck-guest $ -->

 <sect1 id="what-is-debian">
 <title>Què és Debian?</title>
<para>

Debian és una organització formada únicament per voluntaris i dedicada al
desenvolupament del programari lliure i a la promoció dels ideals de la Free
Software Foundation. El projecte Debian va començar l'any 1993, quan l'Ian
Murdock va emetre una invitació oberta als desenvolupadors de programari per
contribuir a una distribució de programari completa i coherent basada en el
relativament nou nucli del Linux. Aquest petit grup d'entusiastes
especialitzats, que va ésser originalment patrocinat per la
<ulink url="&url-fsf-intro;">Free Software Foundation</ulink>
i influenciat per la filosofia <ulink url="&url-gnu-intro;">GNU</ulink>, ha
crescut amb els anys fins a esdevenir una organització d'aproximadament
&num-of-debian-developers; <firstterm>desenvolupadors de Debian</firstterm>.

</para><para>

Els desenvolupadors de Debian estan involucrats en diverses activitats, que
inclouen l'administració dels llocs <ulink url="&url-debian-home;">Web</ulink> i
<ulink url="&url-debian-ftp;">FTP</ulink>, el disseny gràfic, l'anàlisi legal
de les llicències de programari, la redacció de documentació i, evidentment,
el manteniment de paquets de programari.

</para><para>

Amb l'objectiu de comunicar la nostra filosofia i atreure els
desenvolupadors que creuen en els principis que representa Debian, el
projecte Debian ha publicat una colla de documents que estructuren els nostres
valors i serveixen de guia a què significa ser un desenvolupador de Debian:

<itemizedlist>
<listitem><para>

El <ulink url="&url-social-contract;">Contracte Social de Debian</ulink> és
una declaració dels compromisos de Debian amb la comunitat del programari
lliure. Qualsevol persona que accepti acollir-se al Contracte Social pot
convertir-se en un <ulink url="&url-new-maintainer;">mantenidor</ulink>.
Qualsevol mantenidor pot introduir nou programari a Debian &mdash; sempre i quan
aquest programari es consideri lliure segons els nostres criteris, i el paquet
segueixi els nostres estàndards de qualitat.

</para></listitem>
<listitem><para>

Les
<ulink url="&url-dfsg;">Directives del Programari Lliure de Debian</ulink>
(DFSG) són una declaració clara i concisa del criteris de Debian referents al
programari lliure. Les DFSG són un document amb molta influència dins del
moviment del programari lliure, i és la base de la
<ulink url="&url-osd;">definició de codi obert</ulink>.

</para></listitem>
<listitem><para>

El <ulink url="&url-debian-policy;">manual de política de Debian</ulink> és una
especificació extensa dels estàndards de qualitat del projecte Debian.

</para></listitem>
</itemizedlist>
</para><para>

Els desenvolupadors de Debian també estan involucrats en altres projectes;
alguns d'ells específics de Debian, i d'altres que concerneixen a parts o a la
totalitat de la comunitat del Linux. Alguns exemples són: 

<itemizedlist>
<listitem><para>

La <ulink url="&url-lsb-org;">Base Estàndard del Linux</ulink> és un projecte
enfocat a estandarditzar el sistema bàsic GNU/Linux, cosa que permetrà als
desenvolupadors de programari i maquinari de terceres parts dissenyar fàcilment
programes i controladors de dispositius per al Linux en general, en comptes de
fer-ho per una distribució específica de GNU/Linux.

</para></listitem>
<listitem><para>

L'<ulink url="&url-fhs-home;">estàndard de jerarquia del sistema de fitxers</ulink>
(FHS) és un esforç per estandarditzar l'esquema del sistema de fitxers del Linux.
L'FHS permetrà als desenvolupadors de programari concentrar els seus esforços a
dissenyar els programes, sense haver-se de preocupar de com s'instal·larà el
paquet en diferents distribucions de GNU/Linux.

</para></listitem>
<listitem><para>

El <ulink url="&url-debian-jr;">Debian Jr.</ulink> és un projecte intern
que vol assegurar-se que Debian té alguna cosa per oferir als usuaris més joves.

</para></listitem>
</itemizedlist>

</para><para>

Vegeu les <ulink url="&url-debian-faq;">PMF de Debian</ulink> per obtenir
informació més general sobre Debian.

</para>

 </sect1>


Reply to: