[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://uifFitxer: uif_1.0.4-8_templates.pot
Versió: 0.1
Estat Total: 17 Fuzzy: 0 Untranslated: 0
Historial
12/3/2004 Aleix Badia i Bosch (0.1)

Cadenes fuzzy o untranslated pendents:

-- Fuzzy
-- Untranslated

# uif (debconf) translation to Catalan.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: uif_1.0.4-8_templates\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-20 11:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-12 19:46GMT\n"
"Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#. Choices
#: ../templates:3
msgid "don't touch, workstation"
msgstr "no ho toqueu, estació de treball"

#. Description
#: ../templates:5
msgid "Firewall configuration method"
msgstr "Mètode de configuració del tallafocs"

#. Description
#: ../templates:5
msgid ""
"The Firewall can be initialized using debconf, or using information "
"you manually put into /etc/uif/uif.conf."
msgstr ""
"El tallafocs es pot inicialitzar utilitzant el debconf o utilitzant la "
"informació introduïda manualment al fitxer /etc/uif/uif.conf."

#. Description
#: ../templates:11
msgid "Enter trusted hosts and/or networks"
msgstr "Introduïu els ordinadors i/o xarxes de confiança"

#. Description
#: ../templates:11
msgid ""
"In workstation mode, you can specify some hosts or networks to be globally "
"trusted. All incoming traffic coming from there will be allowed. "
"Multiple entries have to be seperated with spaces."
msgstr ""
"En el mode d'estació de treball podeu definir una relació de confiança "
"global amb diversos ordinadors o xarxes. Es permetrà tot el tràfic provinent "
"de la relació. Introduïu les entrades múltiples separades per espais."

#. Description
#: ../templates:11
msgid "Example: 10.1.0.0/16 trust.mydomain.com 192.168.1.55"
msgstr "Exemple: 10.1.0.0/16 trust.mydomain.com 192.168.1.55"

#. Description
#: ../templates:21
msgid "Do you want your host to be reachable via ping?"
msgstr "Voleu que el vostre servidor respongui via el ping?"

#. Description
#: ../templates:21
msgid ""
"Normally an internet host should be reachable with pings. Choosing no here "
"will disabable pings which might be somewhat confusing when analyzing "
"network problems."
msgstr ""
"Normalment els ordinador d'internet haurien de respondre via ping. Si "
"escolliu no, s'inhabilitarà el ping i pot induir a confusions en l'anàlisi "
"de problemes de xarxa."

#. Description
#: ../templates:29
msgid "Do you want your host to react to traceroutes?"
msgstr "Voleu que l'ordinador reaccioni al traceroute?"

#. Description
#: ../templates:29
msgid ""
"Normally an internet host should react to traceroutes. Choosing no here will "
"disable this, which might be somewhat confusing when analyzing network "
"problems."
msgstr ""
"Normalment un ordinador d'internet hauria de reaccionar al traceroute. Si "
"escolliu no, s'inhabilitarà i pot induir a confusions en l'anàlisi de "
"problemes de xarxa."

#. Description
#: ../templates:36
msgid "Firewall for simple workstation setups."
msgstr "Tallafocs per a configuracions d'estació de treball simples."

#. Description
#: ../templates:36
msgid ""
"Warning: This configuration provides a very simple firewall setup which is "
"only able to trust certain hosts and configure global ping / traceroute "
"behaviour."
msgstr ""
"Avís: la configuració proporciona una configuració de tallafocs simple que "
"permet establir relacions de confiança amb determinats ordinadors i "
"configurar el comportament del ping/traceroute globals."

#. Description
#: ../templates:36
msgid ""
"If you need a more specific setup, use /etc/uif/uif.conf as a template and "
"choose \"don't touch\" next time."
msgstr ""
"Si necessiteu una configuració més específica utilitzeu el fitxer /etc/uif/"
"uif.conf com a plantilla i escolliu \"no ho toquis\" la propera vegada."

#. Description
#: ../templates:46
msgid "Error in list of trusted hosts!"
msgstr "S'ha produït un error en la llista d'ordinadors de confiança"

#. Description
#: ../templates:46
msgid ""
"Please check the hosts / networks you entered. One or more entries are not "
"correct, contain no resolvable hosts, valid IP-addresses, valid network "
"definitions or masks."
msgstr ""
"Comproveu els ordinadors/xarxes que heu introduït. Una o més entrades no són "
"correctes perquè contenen ordinadors que no es poden resoldre, adreces d'IP "
"no vàlides o definicions de la xarxa o màscares no vàlides."

Reply to: