[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

TraduccionsEstic intentant enviar un ITT amb totes les peticions però sembla que no
el reenvia, i l'altre dia em passava el mateix a l'intentar enviar el
RFR de l'actualització de l'aptitude.

Us adjunto els fitxers que m'he mirat. Espero que en un altre moment
pugui enviar el ITT -> RFR.

salut


# ucf (debconf) translation to Catalan.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ucf_0.30_templates\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-20 11:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-05 19:46GMT\n"
"Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: title
#. Description
#: ../templates:3
msgid "Modified configuration file"
msgstr "Fitxer de configuració modificat"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:7
msgid "show a 3 way difference between available versions of the file"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:7
msgid ""
"do a 3 way merge between available versions of the file [Very Experimental]"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:15
msgid "install the package maintainer's version"
msgstr "instal·la la versió del mantenidor del paquet"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:15
msgid "keep your currently-installed version"
msgstr "mantén la versió instal·lada actualment"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:15
msgid "show the differences between the versions"
msgstr "mostra les diferències entre les versions"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:15
msgid "start a new shell to examine the situation"
msgstr "inicia una nova línia de comandes per examinar la situació"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:17
msgid "What would you like to do about ${BASENAME}?"
msgstr "Què voleu fer respecte el ${BASNAME}?"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:17
msgid ""
"A new version of configuration file ${FILE} is available, but your version "
"has been locally modified."
msgstr ""
"Hi ha una nova versió del fitxer de configuració ${FILE}, però la vostra "
"versió s'ha modificat localment."
# udftools (debconf) translation to Catalan.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: udftools_1.0.0b2-5_templates\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-20 11:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-05 19:46GMT\n"
"Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Choices
#: ../templates:3
msgid "Create device files, Do nothing"
msgstr "Crea els fitxers del dispositiu, no facis res"

#. Description
#: ../templates:5
msgid "Create device files (/dev/pktcdvd0 etc.)?"
msgstr "Voleu crear els fitxers del dispositiu (/dev/pktcdvd0 etc)?"

#. Description
#: ../templates:5
msgid ""
"The \"pktsetup\" tool supplied as part of the udftools package can be used "
"to set up packet writing for CD/DVD devices. However, the corresponding "
"device files /dev/pktcdvd0 etc. are not present on your system. Should I "
"create them?"
msgstr ""
"L'eina \"pktsetup\" proporcionada pel paquet udftools es pot utilitzar per "
"configurar l'escriptura de paquets pels dispositius CD/DVD. Tot i això, el "
"sistem no té els fitxers del dispositiu /dev/pktcdvd0, etc. Voleu que els "
"creï?"
# update-cluster (debconf) translation to Catalan.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: update-cluster_0.41.2-1_templates\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-20 11:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-05 19:46GMT\n"
"Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#. Description
#: ../update-cluster.templates:3
msgid "How many nodes do you have ?"
msgstr "Quan nodes teniu ?"

#. Description
#: ../update-cluster.templates:3
msgid "Enter 0 if you do not want to add anything here."
msgstr "Introduïu 0 si no hi voleu afegir res."

#. Description
#: ../update-cluster.templates:8
msgid "Information for node ${node}."
msgstr "Informació pel node ${node}."

#. Description
#: ../update-cluster.templates:8
msgid ""
"Enter information for node ${node} in the format shown below. This "
"information will be passed to update-cluster-add to create cluster.xml."
msgstr ""
"Introduïu la informació pel node ${node} en el format que es mostra a sota. "
"La informació es passarà a l'update-cluster-add per crear el fitxer cluster."
"xml."

#. Description
#: ../update-cluster.templates:8
msgid "Hostname    IP address   MAC address   notes"
msgstr "Ordinador   Adreça d'IP  Adreça MAC   notes"
# uptimed (debconf) translation to Catalan.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: uptimed_1:0.3.1-1_templates\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-20 11:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-05 19:46GMT\n"
"Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Choices
#: ../uprecords-cgi.templates:3
msgid "pre, list, table"
msgstr "pre, list, table"

#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:5
msgid "Which format should uprecords.cgi use?"
msgstr "Quin format ha d'utilitzar l'uprecords.cgi?"

#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:5
msgid ""
"The uprecords CGI script has different ways of doing a proper display "
"layout. Which method you want to use depends mainly on your personal "
"preference. Available options are:"
msgstr ""
"La seqüència CGI de l'uprecords disposa de diferents mètodes per generar un "
"format de visualització correcte. El mètode a utilitzar depèn de les vostres "
"preferències personals. Les opcions disponibles són:"

#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:5
msgid ""
" - pre: Encloses everything in <pre>...</pre>\n"
" - list: Makes a list, using <ol>...</ol>\n"
" - table: Creates an HTML table."
msgstr ""
" - pre: inclou tot el que estigui entre <pre>...</pre>\n"
" - list: genera una llista utilitzant <ol>...</ol>\n"
" - table: crea una taula d'HTML."

#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:17
msgid "How many records should uprecords.cgi show?"
msgstr "Quants registre ha de mostrar l'uprecords.cgi?"

#. Description
msgid ""
"While uptimed may keep a large number of uptime records, not all of them are "
"interesting to the outside world. Thus, you can limit the number of records "
"that will be shown here."
msgstr ""
"Tot i que l'uptimed mantingui un gran nombre de registre de l'uptime, no "
"tots són interessants per a l'exterior. �s per això que hi podeu limitar el "
"nombre de registre que es mostraran."

#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:24
msgid "uprecords.cgi has been installed into the webtree"
msgstr "s'ha instal·lat l'uprecords.cgi a l'arbre de la web"

#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:24
msgid ""
"You have installed the uprecords-cgi package. That means that a new CGI "
"script has been installed, which is now visible to the outside world as "
"http://${hostname}/cgi-bin/uprecords.cgi (if you didn't modify your "
"webserver configuration to have CGI scripts in a different place)."
msgstr ""
"Heu instal·lat el paquet uprecords-cgi. S'ha instal·lat una nova seqüència "
"CGI que és visible des de l'exterior a través de l'adreça http://${hostname}/";
"cgi-bin/uprecords.cgi (si no heu modificat la configuració del servidor web "
"per situar les seqüències en una ubicació diferent)."

#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:24
msgid ""
"In the default webserver configuration, CGI scripts are accessible from "
"anywhere in the world. If you do not want this, you should set up access "
"restrictions (but who doesn't want to show off with his/her uptimes?)."
msgstr ""
"Les seqüències CGI són accessibles, per defecte, des de qualsevol lloc de "
"l'exterior. Si voleu modificar aquesta característica heu de definir "
"restriccions d'accés (però qui no vol fardar dels seus uptime?)."

#. Description
#: ../uprecords-cgi.templates:24
msgid ""
"You may also want to modify the HTML header and footer files in /etc/"
"uprecords-cgi or tell your webmaster to do so (remember to give him the "
"necessary permissions then)."
msgstr ""
"Segurament també voldreu modificar els fitxers de capçalera i peu de pàgina "
"d'HTML de /etc/uprecords-cgi o delegar-ho a l'administrador de la web "
"(recordeu donar-li els permisos necessaris)."

#. Description
#: ../uptimed.templates:4
msgid "How many seconds should pass between database updates?"
msgstr ""
"Quants segons han de passar entre les actualitzacions de les bases de dades?"

#. Description
#: ../uptimed.templates:4
msgid ""
"Uptimed will update its database every n seconds so that the uptime doesn't "
"get lost in case of a system crash. You can set how frequently this will "
"happen (use higher values if you want to avoid disk activity, for example on "
"a laptop). 60 seconds should be a reasonable default."
msgstr ""
"L'uptimed actualitzarà la base de dades cada n segons perquè l'uptime no es "
"perdi en cas de produir-se una fallada del sistema. Podeu definir la "
"freqüència de les actualitzacions (utilitzeu valors alts si voleu evitar "
"l'activitat del disc, per exemple en un ordinador portàtil). 60 segon és un "
"valor predeterminat raonable."

#. Description
#: ../uptimed.templates:13
msgid "How many records should be kept?"
msgstr "Quants registres s'han de mantenir?"

#. Description
#: ../uptimed.templates:13
msgid ""
"On systems that reboot frequently (such as desktop PCs), you will get a "
"fairly large list of uptime records pretty soon. To avoid this, uptimed will "
"only keep the n highest uptimes. You may want to limit this to a lower value "
"if you want to get emails each time a record is broken or reboot your "
"machine often. 10 is a nice value."
msgstr ""
"En els sistemes que es reinicien sovint obtindreu una llista de registres "
"d'uptime llarga i en un interval de temps relativament curt (com els "
"ordinadors de sobre taula). Per evitar-ho l'uptimed només mantindrà els "
"uptime més grans. Probablement ho voldreu limitar a un valor més baix si "
"voleu rebre un correu cada vegada que hi hagi un error en un registre o "
"reinicieu l'ordinador sovint. El 10 és un valor raonable."

#. Choices
#: ../uptimed.templates:22
msgid "Never, Record, Milestone, Both"
msgstr "Never, Record, Milestone, Both"

#. Description
#: ../uptimed.templates:24
msgid "Send mails if a milestone or record is reached?"
msgstr "S'han d'enviar correus si s'assoleix una fita o un registre?"

#. Description
#: ../uptimed.templates:24
msgid ""
"Uptimed can be configured to send a mail each time a record is broken or a "
"\"milestone\" is reached. You can choose whether you"
msgstr ""
"L'uptimed es pot configurar perquè enviï un correu cada vegada que es "
"produeixi un error en un registre o s'assoleixi una \"fita\". Podeu escollir "
"l'opció que considereu més interessant."

#. Description
#: ../uptimed.templates:24
msgid ""
" - never want to receive these mails\n"
" - want to be notified only when a record is broken\n"
" - would like to know about milestones\n"
" - are interested in both"
msgstr ""
" - no es volen rebre els correus\n"
" - es vol rebre la notificació d'un error en un registre\n"
" - es vol rebre informació quant a les fites\n"
" - s'està interessat en ambdós"

#. Description
#: ../uptimed.templates:36
msgid "Where should uptimed send its mails to?"
msgstr "On s'han d'enviar els correus de l'uptimed?"

#. Description
#: ../uptimed.templates:36
msgid ""
"Since you have chosen to be sent emails, you should specify where to send "
"these mails. The default \"root@localhost\" makes sort of sense, but if you "
"are one of many sysadmins and you are unsure whether the other admins want "
"to get these mails, you should probably set this to your real address."
msgstr ""
"Ja que heu escollit que s'enviïn correus heu d'especificar on s'han "
"d'enviar. L'adreça predeterminada \"root@localhost\" és lògica, però si sou "
"un de múltiples administradors de sistemes i no esteu segur de que els "
"altres vulguin rebre els correus, podeu especificar la vostra adreça real."

#. Description
#: ../uptimed.templates:44
msgid "Milestone configuration should be done manually"
msgstr "La configuració de les fites s'ha de realitzar manualment"

#. Description
#: ../uptimed.templates:44
msgid ""
"While all other configuration options can be set here, the milestones must "
"be configured manually in /etc/uptimed.conf. Since you have chosen to "
"receive emails for milestones you may probably want to edit that file."
msgstr ""
"Tot i que la resta d'opcions de configuració s'hi poden especificar, les "
"fites s'han de configurar manualment a /etc/uptimed.conf. Com que heu "
"escollit rebre correus de les fites probablement voldreu editar aquest "
"fitxer."
# uqwk (debconf) translation to Catalan.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: uqwk_2.21-7_templates\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-20 11:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-05 19:46GMT\n"
"Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Description
#: ../uqwk.templates:3
msgid "What news server should be used for reading and posting news?"
msgstr ""
"Quin servidor de notícies s'ha d'utilitzar per enviar i llegir notícies?"

#. Description
#: ../uqwk.templates:3
msgid ""
"What news server (NNTP server) should be used for reading and posting news?"
msgstr ""
"Quin servidor de notícies (servidor d'NNTP) s'ha d'utilitzar per enviar i "
"llegir notícies?"

#. Description
#: ../uqwk.templates:3
msgid "Enter the fully qualified domain name of the server."
msgstr "Introduïu el nom del domini qualiificat complet del servidor."
# usermin (debconf) translation to Catalan.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: usermin_1.050-3_templates\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-20 11:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-05 19:46GMT\n"
"Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../usermin.templates:4
msgid "Which hostname should be used by the web server?"
msgstr "Quin nom d'ordinador ha d'utilitzar el servidor web?"
# uucp (debconf) translation to Catalan.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: uucp_1.07-3_templates\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-20 11:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-05 19:46GMT\n"
"Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#. Description
#: ../uucp.templates:3
msgid "uucp crontab corrupted on upgrade"
msgstr "durant l'actualització s'ha generat un error al crontab de l'uucp"

#. Description
#: ../uucp.templates:3
msgid ""
"Older versions of the uucp package unfortunatly corrupted the uucp crontab "
"upon upgrade (the first 3 lines got removed). The crontab was installed as a "
"user crontab of the uucp user."
msgstr ""
"Les versions antigues del paquet uucp generen errors al crontab de l'uucp "
"durant l'actualització (les tres primeres línies se suprimeixen). El crontab "
"s'ha instal·lat com a usuari crontab o uucp."

#. Description
#: ../uucp.templates:3
msgid ""
"The new crontab can be found in /etc/cron.d/uucp. It does not need "
"installing via crontab(1)."
msgstr ""
"El crontab nou es pot trobar a /etc/cron.d/uucp. No és necessari instal·lar-"
"lo utilitzant el crontab(1)."

#. Description
#: ../uucp.templates:3
msgid "Please change that file according to your needs."
msgstr "Modifiqueu el fitxer en funció de les vostres necessitats."

#. Description
#: ../uucp.templates:3
msgid ""
"What is left from your old crontab file can be found in /etc/uucp/crontab. "
"You may remove this file if you do not need it any longer."
msgstr ""
"Les restes del fitxer crontab antic es troben a /etc/uucp/crontab. L'haurieu "
"de suprimir si no el necessiteu més."
# uw-imap (debconf) translation to Catalan.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: uw-imap_7:2002edebian1-1_templates\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-20 11:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-05 19:46GMT\n"
"Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../ipopd.templates.master:3
msgid "pop2, pop3, pop3s"
msgstr "pop2, pop3, pop3s"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../ipopd.templates.master:5 ../uw-imapd.templates.master:5
msgid "Which ports should the server listen on?"
msgstr "Quins ports ha d'escoltar el servidor?"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../ipopd.templates.master:5
msgid "pop2 = POP 2 on TCP port 109 with TLS support. This is obsolete."
msgstr "pop2= El POP 2 al port de TCP 109 amb el suport de TLS. Està obsolet."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../ipopd.templates.master:5
msgid "pop3 = POP 3 on TCP port 110 with TLS support."
msgstr "pop3 = El POP 3 al port de TCP 110 amb el suport de TLS."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../ipopd.templates.master:5
msgid "pop3s = POP 3 on TCP port 995 with SSL support."
msgstr "pop3s = El POP 3 al port de TCP 995 amb el suport d'SSL."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../ipopd.templates.master:5
msgid "If in doubt, choose pop3 and pop3s."
msgstr "Si dubteu escolliu el pop3 i el pop3s."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libc-client2002edebian.templates.master:21
msgid "Continue installing libc-client without Maildir support?"
msgstr ""
"Voleu continuar la instal·lació del libc-client sense el suport del Maildir?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libc-client2002edebian.templates.master:21
msgid ""
"Libc-client earlier than version 2002d (and development versions of 2003) "
"included an unofficial and no longer maintained patch to support Maildirs. "
"By default Maildirs were not used by uw-imapd or ipopd, but if you have "
"changed your system configuration or other installed programs depend on libc-"
"client then upgrading may result in broken mail handling."
msgstr ""
"Les versions del libc-client anteriors a la 2002d (i les versions de "
"desenvolupament del 2003) incloïen un pedaç no oficial i que ja no és manté "
"per suportar els Maildir. L'uw-imapd i l'ipopd no utilitzen els Maildir per "
"defecte, però si heu canviat la configuració del sistema o d'altres "
"programes instal·lats depenen del libc-client l'actualització pot induir a "
"errors en la gestió del correu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libc-client2002edebian.templates.master:21
msgid ""
"Do you want to continue installing a libc-client without Maildir support?"
msgstr ""
"Voleu continuar la instal·lació d'un libc-client sense el suport del Maildir?"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../uw-imapd.templates.master:3
msgid "imap2, imap3, imaps"
msgstr "imap2, imap3, imaps"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../uw-imapd.templates.master:5
msgid ""
"imap2 = IMAP 4Rev1 (not 2, strangely enough) on TCP port 143 with TLS "
"support."
msgstr ""
"imap2 = L'IMAP 4Rev1 (no la 2, suficientment estrany) al port de TCP 143 amb "
"el suport de TLS."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../uw-imapd.templates.master:5
msgid "imap3 = IMAP 3 on TCP port 220 with TLS support. This is obsolete."
msgstr "imap3 = L'IMAP 3 al port de TCP 220 amb el suport de TLS. Ã?s obsolet."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../uw-imapd.templates.master:5
msgid "imaps = IMAP 4Rev1 on TCP port 993 with SSL support."
msgstr "imaps = L'IMAP 4Rev1 al port de TCP 993 amb el suport d'SSL."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../uw-imapd.templates.master:5
msgid "If in doubt, pick imap2 and imaps."
msgstr "Si dubteu escolliu l'imap2 i l'imaps."

Reply to: