[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR2] po-debconf://ca-certificatesHola!

He afegit el suggeriment d'en Pep Roca de dir "les CA" sistemàticament.
El que no he fet l'altre canvi pels motius que exposava en el meu
missatge de rèplica. Si algú té alguna opinió sobre el tema, estaria bé
que en donés la seva visió.

Gràcies!
-- 
Josep Monés i Teixidor
Clau GnuPG: gpg --recv-keys 80E85CC4

Attachment: ca.po
Description: application/po

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: