[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://tetex-base# Catalan translation of tetex-base debconf template
# Copyright (c) 2004 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as the tetex-base package.
# Josep Monés i Teixidor <jmones@puntbarra.com>, 2004.
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tetex-base 2.0.2-5.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-03-18 07:51+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-05 01:02+0100\n"
"Last-Translator: Josep Monés i Teixidor <jmones@puntbarra.com>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#. Description
#: ../templates:4
msgid "Remove old conffiles?"
msgstr "Suprimeix els fitxers de configuració antics?"

#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"Old conffiles from a previous version of tetex-base were found. Most of "
"these were map files for dvips and now removed from the upstream source."
msgstr ""
"S'han trobat fitxers de configuració antics d'una versió anterior de tetex-"
"base. La majoria d'ells són fitxers map per dvips que ara s'han eliminat en "
"les noves versions del codi font per part dels seus creadors."

#. Description
#: ../templates:4
#, no-c-format
msgid ""
"If you think you have modified such files, then you may refuse this option "
"and preserve them.  You can find the list of such conffiles in /var/lib/dpkg/"
"info/tetex-base.config but, for almost 99% of you, it is strongly "
"recommended to remove these files right now!"
msgstr ""
"Si penseu que heu modificat aquests fitxers, llavors potser podeu rebutjar "
"aquesta opció per conservar-los. Podeu trobar la llista d'aquests fitxers de "
"configuració a /var/lib/dpkg/info/tetex-base.config però, per al 99% dels "
"usuaris, es recomana molt intensament suprimir aquests fitxers."

#. Description
#: ../templates:16
msgid "Remove old updmap?"
msgstr "Suprimir l'antic updmap?"

#. Description
#: ../templates:16
msgid ""
"Old /etc/texmf/dvips/updmap from a previous version of tetex-base were "
"found.  This script was completely rewritten and its behavior was changed "
"essentially from the previous version."
msgstr ""
"S'ha trobat el fitxer /etc/texmf/dvips/updmap d'una versió prÚvia de tetex-"
"base. Aquest fitxer de seqÌÚncia s'ha reescrit completament i s'ha canviat "
"el seu comportament bàsic respecte la versió anterior."

#. Description
#: ../templates:16
#, no-c-format
msgid ""
"If you think you have modified this file, then you may refuse this option "
"and preserve it but, for almost 99% of you, it is strongly recommended to "
"remove this file right now!"
msgstr ""
"Si creieu que heu modificat aquest fitxer, podeu rebutjar aquesta opció per "
"conservar-lo però, per al 99% dels usuaris, es recomana molt intensament "
"suprimir aquest fitxer."

#. Description
#: ../templates:28
msgid "Remove old dat files for texdoctk?"
msgstr "Voleu suprimir els fitxers dat antics per a texdoctk?"

#. Description
#: ../templates:28
msgid ""
"Old dat files for texdoctk from a previous version of tetex-base were "
"found.  They were texdoc-100.dat, texdoc-102.dat, texdoc-103.dat and they "
"were for texdoctk only in teTeX beta version."
msgstr ""
"S'han trobat fitxers dat antics per a texdoctk d'una versió anterior de "
"tetex-base. Es tracta de texdoc-100.dat, texdoc-102.dat, texdoc-103.dat i "
"eren fitxers per texdoctk només en la versió beta de teTeX."

#. Description
#: ../templates:28
#, no-c-format
msgid ""
"If you think you have modified such them, then you may refuse this option "
"and preserve them but, for almost 99% of you, it is strongly recommended to "
"remove these files right now!"
msgstr ""
"Si creieu que heu modificat aquests fitxers, podeu rebutjar aquesta opció "
"per tal de conservar-los però, per al 99% dels usuaris, es recomana molt "
"intensament suprimir aquests fitxers."

Reply to: