[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [ITT] po://aptitude_0.2.14/po/ca.poOn Sat, Feb 28, 2004 at 04:12:36PM +0100, Aleix Badia i Bosch wrote:
> Com s'hauria de fer referència a actualitzacions en la utilització de
> l'aplicació de coordinació ?

Supose que ficant un comentari en el cos del missatge. Si es canvis no
són res de l'altre món, potser es pot enviar l'actualització directament
a la BTS.

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: