[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [ITT] po-debconf://{partman-ext3,partman-partitioning,partman-target,partman-basic methods}On Sun, Feb 08, 2004 at 09:15:16PM +0100, Aleix Badia i Bosch wrote:
> Em sembla que abans he afegit un espai ... per variar.
> 
> partman-basicme thods  -> partman->basicmethods

Els partman-* són de debian-installer i ja estan traduïts al CVS.

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: