[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR2] po://aptitude/po/ca.po

# aptitude translation to Catalan.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004
# Josep Monés i Teixidor <jmones@puntbarra.com>, 2004
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: aptitude_0.2.13-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-06-09 15:26-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-23 13:50+200\n"
"Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/load_sortpolicy.cc:36
msgid "By-name sorting policies take no arguments"
msgstr "Les polítiques d'ordenació pel nom no precisen de cap argument"

#: src/load_sortpolicy.cc:49
msgid "By-installed size sorting policies take no arguments"
msgstr ""
"Les polítiques d'ordenació per mida d'instal·lat no precisen de cap argument"

#: src/load_sortpolicy.cc:62
msgid "By-priority sorting policies take no arguments"
msgstr "Les polítiques d'ordenació per prioritat no precisen de cap argument"

#: src/load_sortpolicy.cc:119
msgid "Invalid zero-length sorting policy name"
msgstr "El nom de la política d'ordenació no és vàlid, està buit"

#: src/load_sortpolicy.cc:137
msgid "Unmatched '(' in sorting policy description"
msgstr ""
"La descripció de la política d'ordenació conté un '(' que no està tancat"

#: src/load_sortpolicy.cc:164
#, c-format
msgid "Invalid sorting policy type '%s'"
msgstr "El tipus de política d'ordenació '%s' és invàlid"

#: src/generic/apt.cc:130
#, c-format
msgid "Unable to open %s for writing"
msgstr "No s'ha pogut obrir %s per a l'escriptura"

#: src/generic/apt.cc:164
#, c-format
msgid "Unable to replace %s with new configuration file"
msgstr "No s'ha pogut reemplaçar el %s pel nou fitxer de configuració"

#: src/generic/apt.cc:227
msgid "Warning: could not lock the cache file. Opening in read-only mode"
msgstr ""
"Avís: no s'ha pogut bloquejar el fitxer de memòria cau. S'està obrint amb el "
"mode de només lectura"

#: src/generic/aptcache.cc:235
msgid "Can't open Aptitude extended state file"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer d'estat estès de l'Aptitude"

#: src/generic/aptcache.cc:242 src/generic/aptcache.cc:284
#: src/generic/aptcache.cc:286
msgid "Reading extended state information"
msgstr "S'està llegint la informació d'estat estesa"

#: src/generic/aptcache.cc:451
msgid "Cannot open Aptitude state file"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer d'estat de l'Aptitude"

#: src/generic/aptcache.cc:455 src/generic/aptcache.cc:500
msgid "Writing extended state information"
msgstr "S'està escrivint la informació d'estat estesa"

#: src/generic/aptcache.cc:482
#, c-format
msgid "Internal buffer overflow on package \"%s\" while writing state file"
msgstr ""
"S'ha produït un sobreeiximent de memòria intermèdia interna al paquet \"%s\" "
"quan s'estava escrivint el fitxer d'estat"

#: src/generic/aptcache.cc:491
msgid "Couldn't write state file"
msgstr "No s'ha pogut escriure el fitxer d'estat"

#: src/generic/aptcache.cc:506
msgid "Error writing state file"
msgstr "S'ha produït un error en escriure el fitxer d'estat"

#: src/generic/aptcache.cc:520
msgid "couldn't replace old state file"
msgstr "no s'ha pogut reemplaçar el fitxer d'estat antic"

#: src/generic/aptcache.cc:811
msgid "Unable to correct dependencies, some packages cannot be installed"
msgstr ""
"No s'han pogut resoldre les dependències, alguns paquets no es poden "
"instal·lar"

#: src/generic/aptcache.cc:1104 src/generic/aptcache.cc:1177
msgid "The list of sources could not be read."
msgstr "No s'ha pogut llegir la llista de fonts."

#: src/generic/aptcache.cc:1110 src/generic/aptcache.cc:1184
msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
msgstr ""
"No s'han pogut analitzar o obrir les llistes de paquets o el fitxer d'estat."

#: src/generic/aptcache.cc:1112 src/generic/aptcache.cc:1188
msgid "You may want to update the package lists to correct these missing files"
msgstr ""
"Probablement voldreu actualitzar la llista de paquets per resoldre els "
"problemes amb els fitxers que falten."

#: src/generic/matchers.cc:650
msgid "Unmatched '('"
msgstr "'(' no està tancada"

#: src/generic/matchers.cc:750
#, c-format
msgid "Unknown action type: %s"
msgstr "El tipus d'acció és desconegut: %s"

#: src/generic/matchers.cc:777
#, c-format
msgid "Unknown dependency type: %s"
msgstr "El tipus de dependència és desconegut: %s"

#: src/generic/matchers.cc:803
#, c-format
msgid "Unknown pattern type: %c"
msgstr "El tipus de patró és desconegut: %c"

#: src/generic/matchers.cc:849
msgid "Unexpected empty expression"
msgstr "L'expressió, inesperadament, és buida"

#: src/generic/matchers.cc:884
msgid "Badly formed expression"
msgstr "L'expressió està mal formada"

#: src/generic/matchers.cc:914
msgid "Unexpected ')'"
msgstr "El ')' és inesperat"

#: src/generic/pkg_hier.cc:29 src/generic/pkg_hier.cc:50
#, c-format
msgid "Warning: group %s is involved in a cycle"
msgstr "Avís: el grup %s està immers en un cicle"

#: src/generic/pkg_hier.cc:144
#, c-format
msgid "Cannot open package hierarchy file %s"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer de jerarquia del paquet %s"

#: src/generic/pkg_hier.cc:169
msgid "Global block encountered after first record, ignoring"
msgstr ""
"S'ha trobat un bloc global posterior al primer registre, s'està ignorant"

#: src/generic/pkg_hier.cc:182
msgid "Bad record encountered (no Package or Group entry), skipping"
msgstr ""
"S'ha trobat un registre erroni (no és una entrada de paquet o grup), s'està "
"ometent"

#: src/generic/pkg_hier.cc:184
#, c-format
msgid "Bad record encountered (Package=%s, Group=%s), skipping"
msgstr "S'ha trobat un registre erroni (paquet=%s, grup=%s), s'està ometent"

#: src/generic/pkg_hier.cc:247
#, c-format
msgid "Multiple descriptions found for group %s, ignoring one"
msgstr ""
"S'han trobat múltiples descripcions per al grup %s, una d'elles s'està "
"ignorant"

#: src/download_bar.cc:55 src/download_list.cc:251
#, c-format
msgid ""
"Please insert the following disc into the drive \"%s\":\n"
"%s"
msgstr ""
"Introduïu el disc següent a la unitat \"%s\":\n"
"%s"

#: src/download_bar.cc:74
msgid "Hit "
msgstr "Prem"

#: src/download_bar.cc:87
msgid "Downloading "
msgstr "S'està baixant"

#: src/download_bar.cc:100
msgid "Got "
msgstr "Obtingut/s "

#: src/download_bar.cc:154
msgid "Downloading..."
msgstr "S'està baixant..."

#: src/pkg_tree.cc:174
msgid "All Packages"
msgstr "Tots els paquets"

#: src/pkg_tree.cc:211
msgid "Enter the new package tree limit: "
msgstr "Introduïu el nou límit de l'arbre de paquets: "

#: src/pkg_tree.cc:218
msgid "Enter the new package grouping mechanism for this display: "
msgstr ""
"Introduïu el nou mecanisme d'agrupació de paquets per a aquesta "
"visualització: "

#: src/pkg_tree.cc:226
msgid "Enter the new package sorting mechanism for this display: "
msgstr ""
"Introduïu el nou mecanisme d'ordenació de paquets per a aquesta "
"visualització: "

#: src/pkg_tree.cc:234
msgid "Search for: "
msgstr "Cerca: "

#: src/ui.cc:108
msgid "Er, there aren't any errors, this shouldn't have happened.."
msgstr "Er, no s'ha produït cap error, aquesta situació no s'hauria de donar.."

#: src/ui.cc:132
msgid "Search for:"
msgstr "Cerca:"

#: src/ui.cc:186
msgid "You already are root!"
msgstr "Ja sou el superusuari"

#: src/ui.cc:284
msgid ""
"Subprocess exited with an error -- did you type your password correctly?"
msgstr ""
"Els subprocés ha finalitzat amb un error -- heu introduït correctament la "
"contrasenya?"

#: src/ui.cc:300
msgid "Loading cache"
msgstr "S'està carregant la memòria cau"

#: src/ui.cc:322
msgid "Really quit Aptitude?"
msgstr "Esteu segur de voler sortir de l'Aptitude?"

#: src/ui.cc:386
msgid "Really discard your personal settings and reload the defaults?"
msgstr ""
"Esteu segur de voler descartar els vostres paràmetres personals i utilitzar "
"els predeterminats?"

#: src/ui.cc:484 src/ui.cc:503
msgid "View available packages and choose actions to perform"
msgstr "Observeu els paquets disponibles i escolliu les accions a realitzar"

#: src/ui.cc:536
#, c-format
msgid ""
"Aptitude %s\n"
"\n"
"Copyright 2000 Daniel Burrows.\n"
"\n"
"aptitude comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details see 'license' in "
"the\n"
"Help menu. This is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
"under certain conditions; see 'license' for details."
msgstr ""
"Aptitude %s\n"
"\n"
"Copyright 2000 Daniel Burrows.\n"
"\n"
"L'aptitude es distribueix sense cap tipus de garantia, per a més informació "
"feu un cop d'ull a 'llicència' del menú Ajuda.\n"
"Aquest programari es distribueix sota llicència de programari lliure, i el "
"podeu redistribuir acceptant una seguit de termes dels quals podeu trobar "
"més informació a 'llicència'."

#: src/ui.cc:557
msgid "help.txt"
msgstr "help.txt"

#: src/ui.cc:569
msgid "README"
msgstr "README"

#: src/ui.cc:659
msgid "Preview of package installation"
msgstr "Previsualització de la instal·lació de paquets"

#: src/ui.cc:700
msgid "Some packages were broken and have been fixed"
msgstr "Alguns paquets contenien errors i s'han arreglat"

#: src/ui.cc:702
msgid "Some broken packages could not be fixed!"
msgstr "Alguns dels paquets amb errors no s'han pogut arreglar"

#: src/ui.cc:710 src/ui.cc:784
msgid "Some packages are broken. Try to fix them?"
msgstr "Alguns paquets contenen errors. Voleu intentar arreglar-los?"

#: src/ui.cc:723
msgid ""
"Installing/removing packages requires administrative privileges, which\n"
"you currently do not have. Would you like to change to the root account?\n"
msgstr ""
"El procés de suprimir/instal·lar paquets precisa de privilegis "
"d'administrador,\n"
"els quals actualment no teniu. Voleu canviar al compte de superusuari?\n"

#: src/ui.cc:733 src/ui.cc:825
msgid "A package-list update or install run is already taking place."
msgstr "La llista de paquets ja s'està actualitzant o instal·lant."

#: src/ui.cc:815
msgid ""
"Updating the package lists requires administrative privileges, which\n"
"you currently do not have. Would you like to change to the root account?\n"
msgstr ""
"El procés d'actualitzar paquets precisa de privilegis d'administrador,\n"
"els quals actualment no teniu. Voleu canviar al compte de superusuari?\n"

#: src/ui.cc:830
msgid "Minesweeper"
msgstr "Busca mines"

#: src/ui.cc:830 src/ui.cc:984
msgid "Waste time trying to find mines"
msgstr "Perdeu el temps intentant trobar les mines"

#. Erk! That's weird!
#: src/ui.cc:837 src/ui.cc:878
msgid "Cleaning while a download is in progress is not allowed"
msgstr ""
"La tasca de neteja no es pot realitzar quan s'està realitzant una baixada"

#: src/ui.cc:840
msgid "Deleting downloaded files"
msgstr "S'estan suprimint els fitxers baixats"

#: src/ui.cc:854
msgid "Downloaded package files have been deleted"
msgstr "S'han suprimit els fitxers dels paquets baixats"

#: src/ui.cc:881 src/download.cc:195
msgid "Deleting obsolete downloaded files"
msgstr "S'estan suprimint els fitxers baixats obsolets"

#: src/ui.cc:895
msgid "Obsolete downloaded package files have been deleted"
msgstr "S'han suprimit els fitxers del paquets baixats"

#. {vs_menu_info::VS_MENU_ITEM, N_("Test ^Errors"), NULL,
#. N_("Generate an APT error for testing purposes"),
#. SigC::bind(SigC::slot(&silly_test_error), "This is a test error item.")},
#: src/ui.cc:960
msgid "^Install/remove packages"
msgstr "^Instal·la/suprimeix els paquets"

#: src/ui.cc:961
msgid "Perform all pending installs and removals"
msgstr "Realitza totes les instal·lacions i supressions pendents"

#: src/ui.cc:963
msgid "^Update package list"
msgstr "Act^ualitza la llista de paquets"

#: src/ui.cc:964
msgid "Check for new versions of packages"
msgstr "Verifica si hi ha noves versions dels paquets"

#. FIXME: this is a bad name for the menu item.
#: src/ui.cc:967
msgid "^Forget new packages"
msgstr "^Oblida els paquets nous"

#: src/ui.cc:968
msgid "Forget which packages are \"new\""
msgstr "Oblida quins paquets són \"nous\""

#: src/ui.cc:971
msgid "^Clean package cache"
msgstr "Neteja la memòria ^cau dels paquets"

#: src/ui.cc:972
msgid "Delete package files which were previously downloaded"
msgstr "Suprimeix els fitxers dels paquets prèviament baixats"

#: src/ui.cc:975
msgid "Clean ^obsolete files"
msgstr "Neteja els fitxers ^obsolets"

#: src/ui.cc:976
msgid "Delete package files which can no longer be downloaded"
msgstr "Suprimeix els fitxers dels paquets que no es podran tornar a baixar"

#: src/ui.cc:979
msgid "Mark ^Upgradable"
msgstr "Marca com a ^actualitzable"

#: src/ui.cc:980
msgid "Mark all upgradable packages which are not held for upgrade"
msgstr ""
"Marca tots els paquets actualitzables que no estiguin pendents "
"d'actualització"

#: src/ui.cc:983
msgid "^Play Minesweeper"
msgstr "^Juga al busca mines"

#: src/ui.cc:986
msgid "^Become root"
msgstr "^Sigues superusuari"

#: src/ui.cc:987
msgid ""
"Run 'su' to become root. This will restart the program, but your\n"
"settings will be preserved."
msgstr ""
"Executeu l'ordre 'su' per ser superusuari. Aquesta ordre reinicia el "
"programa però manté els paràmetres personals."

#: src/ui.cc:990
msgid "^Reload package cache"
msgstr "^Recarrega la memòria cau dels paquets"

#: src/ui.cc:991
msgid "Reload the package cache."
msgstr "Recarrega la memòria cau dels paquets."

#: src/ui.cc:997
msgid "^Quit"
msgstr "Su^rt"

#: src/ui.cc:998
msgid "Exit the program"
msgstr "Surt del programa"

#: src/ui.cc:1004 src/ui.cc:1171
msgid "Undo"
msgstr "Desfés"

#: src/ui.cc:1005
msgid "Undo the last package operation or group of operations"
msgstr "Desfés l'última operació o grup d'operacions del paquets"

#: src/ui.cc:1011
msgid "^UI options"
msgstr "Opcions de l'I^U"

#: src/ui.cc:1012
msgid "Change the settings which affect the user interface"
msgstr "Canvia els paràmetres relacionats amb la interfície d'usuari"

#: src/ui.cc:1015
msgid "^Dependency handling"
msgstr "Gestió de les ^dependències"

#: src/ui.cc:1016
msgid "Change the settings which affect how package dependencies are handled"
msgstr ""
"Canvia els paràmetres que fan referència al mode de gestionar les "
"dependències dels paquets"

#: src/ui.cc:1019
msgid "^Miscellaneous"
msgstr "^Diversos"

#: src/ui.cc:1020
msgid "Change miscellaneous program settings"
msgstr "Canvia diversos paràmetres de programa"

#: src/ui.cc:1025
msgid "^Revert options"
msgstr "^Recupera les opcions"

#: src/ui.cc:1026
msgid "Reset all settings to the system defaults"
msgstr "Reinicia tots els paràmetres als predeterminats del sistema"

#: src/ui.cc:1037
msgid "^Next"
msgstr "Següe^nt"

#: src/ui.cc:1038
msgid "View next display"
msgstr "Mostra la visualització següent"

#: src/ui.cc:1041
msgid "View previous display"
msgstr "Mostra la visualització anterior"

#: src/ui.cc:1044
msgid "Close this display"
msgstr "Tanca aquesta visualització"

#: src/ui.cc:1048
msgid "New Package ^View"
msgstr "Nova ^vista de paquets"

#: src/ui.cc:1049
msgid "Create a new default package view"
msgstr "Crea una nova vista de paquets predeterminada"

#: src/ui.cc:1052
msgid "New Categorical ^Browser"
msgstr "Nou na^vegador per categories"

#: src/ui.cc:1054
msgid "Browse packages by category"
msgstr "Navega pels paquets per categories"

#: src/ui.cc:1062
msgid "^About"
msgstr "Qu^ant a"

#: src/ui.cc:1063
msgid "View information about this program"
msgstr "Mostra la informació sobre aquest programa"

#: src/ui.cc:1066
msgid "^Help"
msgstr "A^juda"

#: src/ui.cc:1067
msgid "View the on-line help"
msgstr "Mostra la informació en línia"

#: src/ui.cc:1069
msgid "User's ^Manual"
msgstr "^Manual d'usuari"

#: src/ui.cc:1070
msgid "View the detailed program manual"
msgstr "Mostra el manual detallat del programa"

#: src/ui.cc:1073
msgid "^ChangeLog"
msgstr "Registre de ^canvis"

#: src/ui.cc:1074
msgid "View the important changes made in each version of the program"
msgstr "Mostra els canvis importants realitzats en cada versió del programa"

#: src/ui.cc:1077
msgid "^License"
msgstr "^Llicència"

#: src/ui.cc:1078
msgid "View the terms under which you may copy the program"
msgstr "Mostra les condicions sota les quals podeu copiar el programa"

#: src/ui.cc:1165
msgid "Actions"
msgstr "Accions"

#: src/ui.cc:1177
msgid "Options"
msgstr "Opcions"

#: src/ui.cc:1183
msgid "Views"
msgstr "Vistes"

#: src/ui.cc:1189
msgid "Help"
msgstr "Ajuda"

#: src/ui.cc:1233
#, c-format
msgid ""
"%s: Menu %s: Help %s: Quit %s: Update %s: Download/Install/Remove Pkgs"
msgstr ""
"%s: Menú %s: Ajuda %s: Surt %s: Actualitza %s: Baixa/Instal·la/Suprimeix "
"Paquets"

#: src/ui.cc:1379
msgid "Updating package lists"
msgstr "S'està actualitzant la llista de paquets"

#: src/download_list.cc:48
#, c-format
msgid "Downloaded %sB in %s (%sB/s)."
msgstr "Baixats %sB en %s (%sB/s)."

#: src/download_list.cc:161 src/download_screen.cc:201
msgid "Total Progress: "
msgstr "Progrés total: "

#: src/download_list.cc:180 src/download_screen.cc:216
#, c-format
msgid " [ %i%% ] (%sB/s, %s remaining)"
msgstr " [ %i%% ] (%sB/s, %s restant)"

#: src/download_list.cc:182
#, c-format
msgid " [ %i%% ] (stalled)"
msgstr " [ %i%% ] (bloquejat)"

#: src/download_list.cc:184
#, c-format
msgid " [ %i%% ]"
msgstr " [ %i%% ]"

#: src/apt_options.cc:62
msgid "Display some available commands at the top of the screen"
msgstr "Mostra algunes ordres disponibles al capdamunt de la pantalla"

#: src/apt_options.cc:64
msgid "Hide the menubar when it is not being used"
msgstr "Amaga la barra de menú quan no s'estigui utilitzant"

#: src/apt_options.cc:66
msgid "Use a minibuffer-style prompt when possible"
msgstr ""

#: src/apt_options.cc:68
msgid "Show partial search results (incremental search)"
msgstr "Mostra els resultats de la cerca parcial (cerca incremental)"

#: src/apt_options.cc:70
msgid "Closing the last view exits the program"
msgstr "Tancant l'última vista sortiu del programa"

#: src/apt_options.cc:72
msgid "Prompt for confirmation at exit"
msgstr "Sol·licita la confirmació a la sortida"

#: src/apt_options.cc:74
msgid "Pause after downloading files"
msgstr "Atura't després de baixar els fitxers"

#: src/apt_options.cc:76
msgid "Use a 'status-line' download indicator for all downloads"
msgstr ""
"Utilitza un indicador de baixada de 'línia d'estat' per a totes les baixades"

#: src/apt_options.cc:78
msgid "Display the extended description area by default"
msgstr "Mostra per defecte l'àrea de descripció estesa"

#: src/apt_options.cc:80
msgid "Advance to the next item after changing the state of a package"
msgstr "Després de canviar l'estat del paquet avança al següent element"

#: src/apt_options.cc:82
msgid "The default grouping method for package views"
msgstr "El mètode d'agrupació predeterminat per a la visualització de paquets"

#: src/apt_options.cc:84
msgid "The default display-limit for package views"
msgstr "El límit de visualització predeterminat per a les vistes de paquets"

#: src/apt_options.cc:86
msgid "The display format for package views"
msgstr "El format de visualització per a les vistes de paquets"

#: src/apt_options.cc:89
msgid "The display format for the status line"
msgstr "El format de visualització per a la línia d'estat"

#: src/apt_options.cc:92
msgid "The display format for the header line"
msgstr "El format de visualització per a la línia de la capçalera"

#: src/apt_options.cc:95
msgid "Use new (idempotent) package command behavior"
msgstr ""

#: src/apt_options.cc:101
msgid ""
"Automatically upgrade installed packages\n"
"when a newer version is available"
msgstr ""
"Actualitza automàticament els paquets instal·lats\n"
"quan disposin d'una nova versió"

#: src/apt_options.cc:103
msgid "Remove obsolete package files after downloading new package lists"
msgstr ""
"Suprimeix els fitxers dels paquets obsolets al baixar les llistes de paquets "
"nous"

#: src/apt_options.cc:105
msgid "URL to use to download changelogs"
msgstr "URL a utilitzar per baixar els registres de canvis"

#: src/apt_options.cc:108
msgid "Display a preview of what will be done before doing it"
msgstr ""
"Mostra una previsualització de les tasques que es duran a terme abans "
"d'executar-les"

#: src/apt_options.cc:111
msgid ""
"Forget which packages are \"new\" whenever the package lists are updated"
msgstr ""
"Oblida quins paquets són \"nous\" en qualsevol actualització de la llista de "
"paquets"

#: src/apt_options.cc:114
msgid ""
"Forget which packages are \"new\" whenever packages are installed or removed"
msgstr ""
"Oblida quins paquets són \"nous\" en qualsevol instal·lació o supressió de "
"paquets"

#: src/apt_options.cc:117
msgid "Warn when attempting to perform a privileged action as a non-root user"
msgstr ""
"Avisa quan s'intentin realitzar accions privilegiades sense ser superusuari"

#: src/apt_options.cc:120
msgid "File to log actions into"
msgstr "Fitxer on registrar les accions"

#: src/apt_options.cc:127
msgid "Automatically resolve dependencies of a package when it is selected"
msgstr "Resol automàticament les dependències d'un paquet seleccionat"

#: src/apt_options.cc:129
msgid "Automatically fix broken packages before installing or removing"
msgstr ""
"Abans d'iniciar la instal·lació o supressió arregla automàticament els "
"paquets amb errors. "

#: src/apt_options.cc:131
msgid "Install Recommended packages automatically"
msgstr "Instal·la automàticament els paquets recomanats"

#: src/apt_options.cc:133
msgid "Install Suggested packages automatically"
msgstr "Instal·la automàticament els paquets suggerits"

#: src/apt_options.cc:135
msgid "Remove unused packages automatically"
msgstr "Suprimeix automàticament els paquets no utilitzats"

#: src/apt_options.cc:137
msgid "Automatically remove unused packages matching this filter"
msgstr ""
"Suprimeix automàticament els paquets no utilitzats que coincideixen amb "
"aquest filtre"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:147
msgid ""
"Packages which set up your computer to perform a particular task\n"
" Packages in the 'Tasks' section contain no files; they merely depend upon "
"other packages. These packages provide an easy way to select a predefined "
"set of packages for a specialized task."
msgstr ""
"Paquets que configuren l'ordinador per tal que realitzi alguna tasca "
"específica\n"
" Els paquets de la secció 'Tasks' no contenen cap fitxer, ja que depenen "
"únicament d'altres paquets. Aquests paquets proveeixen d'un mètode senzill "
"per seleccionar un conjunt de paquets predefinit per a una tasca "
"especialitzada."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:149
msgid ""
"Packages with no declared section\n"
" No section is given for these packages. Perhaps there is an error in the "
"Packages file?"
msgstr ""
"Els paquets no tenen cap secció declarada\n"
" No s'ha especificat cap secció per a aquests paquets. Pot haver-hi un error "
"amb el fitxer Packages?"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:151
msgid ""
"Administrative utilities (install software, manage users, etc)\n"
" Packages in the 'admin' section allow you to perform administrative tasks "
"such as installing software, managing users, configuring and monitoring your "
"system, examining network traffic, and so on."
msgstr ""
"Eines d'administració (instal·lació de programari, gestió d'usuaris, etc)\n"
" Els paquets de la secció 'admin' permeten realitzar tasques administratives "
"com instal·lar programari, gestionar usuaris, configurar i monitoritzar un "
"sistema, examinar el tràfic de la xarxa, i d'altres per l'estil."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:153
msgid ""
"Packages converted from foreign formats (rpm, tgz, etc)\n"
" Packages in the 'alien' section were created by the 'alien' program from a "
"non-Debian package format such as RPM"
msgstr ""
"Paquets convertits de formats externs (rpm,tgz,etc)\n"
" Els paquets de la secció 'alien' els ha creat el programa 'alien' a partir "
"d'un format de paquet extern a Debian com el RPM"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:154
msgid ""
"The Debian base system\n"
" Packages in the 'base' section are part of the initial system installation."
msgstr ""
"El sistema base de Debian\n"
"Els paquets de la secció 'base' formen part de la instal·lació del sistema "
"inicial."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:155
msgid ""
"Programs for faxmodems and other communications devices\n"
" Packages in the 'comm' section are used to control modems and other "
"hardware communications devices. This includes software to control faxmodems "
"(for instance, PPP for dial-up internet connections and programs originally "
"written for that purpose (zmodem/kermit), as well as software to control "
"cellular phones, interface with FidoNet, and run a BBS."
msgstr ""
"Programes per a faxmòdems i d'altres dispositius de comunicació\n"
" Els paquets de la secció 'comm' s'utilitzen per al control dels mòdems i "
"d'altres dispositius de comunicació. S'inclou el control dels faxmòdems (per "
"exemple, PPP per a les connexions a internet de marcatge directe i programes "
"desenvolupats inicialment amb aquest propòsit (zmodem/kermit), com també "
"programari per controlar telèfons mòbils, interfícies del FidoNet i per "
"executar una BBS."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:156
msgid ""
"Utilities and programs for software development\n"
" Packages in the 'devel' section are used to write new software and work on "
"existing software. Non-programmers who do not compile their own software "
"probably do not need much software from this section.\n"
" .\n"
" It includes compilers, debugging tools, programmer's editors, source "
"processing tools, and other things related to software development."
msgstr ""
"Utilitats i programes per al desenvolupament de programari\n"
" Els paquets de la secció 'devel' s'utilitzen per desenvolupar programari i "
"treballar en l'existent. Els usuaris que no compilin el seu programari molt "
"probablement no els farà falta el programari d'aquesta secció.\n"
"\n"
" Inclou compiladors, eines de depuració, editors, eines de processament de "
"fonts, i d'altres eines relacionades amb el desenvolupament de programari."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:157
msgid ""
"Documentation and specialized programs for viewing documentation\n"
" Packages in the 'doc' section document parts of the Debian system, or are "
"viewers for documentation formats."
msgstr ""
"Documentació i programes especialitzats per visualitzar documentació\n"
" Els paquets de la secció 'doc' documenten part del sistema Debian, o són "
"visualitzadors per a formats de documentació."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:158
msgid ""
"Text editors and word processors\n"
" Packages in the 'editors' section allow you to edit plain ASCII text. These "
"are not necessarily word processors, although some word processors may be "
"found in this section."
msgstr ""
"Editors i processadors de text\n"
" Els paquets de la secció 'editors' permeten editar fitxers de text pla "
"ASCII. No han de ser necessàriament processadors de text, tot i que n'hi "
"podeu trobar alguns."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:159
msgid ""
"Programs for working with circuits and electronics\n"
" Packages in the 'electronics' section include circuit design tools, "
"simulators and assemblers for microcontrollers, and other related software."
msgstr ""
"Programes per treballar amb circuits i electrònica\n"
" Els paquets de la secció 'electronics' inclouen eines de disseny de "
"circuits,\n"
"simuladors, ensambladors per a microcontroladors, i d'altre programari "
"similar."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:160
msgid ""
"Games, toys, and fun programs\n"
" Packages in the 'games' section are meant primarily for entertainment."
msgstr ""
"Jocs, joguines i programes d'esbarjo\n"
" Els paquets de la secció 'jocs' són, bàsicament, per a l'entreteniment."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:161
msgid ""
"Utilities to create, view, and edit graphics files\n"
" Packages in the 'graphics' section include viewers for image files, image "
"processing and manipulation software, software to interact with graphics "
"hardware (such as video cards, scanners, and digital cameras), and "
"programming tools for handling graphics."
msgstr ""
"Eines per crear, visualitzar i editar fitxers gràfics\n"
" Els paquets de la secció 'graphics' inclouen visualitzadors de fitxers "
"d'imatges, programari de processament i manipulació d'imatges, programari "
"per interaccionar amb el maquinari gràfic (targetes de vídeo, escàners i "
"càmeres digitals), i eines de programació per gestionar gràfics."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:162
msgid ""
"Software for ham radio operators\n"
" Packages in the 'hamradio' section are meant primarily for ham radio "
"operators."
msgstr ""
"Programari per a operadors de ràdio\n"
" Els paquets de la secció 'hamradio' els utilitzen, bàsicament, operadors de "
"ràdio."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:163
msgid ""
"Interpreters for interpreted languages\n"
" Packages in the 'interpreters' section include interpreters for languages "
"like Python, Perl, and Ruby, and libraries for these same languages."
msgstr ""
"Intèrprets per a llenguatges interpretats\n"
" Els paquets de la secció 'interpreters' inclouen intèrprets per a "
"llenguatges com el Python, el Perl i el Ruby, i biblioteques per a aquests "
"mateixos llenguatges."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:164
msgid ""
"Collections of software routines\n"
" Packages in the 'libs' section provide necessary functionality for other "
"software on the computer. With very few exceptions, you should not need to "
"explicitly install a package from this section; the package system will "
"install them as required to fulfill dependencies."
msgstr ""
"Col·leccions de rutines de programari\n"
" Els paquets de la secció 'libs' proveeixen de funcions necessàries per a "
"d'altres programes. Excepte comptades ocasions, no hauria de ser necessari "
"que instal·léssiu explícitament un paquet d'aquesta secció; els sistema de "
"gestió de paquets l'instal·laria automàticament segons es precisi en la "
"resolució de dependències."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:165
msgid ""
"Programs to write, send, and route email messages\n"
" Packages in the 'mail' section include mail readers, mail transport "
"daemons, mailing list software, and spam filters, as well as various other "
"software related to electronic mail."
msgstr ""
"Programes per editar, enviar i encaminar missatges de correu electrònic\n"
" Els paquets de la secció 'mail' inclouen lectors de correu, dimonis de "
"transport de correu, programari de llistes de correu i filtres antispam, com "
"també d'altres programes relacionats amb els correus electrònics."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:166
msgid ""
"Numeric analysis and other mathematics-related software\n"
" Packages in the 'math' section include calculators, languages for "
"mathematical computation (similar to Mathematica), symbolic algebra "
"packages, and programs to visualize mathematical objects."
msgstr ""
"Programari per a l'anàlisi numèric i d'altres qüestions matemàtiques\n"
" Els paquets de la secció 'math' inclouen calculadores, llenguatges per a la "
"computació matemàtica (similars al Mathematica), paquets simbòlics d'àlgebra "
"i programes per visualitzar objectes matemàtics."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:167
msgid ""
"Miscellaneous software\n"
" Packages in the 'misc' section have too unusual a function to be classified."
msgstr ""
"Programes diversos\n"
" Els paquets de la secció 'misc' tenen unes funcions excessivament inusuals "
"com per poder classificar-se."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:168
msgid ""
"Programs to connect to and provide various services\n"
" Packages in the 'net' section include clients and servers for many "
"protocols, tools to manipulate and debug low-level network protocols, IM "
"systems, and other network-related software."
msgstr ""
"Programmes de connexió i proveïdors d'altres serveis\n"
" Els paquets de la secció 'net' inclouen clients i servidors de múltiples "
"protocols, eines per manipular i depurar protocols de xarxa de baix nivell, "
"sistemes IM, i d'altres programes relacionats amb les xarxes."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:169
msgid ""
"Usenet clients and servers\n"
" Packages in the 'news' section are related to the Usenet distributed news "
"system. They include news readers and news servers."
msgstr ""
"Clients i servidors d'Usenet\n"
" Els paquets de la secció 'news' estan relacionats amb el sistema de "
"notícies distribuïdes d'Usenet. Inclou lectors i servidors de notícies."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:170
msgid ""
"Obsolete libraries\n"
" Packages in the 'oldlibs' section are obsolete and should not be used by "
"new software. They are provided for compatibility reasons, or because "
"software distributed by Debian still requires them.\n"
" .\n"
" With very few exceptions, you should not need to explicitly install a "
"package from this section; the package system will install them as required "
"to fulfill dependencies."
msgstr ""
"Biblioteques obsoletes\n"
" Els paquets de la secció 'oldlibs' són obsolets i no els hauria d'utilitzar "
"cap programa. Es distribueixen per raons de compatibilitat, o perquè algun "
"programa de Debian encara els necessita.\n"
" .\n"
" Els paquets d'aquesta secció no s'haurien d'instal·lar explícitament, "
"exceptuant comptades ocasions; el sistema de gestió de paquets els instal·la "
"automàticament per resoldre les dependències."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:171
msgid ""
"Emulators and software to read foreign filesystems\n"
" Packages in the 'otherosfs' section emulate hardware and operating systems "
"and provide tools for transferring data between different operating systems "
"and hardware platforms. (for instance, utilities to read DOS floppies, and "
"utilities to communicate with Palm Pilots)\n"
" .\n"
" It is worth noting that CD burning software is included in THIS section."
msgstr ""
"Emuladors i programes per llegir sistemes de fitxers externs\n"
" Els paquets de la secció 'otherosfs' emulen maquinari i sistemes operatius "
"i proveeixen d'eines per a la transferència de dades entre diferents "
"sistemes operatius i plataformes. (per exemple eines per llegir disquets de "
"DOS i eines per a comunicar-se amb els Palm Pilots)\n"
" .\n"
" �s important recordar que els programes de gravació de CD estan en aquesta "
"secció."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:172
msgid ""
"Software for scientific work\n"
" Packages in the 'science' section include tools for astronomy, biology, and "
"chemistry, as well as other science-related software."
msgstr ""
"Programari per a tasques científiques\n"
" Els paquets de la secció 'science' inclouen eines per a l'astronomia, "
"biologia i química, com també d'altres programes relacionats amb les "
"ciències."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:173
msgid ""
"Command shells and alternative console environments\n"
" Packages in the 'shells' section include programs providing a command-line "
"interface."
msgstr ""
"Intèrprets d'ordres i entorns de consola alternatius\n"
" Els paquets de la secció 'shells' inclouen programes que proveeixen d'una "
"interfície de línia de comandes."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:174
msgid ""
"Utilities to play and record sound\n"
" Packages in the 'sound' section include sound players, recorders, and "
"encoders for many formats, mixers and volume controls, MIDI sequencers and "
"programs to generate musical notation, drivers for sound hardware, and sound "
"processing software."
msgstr ""
"Eines per reproduir i enregistrar so\n"
" Els paquets de la secció 'sound' inclouen reproductors, enregistradors, "
"codificadors de múltiples formats, taules de mescles i control de volum, "
"seqüenciadors MIDI, programes per generar partitures, controladors pel "
"maquinari de so i programari de processament de so."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:175
msgid ""
"The TeX typesetting system\n"
" Packages in the 'tex' section are related to TeX, a system for producing "
"high-quality typeset output. They include TeX itself, TeX packages, editors "
"designed for TeX, utilities to convert TeX and TeX output files to various "
"formats, TeX fonts, and other software related to TeX."
msgstr ""
" Sistema de composició de TeX\n"
" Els paquets de la secció 'tex' estan relacionats amb el Tex, un sistema per "
"generar composicions d'alta qualitat. Inclouen el propi TeX, els paquets de "
"TeX, editors pensats per a TeX, utilitats per convertir el TeX i els fitxers "
"de sortida del TeX a diferents formats, tipus de lletra del TeX i d'altres "
"programes relacionats amb el TeX."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:176
msgid ""
"Text processing utilities\n"
" Packages in the 'text' section include text filters and processors, "
"spelling checkers, dictionary programs, utilities to convert between "
"character encodings and text file formats (eg, Unix and DOS), text "
"formatters and pretty-printers, and other software which operates on plain "
"text."
msgstr ""
"Eines de processament de text\n"
" Els paquets de la secció 'text' inclouen filtres i processadors de text, "
"eines de verificació ortogràfica, diccionaris, eines per convertir diferents "
"jocs de caràcters i formats (ex. Unix a DOS), formatadors de text, adaptació "
"per a l'impressió i d'altres programes que treballen amb el text pla."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:177
msgid ""
"Various system utilities\n"
" Packages in the 'utils' section are utilities whose purpose is too unique "
"to be classified."
msgstr ""
"Eines de sistema variades\n"
" Els paquets de la secció 'utils' són eines amb una funcionalitat tan "
"particular i específica que són difícils de classificar."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:178
msgid ""
"Web browsers, servers, proxies, and other tools\n"
" Packages in the 'web' section include Web browsers, Web servers and "
"proxies, software to write CGI scripts or Web-based programs, pre-written "
"Web-based programs, and other software related to the World Wide Web."
msgstr ""
"Navegadors, servidors, servidors intermediaris i d'altres eines\n"
" Els paquets de la secció 'web' inclouen navegadors, servidors web i "
"servidors intermediaris, programari per desenvolupar seqüències de CGI o "
"programes basats en web, programes basats en web ja escrits i d'altres "
"programes relacionats amb la World Wide Web."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:179
msgid ""
"The X window system and related software\n"
" Packages in the 'x11' section include the core packages for the X window "
"system, window managers, utility programs for X, and miscellaneous programs "
"with an X GUI which were placed here because they didn't fit anywhere else."
msgstr ""
"Programari del sistema de finestres X i relacionat\n"
" Els paquets de la secció 'x11' inclouen els paquets nucli del sistema de "
"finestres X, gestors de finestres, eines per a les X i programes variats amb "
"una interfície gràfic d'usuari d'X que no s'han pogut classificar en cap "
"altra secció."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:181
msgid ""
"Programs which depend on software not in Debian\n"
" Packages in the 'contrib' section are not part of Debian.\n"
" .\n"
" These packages are Free Software, but they depend on software which is not "
"part of Debian. This may be because it is not Free Software, but is "
"packaged in the non-free section of the archive, because Debian cannot "
"distribute it at all, or (in rare cases) because no-one has packaged it "
"yet.\n"
" .\n"
" For more information about what Debian considers to be Free Software, see "
"http://www.debian.org/social_contract#guidelines";
msgstr ""
"Programes que no depenen de programari no distribuït per Debian\n"
" Els paquets de la secció 'contrib' no són part de Debian.\n"
" .\n"
" Aquestes paquets són programari lliure, però depenen de programari no "
"distribuït per Debian. Aquesta situació es pot deure a la impossibilitat de "
"Debian a distribuir-los completament o, en casos excepcionals, perquè encara "
"ningú n'ha generat un paquet.\n"
" .\n"
" Per a més informació sobre la definició de programari lliure de segon "
"Debian, feu una ullada a http://www.debian.org/social_contract#guidelines";

#: src/pkg_grouppolicy.cc:182
msgid ""
"The main Debian archive\n"
" The Debian distribution consists of packages from the 'main' section. Every "
"package in 'main' is Free Software.\n"
" .\n"
" For more information about what Debian considers to be Free Software, see "
"http://www.debian.org/social_contract#guidelines";
msgstr ""
"Arxiu principal de Debian\n"
" La distribució Debian es basa en els paquets de la secció 'main'. Cada un "
"dels paquets de la secció 'main' és programari lliure.\n"
" .\n"
" Per a més informació sobre la definició de programari lliure segons Debian, "
"feu una ullada a http://www.debian.org/social_contract#guidelines";

#: src/pkg_grouppolicy.cc:183
msgid ""
"Programs stored outside the US due to export controls\n"
" Packages in 'non-US' likely contain cryptography; a few implement patented "
"algorithms. Because of this, they cannot be exported from the United States, "
"and hence are stored on a server in the \"free world\".\n"
" .\n"
" Note: the Debian Project is currently merging cryptographic software into "
"the US-based archives after consulting with legal experts about recent "
"changes in export policies. Most packages which were formerly found in this "
"section, therefore, are now in 'main'."
msgstr ""
"Programes emmagatzemats fora els EUA arran de les restriccions d'exportació\n"
" Els paquets de la secció 'non-US' són, bàsicament, alguns algorismes de "
"criptografia patentats. Arran d'aquesta última qüestió no es poden exportar "
"dels EEUU i cal emmagatzemar-los en un servidor extern.\n"
" .\n"
" Nota: el projecte Debian està migrant el programari criptogràfic als arxius "
"US arran de les consultes realitzades a experts legals respecte als canvis "
"en les polítiques d'exportació. La majoria dels paquets que tradicionalment "
"trobàveu en aquesta secció s'han migrat a 'main'."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:184
msgid ""
"Programs which are not free software\n"
" Packages in the 'non-free' section are not part of Debian.\n"
" .\n"
" These packages fail to meet one or more of the requirements of the Debian "
"Free Software Guidelines (see below) You should read the license of programs "
"in this section to be sure that you are allowed to use them in the way you "
"intend.\n"
" .\n"
" For more information about what Debian considers to be Free Software, see "
"http://www.debian.org/social_contract#guidelines";
msgstr ""
"Programes que no són programari lliure\n"
" Els paquets de la secció 'non-free' no són part de Debian.\n"
" .\n"
" Aquests paquets no compleixen alguns dels requisits de les pautes de "
"programari lliure de Debian (feu un cop d'ull més avall). Caldria que féssiu "
"una ullada a les llicències dels programes d'aquesta secció per a assegurar-"
"vos que els podeu utilitzar del mode que preteneu.\n"
" .\n"
" Per a més informació sobre la definició de programari lliure segons Debian, "
"feu una ullada a http://www.debian.org/social_contract#guidelines";

#: src/pkg_grouppolicy.cc:186
msgid ""
"Virtual packages\n"
" These packages do not exist; they are names other packages use to require "
"or provide some functionality."
msgstr ""
"Paquets virtuals\n"
" Aquests paquets no existeixen, són noms que d'altres programes precisen o "
"que proveeixen d'alguna funcionalitat."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:201
msgid "Tasks/Tasks"
msgstr "Tasques/Tasques"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:201 src/pkg_grouppolicy.cc:839
msgid "Tasks"
msgstr "Tasques"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:207
msgid "Unknown/Unknown"
msgstr "Desconegut/Desconegut"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:207 src/pkg_ver_item.cc:260 src/pkg_ver_item.cc:289
#: src/pkg_columnizer.cc:297 src/pkg_columnizer.cc:318
#: src/pkg_columnizer.cc:325 src/pkg_info_screen.cc:86
msgid "Unknown"
msgstr "Desconegut"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:213
msgid "virtual/virtual"
msgstr "virtual/virtual"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:213 src/pkg_columnizer.cc:196
msgid "virtual"
msgstr "virtual"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:224
msgid "main"
msgstr "principal"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:309
msgid ""
"New Packages\n"
" These packages have been added to Debian since the last time you cleared "
"the list of \"new\" packages. (choose \"Forget new packages\" from the "
"Actions menu to empty this list)"
msgstr ""
"Paquets nous\n"
" Aquesta paquets s'han afegit a Debian des de l'última vegada que vau "
"netejar la llista de paquets \"nous\". (escolliu \"Oblida els paquets nous\" "
"del menú Accions per buidar aquesta llista)"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:310
msgid ""
"Upgradable Packages\n"
" A newer version of these packages is available."
msgstr ""
"Paquets actualitzables\n"
" Aquests paquets disposen d'una versió actualitzada."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:311
msgid ""
"Installed Packages\n"
" These packages are currently installed on your computer."
msgstr ""
"Paquets instal·lats\n"
" Aquests paquets estan instal·lats actualment."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:312
msgid ""
"Not Installed Packages\n"
" These packages are not installed on your computer."
msgstr ""
"Paquets no instal·lats\n"
" Aquests paquets no estan instal·lats actualment."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:313
msgid ""
"Obsolete and Locally Created Packages\n"
" These packages are currently installed on your computer, but they are not "
"available from any apt source. They may be obsolete and removed from the "
"archive, or you may have built a private version of them yourself."
msgstr ""
"Paquets obsolets i creats localment\n"
" Aquests paquets estan actualment instal·lats però no estan disponibles en "
"cap de les fonts de l'apt. Molt probablement siguin paquets obsolets "
"suprimits de l'arxiu o paquets que heu generat personalment."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:314
msgid ""
"Virtual Packages\n"
" These packages do not exist; they are names other packages use to require "
"or provide some functionality."
msgstr ""
"Paquets virtuals\n"
" Aquests paquets no existeixen, són noms que d'altres programes precisen o "
"que proveeixen d'alguna funcionalitat."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:447
msgid ""
"Packages with unsatisfied dependencies\n"
" The dependency requirements of these packages will be after the install is "
"complete.\n"
" .\n"
" The presence of this tree probably indicates that something is broken, "
"either on your system or in the Debian archive."
msgstr ""

#: src/pkg_grouppolicy.cc:448
msgid ""
"Packages being removed because they are no longer used\n"
" These packages are being deleted because they were automatically installed "
"to fulfill dependencies, and the planned action will result in no installed "
"package declaring an 'important' dependency on them.\n"
msgstr ""
"Paquets a suprimir perquè no s'utilitzaran més\n"
"\n"
" Aquests paquests se suprimeixen perquè van ser instal·lats automàticament "
"per resoldre dependències, i després d'aplicar les accions programades no hi "
"haurà cap paquet instal·lat que en depengui.\n"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:449
msgid ""
"Packages being automatically held in their current state\n"
" These packages could be upgraded, but they have been kept in their current "
"state to avoid breaking dependencies."
msgstr ""
"Paquets a congelar automàticament en el seu estat actual\n"
" Aquesta paquets es podrien actualitzar, però s'han congelat en el seu estat "
"actual per evitar provocar errors amb les dependències."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:450
msgid ""
"Packages being automatically installed to satisfy dependencies\n"
" These packages are being installed because they are required by another "
"package you have chosen for installation."
msgstr ""
"Paquets a instal·lar automàticament per resoldre les dependències\n"
" Aquesta paquets s'instal·len per arran de la necessitats d'un altre paquet "
"a instal·lar."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:451
msgid ""
"Packages being deleted due to unsatisfied dependencies\n"
" These packages are being deleted because one or more of their dependencies "
"is no longer available, or because another package conflicts with them."
msgstr ""
"Paquets a suprimir arran de l'incompliment de les dependències\n"
" Aquesta paquets se suprimeixen arran de la impossibilitat de resoldre una o "
"diverses dependències, o perquè un altre paquet hi entra en conflicte."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:452
msgid ""
"Packages to be downgraded\n"
" An older version of these packages than is currently installed will be "
"installed."
msgstr ""
"Paquets a desactualitzar\n"
" S'instal·la una versió més vella dels paquets actuals."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:453
msgid ""
"Packages being held back\n"
" These packages could be upgraded, but you have asked for them to be held at "
"their current version."
msgstr ""
"Paquets congelats\n"
" Aquests paquets es podrien actualitzar, però heu escollit congelar-los a la "
"versió actual."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:454
msgid ""
"Packages to be reinstalled\n"
" These packages will be reinstalled."
msgstr ""
"Paquets a reinstal·lar\n"
" Aquests paquets es reinstal·laran"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:455
msgid ""
"Packages to be installed\n"
" These packages have been manually selected for installation on your "
"computer."
msgstr ""
"Paquets a instal·lar\n"
" Aquests paquets s'han seleccionat manualment per a la instal·lació"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:456
msgid ""
"Packages to be removed\n"
" These packages have been manually selected for removal."
msgstr ""
"Paquets a suprimir\n"
" Aquests paquets s'han seleccionat manualment per a la supressió."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:457
msgid ""
"Packages to be upgraded\n"
" These packages will be upgraded to a newer version."
msgstr ""
"Paquets a actualitzar\n"
" Aquests paquets s'actualitzaran a una nova versió."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:576
msgid "unknown"
msgstr "desconegut"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:587
#, c-format
msgid "Priority %s"
msgstr "Prioritat %s"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:839
msgid ""
"\n"
" Tasks are groups of packages which provide an easy way to select a "
"predefined set of packages for a particular purpose."
msgstr ""
"\n"
" Les tasques són grups de paquets que proveeixen d'un mètode senzill per "
"seleccionar conjunts de tasques per a un objectiu específic."

#: src/mine/cmine.cc:123
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\""
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer \"%s\""

#: src/mine/cmine.cc:137
#, c-format
msgid "Could not load game from %s"
msgstr "No s'ha pogut carregar el joc de %s"

#: src/mine/cmine.cc:185
msgid "The board height must be a number"
msgstr "L'alçada del tauler ha de ser un número"

#: src/mine/cmine.cc:197
msgid "The board width must be a number"
msgstr "L'amplada del tauler ha de ser un número"

#. awkward wording
#: src/mine/cmine.cc:210
msgid "The number of mines must be a number"
msgstr "El nombre de mines ha de ser un número"

#: src/mine/cmine.cc:230
msgid "Setup custom game"
msgstr "Configuració la personalització del joc"

#: src/mine/cmine.cc:233
msgid "Height of board: "
msgstr "Alçada del tauler: "

#: src/mine/cmine.cc:237
msgid "Width of board: "
msgstr "Amplada del tauler: "

#: src/mine/cmine.cc:241
msgid "Number of mines: "
msgstr "Nombre de mines: "

#: src/mine/cmine.cc:306
msgid "Choose difficulty level"
msgstr "Escolliu un nivell de dificultat"

#: src/mine/cmine.cc:308
msgid "Easy"
msgstr "Fàcil"

#: src/mine/cmine.cc:309
msgid "Medium"
msgstr "Mitjà"

#: src/mine/cmine.cc:310
msgid "Hard"
msgstr "Difícil"

#: src/mine/cmine.cc:311
msgid "Custom"
msgstr "Personalitzat"

#. I should continue the Nethack theme, but I've never won so I don't
#. know what the message should be :)
#: src/mine/cmine.cc:401
msgid "You have won."
msgstr "Heu guanyat."

#: src/mine/cmine.cc:404
msgid "You lose!"
msgstr "Heu perdut!"

#. (messages in reverse order because the minibuf is a stack by default..
#. I could use the special feature of sticking them at the end, but I
#. want them to override whatever's there (probably nothing :) )
#: src/mine/cmine.cc:409
msgid "You die... --More--"
msgstr "Us heu mort... --Més--"

#: src/mine/cmine.cc:422
msgid "The spikes were poisoned! The poison was deadly.. --More--"
msgstr "Les punxes eren verinoses! El verí era mortal.. --Més--"

#: src/mine/cmine.cc:425
msgid "You land on a set of sharp iron spikes! --More--"
msgstr "Heu aterrat sobre un terreny amb punxes de ferro afilades! --Més--"

#: src/mine/cmine.cc:428
msgid "You fall into a pit! --More--"
msgstr "Heu caigut a un forat! --Més--"

#: src/mine/cmine.cc:431
msgid "KABOOM! You step on a land mine. --More--"
msgstr "BARRABUM! Heu trepitjat una mina. --Més--"

#: src/mine/cmine.cc:436
msgid "The dart was poisoned! The poison was deadly... --More--"
msgstr "La fletxa era verinosa! El verí era mortal... --Més--"

#: src/mine/cmine.cc:438
msgid ""
"A little dart shoots out at you! You are hit by a little dart! --More--"
msgstr "Us han disparat una fletxa! Us han clavat una fletxa! --Més--"

#: src/mine/cmine.cc:442
msgid "You turn to stone... --More--"
msgstr "Us heu convertit en una pedra... --Més--"

#: src/mine/cmine.cc:444
msgid "Touching the cockatrice corpse was a fatal mistake. --More--"
msgstr "Heu comès un greu error tocant el cadàver d'un basilisc. --Més--"

#: src/mine/cmine.cc:446
msgid "You feel here a cockatrice corpse. --More--"
msgstr "Sentiu aprop el cos d'un basilisc. --Més--"

#: src/mine/cmine.cc:450
msgid ""
"Click! You trigger a rolling boulder trap! You are hit by a boulder! --"
"More--"
msgstr ""
"Clic! Heu disparat un trampa d'un pedra rodant! La pedra us esclafa! --"
"Més--"

#: src/mine/cmine.cc:487
#, c-format
msgid "Your wand of %s breaks apart and explodes! --More--"
msgstr "La vostra vareta de %s es trenca i explota! --Més--"

#: src/mine/cmine.cc:493
msgid "You are jolted by a surge of electricity! --More--"
msgstr "Us heu electrocutat! --Més--"

#: src/mine/cmine.cc:597
msgid "Enter the filename to load: "
msgstr "Introduïu el nom del fitxer a carregar: "

#: src/mine/cmine.cc:604
msgid "Enter the filename to save: "
msgstr "Introduïu el nom del fitxer a desar: "

#: src/mine/cmine.cc:614
msgid "mine-help.txt"
msgstr "mine-help.txt"

#: src/pkg_ver_item.cc:83 src/pkg_ver_item.cc:92 src/pkg_columnizer.cc:122
#: src/pkg_columnizer.cc:134
msgid "<N/A>"
msgstr "<N/A>"

#: src/pkg_ver_item.cc:136 src/pkg_ver_item.cc:144 src/pkg_columnizer.cc:203
msgid "purged"
msgstr "purgats"

#: src/pkg_ver_item.cc:139 src/pkg_ver_item.cc:214 src/pkg_columnizer.cc:259
msgid "broken"
msgstr "amb errors"

#: src/pkg_ver_item.cc:149 src/pkg_columnizer.cc:208
msgid "unpacked"
msgstr "desempaquetats"

#: src/pkg_ver_item.cc:151 src/pkg_columnizer.cc:210
msgid "half-config"
msgstr "configuració parcial"

#: src/pkg_ver_item.cc:153 src/pkg_columnizer.cc:212
msgid "half-install"
msgstr "instal·lació parcial"

#: src/pkg_ver_item.cc:155 src/pkg_columnizer.cc:214
msgid "config-files"
msgstr "fitxers de configuració"

#: src/pkg_ver_item.cc:157 src/pkg_columnizer.cc:216
msgid "installed"
msgstr "instal·lat"

#: src/pkg_ver_item.cc:159 src/pkg_columnizer.cc:218 src/pkg_columnizer.cc:444
msgid "ERROR"
msgstr "ERROR"

#: src/pkg_ver_item.cc:210 src/pkg_columnizer.cc:255
msgid "hold"
msgstr "congela"

#: src/pkg_ver_item.cc:218 src/pkg_ver_item.cc:225 src/pkg_ver_item.cc:234
#: src/pkg_columnizer.cc:261
msgid "install"
msgstr "instal·la"

#: src/pkg_ver_item.cc:220 src/pkg_ver_item.cc:227 src/pkg_ver_item.cc:236
#: src/pkg_ver_item.cc:239 src/pkg_columnizer.cc:267 src/pkg_columnizer.cc:269
msgid "none"
msgstr "cap"

#: src/pkg_ver_item.cc:232 src/pkg_columnizer.cc:257
msgid "delete"
msgstr "suprimeix"

#: src/pkg_ver_item.cc:268 src/pkg_columnizer.cc:305
msgid "Imp"
msgstr "Imp"

#: src/pkg_ver_item.cc:270 src/pkg_columnizer.cc:307
msgid "Req"
msgstr "Nec"

#: src/pkg_ver_item.cc:272 src/pkg_columnizer.cc:309
msgid "Std"
msgstr "Sta"

#: src/pkg_ver_item.cc:274 src/pkg_columnizer.cc:311
msgid "Opt"
msgstr "Opc"

#: src/pkg_ver_item.cc:276 src/pkg_columnizer.cc:313
msgid "Xtr"
msgstr "Ext"

#: src/pkg_ver_item.cc:278 src/pkg_columnizer.cc:315
msgid "ERR"
msgstr "ERR"

#: src/pkg_ver_item.cc:547 src/pkg_item.cc:268
#, c-format
msgid "Dependencies of %s"
msgstr "Dependències de %s"

#: src/pkg_ver_item.cc:556 src/pkg_item.cc:278
#, c-format
msgid "Packages depending on %s"
msgstr "Paquets que depenen de %s"

#: src/pkg_ver_item.cc:565 src/pkg_description_treeitem.cc:77
#: src/pkg_item.cc:288
#, c-format
msgid "Description of %s"
msgstr "Descripció de %s"

#: src/pkg_ver_item.cc:568
msgid "Description of "
msgstr "Descripció de "

#: src/pkg_ver_item.cc:574
msgid "Information about "
msgstr "Informació sobre "

#: src/pkg_description_treeitem.h:88 src/pkg_columnizer.cc:85
#: src/pkg_info_screen.cc:78
msgid "Description"
msgstr "Descripció"

#. Default widths for:
#. name, installed_size, debsize, stateflag, actionflag, description, currver,
#. candver, longstate, longaction, maintainer, priority, section, revdepcount,
#. brokencount, diskusage, downloadsize.
#.
#. You can't set default widths for the program name and version here (those
#. strings aren't affected by translation, for one thing)
#: src/pkg_columnizer.cc:77
msgid "30 6 6 1 1 40 10 10 11 10 35 9 10 2 1 1 12 30 15 15"
msgstr "30 6 6 1 1 40 10 10 11 10 35 9 10 2 1 1 12 30 15 15"

#: src/pkg_columnizer.cc:80
msgid "Package"
msgstr "Paquet"

#: src/pkg_columnizer.cc:81
msgid "InstSz"
msgstr "MidInst"

#: src/pkg_columnizer.cc:82
msgid "DebSz"
msgstr "MidDeb"

#: src/pkg_columnizer.cc:83
msgid "State"
msgstr "Estat"

#: src/pkg_columnizer.cc:84
msgid "Action"
msgstr "Acció"

#: src/pkg_columnizer.cc:86
msgid "InstVer"
msgstr "VerInst"

#: src/pkg_columnizer.cc:87
msgid "CandVer"
msgstr "VerCand"

#: src/pkg_columnizer.cc:88
msgid "LongState"
msgstr "EstatLlargaDurada"

#: src/pkg_columnizer.cc:89
msgid "LongAction"
msgstr "AccióLlargaDurada"

#: src/pkg_columnizer.cc:90
msgid "Maintainer"
msgstr "Mantenidor"

#: src/pkg_columnizer.cc:91
msgid "Priority"
msgstr "Prioritat"

#: src/pkg_columnizer.cc:92
msgid "Section"
msgstr "Secció"

#: src/pkg_columnizer.cc:93
msgid "RC"
msgstr "RC"

#: src/pkg_columnizer.cc:94
msgid "Auto"
msgstr "Auto"

#: src/pkg_columnizer.cc:95
msgid "Tag"
msgstr "Marcador"

#. These don't make sense with headers, but whatever:
#: src/pkg_columnizer.cc:98
msgid "ProgName"
msgstr "NomProg"

#: src/pkg_columnizer.cc:99
msgid "ProgVer"
msgstr "VerProg"

#: src/pkg_columnizer.cc:100
msgid "#Broken"
msgstr "#amb errors"

#: src/pkg_columnizer.cc:101
msgid "DiskUsage"
msgstr "UtilitzacióDisc"

#: src/pkg_columnizer.cc:102
msgid "DownloadSize"
msgstr "MidaBaixada"

#: src/pkg_columnizer.cc:145 src/pkg_columnizer.cc:156
msgid "<none>"
msgstr "<cap>"

#: src/pkg_columnizer.cc:257
msgid "purge"
msgstr "purga"

#: src/pkg_columnizer.cc:263
msgid "reinstall"
msgstr "reinstal·la"

#: src/pkg_columnizer.cc:265
msgid "upgrade"
msgstr "actualitza"

#: src/pkg_columnizer.cc:337
#, c-format
msgid "#Broken: %ld"
msgstr "#Amb errors: %ld"

#. Be translator-friendly -- breaking messages up like that is not
#. so good..
#: src/pkg_columnizer.cc:352
#, c-format
msgid "Will use %sB of disk space"
msgstr "S'utilitzaran %sB de l'espai de disc"

#. Be translator-friendly -- breaking messages up like that is not
#. so good..
#: src/pkg_columnizer.cc:360
#, c-format
msgid "Will free %sB of disk space"
msgstr "S'alliberaran %sB de l'espai de disc"

#: src/pkg_columnizer.cc:374
#, c-format
msgid "DL Size: %sB"
msgstr "DL Mida: %sB"

#. Panic
#: src/pkg_columnizer.cc:402
msgid "HN too long"
msgstr "El HN és massa llarg"

#: src/pkg_columnizer.cc:564
msgid "Internal error: Default column string is unparsable"
msgstr ""
"S'ha produït un error intern: la cadena predeterminada de la columna no es "
"pot analitzar"

#: src/load_config.cc:30
#, c-format
msgid "Invalid entry in color definition group: \"%s\""
msgstr "Registre no vàlid en el grup de definició de color: \"%s\""

#: src/load_config.cc:32
#, c-format
msgid "Invalid tagless entry in color definition group: \"%s\""
msgstr ""
"Registre sense etiqueta no vàlid en el grup de definició de color: \"%s\""

#: src/load_config.cc:34
#, c-format
msgid "Need exactly two colors in color definition \"%s\""
msgstr "La definició de color \"%s\" precisa de dos colors exactes"

#: src/load_config.cc:50
#, c-format
msgid "Can't parse foreground of color \"%s\""
msgstr "No s'ha pogut analitzar el color de primer pla \"%s\""

#: src/load_config.cc:52
#, c-format
msgid "Can't parse background of color \"%s\""
msgstr "No s'ha pogut analitzar el color de fons \"%s\""

#: src/load_config.cc:70 src/load_config.cc:72
#, c-format
msgid "Invalid entry in keybinding group: \"%s\""
msgstr "Registre no vàlid en el grup de vinculació de tecles: \"%s\""

#: src/load_config.cc:87
#, c-format
msgid "Ignoring invalid keybinding \"%s\" -> \"%s\""
msgstr "S'ignora la vinculació de tecles no vàlida \"%s\" -> \"%s\""

#: src/pkg_item.cc:57
msgid "Yes, I am aware this is a very bad idea"
msgstr "Sí, soc conscient que no és una bona idea"

#: src/pkg_item.cc:83
#, c-format
msgid ""
"%s is an essential package!\n"
"\n"
"Are you sure you want to remove it?\n"
"Type '%s' if you are."
msgstr ""
"%s és un paquet essencial.\n"
"\n"
"Esteu segur que el voleu suprimir?\n"
"Si n'esteu segur introduïu '%s'."

#: src/pkg_item.cc:260
msgid "Available versions of "
msgstr "Versions disponibles de "

#: src/pkg_item.cc:297 src/pkg_item.cc:394
#, c-format
msgid "Information about %s"
msgstr "Informació quant a %s"

#: src/pkg_item.cc:310
#, c-format
msgid "ChangeLog of %s"
msgstr "El registre de canvis de %s"

#: src/pkg_item.cc:342
msgid ""
"You are not root and I cannot find any way\n"
"to become root. To reconfigure this package,\n"
"install the menu package, the login package,\n"
"or run aptitude as root."
msgstr ""
"No sou superusuari i no s'ha pogut trobat cap mètode\n"
"per esdevenir-ho. Per reconfigurar aquest paquet\n"
"heu d'instal·lar el paquet menú, el paquet login o\n"
"executeu l'aptitude com a superusuari."

#: src/pkg_item.cc:360 src/download.cc:470
msgid "Press return to continue.\n"
msgstr "Premeu retorn per continuar.\n"

#. FIXME: better title
#: src/pkg_item.cc:375
msgid "Hierarchy editor"
msgstr "Editor de jerarquies"

#: src/main.cc:58
#, c-format
msgid "%s %s compiled at %s %s\n"
msgstr "%s %s compilat el %s %s\n"

#: src/main.cc:61
#, c-format
msgid "Compiler: g++ %s\n"
msgstr "Compilador: g++ %s\n"

#: src/main.cc:64
#, c-format
msgid ""
"\n"
"NCurses version: %s\n"
msgstr ""
"\n"
"Versió de les NCurses: %s\n"

#: src/main.cc:66
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Curses version: %s\n"
msgstr ""
"\n"
"Versió de les Curses: %s\n"

#: src/main.cc:68
#, c-format
msgid "libsigc++ version: %s\n"
msgstr "versió de la libsigc++: %s\n"

#: src/main.cc:74
msgid "Usage: aptitude [-S fname] [-u|-i]"
msgstr "Utilització: aptitude [-S nomfitxer] [-u|-i]"

#: src/main.cc:75
msgid "    aptitude [options] <action> ..."
msgstr "   aptitude [opcions] <acció> ..."

#: src/main.cc:77
msgid ""
" Actions (if none is specified, aptitude will enter interactive mode):\n"
"\n"
msgstr ""
" Accions (si no s'han especificat, l'aptitude s'executarà en mode "
"interactiu):\n"
"\n"

#: src/main.cc:78
msgid " install   - Install/upgrade packages\n"
msgstr " install    - Instal·la/actualitza els paquets\n"

#: src/main.cc:79
msgid " remove    - Remove packages\n"
msgstr " remove    - Suprimeix els paquets\n"

#: src/main.cc:80
msgid " purge    - Remove packages and their configuration files\n"
msgstr ""
" purge     - Suprimeix els paquets i els corresponents fitxers de "
"configuració\n"

#: src/main.cc:81
msgid " hold     - Place packages on hold\n"
msgstr " hold     - Deixa els paquets congelats\n"

#: src/main.cc:82
msgid " unhold    - Cancel a hold command for a package\n"
msgstr " unhold    - Cancel·la l'ordre de congelació d'un paquet\n"

#: src/main.cc:83
msgid " markauto   - Mark packages as having been automatically installed\n"
msgstr " markauto   - Marca els paquets com a instal·lats automàticament\n"

#: src/main.cc:84
msgid " unmarkauto  - Mark packages as having been manually installed\n"
msgstr " unmarkauto  - Marca els paquets com a instal·lats manualment\n"

#: src/main.cc:85
msgid " update    - Download lists of new/upgradable packages\n"
msgstr " update    - Baixa les llistes dels paquets nous/actualitzables\n"

#: src/main.cc:86
msgid " upgrade   - Perform a safe upgrade\n"
msgstr " upgrades   - Realitza una actualització segura\n"

#: src/main.cc:87
msgid ""
" dist-upgrade - Perform an upgrade, possibly installing and removing "
"packages\n"
msgstr ""
" dist-upgrade - Realitza una actualització, probablement instal·lant i "
"suprimint paquets\n"

#: src/main.cc:88
msgid " forget-new  - Forget what packages are \"new\"\n"
msgstr " forget-net   - Oblida quins paquets són \"nous\"\n"

#: src/main.cc:89
msgid " search    - Search for a package by name and/or expression\n"
msgstr " search    - Cerca un paquet pel seu nom i/o expressió\n"

#: src/main.cc:90
msgid " clean    - Erase downloaded package files\n"
msgstr " clean     - Suprimeix els fitxers dels paquets baixats\n"

#: src/main.cc:91
msgid " autoclean  - Erase old downloaded package files\n"
msgstr " autoclean   - Suprimeix els fitxers dels paquets baixats antics\n"

#: src/main.cc:92
msgid " download   - Download the .deb file for a package\n"
msgstr " download   - Baixa el fitxer .deb d'un paquet\n"

#: src/main.cc:94
msgid " Options:\n"
msgstr " Opcions:\n"

#: src/main.cc:95
msgid " -h       This help text\n"
msgstr " -h       Aquest text d'ajuda\n"

#: src/main.cc:96
msgid " -s       Simulate actions, but do not actually perform them.\n"
msgstr " -s       Simula les accions però no les duguis a terme.\n"

#: src/main.cc:97
msgid ""
" -d       Only download packages, do not install or remove anything.\n"
msgstr " -d     Baixa els paquets però n'instal·lis o suprimeixis cap.\n"

#: src/main.cc:98
msgid " -P       Always prompt for confirmation or actions\n"
msgstr " -P       Pregunta permanentment les confirmacions o accions\n"

#: src/main.cc:99
msgid ""
" -y       Assume that the answer to simple yes/no questions is 'yes'\n"
msgstr ""
" -y       Assumeix que la resposta a les preguntes sí/noo és 'sí'\n"

#: src/main.cc:100
msgid ""
" -F format   Specify a format for displaying search results; see the "
"manual\n"
msgstr ""
" -F format   Especifica un format per a la visualització dels resultats "
"de la cerca; fes una ullada al manual\n"

#: src/main.cc:101
msgid ""
" -O order    Specify how search results should be sorted; see the manual\n"
msgstr ""
" -O ordre    Especifica el mode en que s'han d'ordenar els resultats de "
"la cerca, fes una ullada al manual\n"

#: src/main.cc:102
msgid ""
" -w width    Specify the display width for formatting search results\n"
msgstr ""
" -w amplada   Especifica l'amplada de la visualització pel formatat dels "
"resultats de la cerca\n"

#: src/main.cc:103
msgid " -f       Aggressively try to fix broken packages.\n"
msgstr " -f    Intent agressiu de resoldre els errors dels paquets.\n"

#: src/main.cc:104
msgid " -V       Show which versions of packages are to be installed.\n"
msgstr " -V      Mostra les versions dels programes a instal·lar.\n"

#: src/main.cc:105
msgid ""
" -D       Show the dependencies of automatically changed packages.\n"
msgstr ""
" -D      Mostra les dependències dels paquets modificats "
"automàticament.\n"

#: src/main.cc:106
msgid " -Z\t\t  Show the change in installed size of each package.\n"
msgstr " -Z   Mostra els canvis de la mida instal·lada per a cada paquet.\n"

#: src/main.cc:107
msgid ""
" -v       Display extra information. (may be supplied multiple times)\n"
msgstr " -v    Mostra la informació extra. (s'utilitza múltiples vegades)\n"

#: src/main.cc:108
msgid ""
" -t [release]  Set the release from which packages should be installed\n"
msgstr ""
" -t [versió]  Especifica la versió de llançament de la qual s'haurien "
"d'instal·lar les paquets\n"

#: src/main.cc:109
msgid ""
" --with(out)-recommends, --with(out)-suggests\n"
"        Specify whether or not to treat recommends (suggests) as\n"
"        strong dependencies\n"
msgstr ""
" --with(out)-recommends, --with(out)-suggests\n"
"        Especifica si s'han de tractar o no les recomanacions "
"(suggereriments) com a\n"
"        dependències fortes\n"

#: src/main.cc:110
msgid " -S fname: read the aptitude extended status info from fname.\n"
msgstr ""
" -S fnom: llegeix la informació d'estat estesa de l'aptitud del fitxer "
"fnom.\n"

#: src/main.cc:111
msgid " -u   : Download new package lists on startup.\n"
msgstr " -u    : Baixa una nova llista de paquets a l'inici.\n"

#: src/main.cc:112
msgid " -i   : Perform an install run on startup.\n"
msgstr "-i     : Executa la instal·lació a l'inici.\n"

#: src/main.cc:114
msgid "         This aptitude does not have Super Cow Powers.\n"
msgstr ""

#: src/main.cc:258 src/main.cc:267
msgid "WEIRDNESS: unknown option code received\n"
msgstr "RAR: s'ha rebut un codi d'opció desconegut\n"

#: src/main.cc:276
msgid "Only one of -u and -i may be specified\n"
msgstr "Només es pot utilitzar un -u o -i\n"

#: src/main.cc:284
msgid ""
"-u and -i may not be specified in command-line mode (eg, with 'install')"
msgstr ""
"-u i -i no es poden utilitzar en el mode de línia d'ordres (ex, amb "
"'install')"

#: src/main.cc:295
msgid "-u and -i may not be specified with a command"
msgstr "-u i -i no s'han d'utilitzar amb una ordre"

#: src/main.cc:344
#, c-format
msgid "Unknown command \"%s\"\n"
msgstr "Ordre desconeguda \"%s\"\n"

#: src/main.cc:352
msgid "Invalid option for interactive mode: -s\n"
msgstr "Opció invàlida pel mode interactiu: -s\n"

#: src/download_item.cc:64 src/download_item.cc:68 src/download_item.cc:98
msgid " [Working]"
msgstr " [S'està treballant]"

#: src/download_item.cc:102
msgid "[Hit]"
msgstr " [Marcat]"

#: src/download_item.cc:102
msgid "[Downloaded]"
msgstr " [Baixat]"

#: src/download.cc:98
msgid "Couldn't read list of package sources"
msgstr "No s'ha pogut llegir la llista de fonts de paquets"

#: src/download.cc:109 src/download.cc:248
msgid "Couldn't lock list directory..are you root?"
msgstr "No s'ha pogut bloquejar el directori de la llista...sou superusuari?"

#: src/download.cc:178
msgid "Couldn't clean out list directories"
msgstr "No s'han pogut netejar els directoris de la llista"

#: src/download.cc:200
msgid "Deleting obsolete downloaded files\n"
msgstr "S'estan suprimint els fitxers baixats obsolets\n"

#: src/download.cc:267
msgid "Couldn't read source list"
msgstr "No s'ha pogut llegir la llista de fonts"

#: src/download.cc:277
msgid "Internal error: couldn't generate list of packages to download"
msgstr ""
"S'ha produït un error intern, no s'ha pogut generar la llista de paquets a "
"baixar"

#: src/download.cc:338
msgid "Unable to correct for unavailable packages"
msgstr "No s'ha pogut solucionar els problemes amb els paquets no disponibles"

#: src/download.cc:359
#, c-format
msgid "Unable to open %s to log actions"
msgstr "No s'ha pogut obrir el %s per registrar les accions"

#: src/download.cc:378
msgid ""
"IMPORTANT: this log only lists intended actions; actions which fail due to\n"
"dpkg problems may not be completed.\n"
"\n"
msgstr ""
"IMPORTANT: aquest registre només conté les accions realitzades; les accions "
"que no es realitzen correctament arran de problemes del dpkg no es "
"completaran.\n"

#: src/download.cc:379
#, c-format
msgid "Will install %li packages, and remove %li packages.\n"
msgstr "S'instal·laran %li paquets i se'n suprimiran %li.\n"

#: src/download.cc:381
#, c-format
msgid "%sB of disk space will be used\n"
msgstr "s'utilitzarà una espai de disc de %sB\n"

#: src/download.cc:384
#, c-format
msgid "%sB bytes of disk space will be freed\n"
msgstr "S'alliberaran %sB bytes d'espai de disc\n"

#: src/download.cc:392
#, c-format
msgid "[UPGRADE] %s %s -> %s\n"
msgstr "[ACTUALITZA] %s %s -> %s\n"

#: src/download.cc:402
msgid "REMOVE"
msgstr "SUPRIMEIX"

#: src/download.cc:408
msgid "INSTALL"
msgstr "INSTAL·LA"

#: src/download.cc:411
msgid "REINSTALL"
msgstr "REINSTAL·LA"

#: src/download.cc:414
msgid "HOLD"
msgstr "CONGELAT"

#: src/download.cc:417
msgid "BROKEN"
msgstr "AMB ERRORS"

#: src/download.cc:420
msgid "REMOVE, NOT USED"
msgstr "SUPRIMEIX, NO UTILITZAT"

#: src/download.cc:423
msgid "REMOVE, DEPENDENCIES"
msgstr "SUPRIMEIX, DEPENDÃ?NCIES"

#: src/download.cc:426
msgid "INSTALL, DEPENDENCIES"
msgstr "INSTAL·LA, DEPEND�NCIES"

#: src/download.cc:429
msgid "HOLD, DEPENDENCIES"
msgstr "CONGELA, DEPENDÃ?NCIES"

#: src/download.cc:431
msgid "????????"
msgstr "????????"

#: src/download.cc:435
#, c-format
msgid "[%s] %s\n"
msgstr "[%s] %s\n"

#: src/download.cc:438
msgid ""
"===============================================================================\n"
"\n"
"Log complete.\n"
msgstr ""
"===============================================================================\n"
"\n"
"Enregistrament complet.\n"

#: src/download.cc:460
msgid ""
"Ack! Something bad happened while installing packages. Trying to recover:"
msgstr ""
"S'ha produït un error en la instal·lació dels paquets. S'està intentant la "
"recuperació:"

#: src/download.cc:496
msgid ""
"Could not regain the system lock! (Perhaps another apt or dpkg is running?"
msgstr ""
"No s'ha pogut obtenir el bloqueig del sistema. (Pot haver-hi un altre apt o "
"dpkg executant-se?)"

#: src/pkg_info_screen.cc:82
msgid "Essential: "
msgstr "Essencial: "

#: src/pkg_info_screen.cc:85
msgid "Priority: "
msgstr "Prioritat: "

#: src/pkg_info_screen.cc:86
msgid "Section: "
msgstr "Secció: "

#: src/pkg_info_screen.cc:87
msgid "Maintainer: "
msgstr "Mantenidor: "

#: src/pkg_info_screen.cc:88
msgid "Compressed size: "
msgstr "Mida comprimit: "

#: src/pkg_info_screen.cc:89
msgid "Uncompressed size: "
msgstr "Mida descomprimit: "

#: src/pkg_info_screen.cc:91 src/pkg_info_screen.cc:93
msgid "Source Package: "
msgstr "Font del paquet: "

#: src/pkg_info_screen.cc:98
#, c-format
msgid "Packages which depend on %s"
msgstr "Paquets dels qual depèn el %s"

#: src/pkg_info_screen.cc:103
msgid "Versions"
msgstr "Versions"

#: src/download_screen.cc:55
#, c-format
msgid "Please insert the disc labeled \"%s\" into the drive \"%s\""
msgstr "Introduïu el disc etiquetat com a \"%s\" a la unitat \"%s\""

#: src/download_screen.cc:179
#, c-format
msgid "Downloaded %sB in %ss (%sB/s)."
msgstr "Baixats %sB en %ss (%sB/s)."

#: src/load_grouppolicy.cc:54
#, c-format
msgid "Bad section name '%s' (use 'none', 'topdir', or 'subdir'"
msgstr "Nom de secció erroni '%s' (utilitza 'none', 'topdir', o 'subdir'"

#: src/load_grouppolicy.cc:67
#, c-format
msgid "Bad passthrough setting '%s' (use 'passthrough' or 'nopassthrough')"
msgstr ""
"Paràmetres temporal '%s' erroni (utilitza 'passthrough' o 'nopassthrough')"

#: src/load_grouppolicy.cc:75
msgid "Too many arguments to by-section grouping policy"
msgstr "La política d'agrupació per secció no precisa de tants arguments"

#: src/load_grouppolicy.cc:90
msgid "By-status grouping policies take no arguments"
msgstr "Les polítiques d'agrupació per l'estat no precisen d'arguments"

#: src/load_grouppolicy.cc:105
msgid ""
"Exactly one filter name must be provided as an argument to a filter policy"
msgstr "La política de filtres precisa d'un únic nom de filtre com a argument"

#: src/load_grouppolicy.cc:118
#, c-format
msgid "Bad filter type '%s' (valid types are: 'missing')"
msgstr "El tipus '%s' del filtre és erroni (els tipus vàlids són: 'falten')"

#: src/load_grouppolicy.cc:129
msgid "By-mode grouping policies take no arguments"
msgstr "Les polítiques d'agrupació per mode no precisen d'arguments"

#: src/load_grouppolicy.cc:144
msgid "First-character grouping policies take no arguments"
msgstr "Les polítiques d'agrupació pel primer caràcter no precisen d'arguments"

#: src/load_grouppolicy.cc:159
msgid "Version-generating grouping policies take no arguments"
msgstr ""
"Les polítiques d'agrupació en funció de la versió no precisen de cap argument"

#: src/load_grouppolicy.cc:165
msgid "Version-generating grouping policies must be the tail of a chain"
msgstr ""
"Les polítiques d'agrupació en funció de la versió han d'estar a la cua de la "
"cadena"

#: src/load_grouppolicy.cc:177
msgid "Dep-generating grouping policies take no arguments"
msgstr ""
"Les polítiques d'agrupació en funció de les dependències no precisen de cap "
"argument"

#: src/load_grouppolicy.cc:183
msgid "Dep-generating grouping policies must be the tail of a chain"
msgstr ""
"Les polítiques d'agrupació en funció de les dependències han d'estar a la "
"cua de la cadena"

#: src/load_grouppolicy.cc:195
msgid "By-priority grouping policies take no arguments"
msgstr "Les polítiques d'agrupació per prioritat no precisen d'arguments"

#: src/load_grouppolicy.cc:230
msgid "Task grouping policies take no arguments"
msgstr "Les polítiques d'agrupació de tasques no precisen d'arguments"

#: src/load_grouppolicy.cc:284
msgid "Invalid zero-length grouping policy name"
msgstr "El nom de la polític d'agrupació és invàlid, està buit"

#: src/load_grouppolicy.cc:302
msgid "Unmatched '(' in grouping policy description"
msgstr "La descripció de la política d'agrupació conté un '(' no tancat"

#: src/load_grouppolicy.cc:329
#, c-format
msgid "Invalid grouping policy type '%s'"
msgstr "Tipus de política d'agrupació '%s' invàlid"

#. If we can quickly prove that this is not satisfiable, tell
#. the user that. (specifically, if there are no available packages
#. fulfilling the dependency)
#: src/dep_item.cc:147
msgid " (UNSATISFIED)"
msgstr " (NO SATISFET)"

#: src/dep_item.cc:147
msgid " (UNAVAILABLE)"
msgstr " (NO DISPONIBLE)"

#: src/pkg_view.cc:495
msgid "make_package_view: error in arguments -- two main widgets??"
msgstr ""
"make_package_view: s'ha produït un error en els arguments -- hi ha dos "
"elements d'interfície gràfica principals??"

#: src/pkg_view.cc:501
msgid ""
"make_package_view: error in arguments -- bad column list for static item"
msgstr ""
"make_package_view: s'ha produït un error en els arguments -- la llista de "
"columnes per a l'element estàtic és errònia"

#: src/pkg_view.cc:568
msgid "make_package_view: bad argument!"
msgstr "make_package_view: argument erroni."

#: src/pkg_view.cc:609
msgid "make_package_view: no main widget found"
msgstr ""
"make_package_view: no s'ha trobat cap element principal de la interfície "
"gràfica"

Reply to: