[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://drupalHola!

Per fi he trobat uns minutets.... A veure:

Si et sembla bé em referiré al Drupal com a "el Drupal", però diré
"servidor MySQL" (i no servidor de MySQL) perquè el nom genèric és "base
de dades" i MySQL un nom propi.

En la resta t'he fet cas en tot (o quasi tot que jo recordi). Si vols
envio un [RFR2] i així provem si el bot l'agafa ;)


On ds, 2004-01-31 at 17:46, Aleix Badia i Bosch wrote:

> > #. Description
> > #: ../templates:90
> > msgid "Automatically create Drupal database?"
> > msgstr "Voleu crear automà ticament una base de dades Drupal?"
> > 
> 
> 
> Voleu crear (automàticament) la base de dades del Drupal
> (automàticament)?
> 
> > #. Description
> > #: ../templates:90
> > msgid ""
> > "This version of Drupal includes a script to automatically setup the initial "
> > "MySQL database for Drupal. Drupal cannot run properly without database."
> > msgstr "Aquesta versió de Drupal inclou un fitxer de seqüència per tal de configurar automà ticament una base de dades MySQL inicial pel Drupal. Drupal no pot funcionar correctament sense una base de dades."
> > 
> 
> --- per tal -> per (és una propsta, si creus que és millor per mira-ho
> per tot el document)

Et faig cas en això... fem-ho curt.
> > 
> > #. Description
> > #: ../templates:194
> > msgid "Remove former database backups?"
> > msgstr "Voleu eliminar les còpies de seguretat de bases de dades anteriors?"
> > 
> 
> --- Esteu segur de voler suprimir les còpies de les bases de dades?
> 
> --- former ??¿?¿
> 

Volia remarcar què es volia suprimir. Per no causa confusió. En algunes
versions del Drupal canvien l'estructura de la base de dades. Llavors hi
ha un script que en fa una còpia de seguretat perquè no ho perdis tot si
vols fer un "downgrade" a una versió anterior, ja que no hi ha scripts
per anar d'una estructura de base de dades d'una versió posterior a una
d'anterior.

Què et sembla doncs:
Esteu segur de voler suprimir les còpies de les bases de dades
anteriors?


Merci per les correccions!
-- 
Josep Monés i Teixidor
Clau GnuPG: gpg --recv-keys 80E85CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: