[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: 404 baixant templatex.potOn Fri, Jan 30, 2004 at 07:35:28PM +0100, Josep Monés i Teixidor wrote:
> Però el problema és que molts enllaços template.pot d'aquesta darrera 
> plana estan trencats (404). Ho faig bé d'anar-los a buscar aquí? O he 
> d'anar fent apt-get source?

Hmm. Jo els agafaria d'apt, si veus que són 404...
Això passa des de fa mogolló de temps.

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: