[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

News 2003 Ja les tinc totes fetes!

 Dubtes a esmentar:

	- backporting
	- hacking
 Abans de la conferència hi haurà la sessió Debcamp de hacking.
	- roadshow
 ...participarà a l'esdeveniment de Viena del roadshow de LinuxWochen amb...
	- free IT
En Martin 'Joey' Schulze també oferirà dues xerrades que tractaran
sobre "desenvolupament basat en la comunitat usant Debian com a
exemple" i "el futur de IT lliure en la societat". 

 Suposo que, si cal, ho pot corregir el mateix que les enfili al CVS.

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es.nospam> ## i
col·laborador dels projectes:
	Debian en català: http://www.debian.org/index.ca.html
	KDE en català: http://i18n.kde.org/stats/gui/HEAD/ca/
	T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-

Attachment: News-2003.tar.bz2
Description: application/tbz


Reply to: