[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: traduccio ports/hurdOn Sat, Dec 21, 2002 at 10:31:17AM -0500, cabegueta@netscape.net wrote:
> >Si Manel no agafa la de News, algun voluntari?
> Dóna-ho per fet ;·)

Hmm. Si et refereixes a la de News, si us plau, basat en el model de les
anteriors notícies sobre actualitzacions.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpfIsQjDYzcg.pgp
Description: PGP signature


Reply to: