[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: traduccio ports/hurdOn Thu, Dec 19, 2002 at 06:34:16PM +0100, man rams viver wrote:
> He estat fent una ullada per 
> http://www.debian.org/devel/website/stats/ca.html i he vist que tota la 
> secció de ports/hurd (una dotzena de pàgines) està sense traduir, així 
> que si ningú no s'ha posat, o té res en contra, o proposa alguna 
> prioritat ... m'agradaria començar-la a fer.

Com prioritat màxima, ara tenim una nova pàgina de notícies (la del
llançament de 3.0r1) que molaria tindre feta. Però endavant amb les
pàgines de Hurd si vols.

Si Manel no agafa la de News, algun voluntari?

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpWp4NF1fFyl.pgp
Description: PGP signature


Reply to: