[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Urgent] La constitució de Debian i cd1On Mon, May 27, 2002 at 05:49:03PM +0200, Antoni Bella wrote:
>  doc/cd1.wml
>   L'enllaç a la FAQ apunta cap a la versió anglesa però si ho creieu
>  necessari podriem posar un cap a la castellana i un altre cap a la francesa 
>  (almenys fins que algú ens la tradueixi al català).

Si no la tenim en català, el link ha de ser a l'original.

Ja està pujat.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://www.debian.org/

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgp4uiA3sUPNr.pgp
Description: PGP signature


Reply to: