[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: preguntes comunicació_de_premsaHola,

Mentres s'apropa la gran data del llanc,ament de Debian 3.0, he
estat treballant una mica en la comunicació de premsa.  Tanmateix,
he notat que en Joey Hess ha estat treballant en el mateix, versió
anglesa.  Aleshores, pregunta:

Tradueixo la "release announcement" d'en Joey Hess directament, o
fem una més orientada al mercat catala?

L'ultim esborrany d'en Hess:

http://lists.debian.org/debian-devel/2002/debian-devel-200204/msg02366.html

records,
Matt

--- Ignasi Tura Olivella <seasidefront@yahoo.fr> wrote:
>  >"Tambe funciona en sistemes Sun, HP, IBM, PowerMac i mes"
> 
> També podem fardar una mica amb http://www.es.debian.org/partners/ :)
> 
>  > "Sistema més simple de manteniment al mon!" (es a dir, apt)
> 
> Millor "d'actualització"? Que quedi clar que no és com Mandrake!
> 
>  > "Inclou els entorns grafics KDE i GNOME per ??" (com es diu ease of 
>  >use?)
> 
> Facilitat d'ús?
> 
> Salut,
> 
> Ignasi

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Yahoo! Health - your guide to health and wellness
http://health.yahoo.com


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: