[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: webwmlOn Sat, Feb 16, 2002 at 09:34:45PM +0100, Antoni Bella wrote:
> >[02:19] <Joy> Oskuro: please forward my condolences to Antoni Bella
>  Hep! Això com m'ho haig de pendre?
> Com ens o em de pendre? Diria jo...
> De ben segur que el meu anglès es força dolent, així que si aquesta es una 
> forma d'humor anglès quedi clar que no em fa gràcia.

No home, es la seua manera de dir "el Antoni aquest s'ho està currant,
eh?"

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgp9I77_sFLvS.pgp
Description: PGP signature


Reply to: