[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: suggerimentOn Mon, Nov 05, 2001 at 01:19:34AM +0100, Miquel Vidal wrote:
> "Anem-hi!" està bé, pero **amb guionet** (no pas apostrof). Qualsevol de
> les dues (som-hi o anem-hi) són bones opcions.

Estic bobo, no se per què ho vaig ficar amb apóstrof.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgp3CCbsi3uj7.pgp
Description: PGP signature


Reply to: