[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#590546: marked as done ([l10n:cs] Updated Czech translation of PO debconf template for package linux-2.6 2.6.32-18)Your message dated Mon, 06 Sep 2010 16:26:37 +0000
with message-id <E1OseWj-0003jA-Re@franck.debian.org>
and subject line Bug#590546: fixed in linux-2.6 2.6.35-1~experimental.3
has caused the Debian Bug report #590546,
regarding [l10n:cs] Updated Czech translation of PO debconf template for package linux-2.6 2.6.32-18
to be marked as done.

This means that you claim that the problem has been dealt with.
If this is not the case it is now your responsibility to reopen the
Bug report if necessary, and/or fix the problem forthwith.

(NB: If you are a system administrator and have no idea what this
message is talking about, this may indicate a serious mail system
misconfiguration somewhere. Please contact owner@bugs.debian.org
immediately.)


-- 
590546: http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=590546
Debian Bug Tracking System
Contact owner@bugs.debian.org with problems
--- Begin Message ---
Package: linux-2.6
Version: 2.6.32-18
Severity: wishlist
Tags: l10n, patch

In attachment there is updated Czech translation of PO debconf template
(cs.po) for package linux-2.6, please include it.

-- 
Michal Šimůnek
# Czech PO debconf template translation of linux-2.6.
# Copyright (C) 2010 Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com>
# This file is distributed under the same license as the linux-2.6 package.
# Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: linux-2.6 2.6.32-18\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-07-25 10:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-26 18:02+0200\n"
"Last-Translator: Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: cs\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../linux-base.templates:2001
msgid "Update disk device IDs in system configuration?"
msgstr "Aktualizovat v nastavení systému ID diskových zařízení?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../linux-base.templates:2001
msgid ""
"The new Linux kernel version provides different drivers for some PATA (IDE) "
"controllers. The names of some hard disk, CD-ROM, and tape devices may "
"change."
msgstr ""
"Nová verze Linuxového jádra přináší pro některé PATA (IDE) řadiče jiné "
"ovladače. Názvy u některých pevných disků, CD-ROM a páskových mechanik se "
"mohly změnit."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../linux-base.templates:2001
msgid ""
"It is now recommended to identify disk devices in configuration files by "
"label or UUID (unique identifier) rather than by device name, which will "
"work with both old and new kernel versions."
msgstr ""
"Nyní je doporučeno v konfiguračních souborech označovat disková zařízení "
"spíše než názvem zařízení raději popiskem či UUID (unikátním "
"identifikátorem), což funguje jak se starou, tak i s novou verzí jádra."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../linux-base.templates:2001
msgid ""
"If you choose to not update the system configuration automatically, you must "
"update device IDs yourself before the next system reboot or the system may "
"become unbootable."
msgstr ""
"Pokud se rozhodnete, že nechcete aktualizovat nastavení systému automaticky, "
"musíte před příštím restartem systému ručně aktualizovat ID zařízení, jinak "
"se systém může stát nezaveditelným."

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../linux-base.templates:3001 ../linux-base.templates:4001
msgid "Apply configuration changes to disk device IDs?"
msgstr "Použít změny v nastavení ID diskových zařízení?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../linux-base.templates:3001
msgid "These devices will be assigned UUIDs or labels:"
msgstr "Těmto zařízením bude přiřazeno UUID či popisek:"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../linux-base.templates:3001 ../linux-base.templates:4001
msgid "These configuration files will be updated:"
msgstr "Tyto konfigurační soubory budou aktualizovány:"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../linux-base.templates:3001 ../linux-base.templates:4001
msgid "The device IDs will be changed as follows:"
msgstr "ID diskových zařízení se změní následovně:"

#. Type: error
#. Description
#: ../linux-base.templates:5001
msgid "Configuration files still contain deprecated device names"
msgstr "Konfigurační soubory stále obsahují zastaralé názvy zařízení"

#. Type: error
#. Description
#: ../linux-base.templates:5001
msgid ""
"The following configuration files still use some device names that may "
"change when using the new kernel:"
msgstr ""
"Následující konfigurační soubory stále používají názvy zařízení, které je "
"při používání nového jádra třeba změnit:"

#. Type: error
#. Description
#: ../linux-base.templates:6001
msgid "Boot loader configuration check needed"
msgstr "Je vyžadováno ověření nastavení zavaděče"

#. Type: error
#. Description
#: ../linux-base.templates:6001
msgid ""
"The boot loader configuration for this system was not recognized. These "
"settings in the configuration may need to be updated:"
msgstr ""
"Nastavení zavaděče v tomto systému nebylo rozpoznáno. Tato nastavení může "
"být nutné aktualizovat:"

#. Type: error
#. Description
#: ../linux-base.templates:6001
msgid ""
" * The root device ID passed as a kernel parameter;\n"
" * The boot device ID used to install and update the boot loader."
msgstr ""
" * ID kořenového zařízení předané jako parametr jádra;\n"
" * ID zaváděcího zařízení k instalaci a aktualizaci zavaděče."

#. Type: error
#. Description
#: ../linux-base.templates:6001
msgid ""
"You should generally identify these devices by UUID or label. However, on "
"MIPS systems the root device must be identified by name."
msgstr ""
"Tato zařízení bysta běžně měli označovat jejich UUID či popiskem. Na "
"systémech MIPS však musí být kořenové zařízení označeno názvem."

#. Type: error
#. Description
#: ../linux-base.templates:8001
msgid "Boot loader may need to be upgraded"
msgstr "Zavaděč může být nutné aktualizovat"

#. Type: error
#. Description
#: ../linux-base.templates:8001
msgid "Kernel packages no longer update a default boot loader."
msgstr "Jaderný balíček již neaktualizuje výchozí zavaděč."

#. Type: error
#. Description
#: ../linux-base.templates:8001 ../templates/temp.image.plain/templates:5001
msgid ""
"If the boot loader needs to be updated whenever a new kernel is installed, "
"the boot loader package should install a script in /etc/kernel/postinst.d. "
"Alternately, you can specify the command to update the boot loader by "
"setting the 'postinst_hook' variable in /etc/kernel-img.conf."
msgstr ""
"Pokud je nutné aktualizovat zavaděč kdykoli je nainstalováno nové jádro, "
"balíček zavaděče nainstalovuje skript v /etc/kernel/postinst.d. "
"Můžete také zadat příkaz k aktualizaci zavaděče nastavením proměnné "
"'postinst_hook' v /etc/kernel-img.conf."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:2001
msgid "Abort installation after depmod error?"
msgstr "Přerušit po chybě depmod instalaci?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:2001
msgid ""
"The 'depmod' command exited with the exit code ${exit_value} (${SIGNAL}"
"${CORE})."
msgstr ""
"Příkaz 'depmod' skončil s chybou ${exit_value} (${SIGNAL}${CORE})."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:2001
msgid ""
"Since this image uses initrd, the ${modules_base}/=V/modules.dep file will "
"not be deleted, even though it may be invalid."
msgstr ""
"Vzhledem k tomu, že tento obraz používá initrd, nebude soubor "
"${modules_base}/=V/modules.dep smazán, přesto že může být neplatný."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:2001
msgid ""
"You should abort the installation and fix the errors in depmod, or "
"regenerate the initrd image with a known good modules.dep file. If you don't "
"abort the installation, there is a danger that the system will fail to boot."
msgstr ""
"Měli byste přerušit instalaci a opravit chyby v depmod, nebo vytvořit obraz "
"initrd s prověřeným souborem modules.dep. Nepřerušíte-li instalaci, "
"vystavujete se riziku, že se nepodaří systém zavést."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:3001
msgid "Abort kernel removal?"
msgstr "Přerušit odstraňování jádra?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:3001
msgid ""
"You are running a kernel (version ${running}) and attempting to remove the "
"same version."
msgstr ""
"Pokoušíte se odstranit verzi jádra (version ${running}), která nyní běží."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:3001
msgid ""
"This can make the system unbootable as it will remove /boot/vmlinuz-"
"${running} and all modules under the directory /lib/modules/${running}. This "
"can only be fixed with a copy of the kernel image and the corresponding "
"modules."
msgstr ""
"To může způsobit, že se nepodaří zavést systém, a také bude odstraněno /boot/"
"vmlinuz-${running} a všechny moduly v adresáři /lib/modules/${running}. Toto "
"je možné opravit pouze nakopírováním obrazu jádra a příslušných modulů."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:3001
msgid ""
"It is highly recommended to abort the kernel removal unless you are prepared "
"to fix the system after removal."
msgstr ""
"Je silně doporučeno přerušit odstraňování jádra, pokud nejste připraveni "
"opravovat systém po jeho odstranění."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:4001
msgid "Required firmware files may be missing"
msgstr "Mohou chybět potřebné soubory s firmwarem"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:4001
msgid ""
"This system is currently running Linux ${runningversion} and you are "
"installing Linux ${version}. In the new version some of the drivers used on "
"this system may require additional firmware files:"
msgstr ""
"Systém nyní běží na Linuxu ${runningversion} a vy instalujete Linux "
"${version}. V nové verzi mohou některé ovladače používané v tomto systému, "
"vyžadovat dodatečné soubory s firmwarem:"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:4001
msgid ""
"Most firmware files are not included in the system because they do not "
"conform to the Debian Free Software Guidelines. You may need to reconfigure "
"the package manager to include the contrib and non-free sections of the "
"package archive before you can install these firmware files."
msgstr ""
"Většina souborů s firmwarem není zahrnuta v systému, protože nejsou v "
"souladu se Zásadami svobodného softwaru Debianu. Než budete moci tyto "
"soubory s firmwarem nainstalovat, budete možná muset nastavit správce "
"balíčků, aby zahrnoval archiv sekce balíčků non-free."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:5001
#| msgid "Boot loader configuration check needed"
msgid "Boot loader configuration must be updated"
msgstr "Nastavení zavaděče musí být aktualizováno"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:5001
msgid ""
"Kernel packages no longer update a default boot loader. You should remove "
"'do_bootloader = yes' from /etc/kernel-img.conf."
msgstr ""
"Jaderný balíček již neaktualizuje výchozí zavaděč. Odstraňte "
"'do_bootloader = yes' z /etc/kernel-img.conf."

--- End Message ---
--- Begin Message ---
Source: linux-2.6
Source-Version: 2.6.35-1~experimental.3

We believe that the bug you reported is fixed in the latest version of
linux-2.6, which is due to be installed in the Debian FTP archive:

firmware-linux-free_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
 to main/l/linux-2.6/firmware-linux-free_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
linux-2.6_2.6.35-1~experimental.3.diff.gz
 to main/l/linux-2.6/linux-2.6_2.6.35-1~experimental.3.diff.gz
linux-2.6_2.6.35-1~experimental.3.dsc
 to main/l/linux-2.6/linux-2.6_2.6.35-1~experimental.3.dsc
linux-base_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
 to main/l/linux-2.6/linux-base_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
linux-doc-2.6.35_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
 to main/l/linux-2.6/linux-doc-2.6.35_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
linux-headers-2.6.35-trunk-all-amd64_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
 to main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.35-trunk-all-amd64_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
linux-headers-2.6.35-trunk-all_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
 to main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.35-trunk-all_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
linux-headers-2.6.35-trunk-amd64_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
 to main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.35-trunk-amd64_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
linux-headers-2.6.35-trunk-common_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
 to main/l/linux-2.6/linux-headers-2.6.35-trunk-common_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
linux-image-2.6.35-trunk-amd64-dbg_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
 to main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.35-trunk-amd64-dbg_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
linux-image-2.6.35-trunk-amd64_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
 to main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.35-trunk-amd64_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
linux-libc-dev_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
 to main/l/linux-2.6/linux-libc-dev_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
linux-manual-2.6.35_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
 to main/l/linux-2.6/linux-manual-2.6.35_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
linux-patch-debian-2.6.35_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
 to main/l/linux-2.6/linux-patch-debian-2.6.35_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
linux-source-2.6.35_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
 to main/l/linux-2.6/linux-source-2.6.35_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
linux-support-2.6.35-trunk_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
 to main/l/linux-2.6/linux-support-2.6.35-trunk_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
linux-tools-2.6.35_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
 to main/l/linux-2.6/linux-tools-2.6.35_2.6.35-1~experimental.3_amd64.debA summary of the changes between this version and the previous one is
attached.

Thank you for reporting the bug, which will now be closed. If you
have further comments please address them to 590546@bugs.debian.org,
and the maintainer will reopen the bug report if appropriate.

Debian distribution maintenance software
pp.
maximilian attems <maks@debian.org> (supplier of updated linux-2.6 package)

(This message was generated automatically at their request; if you
believe that there is a problem with it please contact the archive
administrators by mailing ftpmaster@debian.org)


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Format: 1.8
Date: Mon, 06 Sep 2010 15:16:17 +0200
Source: linux-2.6
Binary: linux-tools-2.6.35 linux-source-2.6.35 linux-doc-2.6.35 linux-manual-2.6.35 linux-patch-debian-2.6.35 firmware-linux-free linux-support-2.6.35-trunk linux-base linux-libc-dev linux-headers-2.6.35-trunk-all linux-headers-2.6.35-trunk-all-alpha linux-headers-2.6.35-trunk-common linux-image-2.6.35-trunk-alpha-generic linux-headers-2.6.35-trunk-alpha-generic linux-image-2.6.35-trunk-alpha-smp linux-headers-2.6.35-trunk-alpha-smp linux-image-2.6.35-trunk-alpha-legacy linux-headers-2.6.35-trunk-alpha-legacy linux-headers-2.6.35-trunk-all-amd64 linux-image-2.6.35-trunk-amd64 linux-headers-2.6.35-trunk-amd64 linux-image-2.6.35-trunk-amd64-dbg linux-headers-2.6.35-trunk-all-armel linux-image-2.6.35-trunk-iop32x linux-headers-2.6.35-trunk-iop32x linux-image-2.6.35-trunk-ixp4xx linux-headers-2.6.35-trunk-ixp4xx linux-image-2.6.35-trunk-kirkwood linux-headers-2.6.35-trunk-kirkwood linux-image-2.6.35-trunk-orion5x linux-headers-2.6.35-trunk-orion5x
 linux-image-2.6.35-trunk-versatile linux-headers-2.6.35-trunk-versatile linux-headers-2.6.35-trunk-all-hppa linux-image-2.6.35-trunk-parisc linux-headers-2.6.35-trunk-parisc linux-image-2.6.35-trunk-parisc-smp linux-headers-2.6.35-trunk-parisc-smp linux-image-2.6.35-trunk-parisc64 linux-headers-2.6.35-trunk-parisc64 linux-image-2.6.35-trunk-parisc64-smp linux-headers-2.6.35-trunk-parisc64-smp linux-headers-2.6.35-trunk-all-i386 linux-image-2.6.35-trunk-486 linux-headers-2.6.35-trunk-486 linux-image-2.6.35-trunk-686 linux-headers-2.6.35-trunk-686 linux-image-2.6.35-trunk-686-bigmem linux-headers-2.6.35-trunk-686-bigmem linux-image-2.6.35-trunk-686-bigmem-dbg linux-headers-2.6.35-trunk-all-ia64 linux-image-2.6.35-trunk-itanium linux-headers-2.6.35-trunk-itanium linux-image-2.6.35-trunk-mckinley linux-headers-2.6.35-trunk-mckinley linux-headers-2.6.35-trunk-all-m68k linux-image-2.6.35-trunk-amiga linux-headers-2.6.35-trunk-amiga linux-image-2.6.35-trunk-atari
 linux-headers-2.6.35-trunk-atari linux-image-2.6.35-trunk-bvme6000 linux-headers-2.6.35-trunk-bvme6000 linux-image-2.6.35-trunk-mac linux-headers-2.6.35-trunk-mac linux-image-2.6.35-trunk-mvme147 linux-headers-2.6.35-trunk-mvme147 linux-image-2.6.35-trunk-mvme16x linux-headers-2.6.35-trunk-mvme16x linux-headers-2.6.35-trunk-all-mips linux-image-2.6.35-trunk-r4k-ip22 linux-headers-2.6.35-trunk-r4k-ip22 linux-image-2.6.35-trunk-r5k-ip32 linux-headers-2.6.35-trunk-r5k-ip32 linux-image-2.6.35-trunk-sb1-bcm91250a linux-headers-2.6.35-trunk-sb1-bcm91250a linux-image-2.6.35-trunk-sb1a-bcm91480b linux-headers-2.6.35-trunk-sb1a-bcm91480b linux-image-2.6.35-trunk-4kc-malta linux-headers-2.6.35-trunk-4kc-malta linux-image-2.6.35-trunk-5kc-malta linux-headers-2.6.35-trunk-5kc-malta linux-image-2.6.35-trunk-octeon linux-headers-2.6.35-trunk-octeon linux-headers-2.6.35-trunk-all-mipsel linux-image-2.6.35-trunk-r5k-cobalt linux-headers-2.6.35-trunk-r5k-cobalt
 linux-image-2.6.35-trunk-loongson-2f linux-headers-2.6.35-trunk-loongson-2f linux-headers-2.6.35-trunk-all-powerpc linux-image-2.6.35-trunk-powerpc linux-headers-2.6.35-trunk-powerpc linux-image-2.6.35-trunk-powerpc-smp linux-headers-2.6.35-trunk-powerpc-smp linux-image-2.6.35-trunk-powerpc64 linux-headers-2.6.35-trunk-powerpc64 linux-headers-2.6.35-trunk-all-s390 linux-image-2.6.35-trunk-s390x linux-headers-2.6.35-trunk-s390x linux-image-2.6.35-trunk-s390x-tape linux-headers-2.6.35-trunk-all-sh4 linux-image-2.6.35-trunk-sh7751r linux-headers-2.6.35-trunk-sh7751r linux-image-2.6.35-trunk-sh7785lcr linux-headers-2.6.35-trunk-sh7785lcr linux-headers-2.6.35-trunk-all-sparc linux-image-2.6.35-trunk-sparc64 linux-headers-2.6.35-trunk-sparc64 linux-image-2.6.35-trunk-sparc64-smp linux-headers-2.6.35-trunk-sparc64-smp
 linux-headers-2.6.35-trunk-all-sparc64
Architecture: source all amd64
Version: 2.6.35-1~experimental.3
Distribution: experimental
Urgency: low
Maintainer: Debian Kernel Team <debian-kernel@lists.debian.org>
Changed-By: maximilian attems <maks@debian.org>
Description: 
 firmware-linux-free - Binary firmware for various drivers in the Linux kernel
 linux-base - Linux image base package
 linux-doc-2.6.35 - Linux kernel specific documentation for version 2.6.35
 linux-headers-2.6.35-trunk-486 - Header files for Linux 2.6.35-trunk-486
 linux-headers-2.6.35-trunk-4kc-malta - Header files for Linux 2.6.35-trunk-4kc-malta
 linux-headers-2.6.35-trunk-5kc-malta - Header files for Linux 2.6.35-trunk-5kc-malta
 linux-headers-2.6.35-trunk-686 - Header files for Linux 2.6.35-trunk-686
 linux-headers-2.6.35-trunk-686-bigmem - Header files for Linux 2.6.35-trunk-686-bigmem
 linux-headers-2.6.35-trunk-all - All header files for Linux 2.6.35 (meta-package)
 linux-headers-2.6.35-trunk-all-alpha - All header files for Linux 2.6.35 (meta-package)
 linux-headers-2.6.35-trunk-all-amd64 - All header files for Linux 2.6.35 (meta-package)
 linux-headers-2.6.35-trunk-all-armel - All header files for Linux 2.6.35 (meta-package)
 linux-headers-2.6.35-trunk-all-hppa - All header files for Linux 2.6.35 (meta-package)
 linux-headers-2.6.35-trunk-all-i386 - All header files for Linux 2.6.35 (meta-package)
 linux-headers-2.6.35-trunk-all-ia64 - All header files for Linux 2.6.35 (meta-package)
 linux-headers-2.6.35-trunk-all-m68k - All header files for Linux 2.6.35 (meta-package)
 linux-headers-2.6.35-trunk-all-mips - All header files for Linux 2.6.35 (meta-package)
 linux-headers-2.6.35-trunk-all-mipsel - All header files for Linux 2.6.35 (meta-package)
 linux-headers-2.6.35-trunk-all-powerpc - All header files for Linux 2.6.35 (meta-package)
 linux-headers-2.6.35-trunk-all-s390 - All header files for Linux 2.6.35 (meta-package)
 linux-headers-2.6.35-trunk-all-sh4 - All header files for Linux 2.6.35 (meta-package)
 linux-headers-2.6.35-trunk-all-sparc - All header files for Linux 2.6.35 (meta-package)
 linux-headers-2.6.35-trunk-all-sparc64 - All header files for Linux 2.6.35 (meta-package)
 linux-headers-2.6.35-trunk-alpha-generic - Header files for Linux 2.6.35-trunk-alpha-generic
 linux-headers-2.6.35-trunk-alpha-legacy - Header files for Linux 2.6.35-trunk-alpha-legacy
 linux-headers-2.6.35-trunk-alpha-smp - Header files for Linux 2.6.35-trunk-alpha-smp
 linux-headers-2.6.35-trunk-amd64 - Header files for Linux 2.6.35-trunk-amd64
 linux-headers-2.6.35-trunk-amiga - Header files for Linux 2.6.35-trunk-amiga
 linux-headers-2.6.35-trunk-atari - Header files for Linux 2.6.35-trunk-atari
 linux-headers-2.6.35-trunk-bvme6000 - Header files for Linux 2.6.35-trunk-bvme6000
 linux-headers-2.6.35-trunk-common - Common header files for Linux 2.6.35-trunk
 linux-headers-2.6.35-trunk-iop32x - Header files for Linux 2.6.35-trunk-iop32x
 linux-headers-2.6.35-trunk-itanium - Header files for Linux 2.6.35-trunk-itanium
 linux-headers-2.6.35-trunk-ixp4xx - Header files for Linux 2.6.35-trunk-ixp4xx
 linux-headers-2.6.35-trunk-kirkwood - Header files for Linux 2.6.35-trunk-kirkwood
 linux-headers-2.6.35-trunk-loongson-2f - Header files for Linux 2.6.35-trunk-loongson-2f
 linux-headers-2.6.35-trunk-mac - Header files for Linux 2.6.35-trunk-mac
 linux-headers-2.6.35-trunk-mckinley - Header files for Linux 2.6.35-trunk-mckinley
 linux-headers-2.6.35-trunk-mvme147 - Header files for Linux 2.6.35-trunk-mvme147
 linux-headers-2.6.35-trunk-mvme16x - Header files for Linux 2.6.35-trunk-mvme16x
 linux-headers-2.6.35-trunk-octeon - Header files for Linux 2.6.35-trunk-octeon
 linux-headers-2.6.35-trunk-orion5x - Header files for Linux 2.6.35-trunk-orion5x
 linux-headers-2.6.35-trunk-parisc - Header files for Linux 2.6.35-trunk-parisc
 linux-headers-2.6.35-trunk-parisc-smp - Header files for Linux 2.6.35-trunk-parisc-smp
 linux-headers-2.6.35-trunk-parisc64 - Header files for Linux 2.6.35-trunk-parisc64
 linux-headers-2.6.35-trunk-parisc64-smp - Header files for Linux 2.6.35-trunk-parisc64-smp
 linux-headers-2.6.35-trunk-powerpc - Header files for Linux 2.6.35-trunk-powerpc
 linux-headers-2.6.35-trunk-powerpc-smp - Header files for Linux 2.6.35-trunk-powerpc-smp
 linux-headers-2.6.35-trunk-powerpc64 - Header files for Linux 2.6.35-trunk-powerpc64
 linux-headers-2.6.35-trunk-r4k-ip22 - Header files for Linux 2.6.35-trunk-r4k-ip22
 linux-headers-2.6.35-trunk-r5k-cobalt - Header files for Linux 2.6.35-trunk-r5k-cobalt
 linux-headers-2.6.35-trunk-r5k-ip32 - Header files for Linux 2.6.35-trunk-r5k-ip32
 linux-headers-2.6.35-trunk-s390x - Header files for Linux 2.6.35-trunk-s390x
 linux-headers-2.6.35-trunk-sb1-bcm91250a - Header files for Linux 2.6.35-trunk-sb1-bcm91250a
 linux-headers-2.6.35-trunk-sb1a-bcm91480b - Header files for Linux 2.6.35-trunk-sb1a-bcm91480b
 linux-headers-2.6.35-trunk-sh7751r - Header files for Linux 2.6.35-trunk-sh7751r
 linux-headers-2.6.35-trunk-sh7785lcr - Header files for Linux 2.6.35-trunk-sh7785lcr
 linux-headers-2.6.35-trunk-sparc64 - Header files for Linux 2.6.35-trunk-sparc64
 linux-headers-2.6.35-trunk-sparc64-smp - Header files for Linux 2.6.35-trunk-sparc64-smp
 linux-headers-2.6.35-trunk-versatile - Header files for Linux 2.6.35-trunk-versatile
 linux-image-2.6.35-trunk-486 - Linux 2.6.35 for old PCs
 linux-image-2.6.35-trunk-4kc-malta - Linux 2.6.35 for MIPS Malta
 linux-image-2.6.35-trunk-5kc-malta - Linux 2.6.35 for MIPS Malta (64-bit)
 linux-image-2.6.35-trunk-686 - Linux 2.6.35 for modern PCs
 linux-image-2.6.35-trunk-686-bigmem - Linux 2.6.35 for PCs with 4GB+ RAM
 linux-image-2.6.35-trunk-686-bigmem-dbg - Debugging infos for Linux 2.6.35-trunk-686-bigmem
 linux-image-2.6.35-trunk-alpha-generic - Linux 2.6.35 for Alpha
 linux-image-2.6.35-trunk-alpha-legacy - Linux 2.6.35 for Alpha Legacy
 linux-image-2.6.35-trunk-alpha-smp - Linux 2.6.35 for Alpha SMP
 linux-image-2.6.35-trunk-amd64 - Linux 2.6.35 for 64-bit PCs
 linux-image-2.6.35-trunk-amd64-dbg - Debugging infos for Linux 2.6.35-trunk-amd64
 linux-image-2.6.35-trunk-amiga - Linux 2.6.35 for Amiga
 linux-image-2.6.35-trunk-atari - Linux 2.6.35 for Atari
 linux-image-2.6.35-trunk-bvme6000 - Linux 2.6.35 for BVM BVME4000 and BVME6000
 linux-image-2.6.35-trunk-iop32x - Linux 2.6.35 for IOP32x
 linux-image-2.6.35-trunk-itanium - Linux 2.6.35 for Itanium
 linux-image-2.6.35-trunk-ixp4xx - Linux 2.6.35 for IXP4xx
 linux-image-2.6.35-trunk-kirkwood - Linux 2.6.35 for Marvell Kirkwood
 linux-image-2.6.35-trunk-loongson-2f - Linux 2.6.35 for Loongson 2F
 linux-image-2.6.35-trunk-mac - Linux 2.6.35 for Macintosh
 linux-image-2.6.35-trunk-mckinley - Linux 2.6.35 for Itanium II
 linux-image-2.6.35-trunk-mvme147 - Linux 2.6.35 for Motorola MVME147
 linux-image-2.6.35-trunk-mvme16x - Linux 2.6.35 for Motorola MVME162/6/7, MVME172/7
 linux-image-2.6.35-trunk-octeon - Linux 2.6.35 for Octeon
 linux-image-2.6.35-trunk-orion5x - Linux 2.6.35 for Marvell Orion
 linux-image-2.6.35-trunk-parisc - Linux 2.6.35 for 32-bit PA-RISC
 linux-image-2.6.35-trunk-parisc-smp - Linux 2.6.35 for multiprocessor 32-bit PA-RISC
 linux-image-2.6.35-trunk-parisc64 - Linux 2.6.35 for 64-bit PA-RISC
 linux-image-2.6.35-trunk-parisc64-smp - Linux 2.6.35 for multiprocessor 64-bit PA-RISC
 linux-image-2.6.35-trunk-powerpc - Linux 2.6.35 for uniprocessor 32-bit PowerPC
 linux-image-2.6.35-trunk-powerpc-smp - Linux 2.6.35 for multiprocessor 32-bit PowerPC
 linux-image-2.6.35-trunk-powerpc64 - Linux 2.6.35 for 64-bit PowerPC
 linux-image-2.6.35-trunk-r4k-ip22 - Linux 2.6.35 for SGI IP22
 linux-image-2.6.35-trunk-r5k-cobalt - Linux 2.6.35 for Cobalt
 linux-image-2.6.35-trunk-r5k-ip32 - Linux 2.6.35 for SGI IP32
 linux-image-2.6.35-trunk-s390x - Linux 2.6.35 for IBM zSeries
 linux-image-2.6.35-trunk-s390x-tape - Linux 2.6.35 for IBM zSeries, IPL from tape
 linux-image-2.6.35-trunk-sb1-bcm91250a - Linux 2.6.35 for BCM91250A
 linux-image-2.6.35-trunk-sb1a-bcm91480b - Linux 2.6.35 for BCM91480B
 linux-image-2.6.35-trunk-sh7751r - Linux 2.6.35 for sh7751r
 linux-image-2.6.35-trunk-sh7785lcr - Linux 2.6.35 for sh7785lcr
 linux-image-2.6.35-trunk-sparc64 - Linux 2.6.35 for uniprocessor 64-bit UltraSPARC
 linux-image-2.6.35-trunk-sparc64-smp - Linux 2.6.35 for multiprocessor 64-bit UltraSPARC
 linux-image-2.6.35-trunk-versatile - Linux 2.6.35 for Versatile
 linux-libc-dev - Linux support headers for userspace development
 linux-manual-2.6.35 - Linux kernel API manual pages for version 2.6.35
 linux-patch-debian-2.6.35 - Debian patches to version 2.6.35 of the Linux kernel
 linux-source-2.6.35 - Linux kernel source for version 2.6.35 with Debian patches
 linux-support-2.6.35-trunk - Support files for Linux 2.6.35
 linux-tools-2.6.35 - Performance analysis tools for Linux 2.6.35
Closes: 555549 574243 589996 590546 590557 591149 591241 592045 592226 593720 594642
Changes: 
 linux-2.6 (2.6.35-1~experimental.3) experimental; urgency=low
 .
  [ Ritesh Raj Sarraf ]
  * Add .gnu_debuglink information into kernel modules (Closes: #555549)
 .
  [ Ben Hutchings ]
  * linux-base: Remove dependency on libapt-pkg-perl (Closes: #589996)
  * Update debconf template translations:
   - Czech (Michal Simunek) (Closes: #590546)
   - Portugese (Américo Monteiro) (Closes: #590557)
   - French (David Prévot) (Closes: #591149)
   - Russian (Yuri Kozlov) (Closes: #591241)
   - Swedish (Martin Bagge) (Closes: #592045)
   - German (Holger Wansing) (Closes: #592226)
  * [x86] Enable samsung-laptop driver
  * [sparc] Enable XVR1000 driver (Closes: #574243)
  * Change BLK_CGROUP from module to built-in so that cfq can be the
   default I/O scheduler again (Closes: #593720)
  * [mipsel/loongson-2f] Enable smtcfb (FB_SM7XX) driver (Closes: #594642)
 .
  [ Ian Campbell ]
  * Fixes/overrides for Linitan warnings:
   - Add "(meta package)" to short description of linux-headers
    metapackages, resolves empty-binary-package.
   - Add dependency on ${misc:Depends} to all packages, resolves
    debhelper-but-no-misc-depends. Required update to gencontrol.py to
    augment rather than override headers_arch_depends read from templates.
   - Override dbg-package-missing-depends for linux-image-*-dbg. It is not
    necessary to install the kernel image package to use the dbg package
    since the dbg package already contains a complete image with symbols.
 .
  [ Bastian Blank ]
  * Disable Ralink staging drivers, the in-tree ones reached "works-for-me"
   status.
 .
  [ Aurelien Jarno ]
  * Fix netfilter CONFIG_COMPAT support.
  * [sh4] set VIRTUALIZATION.
  * [mips] Add an octeon flavour.
 .
  [ maximilian attems]
  * Add stable 2.6.35.3 and 2.6.35.4.
Checksums-Sha1: 
 7f225998042fb96c01c3bbcab8efe96865b790ae 5543 linux-2.6_2.6.35-1~experimental.3.dsc
 42f41c8423c0aaed771b130588920e6546200796 668745 linux-2.6_2.6.35-1~experimental.3.diff.gz
 f53a224714a397f2f8c36d504405bb01cd24d0f0 6286098 linux-doc-2.6.35_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
 c75793bda3df4feac1415231c11859a7d0319b6a 2822988 linux-manual-2.6.35_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
 f270f7f7ba1605824783c0942b38c6c9f7b3574e 440822 linux-patch-debian-2.6.35_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
 0352176973c47b3d710ccb244df7fa32e8999707 68609568 linux-source-2.6.35_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
 e0735b8aef0f03bbb815f74b8802da2ad50f4dd9 148042 linux-support-2.6.35-trunk_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
 d392186c99e9a64066ad580b4d58462de3b59903 136550 firmware-linux-free_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
 afd17890d1f91be3e4419b4945970b3607dd8541 155086 linux-base_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
 a884ba5a878bc47345212b67dd7250f0e1de0dd8 28768894 linux-image-2.6.35-trunk-amd64_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
 82f135e07a6150c78b7332b31ee229c282c65dbc 392116190 linux-image-2.6.35-trunk-amd64-dbg_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
 669ed15237b44eb772bbbe99a3af9baff1cd4c82 545684 linux-headers-2.6.35-trunk-amd64_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
 bb43a43697df95e64cd4e396da4a8fda8b57b356 4097472 linux-headers-2.6.35-trunk-common_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
 e3d73c7c69391735888765ca861b5d2ad14974c1 131840 linux-headers-2.6.35-trunk-all_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
 a1811db60d78580b52fabb02006cd00e74da766e 131846 linux-headers-2.6.35-trunk-all-amd64_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
 5cc8fc7fc601efcc461304ae76e77c4caf852417 852174 linux-libc-dev_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
 e052ff182e41e1466a1c1501738c515d7123b5e2 376268 linux-tools-2.6.35_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
Checksums-Sha256: 
 18508132fdeb76cf93cd542aa201f704009b9cccea6cc06a276ced9b12bc538a 5543 linux-2.6_2.6.35-1~experimental.3.dsc
 cd0637e2461e950208687a28a53d075da7a489cc5a49cc2592f696f57fe4495e 668745 linux-2.6_2.6.35-1~experimental.3.diff.gz
 1998716715b8e506b0b891cfe87eec6f9dcdda915a69fbdedeadf3cf135fd0d3 6286098 linux-doc-2.6.35_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
 2ef864f5b404c543004095a1288a99e439eeaab3c835dfb03b9df29689ea490f 2822988 linux-manual-2.6.35_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
 612e90801adb54ad22eff1829c81a02304045eee174a8121039390033dde6fcb 440822 linux-patch-debian-2.6.35_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
 c79430638ca13e662f7fa43b902525a813fa5a91571825470963cda9710bec73 68609568 linux-source-2.6.35_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
 df3ac04e87202a179f9b960e1bfe9cc8032ca0d872a6b3c81bb894d3f4915cd1 148042 linux-support-2.6.35-trunk_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
 596e542fcccfdb60b060ead9072223f799ea13996e2696906dd814dc40356795 136550 firmware-linux-free_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
 ab5bc2e1e6ff9335cc8e924951d8460dce6ce66ba7413868cccc95924fabc524 155086 linux-base_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
 59f52d0e57edaabcd11a7d4ed442df0998ea43a2352fda75e241de5593cd66d8 28768894 linux-image-2.6.35-trunk-amd64_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
 7b210e0360d453bf82ae3098be138d62d1f01deaef916150d0776bd668c19fc7 392116190 linux-image-2.6.35-trunk-amd64-dbg_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
 a75fc8b99e8223eb0b81aaccadd24fd7d7db1935c872cb1d1076f8cefa5f9450 545684 linux-headers-2.6.35-trunk-amd64_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
 4d26a5f8df236c711e981348a1151f2c6cb638027a989d1d952ea0d01a728051 4097472 linux-headers-2.6.35-trunk-common_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
 69b95ca2ce637c2ecf50a3c3a5b6786ee246179a370789997a06c53f9c6942df 131840 linux-headers-2.6.35-trunk-all_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
 8f73fc9ca97ec6f3656403969b368b12b62761a33cfeb7380e683f1589207b87 131846 linux-headers-2.6.35-trunk-all-amd64_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
 64a63bcec07da09dd910cdccc86a2e0ef2586f2aa942e1b9fb63eb1b0fcabef7 852174 linux-libc-dev_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
 3dfbc746b2384ee959d09e3ef30a9a1fd324d644e41b6387dbd031dd6a4ad219 376268 linux-tools-2.6.35_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
Files: 
 70b94cd756133f07ed60f7d5ad660de0 5543 kernel optional linux-2.6_2.6.35-1~experimental.3.dsc
 f7658f82b76f00c3399eef6762046549 668745 kernel optional linux-2.6_2.6.35-1~experimental.3.diff.gz
 be4f06e68e367106d50df89ed679f186 6286098 doc optional linux-doc-2.6.35_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
 eb9d360e228955b0c5b5dc4bc788cf3c 2822988 doc optional linux-manual-2.6.35_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
 9a68e9f894d3ae646b96b12ffcaffc65 440822 kernel optional linux-patch-debian-2.6.35_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
 3da3f8ae87e84fb243ae3ce47c13c6ce 68609568 kernel optional linux-source-2.6.35_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
 03ccb37914bc9fc793116057a7473157 148042 devel optional linux-support-2.6.35-trunk_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
 fd1244cda0107d872fa00cbeae198560 136550 kernel optional firmware-linux-free_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
 afb194fb4eeeae397263d353a85bb9b9 155086 kernel optional linux-base_2.6.35-1~experimental.3_all.deb
 b4e1532aafb95421e62a4b0a321e3454 28768894 kernel optional linux-image-2.6.35-trunk-amd64_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
 b7dca411cc1c10beeebe51182f5cbd22 392116190 debug extra linux-image-2.6.35-trunk-amd64-dbg_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
 969ed0b898e60d73ee52f935bcb2ff78 545684 kernel optional linux-headers-2.6.35-trunk-amd64_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
 5034dfe4a9c59fae3841bf4a5b65980d 4097472 kernel optional linux-headers-2.6.35-trunk-common_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
 1a669879faa5e2cefcb89f7d7e0c54f7 131840 kernel optional linux-headers-2.6.35-trunk-all_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
 362cae79f66568f5e6f9e7e42e42309c 131846 kernel optional linux-headers-2.6.35-trunk-all-amd64_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
 f8c13557c4b4c52a8d515733bff22ecd 852174 devel optional linux-libc-dev_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb
 d7676097409c4a03c6eb44a824812245 376268 kernel optional linux-tools-2.6.35_2.6.35-1~experimental.3_amd64.deb

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.10 (GNU/Linux)

iEYEARECAAYFAkyFEToACgkQeW7Lc5tEHqjNdACggtSeTOuEMCjcY7yma/cBDSN6
DVQAmwR3JwLpBkee53S2Kg8k+BtrYZTK
=IU/Q
-----END PGP SIGNATURE-------- End Message ---

Reply to: