[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#579268: [l10n:cs] Initial Czech translation of PO debconf template for package linux-2.6Package: linux-2.6
Version: N/A
Severity: wishlist
Tags: l10n, patch

In attachment there is initial Czech translation of PO debconf template
(cs.po) for package linux-2.6, please include it.

Best regards

-- 
Michal Šimůnek
# Czech PO debconf template translation of linux-2.6.
# Copyright (C) 2010 Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com>
# This file is distributed under the same license as the linux-2.6 package.
# Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: linux-2.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-04-23 16:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-04-26 18:02+0200\n"
"Last-Translator: Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../linux-base.templates:2001
msgid "Update disk device IDs in system configuration?"
msgstr "Aktualizovat v nastavení systému ID diskových zařízení?"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../linux-base.templates:4001 ../linux-base.templates:5001
msgid "Apply configuration changes to disk device IDs?"
msgstr "Použít změny v nastavení ID diskových zařízení?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../linux-base.templates:4001
msgid "These devices will be assigned UUIDs or labels:"
msgstr "Těmto zařízením bude přiřazeno UUID či popisek:"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../linux-base.templates:4001 ../linux-base.templates:5001
msgid "These configuration files will be updated:"
msgstr "Tyto konfigurační soubory budou aktualizovány:"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../linux-base.templates:4001 ../linux-base.templates:5001
msgid "The device IDs will be changed as follows:"
msgstr "ID diskových zařízení se změní následovně:"

#. Type: error
#. Description
#: ../linux-base.templates:6001
msgid "Configuration files still contain deprecated device names"
msgstr "Konfigurační soubory stále obsahují zastaralé názvy zařízení"

#. Type: error
#. Description
#: ../linux-base.templates:6001
msgid ""
"The following configuration files still use some device names that may "
"change when using the new kernel:"
msgstr ""
"Následující konfigurační soubory stále používají názvy zařízení, které "
"je při používání nového jádra třeba změnit:"

#. Type: error
#. Description
#: ../linux-base.templates:7001
msgid "Boot loader configuration check needed"
msgstr "Je vyžadováno ověření nastavení zavaděče"

#. Type: error
#. Description
#: ../linux-base.templates:7001
msgid ""
"The boot loader configuration for this system was not recognized. These "
"settings in the configuration may need to be updated:"
msgstr ""
"Nastavení zavaděče v tomto systému nebylo rozpoznáno. Tato nastavení "
"může být nutné aktualizovat:"

#. Type: error
#. Description
#: ../linux-base.templates:7001
msgid ""
" * The root device ID passed as a kernel parameter;\n"
" * The boot device ID used to install and update the boot loader."
msgstr ""
" * ID kořenového zařízení předané jako parametr jádra;\n"
" * ID zaváděcího zařízení k instalaci a aktualizaci zavaděče."

#. Type: error
#. Description
#: ../linux-base.templates:7001
msgid ""
"You should generally identify these devices by UUID or label. However, on "
"MIPS systems the root device must be identified by name."
msgstr ""
"Tato zařízení bysta běžně měli označovat jejich UUID či popiskem. Na "
"systémech MIPS však musí být kořenové zařízení označeno názvem."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:2001
msgid "Abort installation after depmod error?"
msgstr "Přerušit po chybě depmod instalaci?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:2001
msgid ""
"The 'depmod' command exited with the exit code ${exit_value} (${SIGNAL}"
"${CORE})."
msgstr ""
"Příkaz 'depmod' skončil s chybou ${exit_value} (${SIGNAL}${CORE})."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:2001
msgid ""
"Since this image uses initrd, the ${modules_base}/=V/modules.dep file will "
"not be deleted, even though it may be invalid."
msgstr ""
"Vzhledem k tomu, že tento obraz používá initrd, nebude soubor ${modules_base}"
"/=V/modules.dep smazán, přesto že může být neplatný."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:2001
msgid ""
"You should abort the installation and fix the errors in depmod, or "
"regenerate the initrd image with a known good modules.dep file. If you don't "
"abort the installation, there is a danger that the system will fail to boot."
msgstr ""
"Měli byste přerušit instalaci a opravit chyby v depmod, nebo vytvořit obraz "
"initrd s prověřeným souborem modules.dep. Nepřerušíte-li instalaci, "
"vystavujete se riziku, že se nepodaří systém zavést."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:3001
msgid "Run the default boot loader?"
msgstr "Spustit výchozí zavaděč?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:3001
msgid ""
"The default boot loader for this architecture is $loader, which is present."
msgstr ""
"Výchozí nainstalovaný zavaděč pro tuto architekturu je $loader."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:3001
msgid ""
"However, there is no explicit request to run that boot loader in /etc/kernel-"
"img.conf while GRUB seems to be installed with a postinst hook set."
msgstr ""
"Nicméně, neexistuje žádný explicitní požadavek na spuštění zavaděče v /etc/"
"kernel-img.conf, když byl po instalaci systému nainstalován a nastaven GRUB."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:3001
msgid ""
"It thus seems that this system is using GRUB as boot loader instead of "
"$loader."
msgstr ""
"Zdá se tedy, že tento systém používá místo $loader jako zavaděč GRUB."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:3001
msgid ""
"Please choose which should run: the default boot loader now, or the GRUB "
"update later."
msgstr ""
"Zvolte prosím, který se má spustit: současný výchozí zavaděč, nebo "
"později aktualizovaný GRUB."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:4001
msgid "Error running the boot loader in test mode"
msgstr "Chyba při spouštění zavaděče v testovacím režimu"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:4001
msgid "An error occurred while running the ${loader} boot loader in test mode."
msgstr "Při spouštění zavaděče ${loader} v testovacím režimu nastala chyba."

#. Type: note
#. Description
#. Type: note
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:4001
#: ../templates/temp.image.plain/templates:5001
msgid ""
"A log is available in ${temp_file_name}. Please edit /etc/${loader}.conf "
"manually and re-run ${loader} to fix that issue and keep this system "
"bootable."
msgstr ""
"Log je dostupný v ${temp_file_name}. Pro opravení této chyby a zachování "
"zaveditelnosti systému, prosím ručně upravte /etc/${loader}.conf a znovu "
"spusťte ${loader}."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:5001
msgid "Error running the boot loader"
msgstr "Chyba při spouštění zavaděče"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:5001
msgid "An error occurred while running the ${loader} boot loader."
msgstr "Při spouštění zavaděče ${loader} nastala chyba."

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:6001
#: ../templates/temp.image.plain/templates:7001
msgid "Abort kernel removal?"
msgstr "Přerušit odstraňování jádra?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:6001
msgid ""
"You are running a kernel (version ${running}) and attempting to remove the "
"same version."
msgstr ""
"Pokoušíte se odstranit verzi jádra (version ${running}), která nyní běží."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:6001
msgid ""
"This can make the system unbootable as it will remove /boot/vmlinuz-"
"${running} and all modules under the directory /lib/modules/${running}. This "
"can only be fixed with a copy of the kernel image and the corresponding "
"modules."
msgstr ""
"To může způsobit, že se nepodaří zavést systém, a také bude odstraněno "
"/boot/vmlinuz-${running} a všechny moduly v adresáři /lib/modules/${running}. "
"Toto je možné opravit pouze nakopírováním obrazu jádra a příslušných "
"modulů."

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:6001
#: ../templates/temp.image.plain/templates:7001
msgid ""
"It is highly recommended to abort the kernel removal unless you are prepared "
"to fix the system after removal."
msgstr ""
"Je silně doporučeno přerušit odstraňování jádra, pokud nejste připraveni "
"opravovat systém po jeho odstranění."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:7001
msgid ""
"This system uses a valid /etc/${loader}.conf file that mentions ${kimage}-"
"=V. Removing =ST-image-=V will invalidate that file."
msgstr ""
"Tento systém používá platný soubor /etc/${loader}.conf, který obsahuje "
"${kimage}-=V. Odstranění =ST-image-=V tento soubor zneplatní."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:7001
msgid ""
"You will need to edit /etc/${loader}.conf or re-target symbolic links "
"mentioned there (typically, /vmlinuz and /vmlinuz.old) to not refer to "
"${kimage}-=V. Then, you will have to re-run ${loader}."
msgstr ""
"Bude potřeba, abyste upravili /etc/${loader}.conf, nebo přesměrovali "
"symbolické odkazy, které jsou zde uvedené (běžně /vmlinuz a /vmlinuz.old), "
"aby neodkazovaly na ${kimage}-=V. Potom musíte znovu spustit ${loader}."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:8001
msgid "Required firmware files may be missing"
msgstr "Mohou chybět potřebné soubory s firmwarem"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:8001
msgid ""
"This system is currently running Linux ${runningversion} and you are "
"installing Linux ${version}.  In the new version some of the drivers used on "
"this system may require additional firmware files:"
msgstr ""
"Systém nyní běží na Linuxu ${runningversion} a vy instalujete Linux "
"${version}. V nové verzi mohou některé ovladače používané v tomto "
"systému, vyžadovat dodatečné soubory s firmwarem:"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:8001
msgid "${missing}"
msgstr "${missing}"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:8001
msgid ""
"Most firmware files are not included in the system because they do not "
"conform to the Debian Free Software Guidelines. You may need to reconfigure "
"the package manager to include the contrib and non-free sections of the "
"package archive before you can install these firmware files."
msgstr ""
"Většina souborů s firmwarem není zahrnuta v systému, protože nejsou v souladu "
"se Zásadami svobodného softwaru Debianu. Než budete moci tyto soubory "
"s firmwarem nainstalovat, budete možná muset nastavit správce balíčků, aby "
"zahrnoval archiv sekce balíčků non-free."

Reply to: