[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: atftpd: outdated translationsOn Tue, Dec 28, 2004 at 01:11:40PM +0100, Ludovic Drolez wrote:
> Some po-debconf translations for the atftpd package are outdated:
> - es.po
> - sv.po
> 
> Could someone update the translations ?

I'm not es nor sv translator, but instead I'm sending you brand-new Polish
translation ;)

regards
fEnIo
-- 
   _   Bartosz Fenski | mailto:fenio@o2.pl | pgp:0x13fefc40 | IRC:fEnIo
  _|_|_   32-050 Skawina - Glowackiego 3/15 - w. malopolskie - Polska
  (0 0)     phone:+48602383548 | Slackware - the weakest link
ooO--(_)--Ooo http://skawina.eu.org | JID:fenio@jabber.org | RLU:172001
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-11-06 00:28+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-12-28 13:59+0100\n"
"Last-Translator: Bartosz Fenski <fenio@o2.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pddp@debian.linux.org.pl>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../atftpd.templates:4
msgid "Do you want to configure the server?"
msgstr "Chcesz skonfigurować serwer?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../atftpd.templates:4
msgid ""
"atftpd can have various parameters passed to it. These parameters can "
"optimize performances for servers that do heavy work. The default values are "
"suitable for most purposes."
msgstr ""
"atftpd może przyjmować wiele parametrów, które optymalizują jego pracę "
"na bardzo obciążonych serwerach. Domyślne wartości powinny być "
"odpowiednie dla większości zastosowań."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../atftpd.templates:12
msgid "Should the server be started by inetd?"
msgstr "Czy serwer ma być uruchamiany przez inetd?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../atftpd.templates:12
msgid ""
"atftpd can be started by the inetd superserver or as a daemon and handle "
"incoming connections by itself. The latter is only recommend for very high "
"usage server."
msgstr ""
"atftpd może być uruchamiany przez superserwer inetd lub może pracować "
"jako demon i samemu akceptować połączenia. Drugie rozwiązanie jest "
"zalecane w przypadku intensywnego wykorzystywania."

#. Type: string
#. Default
#: ../atftpd.templates:19
msgid "300"
msgstr "300"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:20
msgid "Server timeout:"
msgstr "Limit czasu odpowiedzi na żadania:"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:20
msgid "How many seconds the main thread waits before exiting."
msgstr "Ilość sekund oczekiwania głównego wątku zanim zostanie zatrzymany."

#. Type: string
#. Default
#: ../atftpd.templates:25
msgid "5"
msgstr "5"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:26
msgid "Retry timeout:"
msgstr "Limit czasu potwierdzenia:"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:26
msgid "How many seconds to wait for a reply before retransmitting a packet."
msgstr "Ilość sekund oczekiwania na odpowiedź przed ponowną transmisją pakietu."

#. Type: string
#. Default
#: ../atftpd.templates:31
msgid "100"
msgstr "100"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:32
msgid "Maximum number of threads:"
msgstr "Maksymalna ilość wątków:"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:32
msgid "Maximum number of concurrent threads that can be running."
msgstr "Maksymalna ilość jednocześnie uruchomionych wątków."

#. Type: select
#. Choices
#: ../atftpd.templates:37
msgid "7 (LOG_DEBUG), 6 (LOG_INFO), 5 (LOG_NOTICE), 4 (LOG_WARNING)"
msgstr "7 (LOG_DEBUG), 6 (LOG_INFO), 5 (LOG_NOTICE), 4 (LOG_WARNING)"

#. Type: select
#. Description
#: ../atftpd.templates:39
msgid "Verbosity level:"
msgstr "Poziom gadatliwości:"

#. Type: select
#. Description
#: ../atftpd.templates:39
msgid ""
"Level of logging. 7 logs everything including debug logs. 1 will log only "
"the system critical logs. 5 (LOG_NOTICE) is the default value."
msgstr ""
"Poziom rejestrowania. 7 rejestruje wszystko, łącznie z komunikatami "
"diagnostycznymi. 1 będzie rejestrował jedynie wydarzenia krytyczne "
"dla systemu. 5 (LOG_NOTICE) jest wartością domyślną."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../atftpd.templates:46
msgid "Enable 'timeout' support?"
msgstr "Włączyć obsługę 'limitu czasu'?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../atftpd.templates:51
msgid "Enable 'tsize' support?"
msgstr "Włączyć obsługę 'tsize'?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../atftpd.templates:56
msgid "Enable 'block size' support?"
msgstr "Włączyć obsługę 'block size'?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../atftpd.templates:61
msgid "Enable 'multicast' support?"
msgstr "Włączyć obsługę 'multicast'?"

#. Type: string
#. Default
#: ../atftpd.templates:65
msgid "69"
msgstr "69"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:66
msgid "Port to listen for tftp request:"
msgstr "Port nasłuchiwania na żądania tftp:"

#. Type: string
#. Default
#: ../atftpd.templates:70
msgid "1758"
msgstr "1758"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:71
msgid "Port range for multicast file transfer:"
msgstr "Zakres portów dla multiemisji plików:"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:71
msgid ""
"Multicast transfer will use any available port in a given set. For example, "
"\"2000-2003, 3000\" allow atftpd to use port 2000 to 2003 and 3000."
msgstr ""
"Multiemisja plików skorzysta z jakiegokolwiek wolnego portu z podanego "
"przedziału. Przykładowo \"2000-2003, 3000\" pozwoli atftpd użyć "
"portu 3000 oraz portów z przedziału 2000-2003."

#. Type: string
#. Default
#: ../atftpd.templates:77
msgid "239.255.0.0-255"
msgstr "239.255.0.0-255"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:78
msgid "Address range for multicast transfer:"
msgstr "Zakres adresów dla multiemisji:"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:78
msgid ""
"Multicast transfer will use any available addresses from a given set of "
"addresses. Syntax is \"a.b.c.d-d,a.b.c.d,...\""
msgstr ""
"Multiemisja plików skorzysta z jakiegokolwiek adresu spośród podanych. "
"Składnia \"a.b.c.d-d,a.b.c.d,...\""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../atftpd.templates:85
msgid "Log to file instead of syslog?"
msgstr "Rejestrować zdarzenia do pliku zamiast do sysloga?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../atftpd.templates:85
msgid ""
"If your server does intensive tftp file serving, it is a good idea to "
"accept here. That will avoid to clutter your syslog with tftpd logs."
msgstr ""
"Jeśli Twój serwer jest mocno obciążony, aktywacja tej możliwości "
"jest zalecana. Dzięki temu zdarzenia tftpd nie zapchają Twojego sysloga."

#. Type: string
#. Default
#: ../atftpd.templates:91
msgid "/var/log/atftpd.log"
msgstr "/var/log/atftpd.log"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:92
msgid "Log file:"
msgstr "Plik zdarzeń:"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:92
msgid ""
"A file where atftpd write its logs. This file will be made writable for the "
"user 'nobody' and group 'nogroup'."
msgstr ""
"Plik do którego atftpd będzie zapisywał zdarzenia. Plik będzie "
"posiadał uprawnienia do zapisu przez użytkownika 'nobody' i grupę "
"'nogroup'."

#. Type: string
#. Default
#: ../atftpd.templates:98
msgid "/tftpboot"
msgstr "/tftpboot"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:99
msgid "Base directory:"
msgstr "Podstawowy katalog:"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:99
msgid ""
"The directory tree from where atftpd can serve files. That directory must be "
"world readable."
msgstr ""
"Drzewo katalogów z których atftpd będzie mógł serwować pliki. Katalog "
"musi mieć prawa odczytu dla wszystkich."

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: