[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#757495: [INTL:tr] Turkish debconf template translation for glibcPackage: glibc
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please find the attached Turkish translation update of glibc debconf messages.
This file should be put as debian/po/tr.po in your build tree.

Best regards
# Turkish translation of locales.
# This file is distributed under the same license as the locales package.
# Erçin EKER <erc.caldera@gmx.net>, 2004,2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glibc\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: glibc@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-05-21 00:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-08-01 03:34+0200\n"
"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
"Language-Team: debian-l10n-turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
"Language: tr\n"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debhelper.in/locales.templates:1001
msgid "All locales"
msgstr "Tüm yereller"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:1002
msgid "Locales to be generated:"
msgstr "Oluşturulacak yereller: "

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:1002
msgid ""
"Locales are a framework to switch between multiple languages and allow users "
"to use their language, country, characters, collation order, etc."
msgstr ""
"Yerel (locale), kullanıcıların kullanmak istediği dil, ülke, karakter, "
"sıralama şekli gibi dile özgü ayarlar arasında kolayca geçiş yapmasını "
"sağlayan bir yapıdır."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:1002
msgid ""
"Please choose which locales to generate. UTF-8 locales should be chosen by "
"default, particularly for new installations. Other character sets may be "
"useful for backwards compatibility with older systems and software."
msgstr ""
"Lütfen hangi yerellerin oluşturulacağını seçin. Yeni kurulum için UTF-8 "
"yereller öntanımlı olarak seçilecektir. Diğer karakter setleri daha eski "
"sistemler ve yazılımlar ile uyumluluk için yararlı olabilir."

#. Type: select
#. Choices
#: ../debhelper.in/locales.templates:2001
msgid "None"
msgstr "Hiçbiri"

#. Type: select
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:2002
msgid "Default locale for the system environment:"
msgstr "Sistem ortamında kullanılacak öntanımlı yerel:"

#. Type: select
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:2002
msgid ""
"Many packages in Debian use locales to display text in the correct language "
"for the user. You can choose a default locale for the system from the "
"generated locales."
msgstr ""
"Çoğu Debian paketi iletileri göstermekte kullanacağı dili belirlemek için "
"yerelleri kullanır. Oluşturulmak üzere seçtikleriniz arasından sistem için "
"öntanımlı bir yerel seçebilirsiniz."

#. Type: select
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:2002
msgid ""
"This will select the default language for the entire system. If this system "
"is a multi-user system where not all users are able to speak the default "
"language, they will experience difficulties."
msgstr ""
"Bu ayar, sisteminizin tümünde kullanılacak olan dili belirleyecektir. Farklı "
"dilleri konuşan kullanıcıların bir arada bulunduğu çok kullanıcılı "
"sistemlerdeki kullanıcılar bazı zorluklarla karşılaşabilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:1001
msgid "Do you want to upgrade glibc now?"
msgstr "glibc'yi şimdi yükseltmek istiyor musunuz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:1001
msgid ""
"Running services and programs that are using NSS need to be restarted, "
"otherwise they might not be able to do lookup or authentication any more. "
"The installation process is able to restart some services (such as ssh or "
"telnetd), but other programs cannot be restarted automatically. One such "
"program that needs manual stopping and restart after the glibc upgrade by "
"yourself is xdm - because automatic restart might disconnect your active X11 "
"sessions."
msgstr ""
"NSS kullanan hizmetler, yeniden başlatılmadıkları takdirde arama veya kimlik "
"doğrulama gibi işlemleri yapamayacaklardır. Kurulum süreci bazı hizmetleri "
"yeniden başlatabilir (örneğin sshd veya telnetd'yi), ama her hizmet otomatik "
"olarak yeniden başlatılamaz. glibc yükseltmesinden sonra elle yeniden "
"başlatmanız gereken hizmetlerden biri de xdm'dir, çünkü otomatik olarak "
"yeniden başlatılması halinde etkin X11 oturumlarının kapanmasına sebep olur. "

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:1001
msgid ""
"This script detected the following installed services which must be stopped "
"before the upgrade: ${services}"
msgstr ""
"Bu betik, yükseltme işlemi yapılmadan önce şu hizmetlerin yeniden "
"başlatılması gerektiğini algıladı: ${services}"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:1001
msgid ""
"If you want to interrupt the upgrade now and continue later, please answer "
"No to the question below."
msgstr ""
"Eğer yükseltme işlemini ertelemek istiyorsanız lütfen aşağıdaki soruya Hayır "
"yanıtını verin."

#. Type: string
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:2001
msgid "Services to restart for GNU libc library upgrade:"
msgstr ""
"GNU libc kitaplığı yükseltmesi esnasında yeniden başlatılacak olan hizmetler:"

#. Type: string
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:2001
msgid ""
"Running services and programs that are using NSS need to be restarted, "
"otherwise they might not be able to do lookup or authentication any more "
"(for services such as ssh, this can affect your ability to login). Please "
"review the following space-separated list of init.d scripts for services to "
"be restarted now, and correct it if needed."
msgstr ""
"NSS kullanan hizmetler yeniden başlatılmadıkları takdirde arama veya kimlik "
"doğrulama gibi işlemleri yapamayacaklardır (örneğin ssh gibi hizmetler için, "
"böyle bir durumda oturum açamayabilirsiniz). Lütfen yeniden başlatılacak "
"hizmetlere ilişkin init.d betiklerinin boşluklarla ayrılmış aşağıdaki "
"listesini inceleyin ve gerekliyse listeyi düzeltin."

#. Type: string
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:2001
msgid ""
"Note: restarting sshd/telnetd should not affect any existing connections."
msgstr ""
"Not: sshd/telnetd'nin yeniden başlatılması mevcut bağlantıları etkilemez."

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:3001
msgid "Failure restarting some services for GNU libc upgrade"
msgstr "GNU libc yükseltmesi esnasında bazı hizmetler yeniden başlatılamadı"

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:3001
msgid ""
"The following services could not be restarted for the GNU libc library "
"upgrade:"
msgstr ""
"Aşağıdaki hizmetler GNU libc yükseltmesi için yeniden başlatılırken bazı "
"sorunlar oluştu:"

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:3001
msgid ""
"You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> "
"start'."
msgstr ""
"Bu hizmetleri '/etc/init.d/<hizmet> start' komutunu kullanarak elle "
"başlatmanız gerekmektedir."

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:4001
msgid "xscreensaver and xlockmore must be restarted before upgrading"
msgstr ""
"Yükseltme işleminden önce xscreensaver ve xlockmore hizmetleri yeniden "
"başlatılmalı"

#. Type: error
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:4001
msgid ""
"One or more running instances of xscreensaver or xlockmore have been "
"detected on this system. Because of incompatible library changes, the "
"upgrade of the GNU libc library will leave you unable to authenticate to "
"these programs. You should arrange for these programs to be restarted or "
"stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out of "
"their current sessions."
msgstr ""
"Sisteminizde çalışmakta olan birden fazla xscreensaver ya da xlockmore "
"örneğine rastlandı. Uyumsuz kitaplık değişiklikleri yüzünden, GNU libc "
"paketinin yükseltilmesi bu programlarda kimlik doğrulamasını olanaksız hale "
"getirecek. Mevcut oturumların kilitlenmesi önlemek için, yükseltme işlemine "
"devam etmeden önce bu programları durdurmalı ya da yeniden başlatmalısınız."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:5001
msgid "Restart services during package upgrades without asking?"
msgstr ""
"Hizmetler paket yükseltme işlemi esnasında size sorulmadan yeniden "
"başlatılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debhelper.in/libc.templates:5001
msgid ""
"There are services installed on your system which need to be restarted when "
"certain libraries, such as libpam, libc, and libssl, are upgraded. Since "
"these restarts may cause interruptions of service for the system, you will "
"normally be prompted on each upgrade for the list of services you wish to "
"restart.  You can choose this option to avoid being prompted; instead, all "
"necessary restarts will be done for you automatically so you can avoid being "
"asked questions on each library upgrade."
msgstr ""
"Sisteminizde libpam, libc ve libssl gibi bazı kitaplıklar yükseltildiğinde "
"yeniden başlatılması gereken bazı hizmetler kurulu. Yeniden başlatma "
"işlemleri sisteminizin sunduğu hizmetlerde kesintilere neden olabileceğinden "
"dolayı her yükseltme işlemi esnasında yeniden başlatmak istediğiniz "
"hizmetler size sorulacaktır. Eğer bu sorunun sorulmasını istemiyorsanız bu "
"seçeneği kullanabilirsiniz. Bu seçenek seçildiği takdirde bir kitaplık "
"yükseltmesi yapılırken gereken tüm yeniden başlatma işlemleri size "
"sorulmaksızın otomatik olarak yapılacaktır."

Reply to: