[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Revised General Debian Flyer...
> Please send me patches if required. If I don't receive some,
> I'll upload the files to
> http://www.debian.org/events/materials/flyers/general/
> 
> I've also added a config option and program. It should be much
> easier to generate versions for your native language instead of
> the German version.
> 
> However, a translation may not fit on one page. Hence, it would
> be helpful if you could check out the version, exchange "deutsch"
> with your native language in the Makefile and run make to see if
> it fits. If it doesn't, you'll probably need to alter the translation.
> 
> Also, if there are translations missing, please let me know.
> 
> Regards,
> 
> 	Joey
...

*** 1 ***

 "Printing this..." in swedish too long, suggest patch to layout.
 Note, this would affect all languages.

$ cvs diff -u layout.tex 
Index: layout.tex
===================================================================
RCS file: /var/cvs/debian/goodies/flyers/general/layout.tex,v
retrieving revision 1.3
diff -u -r1.3 layout.tex
--- layout.tex 14 Jun 2002 15:23:17 -0000   1.3
+++ layout.tex 15 Jun 2002 12:46:49 -0000
@@ -11,7 +11,10 @@
 \def\Sponsor{
 \vspace*{\stretch{1}}
 \hspace{\Separation}
+\begin{minipage}{.4\textwidth}
+\raggedright
 \MadeWith
+\end{minipage}
 \hfill
 \begin{minipage}{.4\textwidth}
 \raggedleft

*** 2 ***

 a, to view all languages, you could add all.tex and use following
   patches
 b, to make it easiyer to change language, add dependancy to Makefile
   and rm flyer.aux
 The italian, dutch, and swedish translation seem to overflow the page.
 Patch to svenska.tex under *** 3 ***.

$ cat all.tex
%% Debian Flyer by Jens Schmalzing <jensen@debian.org> and 
%% Michael Banck <mbanck@debian.org>
%%
%% This flyer was done for LinuxTag 2002, but can probably be used 
%% for all events if kept uptodate.
input{preamble}
begin{document}
input{\firstlang}
\input{layout}

\newpage

\input{\secondlang}
\input{layout}

\newpage

\input{francaise}
\input{layout}

\newpage

\input{italiano}
\input{layout}

\newpage

\input{nederlands}
\input{layout}

\newpage

\input{portugues}
\input{layout}

\newpage

\input{svenska}
\input{layout}

\end{document}

$ cvs diff -u preamble.tex Makefile 
Index: preamble.tex
===================================================================
RCS file: /var/cvs/debian/goodies/flyers/general/preamble.tex,v
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.2 preamble.tex
--- preamble.tex    13 Jun 2002 15:21:57 -0000   1.2
+++ preamble.tex    15 Jun 2002 12:51:35 -0000
@@ -7,6 +7,7 @@
 
 \input{config}
 \usepackage[\firstbabel,\secondbabel]{babel}
+%\usepackage[german,english,french,italian,dutch,brazil,brazilian,swedish]{babel}
 
 \usepackage{url}
 \urlstyle{tt}
Index: Makefile
===================================================================
RCS file: /var/cvs/debian/goodies/flyers/general/Makefile,v
retrieving revision 1.4
diff -u -r1.4 Makefile
--- Makefile  14 Jun 2002 15:23:38 -0000   1.4
+++ Makefile  15 Jun 2002 12:51:35 -0000
@@ -11,8 +11,9 @@
 
 export TEXINPUTS=./sponsors:
 
-$(base).dvi: $(base).tex $(lang1).tex $(lang2).tex preamble.tex layout.tex
+$(base).dvi: $(base).tex $(lang1).tex $(lang2).tex preamble.tex layout.tex Makefile
    ./mkconfig $(lang1) $(lang2)
+    rm $(base).aux
    latex $(base)
 
 $(base).ps: $(base).dvi
@@ -49,3 +50,6 @@
 clean:
    -rm -f $(base).{ps,eps,dvi,aux,log,jpg} *~
    -rm -f $(base)-*.ps
+
+all.dvi: *.tex preamble.tex layout.tex Makefile
+    latex all

*** 3 ***

 Patches to svenska.tex to make it fit on page and some other corrections.

 a, @@ -12,14 +12,13 @@:
  "Den är datorns...", (trans: It is the computers...) is technically wrong
  you can run a computer without a kernel, and the engl./german vers. says OS
  "frivilliga" (volunteers) is correct, but it says developers ("utvecklare")
  in other languages
 b, @@ -48,31 +47,29 @@:
  rewording to make it shorter
  about the \def\ContinuityCaption,
   I've seen "Oavbruten drift" and "Inga avbrott" here, since it seems to
   be no consensus about this, we could go back to "Kontinuitet" which is
   correct swedish.
  more rewordings to make it shorter
 c, @@ -80,19 +77,16 @@:
  as suggested by the FIXME
 d, @@ -142,7 +136,7 @@:
  in swedish we usually just connect words togeter without "-"
 e, @@ -180,10 +174,10 @@:
  rewording to make the word spacing look better

Index: svenska.tex
===================================================================
RCS file: /var/cvs/debian/goodies/flyers/general/svenska.tex,v
retrieving revision 1.9
diff -u -r1.9 svenska.tex
--- svenska.tex	14 Jun 2002 20:17:13 -0000	1.9
+++ svenska.tex	15 Jun 2002 12:57:53 -0000
@@ -12,14 +12,13 @@
 Ett operativsystem består av program och verktyg som gör
 att du kan använda datorn.
 I botten av ett operativsystem finns en kärna.
-Den är datorns mest fundamentala program.
+Den är operativsystemets mest fundamentala program.
 Kärnan förvaltar datorn och dess resurser
 och ser till att andra program kan användas.
-Debian är baserat på Linuxkärnan och innehåller
-fler än 9\,500 programpaket
-med systemprogram och applikationer.
-De upprätthålls och utvecklas av
-nästan 1\,000 frivilliga.
+Debian baseras på Linuxkärnan och innehåller
+fler än 9\,500 paket.
+De underhålls av
+nästan 1\,000 utvecklare.
 %
 }
 
@@ -48,31 +47,29 @@
 Debianprojektet är en till 100\% frivillig organisation
 vars mål är att skapa ett operativsystem av världsklass.
 Det finns ungefär 1\,000 personer från hela jorden som utvecklar Debian.
-De arbetar med olika saker, från att skapa och underhålla programpaket
+De arbetar med allt från paketunderhåll
 till kvalitetskontroll, säkerhet, policy och strategifrågor.
-Debianprojektet har förbundit sig att följa
+Debianprojektet följer
 bestämda priciper om öppenhet och fri programvara.
-Detta är dokumenterat i Debians sociala kontrakt som kan läsas på
+Dessa är dokumenterade i Debians sociala kontrakt som kan läsas på
 \boxurl{http://www.debian.org/social_contract}.
 Debians riktlinjer för fri programvara anger kriterierna som programvara
-måste uppfylla för att accepteras av Debian-projektet.
+måste uppfylla för att accepteras av Debian.
 Det som i dag kallas ''Open Source'' härstammar från dessa riktlinjer.
 %
 }
 
-\def\ContinuityCaption{Inga avbrott}
+\def\ContinuityCaption{Kontinuitet}
 
 \def\Continuity{
 %
 Debians paketeringssystem tillåter en smärtfri övergång till nya
 programversioner.
-Du kan uppgradera utan att behöva installera saker och ting från början
-och utan att förlora dina gamla inställningar.
-Beroendeförhållanden mellan program hanteras automatiskt:
-om du installerar ett paket som kräver att ett annat paket
-finns installerat sköter installationsprogrammet saken.
-Du kan installera och uppgradera bl.a.
-från diskett, hårdskiva eller CD-ROM, eller direkt över Internet.
+Du kan uppgradera utan att behöva installera om från början
+och utan att förlora programmens gamla inställningar.
+Beroenden mellan program hanteras automatiskt.
+Du kan installera och uppgradera
+från diskett, hårdskiva, CD-ROM eller direkt över Internet.
 %
 }
 
@@ -80,19 +77,16 @@
 
 \def\Stability{
 %
-Eftersom Debian inte har något kommersiellt tryck på sig, kommer nya,
+Eftersom Debian inte har något kommersiellt tryck på sig kommer nya,
 möjligtvis instabila, versioner inte att ges ut på grund av
 kortsiktiga marknadshänsyn.
 Nya versioner av Debian släpps i stället med längre cykler, när systemet
 är tillräckligt stabilt.
-Debians utvecklare testar systemet grundligt och försöker att ta bort
+Debians utvecklare testar systemet grundligt och försöker ta bort
 alla kända fel innan en ny version släpps.
 %
 }
 
-% FIXME: comma after "tryck på sig" is gratuitous; s/försöker att/försöker
-
-
 \def\PortabilityCaption{Portabilitet}
 
 \def\Portability{
@@ -142,7 +136,7 @@
 \def\Windowsystem{
 %
 det grafiska användargränsnittet X11, komplett med dussintals
-fönsterhanterare och de två ledande desktop-miljöerna Gnome och KDE
+fönsterhanterare och de två ledande desktopmiljöerna Gnome och KDE
 %
 }
 
@@ -180,10 +174,10 @@
 
 \def\KnowMore{
 %
-Besök Debians hemsida på \boxurl{http://www.debian.org/}.
-Du kan boka prenumerationer på Debian-mailinglistor på 
-\boxurl{http://www.debian.org/MailingLists/subscribe}
-och du kan kommunicera med Debianfolk på IRC-kanalen \#debian
+På Debians hemsida \boxurl{http://www.debian.org/} finns mycket information.
+Du kan prenumerera på Debians mailinglistor. Bokning görs på
+\boxurl{http://www.debian.org/MailingLists/subscribe}.
+Om du vill chatta med Debianfolk, så kan du göra det på IRC-kanalen \#debian
 på \boxurl{irc.debian.org}
 %
 }


Regards,
/Karl

-----------------------------------------------------------------------
Karl Hammar          Aspö Data      karl@kalle.csb.ki.se
Lilla Aspö 2340       +46 173 140 57          Networks
S-742 94 Östhammar     +46 10 270 26 67         Computers
Sweden                            Consulting
------------------------------------------------------------------------- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-events-eu-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: