[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: supersignoj en tekstoprogramojHo, æu tiu æi listo tamen vivas? Saluton.
Mi instalis debianon æ. unu monaton antaýe, kaj mi kontentas pri øi.
Tuj mi aliøis al tiu æi listo, sed øi þajnis ne funkcii. Nun mi reprovas.

On Thu, 9 Nov 2000, Michiel Meeuwissen wrote:
...
> Kaj kiel vi tajpas supersignojn nur-tekste, se ne emakse?
> 

Unu maniero povas esti (per la `konwert' paka¼o instalita):

filterm antauxcxap-iso3 - pine

kaj tiel mi povas uzi la æapelon kiel mortan klavon. (Anstataý `pine'
povas stari io ajn aý nenio, defaýlto estas la þelo. Mi tiel skribas nun
æi tiun leteron.)
Tio funkcias kaj en la nurtekstaj konzoloj, kaj en xterm.

Sed, æar ankaý mi þatas la nurtekstajn konzolojn, mi iom modifis unu el la
klavmapoj sub /usr/share/keymaps (mi faris hul.kmap el i386/qwertz/hu.kmap).
Mi difinis `dead_circumflex' al klavo kiun mi volis kiel morta æapelo
(AltGr+3 laý la hungara normo):

keycode  4 = three      plus    dead_circumflex asciicircum

(Vi uzu tiun klavkodon, kie vi pleje þatus ke estu la morta æapelo.)
Tio estas la duono de la afero; ni ankaý devas difini la kunmetadon
(compose). Por tio, mi aldonis al la compose-difinoj la sekvajn:

compose '^' 's' to 'þ'
compose '^' 'S' to 'Þ'
compose '^' 'c' to 'æ'
compose '^' 'C' to 'Æ'
compose '^' 'g' to 'ø'
compose '^' 'G' to 'Ø'
compose '^' 'h' to '¶'
compose '^' 'H' to '¦'
compose '^' 'j' to '¼'
compose '^' 'J' to '¬'
compose '^' 'u' to 'ý'
compose '^' 'U' to 'Ý'

(Kaj tiel oni ne uzas la nomojn `ae' aý `yacute', Mi¶il'.)
Atentu: se nur tiuj compose-difinoj estas en la dosiero, æiuj aliaj,
defaýltaj, malaperas. Mi devis ankaý kopii en la dosieron æiujn aliajn
compose-difinojn el la eligo de dumpkeys, se mi volis ilin plu uzi. Sed
eble vi jam havas ilin en via klavmapo kiun vi uzos kiel bazon.

Por la supersignitaj u-oj, eblas ankaý difini `dead_tilde' al iu klavo
kaj tiam en la lastaj du compose-oj la '^'-oj modifiøas al '~'. (Fakte
ankaý mi faris tiel, sed æi tiel pli simplis priskribi.)

(Æio æi temas pri latin-3; pri unikodo mi ne havas ideon.)

Laca

(Cetere, mi ne havas germanan klavaron, sed tiu klavo ankaý æe mi nomiøas
AltGr.)Reply to: