[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#1031667: debian-edu-install: [INTL:tr] turkish debconf translation updatePackage: debian-edu-install
Version: N/A
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Hello,

Attached is the updated Turkish translation of the debian-edu-install debconf template.
It has been submitted for review to the debian-l10n-turkish mailing list.
Please include it in your next upload.

Regards,
Atila KOÇ
--- YASAL UYARI ---

# Turkish debconf translation of debian-edu-install.
# This file is distributed under the same license as the debian-edu-install package.
# Recai Oktaş <roktas@omu.edu.tr>, 2004.
# Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>, 2008, 2012.
# Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>, 2023.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-edu-install\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu-install@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-20 18:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2023-02-13 22:30+0300\n"
"Last-Translator: Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:1001
msgid "Choose Debian Edu profile"
msgstr "Debian Edu profilini seçin"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Main Server"
msgstr "Ana Sunucu"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Workstation"
msgstr "İş İstasyonu"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Roaming Workstation"
msgstr "Gezici İş İstasyonu"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "LTSP Server"
msgstr "LTSP Sunucusu"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Standalone"
msgstr "Tek Başına"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Minimal"
msgstr "Asgari"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
msgid "Profile(s) to apply to this machine:"
msgstr "Bu makineye uygulanacak profil(ler):"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
msgid "Profiles determine how the machine can be used out-of-the-box:"
msgstr ""
"Profiller kurulum tamamlandığında bu makinenin nasıl kullanılacağını "
"belirler:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
msgid ""
" - Main Server: reserved for the Debian Edu server. It does not include\n"
"        any GUI (Graphical User Interface). There should only\n"
"        be one such server on a Debian Edu network.\n"
" - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
" - Roaming Workstation: for single user machines on the Debian Edu\n"
"        network which some times travel outside the network.\n"
" - LTSP Server: includes 'Workstation' and requires two network cards.\n"
" - Standalone: for machines meant to be used outside the Debian Edu\n"
"        network. It includes a GUI and conflicts with other\n"
"        profiles.\n"
" - Minimal:   fully integrated into the Debian Edu network but\n"
"        contains only a basic system without any GUI."
msgstr ""
" - Ana Sunucu:  Debian Edu sunucusuna mahsustur. Herhangi bir GUI\n"
"         (Kullanıcı Grafik Arayüzü) içermez. Bir Debian Edu\n"
"         ağında yalnızca bir adet Ana Sunucu olmalıdır.\n"
" - İş İstasyonu: Debian Edu ağındaki normal makineler içindir.\n"
" - Gezici İş İstasyonu: Debian Edu ağında olup, bazen ağın dışına\n"
"         çıkan tek kullanıcılı makineler için.\n"
" - LTSP Sunucusu: 'İş İstasyonu'nu kapsar ve iki ağ kartı gerektirir.\n"
" - Tek Başına:  Debian Edu ağının dışında kullanılacak makineler\n"
"         içindir. GUI içerir ve diğer profillerle birlikte\n"
"         kullanılamaz.\n"
" - Asgari:    Debian Edu ağıyla bütünleşiktir, fakat GUI'si\n"
"         olmayan yalnızca temel bir sistem içerir."

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Standalone profile cannot be used with other profiles"
msgstr "Tek Başına profili diğer profillerle birlikte kullanılamaz"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid ""
"The Standalone profile cannot be installed together with any other profile "
"on the same machine. Please either only choose Standalone or any other "
"combination excluding Standalone."
msgstr ""
"Tek Başına profili aynı makineye diğer profillerle birlikte kurulamaz. "
"Lütfen yalnızca Tek Başına'yı; ya da Tek Başına'yı içermeyen diğer "
"bileşimleri seçin."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid "Standalone installation is partly manual"
msgstr "Tek Başına kurulumu kısmen elle yürütülür"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid ""
"The Standalone install is currently not as automatic as the other profiles, "
"to make it easier to do manual partitioning. You are now sent to the debian-"
"installer main menu. Select \"Change debconf priority\", and choose "
"priority \"high\" to enable the automatic installation again."
msgstr ""
"Tek Başına kurulumu, elle bölümlemeyi kolaylaştıracak şekilde henüz diğer "
"profiller kadar otomatikleştirilmemiştir. Şimdi Debian kurulum programının "
"ana menüsüne yönlendirileceksiniz. Otomatik kurulumu yeniden etkin kılmak "
"için \"Debconf önceliğini değiştir\" menüsünden \"yüksek\" önceliği seçin."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:6001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:7001
msgid "Really use the automatic partitioning tool?"
msgstr "Otomatik bölümleme aracını kullanmak istediğinizden emin misiniz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:7001
msgid ""
"This will destroy the partition table on all disks in the machine. REPEAT: "
"THIS WILL WIPE CLEAN ALL HARD DISKS IN THE MACHINE! If you have important "
"data that are not backed up, you may want to stop now in order to do a "
"backup. In that case, you'll have to restart the installation later."
msgstr ""
"Bu işlem makinede bulunan tüm disklerin bölümleme tablolarını yok edecektir. "
"YİNELİYORUM: BU İŞLEM MAKİNEDE BULUNAN TÜM SABİT DİSKLERDEKİ VERİLERİ "
"SİLECEKTİR! Eğer yedeklenmemiş önemli verileriniz varsa, işlemi şimdi "
"durdurup yedekleme yapmak isteyebilirsiniz. Bu durumda kurulumu daha sonra "
"yeniden başlatmalısınız."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid "Participate in the package usage survey?"
msgstr "Paket kullanım anketine katılmak ister misiniz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid ""
"The system may anonymously supply the distribution developers with "
"statistics about the most used packages on this system. This information "
"influences decisions such as which packages should go on the first "
"distribution CD."
msgstr ""
"Bu sistem, üzerinde en çok kullanılan paketler hakkındaki istatistiksel "
"bilgileri isimsiz (anonim) şekilde dağıtım geliştiricilerine iletilebilir. "
"Bu bilgiler, dağıtımın birinci CD'si içinde olması gereken paketlerin "
"belirlenmesi gibi bazı kararlar üzerinde etkili olur."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid ""
"If you choose to participate, the automatic submission script will run once "
"every week, sending statistics to the distribution developers. The collected "
"statistics can be viewed on http://popcon.debian.org/.";
msgstr ""
"Katılmak isterseniz otomatik gönderim betiği haftada bir kez çalışacak ve "
"toplanan istatistikleri dağıtım geliştiricilerine gönderecektir. Bu "
"istatistiklere http://popcon.debian.org/ adresinden erişilebilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid ""
"This choice can be later modified by running \"dpkg-reconfigure popularity-"
"contest\"."
msgstr ""
"Burada yapılan seçim daha sonra \"dpkg-reconfigure popularity-contest\" "
"komutu çalıştırılarak değiştirilebilir."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu main server menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "Debian Edu Main Server"
msgstr "Debian Edu Ana Sunucusu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu ltsp server menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:11001
msgid "Debian Edu LTSP Server"
msgstr "Debian Edu LTSP Sunucusu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu workstation menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:12001
msgid "Debian Edu Workstation"
msgstr "Debian Edu İş İstasyonu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu combo main+ltsp menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:13001
msgid "Debian Edu Main Server and LTSP Server"
msgstr "Debian Edu Ana Sunucusu ve LTSP Sunucusu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu combo main+ws menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:14001
msgid "Debian Edu Main Server and Workstation"
msgstr "Debian Edu Ana Sunucusu ve İş İstasyonu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu minimal menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:15001
msgid "Debian Edu Minimal"
msgstr "Debian Edu Asgari"

#. Type: title
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:16001
msgid "Debian Edu package installation failed"
msgstr "Debian Edu paket kurulumu başarısız oldu"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:17001
msgid "Installation of required packages failed"
msgstr "Gerekli paketler kurulamadı"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:17001
msgid ""
"Some required packages failed to install. The packages were ${PACKAGES}. "
"Check /var/log/syslog if there is some information why this happened. The "
"installed system is not going to work properly, so the installation was "
"aborted and the system will be rebooted now."
msgstr ""
"Gerekli paketlerden bazıları kurulamadı. Bunlar: ${PACKAGES}. Bunun için /"
"var/log/syslog dosyasında bir açıklama olup olmadığına bakın. Kurulan sistem "
"düzgün çalışmayacağı için kurulumdan çıkıldı ve şimdi sistem yeniden "
"başlatılacak."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid "Available disk space is too small. Abort the installation?"
msgstr "Yeteri kadar boş disk alanı yok. Kurulumdan çıkılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid ""
"The available disk space is too small for the selected profiles. Please "
"choose whether you want to abort the installation or continue without "
"setting up the recommended partitioning setup"
msgstr ""
"Boş disk alanı seçilen profiller için yetersiz. Lütfen kurulumdan çıkın ya "
"da kurulumu önerilen bölümleme şeklini kullanmadan sürdürün."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid ""
"If you choose to continue, one single partition will be used for all system "
"files _and_ user files. Note that this can cause stability problems after a "
"while."
msgstr ""
"Sürdürmeyi seçerseniz, tüm sistem _ve_ kullanıcı dosyaları için tek bir "
"bölüm kullanılacaktır. Bu seçimin bir süre sonra kararlılık sorunlarına yol "
"açabileceğini göz önünde bulundurun."

#. Type: text
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:19001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:20001
msgid "Missing required network connectivity"
msgstr "Gerekli ağ bağlantısı yok"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:20001
msgid ""
"To install Debian Edu using PXE and NETINST CD, network connectivity is "
"required. It is currently missing, so this installation can not continue "
"and will be aborted."
msgstr ""
"Debian Edu kurulumunu PXE ve NETINST CD ile kurmak için ağ bağlantısı "
"gerekir. Ağ bağlantısı olmadığından, kurulum sürdürülemeyecek ve "
"sonlandırılacaktır."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-install-udeb.templates:1001
msgid "Install Debian Edu profile (enforce menu order)"
msgstr "Debian Edu profilini kur (menü sırasını izleyerek)"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "Some errors were found during installation"
msgstr "Kurulum sırasında bazı sorunlarla karşılaşıldı:"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "${ERRORS}"
msgstr "${ERRORS}"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "Consider reporting them to the Debian Edu developers."
msgstr "Bu sorunları Debian Edu geliştiricilerine bildirmeyi düşünün."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "No errors were found during installation"
msgstr "Kurulum sırasında herhangi bir sorunla karşılaşılmadı"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:2001
msgid ""
"This is shown for the development version to make it clear that the "
"installation was successful."
msgstr ""
"Bu uyarı paketin geliştirme sürümünün başarılı bir şekilde kurulduğunu "
"bildirmek için yapıldı."

Reply to: