[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#711077: marked as done ([l10n] Updated Czech translation of debian-edu-install debconf messages)Your message dated Sun, 23 Jun 2013 21:48:33 +0000
with message-id <E1Uqs9B-0006ry-Qi@franck.debian.org>
and subject line Bug#711077: fixed in debian-edu-install 1.713
has caused the Debian Bug report #711077,
regarding [l10n] Updated Czech translation of debian-edu-install debconf messages
to be marked as done.

This means that you claim that the problem has been dealt with.
If this is not the case it is now your responsibility to reopen the
Bug report if necessary, and/or fix the problem forthwith.

(NB: If you are a system administrator and have no idea what this
message is talking about, this may indicate a serious mail system
misconfiguration somewhere. Please contact owner@bugs.debian.org
immediately.)


-- 
711077: http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=711077
Debian Bug Tracking System
Contact owner@bugs.debian.org with problems
--- Begin Message ---
Package: debian-edu-install
Severity: wishlist
Tags: l10n, patch

Hi,

in attachement there is updated Czech (cs.po) translation of 
debian-edu-install debconf messages. Please include it with the
package.

Thank you
-- 
Miroslav Kure
# #-#-#-#-# cs.po.newstring (debian-installer) #-#-#-#-#
# THIS FILE IS AUTOMATICALLY GENERATED FROM THE MASTER FILE
# packages/po/cs.po
#
# DO NOT MODIFY IT DIRECTLY : SUCH CHANGES WILL BE LOST
#
# Czech messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
#
# #-#-#-#-# cs.po (popularity-contest) #-#-#-#-#
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-edu-install\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu-install@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-05-22 15:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-06-04 15:24+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"#-#-#-#-# cs.po (debian-installer) #-#-#-#-#\n"
"#-#-#-#-# cs.po (nn) #-#-#-#-#\n"
"#-#-#-#-# cs.po (debian-edu-install) #-#-#-#-#\n"
"#-#-#-#-# cs.po.newstring (nn) #-#-#-#-#\n"
"nynorsk@lists.debian.org>\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"#-#-#-#-# cs.po.newstring (debian-installer) #-#-#-#-#\n"
"#-#-#-#-# cs.po (popularity-contest) #-#-#-#-#\n"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:1001
msgid "Choose Debian Edu profile"
msgstr "Zvolte profil Debian Edu"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Main Server"
msgstr "Hlavní server"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Workstation"
msgstr "Stanice"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Roaming Workstation"
msgstr "Stanice na cestách"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Thin Client Server"
msgstr "Tenký klient server"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Standalone"
msgstr "Samostatný"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Minimal"
msgstr "Minimální"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
msgid "Profile(s) to apply to this machine:"
msgstr "Profily, které se mají použít na tomto počítači:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
msgid "Profiles determine how the machine can be used out-of-the-box:"
msgstr "Profily určují, jak se bude počítač chovat po výchozí instalaci:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. # Translators, do not translate "Sugar"
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
msgid ""
" - Main Server: reserved for the Debian Edu server. It does not\n"
"        include any GUI (Graphical User Interface). There\n"
"        should only be one such server on a Debian Edu\n"
"        network.\n"
" - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
" - Roaming Workstation: for single user machines on the Debian Edu\n"
"        network which some times travel outside the network.\n"
" - Thin Client Server:\n"
"        includes 'Workstation' and requires two network\n"
"        cards.\n"
" - Standalone: for machines meant to be used outside the Debian Edu\n"
"        network. It includes a GUI and conflicts with other\n"
"        profiles.\n"
" - Minimal:   fully integrated into the Debian Edu network but\n"
"        contains only a basic system without any GUI."
msgstr ""
" - Hlavní server: Vyhrazený pro Debian Edu server. Neobsahuje\n"
"         grafické rozhraní. V síti Debian Edu by se měl\n"
"         nacházet pouze jeden.\n"
" - Stanice:    Pro běžné počítače v síti Debian Edu.\n"
" - Stanice na cestách:\n"
"         Pro jednouživatelské počítače v síti Debian Edu,\n"
"         které občas cestují mimo síť.\n"
" - Tenký klient server:\n"
"         Obsahuje profil „Stanice“ a vyžaduje dvě síťové\n"
"         karty.\n"
" - Samostatný:  Pro počítače, které nejsou součástí sítě Debian Edu.\n"
"         Obsahuje grafické rozhraní, koliduje s ostatními\n"
"         profily.\n"
" - Minimální:   Plně integrovaný do sítě Debian Edu, avšak obsahuje\n"
"         jen základní systém bez grafického prostředí."

# " - Sugar:     Varianta profilu „Samostatný“, obsahuje desktopové\n"
# "         prostředí Sugar, které podporuje sdílení a společnou\n"
# "         výuku dětí.\n"
#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Standalone profile cannot be used with other profiles"
msgstr "Profil „Samostatný“ není možno použít s jinými profily"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid ""
"The Standalone profile cannot be installed together with any other profile "
"on the same machine. Please either only choose Standalone or any other "
"combination excluding Standalone."
msgstr ""
"Profil „Samostatný“ nemůže být nainstalován na jednom počítači současně s "
"jiným profilem. Vyberte prosím buď jenom „Samostatný“, nebo libovolnou jinou "
"kombinaci profilů nezahrnující profil „Samostatný“."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid "Standalone installation is partly manual"
msgstr "Instalace samostatného počítače vyžaduje ruční zásah"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid ""
"The Standalone install is currently not as automatic as the other profiles, "
"to make it easier to do manual partitioning. You are now sent to the debian-"
"installer main menu. Select \"Change debconf priority\", and choose "
"priority \"high\" to enable the automatic installation again."
msgstr ""
"Instalace samostatného počítače zatím není tak automatická jako ostatní "
"profily, aby bylo jednodušší rozdělit disk ručně. Nyní jste posláni do "
"hlavního menu instalačního programu. Pro přechod zpět k automatické "
"instalaci použijte menu „Změnit prioritu otázek“ a vyberte „vysokou“ "
"prioritu."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:6001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:7001
msgid "Really use the automatic partitioning tool?"
msgstr "Opravdu chcete použít automatické rozdělení disku?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:7001
msgid ""
"This will destroy the partition table on all disks in the machine. REPEAT: "
"THIS WILL WIPE CLEAN ALL HARD DISKS IN THE MACHINE! If you have important "
"data that are not backed up, you may want to stop now in order to do a "
"backup. In that case, you'll have to restart the installation later."
msgstr ""
"Tímto zničíte tabulku oddílů na všech discích v počítači. OPAKUJI: TÍMTO "
"VYMAŽETE OBSAH VŠECH DISKŮ V POČÍTAČI! Jestliže máte důležitá, dosud "
"nezazálohovaná data, můžete nyní ukončit instalaci a vrátit se sem později."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid "Participate in the package usage survey?"
msgstr "Připojit se k průzkumu o nejpopulárnější balíky?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid ""
"The system may anonymously supply the distribution developers with "
"statistics about the most used packages on this system. This information "
"influences decisions such as which packages should go on the first "
"distribution CD."
msgstr ""
"Systém může anonymně posílat vývojářům distribuce statistiku o nejvíce "
"využívaných balících na tomto systému. Tyto informace pomáhají vývojářům v "
"rozhodování, které balíky by měly být umístěny na prvním instalačním CD."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid ""
"If you choose to participate, the automatic submission script will run once "
"every week, sending statistics to the distribution developers. The collected "
"statistics can be viewed on http://popcon.debian.org/.";
msgstr ""
"Pokud se rozhodnete připojit, automatický skript bude jednou týdně odesílat "
"statistiku zpět vývojářům distribuce. Zpracované statistiky si můžete "
"prohlédnout na http://popcon.debian.org/.";

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid ""
"This choice can be later modified by running \"dpkg-reconfigure popularity-"
"contest\"."
msgstr ""
"Své rozhodnutí můžete kdykoliv změnit, stačí spustit: „dpkg-reconfigure "
"popularity-contest“."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu main server menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "Debian Edu Main Server"
msgstr "Debian Edu Hlavní server"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu ltsp server menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:11001
msgid "Debian Edu Thin Client Server"
msgstr "Debian Edu Tenký klient server"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu workstation menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:12001
msgid "Debian Edu Workstation"
msgstr "Debian Edu Stanice"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu combo main+ltsp menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:13001
msgid "Debian Edu Main Server and Thin Client Server"
msgstr "Debian Edu Hlavní server a Tenký klient server"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu combo main+ws menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:14001
msgid "Debian Edu Main Server and Workstation"
msgstr "Debian Edu Hlavní server a Stanice"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu minimal menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:15001
msgid "Debian Edu Minimal"
msgstr "Debian Edu Minimální"

#. Type: title
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:16001
msgid "Debian Edu package installation failed"
msgstr "Instalace balíku Debian Edu selhala"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:17001
msgid "Installation of required packages failed"
msgstr "Instalace vyžadovaných balíků selhala"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:17001
msgid ""
"Some required packages failed to install. The packages were ${PACKAGES}. "
"Check /var/log/syslog if there is some information why this happened. The "
"installed system is not going to work properly, so the installation was "
"aborted and the system will be rebooted now."
msgstr ""
"Následující vyžadované balíky se nepodařilo nainstalovat: ${PACKAGES}. "
"Zkontrolujte /var/log/syslog, zda se v něm nenachází informace, proč se tak "
"stalo. Instalovaný systém nebude fungovat správně a proto byla instalace "
"přerušena. Systém bude nyní restartován."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid "Available disk space is too small. Abort the installation?"
msgstr "Příliš málo místa na disku. Přerušit instalaci?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid ""
"The available disk space is too small for the selected profiles. Please "
"choose whether you want to abort the installation or continue without "
"setting up the recommended partitioning setup"
msgstr ""
"Dostupné volné místo je pro zvolené profily příliš malé. Rozhodněte se, zda "
"přerušit instalaci, nebo zda pokračovat bez doporučeného rozdělení disku."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid ""
"The Debian Edu installer already has executed some disk setup commands. "
"Previous content of your disk might already have been destroyed by this."
msgstr ""
"Instalátor Debian Edu již provedl některé příkazy pro rozdělení disku. Je "
"možné, že tím už byl předchozí obsah disku smazán."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid ""
"If you choose to continue, one single partition will be used for all system "
"files _and_ user files. Note that this can cause stability problems after a "
"while."
msgstr ""
"Budete-li pokračovat, použije se jediná velká oblast pro veškeré systémové "
"_a_ uživatelské soubory. To může po nějaké době používání způsobit problémy "
"se stabilitou."

#. Type: text
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:19001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:20001
msgid "Missing required network connectivity"
msgstr "Chybí síťové připojení"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:20001
msgid ""
"To install Debian Edu using PXE and NETINST CD, network connectivity is "
"required. It is currently missing, so this installation can not continue "
"and will be aborted."
msgstr ""
"Pro instalaci Debian Edu pomocí PXE a netinst CD je vyžadováno síťové "
"připojení. Síťové připojení nebylo nalezeno a tudíž nelze pokračovat "
"v instalaci."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-install-udeb.templates:1001
msgid "Install Debian Edu profile (enforce menu order)"
msgstr "Instalovat profil Debian Edu (vynutit uspořádání menu)"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "Some errors were found during installation"
msgstr "Během instalace se vyskytly chyby"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "${ERRORS}"
msgstr "${ERRORS}"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "Consider reporting them to the Debian Edu developers."
msgstr "Nahlaste je prosím vývojářům Debian Edu."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "No errors were found during installation"
msgstr "Během instalace se nevyskytly žádné chyby"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:2001
msgid ""
"This is shown for the development version to make it clear that the "
"installation was successfull."
msgstr ""
"Tato hláška se zobrazuje pouze ve vývojové verzi, aby bylo jasné, že "
"instalace skončila úspěšně."

#~ msgid ""
#~ " - Main Server: reserved for the Debian Edu server. It does not\n"
#~ "        include any GUI (Graphical User Interface). There\n"
#~ "        should only be one such server on a Debian Edu\n"
#~ "        network.\n"
#~ " - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
#~ " - Roaming Workstation: for single user machines on the Debian Edu\n"
#~ "        network which some times travel outside the network.\n"
#~ " - Thin Client Server:\n"
#~ "        includes 'Workstation' and requires two network\n"
#~ "        cards.\n"
#~ " - Standalone: for machines meant to be used outside the Debian Edu\n"
#~ "        network. It includes a GUI and conflicts with other\n"
#~ "        profiles."
#~ msgstr ""
#~ " - Hlavní server: Vyhrazený pro Debian Edu server. Neobsahuje\n"
#~ "         grafické rozhraní. V síti Debian Edu by se měl\n"
#~ "         nacházet pouze jeden.\n"
#~ " - Stanice:    Pro běžné počítače v síti Debian Edu.\n"
#~ " - Stanice na cestách:\n"
#~ "         Pro jednouživatelské počítače v síti Debian Edu,\n"
#~ "         které občas cestují mimo síť.\n"
#~ " - Tenký klient server:\n"
#~ "         Obsahuje profil „Stanice“ a vyžaduje dvě síťové\n"
#~ "         karty.\n"
#~ " - Samostatný:  Pro počítače, které nejsou součástí sítě Debian Edu.\n"
#~ "         Obsahuje grafické rozhraní, koliduje s ostatními\n"
#~ "         profily."

#~ msgid "Something went wrong during the Debian Edu install process"
#~ msgstr "Během instalace Debian Edu se něco nepovedlo"

#~ msgid ""
#~ "Please report the error using <URL:http://bugs.skolelinux.org/>, and "
#~ "remember to attach the content of /var/log/installer.log to the bug "
#~ "report."
#~ msgstr ""
#~ "Nahlaste prosím chybu na <URL:http://bugs.skolelinux.org/> a nezapomeňte "
#~ "k ní připojit obsah souboru /var/log/installer.log."

#~ msgid "These are the reported errors:"
#~ msgstr "Toto jsou nahlášené chyby:"

#~ msgid "${errorlist}"
#~ msgstr "${errorlist}"

#~ msgid "Sugar"
#~ msgstr "Sugar"

#~ msgid "Make sure the Installation CD is in the CD tray"
#~ msgstr "Ujistěte se, že je instalační CD v mechanice"

#~ msgid ""
#~ "The installation is mostly automatic and will use the CD if it is "
#~ "available in the CD tray, but will fail if the CD is missing. Please "
#~ "make sure the CD is in the CD tray now."
#~ msgstr ""
#~ "Instalace je většinou automatická a pokud je v mechanice CD, automaticky "
#~ "jej použije. Pokud tam CD není, instalace selže. Ujistěte se nyní, že je "
#~ "instalační CD v mechanice."

#~ msgid "The machine will now reboot"
#~ msgstr "Počítač bude nyní restartován"

#~ msgid ""
#~ "To ensure that all services and applications start correctly, the machine "
#~ "now needs to reboot."
#~ msgstr ""
#~ "Aby se všechny služby a aplikace nastartovaly správně, musí se nyní "
#~ "počítač restartovat."

#~ msgid ""
#~ "The profiles you choose determine how the machine can be used out-of-the-"
#~ "box. You can choose several profiles, but you have to choose at least one."
#~ msgstr ""
#~ "Profily, které vyberete, určují použití počítače. Můžete vybrat několik "
#~ "profilů, ale vždy nejméně jeden."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Every Debian Edu network needs one, and only one machine running the "
#~ "'Main-Server' profile to provides the (network) services. This profile "
#~ "does not include a Graphical User Interface(=GUI), if you want a GUI you "
#~ "will need to include the 'Workstation' profile or 'Thin-Client-Server'."
#~ msgstr ""
#~ "V každé síti Debian Edu musí být právě jeden počítač, na kterém běží "
#~ "profil „Hlavní-Server“. Tento počítač poskytuje (síťové) služby (hlavně "
#~ "souborový server a LDAP), tudíž by bez něj síť nefungovala. Protože budou "
#~ "na tomto počítači uložena všechna data, měl by mít spousty diskového "
#~ "prostoru. Instalací této možnosti získáte počítač bez grafického "
#~ "uživatelského rozhraní (GUI). Pokud GUI vyžadujete, musíte přidat profil "
#~ "pro pracovní stanici nebo „Tenký-Klient-Server“."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Machines running the 'Workstation' profile are normal machines where "
#~ "users logging in are authenticated against the machine running the 'Main-"
#~ "Server' profile, which also stores their home directories."
#~ msgstr ""
#~ "Počítače, na kterých poběží profil „Stanice“, budou běžné pracovní "
#~ "stanice. Uživatelé se budou při přihlašování ověřovat proti počítači s "
#~ "profilem „Hlavní-Server“, na kterém také budou mít veškeré dokumenty a "
#~ "osobní nastavení."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Machines running the 'Thin-Client-Server' profile need to have two "
#~ "network cards. This profile includes the 'Workstation' profile."
#~ msgstr ""
#~ "Počítače s profilem „Tenký-Klient-Server“ umí obsluhovat požadavky od "
#~ "tenkých klientů. Součástí tohoto profilu je i profil „Stanice“, který "
#~ "poskytuje aplikace běžně dostupné na pracovních stanicích. Aby se "
#~ "zamezilo ucpání sítě, musí mít počítač s tímto profilem dvě síťové karty. "
#~ "Všechny tři dosud vyjmenované profily mohou být nainstalovány na jednom "
#~ "počítači."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "The profile 'Standalone' includes a GUI and is ment to be used outside "
#~ "the Debian Edu network only. It cannot be installed together with other "
#~ "profiles."
#~ msgstr "Profil „Samostatný“ není možno použít s jinými profily"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "You can choose several profiles, but you have to choose at least one."
#~ msgstr ""
#~ "Profily, které vyberete, určují použití počítače. Můžete vybrat několik "
#~ "profilů, ale vždy nejméně jeden."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Every Debian Edu network needs one, and only one machine running the "
#~ "'Main-Server' profile to provides the (network) services."
#~ msgstr ""
#~ "V každé síti Debian Edu musí být právě jeden počítač, na kterém běží "
#~ "profil „Hlavní-Server“. Tento počítač poskytuje (síťové) služby (hlavně "
#~ "souborový server a LDAP), tudíž by bez něj síť nefungovala. Protože budou "
#~ "na tomto počítači uložena všechna data, měl by mít spousty diskového "
#~ "prostoru. Instalací této možnosti získáte počítač bez grafického "
#~ "uživatelského rozhraní (GUI). Pokud GUI vyžadujete, musíte přidat profil "
#~ "pro pracovní stanici nebo „Tenký-Klient-Server“."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Machines running the 'Workstation' profile are normal machines where "
#~ "users logging in are authenticated against the 'Main-Server'."
#~ msgstr ""
#~ "Počítače, na kterých poběží profil „Stanice“, budou běžné pracovní "
#~ "stanice. Uživatelé se budou při přihlašování ověřovat proti počítači s "
#~ "profilem „Hlavní-Server“, na kterém také budou mít veškeré dokumenty a "
#~ "osobní nastavení."

#~ msgid "Barebone"
#~ msgstr "Holý"

#~ msgid ""
#~ "Every Debian Edu network needs one, and only one machine running the "
#~ "'Main-Server' profile. This machine provides the (network) services "
#~ "(mainly file/network and LDAP), so without this machine the network does "
#~ "not work. Since this machine will hold all data files it will need a lot "
#~ "of harddisk space. Installing this option solely results in a machine "
#~ "without a Graphical User Interface(=GUI), if you want a GUI you'll need "
#~ "to include the workstation profile or 'Thin-Client-Server'."
#~ msgstr ""
#~ "V každé síti Debian Edu musí být právě jeden počítač, na kterém běží "
#~ "profil „Hlavní-Server“. Tento počítač poskytuje (síťové) služby (hlavně "
#~ "souborový server a LDAP), tudíž by bez něj síť nefungovala. Protože budou "
#~ "na tomto počítači uložena všechna data, měl by mít spousty diskového "
#~ "prostoru. Instalací této možnosti získáte počítač bez grafického "
#~ "uživatelského rozhraní (GUI). Pokud GUI vyžadujete, musíte přidat profil "
#~ "pro pracovní stanici nebo „Tenký-Klient-Server“."

#~ msgid ""
#~ "Machines running the 'Workstation' profile are normal machines. Users "
#~ "logging on a workstation are authenticated by the machine running the "
#~ "'Main-Server' profile, and have their documents and personal settings "
#~ "stored in home directories on the machine running the 'Main-Server' "
#~ "profile."
#~ msgstr ""
#~ "Počítače, na kterých poběží profil „Stanice“, budou běžné pracovní "
#~ "stanice. Uživatelé se budou při přihlašování ověřovat proti počítači s "
#~ "profilem „Hlavní-Server“, na kterém také budou mít veškeré dokumenty a "
#~ "osobní nastavení."

#~ msgid ""
#~ "Machines running the 'Thin-Client-Server' profile are able to accept thin "
#~ "client connections. This profile includes the 'Workstation' profile to "
#~ "provide the applications also installed on a regular workstation. To "
#~ "prevent network congestion, machines running this profile need to have "
#~ "two network cards. All three profiles named so far can be installed on "
#~ "the same machine."
#~ msgstr ""
#~ "Počítače s profilem „Tenký-Klient-Server“ umí obsluhovat požadavky od "
#~ "tenkých klientů. Součástí tohoto profilu je i profil „Stanice“, který "
#~ "poskytuje aplikace běžně dostupné na pracovních stanicích. Aby se "
#~ "zamezilo ucpání sítě, musí mít počítač s tímto profilem dvě síťové karty. "
#~ "Všechny tři dosud vyjmenované profily mohou být nainstalovány na jednom "
#~ "počítači."

#~ msgid ""
#~ "The profile 'Standalone' cannot be installed on the same machine "
#~ "together with any of the profiles 'Main-Server', 'Thin-Client-Server' or "
#~ "'Workstation'."
#~ msgstr ""
#~ "Profil „Samostatný“ nelze nainstalovat na jeden počítač spolu s profily "
#~ "„Hlavní-Server“, „Tenký-Klient-Server“ nebo „Stanice“."

#~ msgid ""
#~ "Machines running the 'Standalone' profile are meant to be run outside the "
#~ "Debian Edu network (e.g. in the homes of pupils and teachers) as a "
#~ "standalone machine."
#~ msgstr ""
#~ "Profil „Samostatný“ je určen pro samostatné počítače, které nejsou "
#~ "součástí sítě Debian Edu (např. domácí počítače studentů nebo učitelů)."

#~ msgid ""
#~ "The 'Barebone' profile is a poor installation for admins, so that they "
#~ "can choose what they want to install. It has network connection and is "
#~ "integrated into the debian-edu network."
#~ msgstr ""
#~ "Profil „Holý“ je očesaná instalace pro administrátory, aby si mohli "
#~ "vybrat, co přesně chtějí instalovat. Součástí je síťové připojení a "
#~ "integrace do sítě Debian Edu."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "As it is a variant of the 'Standalone' profile it cannot be installed "
#~ "together with other profiles."
#~ msgstr "Profil „Samostatný“ není možno použít s jinými profily"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "The profile 'Standalone' includes a GUI and cannot be installed on the "
#~ "same machine together with any of the other profiles. These machines are "
#~ "ment to be run outside the Debian Edu network only."
#~ msgstr ""
#~ "Profil „Samostatný“ nelze nainstalovat na jeden počítač spolu s profily "
#~ "„Hlavní-Server“, „Tenký-Klient-Server“ nebo „Stanice“."

#~ msgid "Please choose which profiles will apply to this machine."
#~ msgstr "Vyberte prosím, které profily se mají použít na tomto počítači."

#~ msgid "Skip questions until package install (debian-edu)"
#~ msgstr "Přeskočit otázky až k instalaci balíků (debian-edu)"

#~ msgid "Skip questions until password (debian-edu)"
#~ msgstr "Přeskočit otázky až k zadání hesla (debian-edu)"

#~ msgid "Skip manual package selection (debian-edu)"
#~ msgstr "Přeskočit ruční výběr balíků (debian-edu)"

#~ msgid "Check installed system (debian-edu)"
#~ msgstr "Zkontrolovat nainstalovaný systém (debian-edu)"

#~ msgid "Set up packages (debian-edu)"
#~ msgstr "Nastavit balíky (debian-edu)"

#~ msgid "Finish install (debian-edu)"
#~ msgstr "Dokončit instalaci (debian-edu)"

#~ msgid "Ask for a CD (debian-edu)"
#~ msgstr "Požádat o CD (debian-edu)"

#~ msgid "Select packages to install (debian-edu)"
#~ msgstr "Vybrat balíky k instalaci (debian-edu)"

#~ msgid "Re-enter interactive mode for password prompt (debian-edu)"
#~ msgstr ""
#~ "Znovu vstoupit do interaktivního režimu pro zadání hesla (debian-edu)"

#~ msgid "Get installation profile (debian-edu)"
#~ msgstr "Získat instalační profil (debian-edu)"

#~ msgid "Check for and report installation errors (debian-edu)"
#~ msgstr "Zkontrolovat a nahlásit chyby při instalaci (debian-edu)"

#~ msgid "Override defaults with profile (debian-edu)"
#~ msgstr "Přepsat výchozí hodnoty profilem (debian-edu)"

#~ msgid "Should the installation run on automatic?"
#~ msgstr "Má instalace probíhat automaticky?"

#~ msgid ""
#~ "Select yes to avoid any further questions during the second stage "
#~ "installation. Select no to get all the questions asked."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud odpovíte ano, budou potlačeny veškeré otázky ve druhé fázi "
#~ "instalace. Odpovíte-li ne, uvidíte všechny otázky."

#~ msgid ""
#~ "The 'Standalone' profile is experimental and not yet functioning. "
#~ "Machines running the 'Standalone' profile are meant to be run outside the "
#~ "Debian Edu network (e.g. in the homes of pupils and teachers) as a "
#~ "standalone machine."
#~ msgstr ""
#~ "Profil 'Samostatný' je zatím experimentální a ne zcela funkční. Tento "
#~ "profil je určen pro samostatné počítače, které nejsou součástí sítě "
#~ "Debian Edu (např. domácí počítače studentů a učitelů)."

#~ msgid ""
#~ "The 'Standalone-Extras' profile is complementary to the 'Standalone' "
#~ "profile, providing extra programs for it."
#~ msgstr ""
#~ "Profil 'Samostatný-Extra' doplňuje profil 'Samostatný' o dodatečné "
#~ "programy."

#~ msgid "Generating unique host identifier failed"
#~ msgstr "Vytváření jednoznačné identifikace počítače selhalo"

#~ msgid ""
#~ "The install script could not generate a unique host identifier. This is a "
#~ "fatal error, as all hosts submitting information need to have an unique "
#~ "identifier."
#~ msgstr ""
#~ "Instalační skript nemohl vytvořit jednoznačný identifikátor počítače. "
#~ "Toto je osudová chyba, protože každý počítač posílající informace musí "
#~ "mít jednoznačnou identifikaci."

#~ msgid ""
#~ "Please report this problem as a bug against the popularity-contest "
#~ "package, and include information about your configuration."
#~ msgstr ""
#~ "Nahlaste to prosím jako chybu proti balíku popularity-contest a uveďte "
#~ "informace o své konfiguraci."

#~ msgid "Use HTTP to submit reports?"
#~ msgstr "Použít pro odesílání HTTP?"

#~ msgid "If you do not want to use HTTP, email is used instead."
#~ msgstr "Nebudete-li chtít pro odesílání použít HTTP, použije se email."

--- End Message ---
--- Begin Message ---
Source: debian-edu-install
Source-Version: 1.713

We believe that the bug you reported is fixed in the latest version of
debian-edu-install, which is due to be installed in the Debian FTP archive.

A summary of the changes between this version and the previous one is
attached.

Thank you for reporting the bug, which will now be closed. If you
have further comments please address them to 711077@bugs.debian.org,
and the maintainer will reopen the bug report if appropriate.

Debian distribution maintenance software
pp.
Petter Reinholdtsen <pere@debian.org> (supplier of updated debian-edu-install package)

(This message was generated automatically at their request; if you
believe that there is a problem with it please contact the archive
administrators by mailing ftpmaster@ftp-master.debian.org)


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Format: 1.8
Date: Sun, 23 Jun 2013 23:24:20 +0200
Source: debian-edu-install
Binary: debian-edu-install debian-edu-profile-udeb debian-edu-install-udeb
Architecture: source all
Version: 1.713
Distribution: unstable
Urgency: low
Maintainer: Debian Edu Developers <debian-edu@lists.debian.org>
Changed-By: Petter Reinholdtsen <pere@debian.org>
Description: 
 debian-edu-install - Set d-i values to install Debian Edu without questions
 debian-edu-install-udeb - Execute Debian Edu debian-installer profile (udeb)
 debian-edu-profile-udeb - Choose Debian Edu profile (udeb)
Closes: 641225 711077
Changes: 
 debian-edu-install (1.713) unstable; urgency=low
 .
  * Uploaded to the Debian Edu archive as debian-edu-install 1.713~svn81018:
 .
  [ Petter Reinholdtsen ]
  * Do not recognize ISO type (cd_type) 'not_complete' as
   non-networked ISOs when checking if there is required network
   during installation, now that the ISO build is patched to set type
   dvd and bluray for non-complete DVD and Blueray builds.
 .
  * Uploaded to the Debian Edu archive as debian-edu-install 1.713~svn80973:
 .
  [ Petter Reinholdtsen ]
  * Recognize bluray and custom ISOs as non-networked ISOs when checking
   if there is required network during installation.
 .
  * Uploaded to the Debian Edu archive as debian-edu-install 1.713~svn80884:
 .
  * Update version to "7.1+edu0~a3" (to be consistent with Debian and our
   manual) in version and make sure previous version "7.0.0+edu+alpha3"
   is listed in debian/debian-edu-install.postinst.
 .
  * Uploaded to the Debian Edu archive as debian-edu-install 1.713~svn80595:
 .
  [ Petter Reinholdtsen ]
  * Preseed dictionaries-common/default-ispell to "Manual symlink
   setting" as a workaround for dictionary-common asking a strange
   question about what ispell dictionary to use when installing using
   some languages (Closes: #641225).
 .
  * Translation updates:
   - Polish, thanks to Mirosław Gabruś.
 .
  * Uploaded to the Debian Edu archive as debian-edu-install 1.713~svn80578:
 .
  [ Petter Reinholdtsen ]
  * Preseed dictionaries-common/default-wordlist to "Manual symlink
   setting" as a workaround for dictionary-common asking a strange
   question about what wordlist to use when installing using some
   languages (Partly fixes: #641225).
  * Rewrite X display detection code in testsuite reporting mechanism
   to be more robust and work with gdm3.
 .
  * Uploaded to the Debian Edu archive as debian-edu-install 1.713~svn80572:
 .
  [ Holger Levsen ]
  * debian/control, Vcs* headers: Replace svn.debian.org with
   anonscm.debian.org.
 .
  [ Petter Reinholdtsen ]
  * Add support for gdm3 and lightdm to the testsuite reporting
   mechanism.
 .
  * Uploaded to the Debian Edu archive as debian-edu-install 1.713~svn80558:
 .
  * Switch default APT source from ftp.skolelinux.org to http.debian.net,
   to pick a nearby mirror in the most efficient way available today.
  * Fix typo in postinst introduced in version 1.713~svn80552.
 .
  * Uploaded to the Debian Edu archive as debian-edu-install 1.713~svn80552:
 .
  [ Petter Reinholdtsen ]
  * Update version to "7.0.0+edu+alpha3" in version and make sure
   previous version "7.0.0+edu+alpha2" is listed in
   debian/debian-edu-install.postinst.
 .
  * Translation updates:
   - Czech, thanks to Miroslav Kure. (Closes: #711077)
   - Polish, thanks to Mirosław Gabruś.
Checksums-Sha1: 
 8859426d3561887b11605c930918dd32f061f746 1434 debian-edu-install_1.713.dsc
 ab257c645302c20328edd644a53c89264e4b7dbf 173966 debian-edu-install_1.713.tar.gz
 11e640aae3c4572f2369285855626050174ab5d5 53292 debian-edu-install_1.713_all.deb
 513eb0bd1f5acc6bd3be83535147dd3a4676a955 2626 debian-edu-install-udeb_1.713_all.udeb
 e8f8252e257f04d6c57f53afca719f3df46bcb73 63440 debian-edu-profile-udeb_1.713_all.udeb
Checksums-Sha256: 
 94dc47eaa0b571c55ede34529772141a7154829aea24e22b05be877d5b9825a0 1434 debian-edu-install_1.713.dsc
 7b30b17c525d223221521eb9ace4285852cd1f9913f02ff18f4c66ccb49ae9a9 173966 debian-edu-install_1.713.tar.gz
 69dd2cba66b29636769ace823e30abb0dfcfbdef9bb18e5f51e988e35591bd53 53292 debian-edu-install_1.713_all.deb
 93012d68d78dab84841d0f7c1999c9c31a2ca759001c0ccfd87c9eeb25478a82 2626 debian-edu-install-udeb_1.713_all.udeb
 bc16ff9cf1369da51e277c115d95ee6fb00f159365a69493497ef6bdb57b8f6f 63440 debian-edu-profile-udeb_1.713_all.udeb
Files: 
 5a4fedf7c63be1163bd27d67e47c89c6 1434 misc optional debian-edu-install_1.713.dsc
 4c405b25c3c7e05dde95c6e1bf267ebf 173966 misc optional debian-edu-install_1.713.tar.gz
 c58c6ef3d41d3c749166e9160bd2ad0f 53292 misc extra debian-edu-install_1.713_all.deb
 17c40b677d346658d1822ac2bbf0da92 2626 debian-installer optional debian-edu-install-udeb_1.713_all.udeb
 c895b8bfef5d1ad117f1234534e97461 63440 debian-installer optional debian-edu-profile-udeb_1.713_all.udeb
Package-Type: udeb

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.10 (GNU/Linux)

iD8DBQFRx2hB20zMSyow1ykRAh8MAKCiFeje6ikazTWSnHPo1pMejajSCgCcDo6B
PPhOKx4RT9sO2zaAYKDUV/s=
=NobC
-----END PGP SIGNATURE-----

--- End Message ---

Reply to: