[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#661705: [INTL:tr] Turkish debconf template translation for debian-edu-installPackage: debian-edu-install
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please find the attached Turkish translation of debian-edu-install debconf messages.
This file should be put as debian/po/tr.po in your build tree.

Best regards


# Turkish translation of debian-edu-install.
# This file is distributed under the same license as the debian-edu-install package.
# Recai OktaÅ? <roktas@omu.edu.tr>, 2004.
# Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-edu-install\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu-install@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-01-01 13:20+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-29 16:59+0200\n"
"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:1001
msgid "Choose Debian Edu profile"
msgstr "Debian Edu profilini seçin"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Main Server"
msgstr "Ana Sunucu"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Workstation"
msgstr "Ä°Å?-istasyonu"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Roaming Workstation"
msgstr "Gezici Ä°Å? Ä°stasyonu"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Thin Client Server"
msgstr "Hafif Ä°stemci Sunucusu"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Standalone"
msgstr "KendibaÅ?ına"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
msgid "Profile(s) to apply to this machine:"
msgstr "Bu makineye uygulanacak profil(ler):"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
msgid "Profiles determine how the machine can be used out-of-the-box:"
msgstr "Kurulum tamamlandıÄ?ında makinenin nasıl kullanılacaÄ?ını belirleyen profiller:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
msgid ""
" - Main Server: reserved for the Debian Edu server. It does not\n"
"        include any GUI (Graphical User Interface). There\n"
"        should only be one such server on a Debian Edu\n"
"        network.\n"
" - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
" - Roaming Workstation: for single user machines on the Debian Edu\n"
"        network which some times travel outside the network.\n"
" - Thin Client Server:\n"
"        includes 'Workstation' and requires two network\n"
"        cards.\n"
" - Standalone: for machines meant to be used outside the Debian Edu\n"
"        network. It includes a GUI and conflicts with other\n"
"        profiles."
msgstr ""
" - Ana Sunucu:  Debian Edu sunucusuna mahsustur. Herhangi bir GUI\n"
"         (Grafik Kullanıcı Arabirimi) içermez. Bir Debian Edu\n"
"         aÄ?ında yalnızca bir adet Ana-sunucu olmalıdır.\n"
" - Ä°Å? istasyonu: Debian Edu aÄ?ındaki normal makineler içindir.\n"
" - Gezici Ä°Å? Ä°stasyonu: Debian Edu aÄ?ındaki, arada sırada seyahate\n"
"         çıkan tek kullanıcılı makineler içindir.\n"
" - Hafif Ä°stemci-Sunucusu:\n"
"         'Ä°Å? istasyonu'nu kapsar ve iki aÄ? kartı gerektirir.\n"
" - KendibaÅ?ına: Debian Edu aÄ?ının dıÅ?ında kullanılacak makineler\n"
"         içindir. GUI içerir ve diÄ?er profillerle çakıÅ?ır."

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Minimal"
msgstr "Asgari"

#. Type: multiselect
#. Description
#. # Translators, do not translate "Sugar"
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
msgid ""
" - Main Server: reserved for the Debian Edu server. It does not\n"
"        include any GUI (Graphical User Interface). There\n"
"        should only be one such server on a Debian Edu\n"
"        network.\n"
" - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
" - Roaming Workstation: for single user machines on the Debian Edu\n"
"        network which some times travel outside the network.\n"
" - Thin Client Server:\n"
"        includes 'Workstation' and requires two network\n"
"        cards.\n"
" - Standalone: for machines meant to be used outside the Debian Edu\n"
"        network. It includes a GUI and conflicts with other\n"
"        profiles.\n"
" - Minimal:   fully integrated into the Debian Edu network but\n"
"        contains only a basic system without any GUI."
msgstr ""
" - Ana Sunucu:  Debian Edu sunucusuna mahsustur. Herhangi bir GUI\n"
"         (Grafik Kullanıcı Arabirimi) içermez. Bir Debian Edu\n"
"         aÄ?ında yalnızca bir adet Ana-sunucu olmalıdır.\n"
" - Ä°Å? istasyonu: Debian Edu aÄ?ındaki normal makineler içindir.\n"
" - Roaming Workstation: for single user machines on the Debian Edu\n"
"        network which some times travel outside the network.\n"
" - Hafif Ä°stemci Sunucusu:\n"
"         'Ä°Å? istasyonu'nu kapsar ve iki aÄ? kartı gerektirir.\n"
" - KendibaÅ?ına: Debian Edu aÄ?ının dıÅ?ında kullanılacak makineler\n"
"         içindir. GUI içerir ve diÄ?er profillerle çakıÅ?ır.\n"
" - Asgari:    Debian Edu aÄ?ıyla bütünleÅ?iktir ama GUI içermez;\n"
"         sadece temel bir sistem içerir."

# " - Sugar:    'KendibaÅ?ına'nın, çocukları paylaÅ?maya teÅ?vik eden\n"
# "         ve ortak öÄ?renmeyi saÄ?layan Sugar masaüstü ortamını\n"
# "         içeren bir çeÅ?ididir.\n"
#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid "Standalone profile cannot be used with other profiles"
msgstr "KendibaÅ?ına profili diÄ?er profillerle kullanılamaz"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid "The Standalone profile cannot be installed together with any other profile on the same machine. Please either only choose Standalone or any other combination excluding Standalone."
msgstr "KendibaÅ?ına profili aynı makineye diÄ?er profillerle birlikte kurulamaz. Lütfen ya sadece KendibaÅ?ına'yı; ya da KendibaÅ?ına'yı içermeyen diÄ?er bileÅ?imleri seçin."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:5001
msgid "Standalone installation is partly manual"
msgstr "KendibaÅ?ına kurulumu kısmen elle yürütülür"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:5001
msgid "The Standalone install is currently not as automatic as the other profiles, to make it easier to do manual partitioning. You are now sent to the debian-installer main menu. Select \"Change debconf priority\", and choose priority \"high\" to enable the automatic installation again."
msgstr "KendibaÅ?ına kurulumu, elle bölümlemeyi kolaylaÅ?tıracak Å?ekilde hâlihazırda diÄ?er profiller kadar otomatikleÅ?tirilmemiÅ?tir. Å?imdi Debian kurulum programının ana menüsüne gireceksiniz. Otomatik kurulumu yeniden etkin kılmak için \"Debconf önceliÄ?ini deÄ?iÅ?tir\" menüsünden \"yüksek\" önceliÄ?i seçin."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:7001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
msgid "Really use the automatic partitioning tool?"
msgstr "Otomatik bölümleme aracını kullanmak istediÄ?inizden emin misiniz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
msgid "This will destroy the partition table on all disks in the machine. REPEAT: THIS WILL WIPE CLEAN ALL HARD DISKS IN THE MACHINE! If you have important data that are not backed up, you may want to stop now in order to do a backup. In that case, you'll have to restart the installation later."
msgstr "Bu iÅ?lem makinede bulunan tüm disklerin bölümleme tablosunu yok edecektir. TEKRAR EDÄ°YORUM: BU Ä°Å?LEM MAKÄ°NEDE BULUNAN TÃ?M SABÄ°T DÄ°SKLERDEKÄ° VERÄ°LERÄ° SÄ°LECEKTÄ°R! EÄ?er yedeklenmemiÅ? önemli verileriniz varsa iÅ?lemi Å?imdi durdurup yedekleme yapmak isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda kurulumu daha sonra tekrar baÅ?latmalısınız."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "Participate in the package usage survey?"
msgstr "Paket kullanım anketine katılmak ister misiniz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "The system may anonymously supply the distribution developers with statistics about the most used packages on this system. This information influences decisions such as which packages should go on the first distribution CD."
msgstr "Bu sistemde en çok kullanılan paketler hakkındaki istatistiksel bilgiler isimsiz (anonim) Å?ekilde daÄ?ıtım geliÅ?tiricilerine iletilebilir. Bu bilgiler, daÄ?ıtımın birinci CD'si içinde olması gereken paketlerin belirlenmesi gibi bazı kararlar üzerinde etkili olacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "If you choose to participate, the automatic submission script will run once every week, sending statistics to the distribution developers. The collected statistics can be viewed on http://popcon.debian.org/.";
msgstr "Katılmak isterseniz otomatik gönderim betiÄ?i haftada bir kez çalıÅ?acak ve toplanan istatistikleri daÄ?ıtım geliÅ?tiricilerine gönderecektir. Bu istatistiklere http://popcon.debian.org/ adresinden eriÅ?ilebilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "This choice can be later modified by running \"dpkg-reconfigure popularity-contest\"."
msgstr "Burada yapılan seçim daha sonra, \"dpkg-reconfigure popularity-contest\" komutu çalıÅ?tırılarak deÄ?iÅ?tirilebilir."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu main server menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:11001
msgid "Debian Edu Main Server"
msgstr "Debian Edu Ana Sunucu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu ltsp server menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:12001
msgid "Debian Edu Thin Client Server"
msgstr "Debian Edu Hafif Ä°stemci Sunucusu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu workstation menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:13001
msgid "Debian Edu Workstation"
msgstr "Debian Edu Ä°Å?-istasyonu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu combo main+ltsp menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:14001
msgid "Debian Edu Main Server and Thin Client Server"
msgstr "Debian Edu Ana Sunucu ve Hafif Ä°stemci Sunucusu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu combo main+ws menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:15001
msgid "Debian Edu Main Server and Workstation"
msgstr "Debian Edu Ana Sunucu ve Ä°Å? Ä°stasyonu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu minimal menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:16001
msgid "Debian Edu Minimal"
msgstr "Debian Edu Asgari"

#. Type: title
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:17001
msgid "Debian Edu package installation failed"
msgstr "Debian Edu paket kurulumu baÅ?arısız oldu"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid "Installation of required packages failed"
msgstr "Gerekli paketler kurulamadı"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid "Some required packages failed to install. The packages were ${PACKAGES}. Check /var/log/syslog if there is some information why this happened. The installed system is not going to work properly, so the installation was aborted and the system will be rebooted now."
msgstr "Gerekli paketlerden bazıları kurulamadı. Kurulamayan paketler: ${PACKAGES}. Bunun sebebini öÄ?renmek için /var/log/syslog dosyasına göz atın. Kurulan sistem düzgün çalıÅ?mayacak, bu nedenle kurulum iptal edildi ve Å?imdi sistem yeniden baÅ?latılacak."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:19001
msgid "Available disk space is too small. Abort the installation?"
msgstr "Yeteri kadar boÅ? disk alanı yok. Kurulum iptal edilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:19001
msgid "The available disk space is too small for the selected profiles. Please choose whether you want to abort the installation or continue without setting up the recommended partitioning setup"
msgstr "BoÅ? disk alanı seçilen profiller için yetersiz. Lütfen ya kurulumu iptal edin ya da kurulum iÅ?lemine önerilen bölümleme Å?eklini kullanmadan devam edin."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:19001
msgid "The Debian Edu installer already has executed some disk setup commands. Previous content of your disk might already have been destroyed by this."
msgstr "Debian Edu kurulum programı halihazırda bazı disk kurulum komutlarını çalıÅ?tırdı. Bu nedenle diskinizin önceki içeriÄ?i silinmiÅ? olabilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:19001
msgid "If you choose to continue, one single partition will be used for all system files _and_ user files. Note that this can cause stability problems after a while."
msgstr "Devam etmeyi seçerseniz tüm sistem _ve_ kullanıcı dosyaları için tek bir bölüm kullanılacaktır. Bu seçimin bir süre sonra kararlılık sorunlarına yol açabileceÄ?ini göz önünde bulundurun."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-install-udeb.templates:1001
msgid "Install Debian Edu profile (enforce menu order)"
msgstr "Debian Edu profilini kur (menü sırasını takip et)"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "Some errors were found during installation"
msgstr "Kurulum sırasında bazı sorunlarla karÅ?ılaÅ?ıldı:"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "${ERRORS}"
msgstr "${ERRORS}"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "Consider reporting them to the Debian Edu developers."
msgstr "Bu sorunları Debian Edu geliÅ?tiricilerine bildirmeyi düÅ?ünün."


Reply to: