[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#489295: marked as done ([INTL:tr] Updated Turkish debconf template translation for debian-edu-install)Your message dated Sun, 06 Jul 2008 23:17:02 +0000
with message-id <E1KFdTa-0006ER-5n@ries.debian.org>
and subject line Bug#489295: fixed in debian-edu-install 0.671
has caused the Debian Bug report #489295,
regarding [INTL:tr] Updated Turkish debconf template translation for debian-edu-install
to be marked as done.

This means that you claim that the problem has been dealt with.
If this is not the case it is now your responsibility to reopen the
Bug report if necessary, and/or fix the problem forthwith.

(NB: If you are a system administrator and have no idea what this
message is talking about, this may indicate a serious mail system
misconfiguration somewhere. Please contact owner@bugs.debian.org
immediately.)


-- 
489295: http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=489295
Debian Bug Tracking System
Contact owner@bugs.debian.org with problems
--- Begin Message ---
Package: debian-edu-install
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please find the attached Turkish translation update of debian-edu-install
debconf template.

Thanks
# Turkish translation of debian-edu-install.
# This file is distributed under the same license as the debian-edu-install package.
# Recai OktaÅ? <roktas@omu.edu.tr>, 2004.
# Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-edu-install\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu-install@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-06-22 14:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-04 21:17+0200\n"
"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:1001
msgid "Choose Debian Edu profile"
msgstr "Debian Edu profilini seçin"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:1001
#: ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Main-Server"
msgstr "Ana-sunucu"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:1001
#: ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Workstation"
msgstr "Ä°Å?-istasyonu"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:1001
#: ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Thin-Client-Server"
msgstr "Hafif-Ä°stemci-Sunucusu"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:1001
#: ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Standalone"
msgstr "KendibaÅ?ına"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002
#: ../debian-edu-install.templates:2002
msgid "Profile(s) to apply to this machine:"
msgstr "Bu makineye uygulanacak profil(ler):"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002
#: ../debian-edu-install.templates:2002
msgid "Profiles determine how the machine can be used out-of-the-box:"
msgstr "Kurulum tamamlandıÄ?ında makinenin nasıl kullanılacaÄ?ını belirleyen profiller:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-install.templates:1002
msgid ""
" - Main-Server: reserved for the Debian Edu server. It does not\n"
"        include any GUI (Graphical User Interface). There should only\n"
"\t be one such server on a Debian Edu network.\n"
" - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
" - Thin-Client-Server:\n"
"        includes 'Workstation' and requires two network cards.\n"
" - Standalone: for machines meant to be used outside the Debian Edu network.\n"
"        It includes a GUI and conflicts with other profiles."
msgstr ""
" - Ana-Sunucu:  Debian Edu sunucusuna mahsustur. Hiçbir\n"
"         GUI (Grafik Kullanıcı Arabirimi) içermez. Bir Debian Edu aÄ?ında\n"
"\t yalnızca bir adet Ana-sunucu olmalıdır.\n"
" - Ä°Å? istasyonu: Debian Edu aÄ?ındaki normal makineler içindir.\n"
" - Hafif-Ä°stemci-Sunucusu:\n"
"         'Ä°Å? istasyonu'nu kapsar ve iki aÄ? kartı gerektirir.\n"
" - KendibaÅ?ına: Debian Edu aÄ?ının dıÅ?ında kullanılacak makineler içindir.\n"
"         GUI'sı vardır ve diÄ?er profillerle çakıÅ?ır."


#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Minimal"
msgstr "Asgari"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Sugar"
msgstr "Sugar"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
" - Main-Server: reserved for the Debian Edu server. It does not\n"
"        include any GUI (Graphical User Interface). There should only\n"
"\t be one such server on a Debian Edu network.\n"
" - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
" - Thin-Client-Server:\n"
"        includes 'Workstation' and requires two network cards.\n"
" - Standalone : for machines meant to be used outside the Debian Edu network.\n"
"        It includes a GUI and conflicts with other profiles.\n"
" - Sugar   : variant of 'Standalone' that includes the Sugar desktop\n"
"        environment which promotes sharing and collaborative\n"
"        learning for children.\n"
" - Minimal  : fully integrated into the Debian Edu network but contains\n"
"        only a basic system without any GUI."
msgstr ""
" - Ana-Sunucu:  Debian Edu sunucusuna mahsustur. Hiçbir\n"
"         GUI (Grafik Kullanıcı Arabirimi) içermez. Bir Debian Edu aÄ?ında\n"
"\t yalnızca bir adet Ana-sunucu olmalıdır.\n"
" - Ä°Å? istasyonu: Debian Edu aÄ?ındaki normal makineler içindir.\n"
" - Hafif-Ä°stemci-Sunucusu:\n"
"         'Ä°Å? istasyonu'nu kapsar ve iki aÄ? kartı gerektirir.\n"
" - KendibaÅ?ına : Debian Edu aÄ?ının dıÅ?ında kullanılacak makineler içindir.\n"
"         GUI'sı vardır ve diÄ?er profillerle çakıÅ?ır.\n"
" - Sugar   : 'KendibaÅ?ına'nın Sugar masaüstü ortamını içeren bir çeÅ?ididir.\n"
"         Sugar çocukları paylaÅ?maya teÅ?vik eden ve ortak öÄ?renmeyi\n"
"         saÄ?layan bir masaüstü ortamıdır.\n"
" - Asgari  :  Debian Edu aÄ?ıyla bütünleÅ?iktir ama GUI'sı yoktur, ve\n"
"         sadece temel bir sistem içerir."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid "Standalone profile cannot be used with other profiles"
msgstr "KendibaÅ?ına profili diÄ?er profillerle kullanılamaz"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid "The Standalone profile cannot be installed together with any other profile on the same machine. Please either only choose Standalone or any other combination excluding Standalone."
msgstr "KendibaÅ?ına profili aynı makineye diÄ?er profillerle birlikte kurulamaz. Lütfen ya sadece KendibaÅ?ına'yı; ya da KendibaÅ?ına'yı içermeyen diÄ?er bileÅ?imleri seçin."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:5001
msgid "Standalone installation is partly manual"
msgstr "KendibaÅ?ına kurulumu kısmen elle yürütülür"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:5001
msgid "The Standalone install is currently not as automatic as the other profiles, to make it easier to do manual partitioning. You are now sent to the debian-installer main menu. Select \"Change debconf priority\", and choose priority \"high\" to enable the automatic installation again."
msgstr "KendibaÅ?ına kurulumu, elle bölümlemeyi kolaylaÅ?tıracak Å?ekilde hâlihazırda diÄ?er profiller kadar otomatikleÅ?tirilmemiÅ?tir. Å?imdi Debian kurulum programının ana menüsüne gireceksiniz. Otomatik kurulumu yeniden etkin kılmak için \"Debconf önceliÄ?ini deÄ?iÅ?tir\" menüsünden \"yüksek\" önceliÄ?i seçin."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:7001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
msgid "Really use the automatic partitioning tool?"
msgstr "Otomatik bölümleme aracını kullanmak istediÄ?inizden emin misiniz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
msgid "This will destroy the partition table on all disks in the machine. REPEAT: THIS WILL WIPE CLEAN ALL HARD DISKS IN THE MACHINE! If you have important data that are not backed up, you may want to stop now in order to do a backup. In that case, you'll have to restart the installation later."
msgstr "Bu iÅ?lem makinede bulunan tüm disklerin bölümleme tablosunu yok edecektir. TEKRAR EDÄ°YORUM: BU Ä°Å?LEM MAKÄ°NEDE BULUNAN TÃ?M SABÄ°T DÄ°SKLERDEKÄ° VERÄ°LERÄ° SÄ°LECEKTÄ°R! EÄ?er yedeklenmemiÅ? önemli verileriniz varsa iÅ?lemi Å?imdi durdurup yedekleme yapmak isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda kurulumu daha sonra tekrar baÅ?latmalısınız."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "Participate in the package usage survey?"
msgstr "Paket kullanım anketine katılmak ister miydiniz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "The system may anonymously supply the distribution developers with statistics about the most used packages on this system. This information influences decisions such as which packages should go on the first distribution CD."
msgstr "Bu sistemde en çok kullanılan paketler hakkındaki istatistiksel bilgiler isimsiz (anonim) Å?ekilde daÄ?ıtım geliÅ?tiricilerine iletilebilir. Bu bilgiler, daÄ?ıtımın birinci CD'si içinde olması gereken paketlerin belirlenmesi gibi bazı kararlar üzerinde etkili olacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "If you choose to participate, the automatic submission script will run once every week, sending statistics to the distribution developers. The collected statistics can be viewed on http://popcon.debian.org/.";
msgstr "Katılmak isterseniz otomatik gönderim betiÄ?i haftada bir kez çalıÅ?acak ve toplanan istatistikleri daÄ?ıtım geliÅ?tiricilerine gönderecektir. Bu istatistiklere http://popcon.debian.org/ adresinden eriÅ?ilebilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "This choice can be later modified by running \"dpkg-reconfigure popularity-contest\"."
msgstr "Burada yapılan seçim daha sonra, \"dpkg-reconfigure popularity-contest\" komutu çalıÅ?tırılarak deÄ?iþtirilebilir."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-install-udeb.templates:1001
msgid "Install Debian Edu profile (enforce menu order)"
msgstr "Debian Edu profilini kur (menü sırasını takip et)"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:3001
msgid "Make sure the Installation CD is in the CD tray"
msgstr "Kurulum CD'sinin CD sürücüde takılı olduÄ?una emin olun"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:3001
msgid "The installation is mostly automatic and will use the CD if it is available in the CD tray, but will fail if the CD is missing. Please make sure the CD is in the CD tray now."
msgstr "Kurulum çoÄ?unlukla otomatiktir. EÄ?er sürücüde takılıysa, CD kullanılacak, aksi taktirde kurulum baÅ?arısız olacaktır. Lütfen Å?imdi CD'nin sürücüde takılı olduÄ?una emin olun."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4001
msgid "Something went wrong during the Debian Edu install process"
msgstr "Debian Edu kurulumu sırasında bir Å?eyler ters gitti"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4001
msgid "Please report the error using <URL:http://bugs.skolelinux.org/>, and remember to attach the content of /var/log/installer.log to the bug report."
msgstr "Lütfen <URL:http://bugs.skolelinux.org/> baÄ?ını kullanarak hatayı bildirin ve bunu yaparken hata bildirimine /var/log/installer.log içeriÄ?ini eklemeyi de unutmayın."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4001
msgid "These are the reported errors:"
msgstr "Bildirilen hatalar Å?unlar:"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4001
msgid "${errorlist}"
msgstr "${errorlist}"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:5001
msgid "The machine will now reboot"
msgstr "Makine Å?imdi yeniden baÅ?latılacak"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:5001
msgid "To ensure that all services and applications start correctly, the machine now needs to reboot."
msgstr "Bütün hizmet ve uygulamaların doÄ?ru Å?ekilde baÅ?latılmasını saÄ?lamak için makinenin Å?imdi yeniden baÅ?latılması gerekiyor."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:6001
msgid "Some errors were found during installation"
msgstr "Kurulum sırasında bazı sorunlarla karÅ?ılaÅ?ıldı:"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:6001
msgid "${ERRORS}"
msgstr "${ERRORS}"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:6001
msgid "Consider reporting them to the Debian Edu developers."
msgstr "Bunları Debian Edu geliÅ?tiricilerine bildirmeyi düÅ?ünün."


--- End Message ---
--- Begin Message ---
Source: debian-edu-install
Source-Version: 0.671

We believe that the bug you reported is fixed in the latest version of
debian-edu-install, which is due to be installed in the Debian FTP archive:

debian-edu-install-udeb_0.671_all.udeb
 to pool/main/d/debian-edu-install/debian-edu-install-udeb_0.671_all.udeb
debian-edu-install_0.671.dsc
 to pool/main/d/debian-edu-install/debian-edu-install_0.671.dsc
debian-edu-install_0.671.tar.gz
 to pool/main/d/debian-edu-install/debian-edu-install_0.671.tar.gz
debian-edu-install_0.671_all.deb
 to pool/main/d/debian-edu-install/debian-edu-install_0.671_all.deb
debian-edu-profile-udeb_0.671_all.udeb
 to pool/main/d/debian-edu-install/debian-edu-profile-udeb_0.671_all.udebA summary of the changes between this version and the previous one is
attached.

Thank you for reporting the bug, which will now be closed. If you
have further comments please address them to 489295@bugs.debian.org,
and the maintainer will reopen the bug report if appropriate.

Debian distribution maintenance software
pp.
Petter Reinholdtsen <pere@debian.org> (supplier of updated debian-edu-install package)

(This message was generated automatically at their request; if you
believe that there is a problem with it please contact the archive
administrators by mailing ftpmaster@debian.org)


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Format: 1.8
Date: Mon, 7 Jul 2008 01:07:33 +0200
Source: debian-edu-install
Binary: debian-edu-install debian-edu-profile-udeb debian-edu-install-udeb
Architecture: source all
Version: 0.671
Distribution: unstable
Urgency: low
Maintainer: Debian Edu Developers <debian-edu@lists.debian.org>
Changed-By: Petter Reinholdtsen <pere@debian.org>
Description: 
 debian-edu-install - Set d-i values to install Debian Edu without questions
 debian-edu-install-udeb - Execute Debian Edu debian-installer profile
 debian-edu-profile-udeb - Choose Debian Edu profile
Closes: 489295
Changes: 
 debian-edu-install (0.671) unstable; urgency=low
 .
  [ Holger Levsen ]
  * Update Turkish translation, thanks to Mert Dirik. (Closes: #489295)
 .
  [ Petter Reinholdtsen ]
  * Avoid hardcoding LDAP server setting for libnss-ldapd, and use DNS
   SRV records to find it.
  * Add dmidecode-udeb as a dependency for debian-edu-profile-udeb to
   increase the chance of detecting a laptop.
Checksums-Sha1: 
 db7dd656269a377f79cbf5a47ce6903575486fbe 1242 debian-edu-install_0.671.dsc
 b956218aab2f9c730b54e9f32f001c96c77430d2 143084 debian-edu-install_0.671.tar.gz
 cdb3d4036a68f3175e643ae715e6bf38f8610264 36990 debian-edu-install_0.671_all.deb
 16b9ec6a46faaf8d49f119ef77e9eff4678bc385 2806 debian-edu-install-udeb_0.671_all.udeb
 b2d4efa05903dff2c25a9b172ed96b95a8c44c84 37088 debian-edu-profile-udeb_0.671_all.udeb
Checksums-Sha256: 
 b1558e6dc5a7d2f61cb106fbb7f0a43801a088af7a11160873042fe4778378b0 1242 debian-edu-install_0.671.dsc
 f40cdfbfccfb688cfc044f1c396101fea0c9e6fec000b2af50ecea68c9e6413a 143084 debian-edu-install_0.671.tar.gz
 3ba20a17bfe1ffe897ef95baaae01d18a32e82ac296cd1545ad58eb5b0031cad 36990 debian-edu-install_0.671_all.deb
 3cd423975ef48f91b08d01b18c86529dee5561989cfa77d7d6b504b62182eff1 2806 debian-edu-install-udeb_0.671_all.udeb
 1f9fe3def44d2e68116aefdf543401a6c0243c4b150293d7d1c29c8e03f9bccb 37088 debian-edu-profile-udeb_0.671_all.udeb
Files: 
 102c352329f4e98d30412d0ab7ee2480 1242 misc optional debian-edu-install_0.671.dsc
 0ad29289e274b4ce6601422dc63f05c9 143084 misc optional debian-edu-install_0.671.tar.gz
 1d13c236bd51abdc35e556a0d4e2f3eb 36990 misc optional debian-edu-install_0.671_all.deb
 900a150da0a06d7df43061f24e6e6b54 2806 debian-installer optional debian-edu-install-udeb_0.671_all.udeb
 01158da7677e63848b1465a7cf65f402 37088 debian-installer optional debian-edu-profile-udeb_0.671_all.udeb

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)

iD8DBQFIcVBe20zMSyow1ykRAj4+AJ9IMYw8AsLBFuS2xVGYScURZCK2oACfYuk7
ZUBPHuQcdHCkfZxmIsdIeVM=
=8puv
-----END PGP SIGNATURE-------- End Message ---

Reply to: