[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#341268: marked as done ([INTL:tr] Turkish po-debconf translation)Your message dated Fri, 10 Feb 2006 17:47:07 -0800
with message-id <E1F7jqt-0003l8-7w@spohr.debian.org>
and subject line Bug#341268: fixed in debian-edu-install 0.649
has caused the attached Bug report to be marked as done.

This means that you claim that the problem has been dealt with.
If this is not the case it is now your responsibility to reopen the
Bug report if necessary, and/or fix the problem forthwith.

(NB: If you are a system administrator and have no idea what I am
talking about this indicates a serious mail system misconfiguration
somewhere. Please contact me immediately.)

Debian bug tracking system administrator
(administrator, Debian Bugs database)

--- Begin Message ---
Package: debian-edu-install
Severity: wishlist
Tags: patch l10n

Hi,

* Debian-edu developer list [2005-11-29 09:54:40+0100]
[...]
> I would be grateful if you could take the time and update it.
> Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
> against debian-edu-install.

Thank you for the notice. Please find attached the updated Turkish
translation.

Regards,

-- 
roktas
# Turkish translation of debian-edu-install.
# This file is distributed under the same license as the debian-edu-install package.
# Recai OktaÅ? <roktas@omu.edu.tr>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-edu-install\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-29 09:16+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-29 19:47+0200\n"
"Last-Translator: Recai OktaÅ? <roktas@omu.edu.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4
msgid "Choose Debian-Edu profile"
msgstr "Debian-Edu profilini seçin"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8 ../debian-edu-install.templates:3
msgid ""
"Main-Server, Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Standalone-Extras"
msgstr ""
"Ana-sunucu, Ä°Å?-istasyonu, Hafif-Ä°stemci-Sunucusu, KendibaÅ?ına, KendibaÅ?ına-"
"Ekstra"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9 ../debian-edu-install.templates:4
msgid "Please choose which profiles will apply to this machine."
msgstr "Lütfen bu makine için hangi profilin uygulanacaÄ?ını seçin."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9 ../debian-edu-install.templates:4
msgid ""
"The profiles you choose determine how the machine can be used out-of-the-"
"box. You can choose several profiles, but you have to choose at least one."
msgstr ""
"SeçtiÄ?iniz profiller makinenin kurulum sonrasında hazır Å?ekilde nasıl "
"kullanılacaÄ?ını belirler. Birden fazla profil seçebilirsiniz, fakat en az "
"bir profil seçmelisiniz."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9 ../debian-edu-install.templates:4
msgid ""
"Every Debian-Edu network needs one, and only one machine running the 'Main-"
"Server' profile. This machine provides the (network) services (mainly file/"
"network and LDAP), so without this machine the network does not work. Since "
"this machine will hold all data files it will need a lot of harddisk space. "
"Installing this option solely results in a machine without a Graphical User "
"Interface(=GUI), if you want a GUI you'll need to include the workstation "
"profile or 'Thin-Client-Server'."
msgstr ""
"Her Debian-Edu aÄ?ı bir ve yalnız bir tane 'Ana-Sunucu' profili çalıÅ?tıran "
"bir makineye ihtiyaç duyar. Bu makine (aÄ?) hizmetlerini (dosya/aÄ? ve LDAP) "
"karÅ?ılar, yani bu makine olmadan aÄ? çalıÅ?maz. Bütün veri dosyalarını "
"tuttuÄ?undan, bu makine büyük miktarda sabit disk alanına ihtiyaç "
"duyacaktır. Sadece bu seçenekle gerçekleÅ?tirilen bir kurulum sonucunda "
"Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI) olmayan bir makine elde edilir. EÄ?er bir GUI "
"istiyorsanız 'Ä°Å?-istasyonu' veya 'Hafif-Ä°stemci-Sunucusu' profillerini de "
"seçmeniz gerekecektir."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9 ../debian-edu-install.templates:4
msgid ""
"Machines running the 'Workstation' profile are normal machines. Users "
"logging on a workstation are authenticated by the machine running the 'Main-"
"Server' profile, and have their documents and personal settings stored in "
"home directories on the machine running the 'Main-Server' profile."
msgstr ""
"'Ä°Å?-istasyonu' profiliyle çalıÅ?an makineler normal makinelerdir. Ä°Å? "
"istasyonuna giriÅ? yapan kullanıcıların kimlik doÄ?rulamaları 'Ana-Sunucu' "
"profiliyle çalıÅ?an makine tarafından yapılır. Kullanıcılara ait belgeler ve "
"kiÅ?isel ayarlar da 'Ana-Sunucu' profiliyle çalıÅ?an makinedeki ev "
"dizinlerinde tutulur."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9 ../debian-edu-install.templates:4
msgid ""
"Machines running the 'Thin-Client-Server' profile are able to accept thin "
"client connections. This profile includes the 'Workstation' profile to "
"provide the applications also installed on a regular workstation. To prevent "
"network congestion, machines running this profile need to have two network "
"cards. All three profiles named so far can be installed on the same machine."
msgstr ""
"'Hafif-Ä°stemci-Sunucusu' profiliyle çalıÅ?an makineler hafif istemci "
"baÄ?lantılarına cevap verebilir. Bu profil aynı zamanda, olaÄ?an bir iÅ? "
"istasyonuna kurulan uygulamaları saÄ?lamak için'Ä°Å?-istasyonu' profilini de "
"içerir. AÄ?da yaÅ?anacak tıkanıklıkları önlemek için bu profili kullanan "
"makinelerin iki adet aÄ? kartına sahip olmaları gerekmektedir. Bu ana dek "
"tanıtılan bütün profillerin aynı makineye kurulmaları mümkündür."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9
msgid ""
"Machines running the 'Standalone' profile are meant to be run outside the "
"Debian-Edu network (e.g. in the homes of pupils and teachers) as a "
"standalone machine."
msgstr ""
"'KendibaÅ?ına' profiliyle çalıÅ?an makinelerin Debian-Edu aÄ?ı dıÅ?ında (ör. "
"öÄ?renci ve öÄ?retmenlerin evlerinde) kendi baÅ?ına çalıÅ?acak makineler olacaÄ?ı "
"düÅ?ünülmüÅ?tür."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9 ../debian-edu-install.templates:4
msgid ""
"The 'Standalone-Extras' profile is complementary to the 'Standalone' "
"profile, providing extra programs for it."
msgstr ""
"'KendibaÅ?ına-Ekstra' profili 'KendibaÅ?ına' profilinin tamamlayıcısıdır ve "
"ekstradan programlar içerir."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:45
msgid "Standalone installation is partly manual."
msgstr "'KendibaÅ?ına' kurulum kısmen elle yürütülen bir kurulumdur."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:45
msgid ""
"The Standalone install is currently not as automatic as the other profiles, "
"to make it easier to do manual partitioning. You are now sent to the debian-"
"installer main menu. Select \"Change debconf priority\", and choose "
"priority \"high\" to enable the automatic installation again."
msgstr ""
"'KendibaÅ?ına' kurulum, elle bölümlemeyi kolaylaÅ?tıracak Å?ekilde hâlihazırda "
"diÄ?er profiller kadar otomatikleÅ?tirilmemiÅ?tir. Å?imdi debian kurulum "
"programının ana menüsüne gireceksiniz. Otomatik kurulumu yeniden etkin "
"kılmak için \"Debconf önceliÄ?ini deÄ?iÅ?tir\" menüsünden \"yüksek\" önceliÄ?i "
"seçin."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-install-udeb.templates:4
msgid "Install Debian-Edu profile (enforce menu order)"
msgstr "Debian-Edu profilini kur (menü sırasını takip et)"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4
msgid ""
"The two profiles 'Standalone' and 'Standalone-Extras' cannot be installed on "
"the same machine together with any of the profiles 'Main-Server', 'Thin-"
"Client-Server' or 'Workstation'."
msgstr ""
"'KendibaÅ?ına' ve 'KendibaÅ?ına-Ekstra' profilleri; 'Ana-Sunucu', 'Hafif-"
"Ä°stemci-Sunucusu' veya 'Ä°Å?-istasyonu' profillerinden herhangi biriyle "
"birlikte aynı makineye kurulamaz."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4
msgid ""
"The 'Standalone' profile is experimental and not yet functioning. Machines "
"running the 'Standalone' profile are meant to be run outside the Debian-Edu "
"network (e.g. in the homes of pupils and teachers) as a standalone machine."
msgstr ""
"'KendibaÅ?ına' profili deneme amaçlıdır ve henüz iÅ?ler hale gelmemiÅ?tir. Bu "
"profili kullanan makinelerin Debian-Edu aÄ?ı dıÅ?ında (ör. öÄ?renci ve "
"öÄ?retmenlerin evlerinde) kendi baÅ?ına çalıÅ?acak makineler olacaÄ?ı "
"düÅ?ünülmüÅ?tür."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:46
msgid "Should the installation run on automatic?"
msgstr "Kurulum otomatik olarak yürütülsün mü?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:46
msgid ""
"Select yes to avoid any further questions during the second stage "
"installation. Select no to get all the questions asked."
msgstr ""
"Ä°kinci aÅ?ama kurulumu boyunca baÅ?ka soru sorulmaması için 'evet'i seçin. "
"Bütün soruları almak için 'hayır'ı seçin."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:52
msgid "Make sure the Installation CD is in the CD tray"
msgstr "Kurulum CD'sinin CD sürücüde takılı olduÄ?una emin olun"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:52
msgid ""
"The installation is mostly automatic and will use the CD if it is available "
"in the CD tray, but will fail if the CD is missing. Please make sure the CD "
"is in the CD tray now."
msgstr ""
"Kurulum çoÄ?unlukla otomatiktir. EÄ?er sürücüde takılıysa, CD kullanılacak, "
"aksi taktirde kurulum baÅ?arısız olacaktır. Lütfen Å?imdi CD'nin sürücüde "
"takılı olduÄ?una emin olun."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:59
msgid "Something went wrong during the Debian-Edu install process."
msgstr "Debian-Edu kurulumunda bazı hatalar oluÅ?tu."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:59
msgid ""
"Please report the error using <URL:http://bugs.skolelinux.no/>, and remember "
"to attach the content of /var/log/installer.log to the bug report."
msgstr ""
"Lütfen <URL:http://bugs.skolelinux.no/> baÄ?ını kullanarak hatayı bildirin ve "
"bunu yaparken hata bildirimine /var/log/installer.log içeriÄ?ini eklemeyi de "
"unutmayın."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:59
msgid "These are the reported errors:"
msgstr "Bildirilen hatalar Å?unlar:"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:59
msgid "${errorlist}"
msgstr "${errorlist}"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:70
msgid "The machine will now reboot"
msgstr "Makine Å?imdi yeniden baÅ?latılacak"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:70
msgid ""
"To ensure that all services and applications start correctly, the machine "
"now needs to reboot."
msgstr ""
"Bütün hizmet ve uygulamaların doÄ?ru Å?ekilde baÅ?latılmasını saÄ?lamak için "
"makinenin Å?imdi yeniden baÅ?latılması gerekiyor."

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:76
msgid "Skip questions until package install (debian-edu)"
msgstr "Paket kurulumuna kadarki soruları atla (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:80
msgid "Skip questions until password (debian-edu)"
msgstr "Parola istemine kadarki soruları atla (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:84
msgid "Skip manual package selection (debian-edu)"
msgstr "Elle paket seçimini atla (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:88
msgid "Check installed system (debian-edu)"
msgstr "Kurulu sistemi denetle (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:92
msgid "Set up packages (debian-edu)"
msgstr "Paketleri ayarla (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:96
msgid "Finish install (debian-edu)"
msgstr "Kurulumu bitir (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:100
msgid "Ask for a CD (debian-edu)"
msgstr "Bir CD iste (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:104
msgid "Select packages to install (debian-edu)"
msgstr "Kurulacak paketleri seç (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:108
msgid "Re-enter interactive mode for password prompt (debian-edu)"
msgstr "Parola istemi için tekrar etkileÅ?imli kipe geç (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:112
msgid "Get installation profile (debian-edu)"
msgstr "Kurulum profilini al (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:116
msgid "Check for and report installation errors (debian-edu)"
msgstr "Kurulum hatalarını denetle ve bildir (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:120
msgid "Override defaults with profile (debian-edu)"
msgstr "Ã?ntanımlı ayarları profil ayarlarıyla deÄ?iÅ?tir (debian-edu)"

#~ msgid ""
#~ "Every Debian-Edu network needs one, and only one machine running the "
#~ "'Main-Server' profile. This machine provides the (network)services "
#~ "(mainly file/network and LDAP), so without this machine the network does "
#~ "not work. Since this machine will hold all data files it will need a lot "
#~ "of harddisk space. Installing this option solely results in a machine "
#~ "without a Graphical User Interface(=GUI), if you want a GUI you'll need "
#~ "include the workstation profile or 'Thin-Client-Server'."
#~ msgstr ""
#~ "Her Debian-Edu aÄ?ı bir ve yalnız bir tane 'Ana-Sunucu' profili çalıÅ?tıran "
#~ "bir makineye ihtiyaç duyar. Bu makine (aÄ?) hizmetlerini (dosya/aÄ? ve "
#~ "LDAP) karÅ?ılar, yani bu makine olmadan aÄ? çalıÅ?amaz. Bütün veri "
#~ "dosyalarını tuttuÄ?undan, bu makine büyük miktarda sabit disk alanına "
#~ "ihtiyaç duyacaktır. Sadece bu seçenekle gerçekleÅ?tirilen bir kurulum "
#~ "sonucunda Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI) olmayan bir makine elde edilir. "
#~ "EÄ?er bir GUI istiyorsanız 'Ä°Å?-istasyonu' veya 'Hafif-Ä°stemci-Sunucusu' "
#~ "profillerini de seçmeniz gerekecektir."

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


--- End Message ---
--- Begin Message ---
Source: debian-edu-install
Source-Version: 0.649

We believe that the bug you reported is fixed in the latest version of
debian-edu-install, which is due to be installed in the Debian FTP archive:

debian-edu-install-udeb_0.649_all.udeb
 to pool/main/d/debian-edu-install/debian-edu-install-udeb_0.649_all.udeb
debian-edu-install_0.649.dsc
 to pool/main/d/debian-edu-install/debian-edu-install_0.649.dsc
debian-edu-install_0.649.tar.gz
 to pool/main/d/debian-edu-install/debian-edu-install_0.649.tar.gz
debian-edu-install_0.649_all.deb
 to pool/main/d/debian-edu-install/debian-edu-install_0.649_all.deb
debian-edu-profile-udeb_0.649_all.udeb
 to pool/main/d/debian-edu-install/debian-edu-profile-udeb_0.649_all.udebA summary of the changes between this version and the previous one is
attached.

Thank you for reporting the bug, which will now be closed. If you
have further comments please address them to 341268@bugs.debian.org,
and the maintainer will reopen the bug report if appropriate.

Debian distribution maintenance software
pp.
Morten Werner Olsen <werner@debian.org> (supplier of updated debian-edu-install package)

(This message was generated automatically at their request; if you
believe that there is a problem with it please contact the archive
administrators by mailing ftpmaster@debian.org)


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Format: 1.7
Date: Sat, 11 Feb 2006 02:35:50 +0100
Source: debian-edu-install
Binary: debian-edu-install-udeb debian-edu-install debian-edu-profile-udeb
Architecture: source all
Version: 0.649
Distribution: unstable
Urgency: low
Maintainer: Debian Edu Developers <debian-edu@lists.debian.org>
Changed-By: Morten Werner Olsen <werner@debian.org>
Description: 
 debian-edu-install - Override base-config to install Debian-Edu without questions
 debian-edu-install-udeb - Execute Debian-Edu debian-installer profile (udeb)
 debian-edu-profile-udeb - Choose Debian-Edu profile (udeb)
Closes: 275026 321697 341268 341294 341528 342107 344250 346031 351757 351767
Changes: 
 debian-edu-install (0.649) unstable; urgency=low
 .
  [ Steffen Joeris ]
  * Delete the Standalone Extra profile, because the standalone
   profile is enough (Closes: #275026)
  * Deleted duplicate line in autopartkit/20debian-edu (typo?)
  * Updated german translation
  * Updated italien translation by Joe Scaramucci.
  * Add german translation for Barebone profile
 .
  [ Petter Reinholdtsen ]
  * Update autopartkit/README to improve documentation on how to
   calculate the minimum partition sizes.
  * Update minimum /usr/ disk size for Main-Server+Thin-Client-Server
   from 1676 to 1984, to avoid running out of disk space with the
   current set of packages.
  * Change the profile question text based on suggestions from
   Maximilian Wilhelm. (Closes: #321697)
  * If we are going to change the profile list and invalidate complete
   translations, split it into separately translatable words.
  * Move call to 'eject' to after the cfengine run, to make sure the
   CD is available when LTSP is installed.
  * Make sure profile question templates (debian-edu-install.templates
   and debian-edu-profile-udeb.templates) used in deb and udeb are
   identical.
 .
  [ Finn-Arne Johansen ]
  * Updated root partition sizes for thin client servers, because of the
   new ltsp
  * Made code test for expert installation in debian-edu-profile not
   break the installation
  * Added localhost.localdomain for 127.0.0.1 in /etc/hosts, to prevent
   cfengine2 from choking on missing domainname (Closes Skolelinux #1039)
 .
  [ Morten Werner Olsen and Steffen Joeris ]
  * included barebone profile (see #275028)
   - added an autopartkit-table for the barebone profile.
   - added Barebone-profile to base-config/07debian-edu to specify that
    we want network.default for it
   - modified base-config/65debian-edu-inst to install education-networked
    for this profile
   - wrote new debconf question for barebone profile
   - added profile-debconfquestion
   - Barebone profile only available in "debian-edu-expert" mode
 .
  [ Morten Werner Olsen ]
  * Added myself as uploader.
  * Updated debian/po/* after Steffen's new debconf templates for barebone.
  * Added dependency on cdebconf-udeb for debian-edu-install-udeb.
  * Removed the "." in the short package description for all packages in
   debian/control.
  * Added a debian/debian-edu-install.lintian-override.
 .
  [ Translations ]
  * Updated Catalan by Guillem Jover.
  * Updated Czech by Miroslav Kure. (Closes: #341294, #351767)
  * Updated Danish by Claus Hindsgaul. (Closes: #351757)
  * Updated Dutch by Bart Cornelis.
  * Updated German by Maximilian Wilhelm.
  * Updated Greek by Konstantinos Margaritis and Emmanuel Galatoulas.
  * Updated Japanese by Kenshi Muto. (Closes: #341528, #346031)
  * Updated Latvian by Aigars Mahinovs.
  * Updated Northern Saami by Børre Gaup.
  * Updated Norwegian bokmaal by Axel Boyer.
  * Updated Norwegian nynorsk by Gaute Hvoslef Kvalnes.
  * Updated Polish by Bartosz Fenski.
  * Updated Swedish by Daniel Nylander. (Closes: #344250)
  * Updated Turkish by Recai Oktas. (Closes: #341268)
  * Updated Vietnamese by Clytie Siddall. (Closes: #342107)
Files: 
 0cb57451ae17e2c4089193e233890965 804 misc optional debian-edu-install_0.649.dsc
 bac42001ad4c5e774b299d3fe0c3bfd6 91600 misc optional debian-edu-install_0.649.tar.gz
 b470c10c688676e8b8b049d8132ec57e 65452 misc optional debian-edu-install_0.649_all.deb
 97854f689446aa9100390b5a8fd6d823 2300 debian-installer optional debian-edu-install-udeb_0.649_all.udeb
 d4dec211952b9196a1b6825d72ae7890 35096 debian-installer optional debian-edu-profile-udeb_0.649_all.udeb

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.1 (GNU/Linux)

iD8DBQFD7T/rs4D+YzLJyL0RAlYMAJ90Usnhx0bdql/YmvOOoP6srBebfgCfSHJq
7w2M1gCEW6nUpFSKXvqU6VU=
=nfVn
-----END PGP SIGNATURE-----


--- End Message ---

Reply to: