[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#254209: dpkg: Updated Polish translationPackage: dpkg
Version: 1.10.22
Severity: wishlist
Tags: patch l10n

Hello.

Updated Polish translation attached.

regards
fEnIo

-- System Information:
Debian Release: testing/unstable
 APT prefers unstable
 APT policy: (500, 'unstable')
Architecture: i386 (i686)
Kernel: Linux 2.4.26-1-686
Locale: LANG=pl_PL, LC_CTYPE=pl_PL

Versions of packages dpkg depends on:
ii dselect           1.10.22   a user tool to manage Debian packa
ii libc6            2.3.2.ds1-13 GNU C Library: Shared libraries an

-- no debconf information
--- test/dpkg-1.10.22/po/pl.po	2004-06-01 23:19:27.000000000 +0200
+++ pl.po	2004-06-13 19:28:56.000000000 +0200
@@ -7,7 +7,7 @@
 "Project-Id-Version: dpkg 1.9.20\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2004-06-01 18:18-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-04-09 12:51+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-06-13 19:28+0200\n"
 "Last-Translator: Bartosz Fenski <fenio@o2.pl>\n"
 "Language-Team: Polish <pddp@debian.linux.org.pl>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -2122,7 +2122,7 @@
 msgstr " --licence informacje o prawach autorskich i licencji.\n"
 
 #: main/main.c:58
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Usage: \n"
 " dpkg -i|--install   <.deb file name> ... | -R|--recursive <dir> ...\n"
@@ -2248,6 +2248,8 @@
 " --no-act         Tylko poka¿ co siê stanie - nie zmieniaj niczego\n"
 " -D|--debug=<ósemkowo>  W³±czenie debuggera - zobacz -Dhelp lub --"
 "debug=help\n"
+" --status-fd <n>     Wy¶lij aktualizacje zmian stanu do pliku "
+"<n>\n"
 " --ignore-depends=<pakiet>,... Ignoruj zale¿no¶ci dotycz±ce <pakietu>\n"
 " --force-...          Ignoruj problemy - zobacz --force-help\n"
 " --no-force-...|--refuse-...  Zatrzymaj gdy wyst±pi± problemy\n"
@@ -3502,13 +3504,13 @@
 msgstr "archiwum ma uszkodzon± d³ugo¶æ kontroln± `%s'"
 
 #: dpkg-deb/extract.c:193
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 " old debian package, version %s.\n"
 " size %ld bytes: control archive= %zi, main archive= %ld.\n"
 msgstr ""
 " poprzedni pakiet debiana, wersja %s.\n"
-" rozmiar %ld bajtów: archiwum kontrolne= %ld, archiwum z danymi= %zi.\n"
+" rozmiar %ld bajtów: archiwum kontrolne= %zi, archiwum z danymi= %ld.\n"
 
 #: dpkg-deb/extract.c:202
 msgid "ctrlarea"
@@ -3908,7 +3910,7 @@
 msgstr "plik `%.250s' nie jest czê¶ci± archiwum"
 
 #: split/info.c:188
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "%s:\n"
 "  Part format version:      %s\n"
@@ -3931,9 +3933,9 @@
 "    ... d³ugo¶æ:        %lu bajtów\n"
 "    ... podzielony co:     %lu bajtów\n"
 "  Numer czê¶ci:          %d/%d\n"
-"  D³ugo¶æ czê¶ci:         %lu bajtów\n"
+"  D³ugo¶æ czê¶ci:         %zi bajtów\n"
 "  Offset czê¶ci:         %lu bajtów\n"
-"  Rozmiar pliku czê¶ci (u¿yta):  %zi bajtów\n"
+"  Rozmiar pliku czê¶ci (u¿yta):  %lu bajtów\n"
 "\n"
 
 #: split/info.c:218
@@ -5346,7 +5348,6 @@
 msgstr " szczegó³y:v pomoc:?"
 
 #: dselect/pkginfo.cc:82
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The line you have highlighted represents many packages; if you ask to "
 "install, remove, hold, etc. it you will affect all the packages which match "
@@ -5359,12 +5360,12 @@
 msgstr ""
 "Pod¶wietlona linia reprezentuje wiele pakietów; je¿eli zostanie wybrana "
 "operacja instalacji, usuniêcia, wyczyszczenia lub wstrzymania, dotyczyæ "
-"bêdzie wszystkich pakietów, które odpowiadaj± podanemu kreterium.\n"
+"bêdzie wszystkich pakietów, które odpowiadaj± podanemu kryterium.\n"
 "\n"
 "Mo¿na przesun±æ kursor aby wybraæ konkretny pakiet oraz uzyskaæ informacje o "
 "nim.\n"
-"Mo¿na u¿yæ `o' lub `O' aby zmieniæ kolejno¶æ uporz±dkowania pakietów, aby "
-"wybraæ inn± grupê pakietów."
+"Mo¿na u¿yæ `o' lub `O' aby zmieniæ kolejno¶æ uporz±dkowania pakietów lub "
+"zaznaczyæ pakiety z innych grup."
 
 #: dselect/pkginfo.cc:96
 msgid "interrelationships affecting "
@@ -5505,7 +5506,6 @@
 msgstr "Spis klawiszy"
 
 #: dselect/helpmsgs.cc:8
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Motion keys: Next/Previous, Top/End, Up/Down, Backwards/Forwards:\n"
 " Down-arrow, j     Up-arrow, k       move highlight\n"
@@ -5536,8 +5536,8 @@
 "cancel)\n"
 "  D   set all to Directly requested state n, \\ repeat last search\n"
 msgstr ""
-"Klawisze ruchu: Natêpny/Poprzedni, Góra/Dó³, Do góry/W dó³:\n"
-" n, Strza³ka-w-dó³   p, Strza³ka-do-góry   ruch kursora\n"
+"Klawisze ruchu: Nastêpny/Poprzedni, Góra/Dó³, Do góry/W dó³:\n"
+" Strza³ka-w-dó³, n   Strza³ka-do-góry, k   ruch kursora\n"
 " N, Page-down, Spacja P, Page-up, Backspace  przewiniêcie listy o 1 "
 "ekran\n"
 " ^n          ^p           przewiniêcie listy o 1 "
@@ -5546,7 +5546,7 @@
 "listy\n"
 " u           d            przewiniêcie info o 1 ekran\n"
 " ^u          ^d           przewiniêcie info o 1 liniê\n"
-" B, Left-arrow     F, Right-arrow     przesuniêcie w bok 1/3 "
+" B, Strza³ka-w-lewo  F, Strza³ka-w-prawo   przesuniêcie w bok 1/3 "
 "ekranu\n"
 " ^b          ^f           przesuniêcie w bok o 1 znak\n"
 "\n"
@@ -5555,12 +5555,12 @@
 " -, Delete usuñ          :, G ponów przetwarzanie\n"
 " _     usuñ i wyczy¶æ konfiguracjê\n"
 "                       Pozosta³e klawisze:\n"
-"Zakoñczenie wyboru pakietów:         ?, F1 przywo³anie pomocy\n"
-" Return Potwied¼, wyjd¼, sprawd¼ zale¿no¶ci i, I prze³±cz/wy³±cz "
+"Zakoñczenie wyboru pakietów:          ?, F1 przywo³anie pomocy\n"
+" Return Potwied¼, wyjd¼ (sprawd¼ zale¿no¶ci) i, I prze³±cz/wy³±cz "
 "informacje\n"
-"  Q   Potwied¼, wyjd¼, zignoruj zale¿no¶ci o, O zmiana metody "
+"  Q   Potwied¼, wyjd¼ (zignoruj zale¿no¶ci) o, O zmiana metody "
 "sortowania\n"
-" X, Esc Wyjd¼, anuluj wszelkie zmiany    v, V zmiana sposobu "
+" X, Esc Wyjd¼, anuluj wszelkie zmiany     v, V zmiana sposobu "
 "wy¶wietlania\n"
 "  R   Przywrócenie stanu przed wyborem   ^l  od¶wie¿enie ekranu\n"
 "  U   Wybierz sugerowane pakiety       /  szukaj (Return - "
@@ -5934,7 +5934,7 @@
 " /        search (just return to cancel)\n"
 " \\        repeat last search\n"
 msgstr ""
-"Klawisze ruchu: Natêpny/Poprzedni, Góra/Dó³, Do góry/W dó³:\n"
+"Klawisze ruchu: Nastêpny/Poprzedni, Góra/Dó³, Do góry/W dó³:\n"
 " n, Strza³ka-w-dó³   p, Strza³ka-do-góry   ruch kursora\n"
 " N, Page-down, Spacja P, Page-up, Backspace  przewiniêcie listy o 1 "
 "ekran\n"

Reply to: