[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

*****SPAM***** (광고)★★지긋지긋한 무좀 한방에 날려버리자!!!★★<html>
<head>
<title>ÄÚ¸®¾Æ16°­ ±â¿øÀ̺¥Æ® ½º¸¶ÀÏDz³Ý</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=euc-kr">
<style type="text/css">
<!--
.unnamed1 {  line-height: 130%}
-->
</style>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<table width="600" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tr>
<td>
<div align="center"><font color="#FFFFFF" size="-1"><span class="unnamed1"><font face="µ¸¿ò" color="#000000">*
º» ¸ÞÀÏÀº Á¤º¸Åë½ÅºÎ ±Ç°í»çÇ׿¡ ÀÇ°Å(±¤°í)ÀÓÀ» ¹àÈü´Ï´Ù.<br>
Çã¶ô¾øÀÌ È«º¸¸ÞÀÏÀ» º¸³»µå·Á Á˼ÛÇÕ´Ï´Ù.<br>
±ÍÇÏÀÇ E-Mail Àº °Ô½ÃÆÇ µî ÀÎÅÍ³Ý »ó¿¡¼­ ¾Ë°Ô µÇ¾úÀ¸¸ç,<br>
E-Mail À» Á¦¿ÜÇÑ ¾î¶°ÇÑ Á¤º¸µµ ¾ËÁö ¸øÇÔÀ» ¹àÈü´Ï´Ù. </font></span></font> </div>
</td>
</tr>
</table>
<br>
<table width="600" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="600"><img src="http://www.smilefoot.net/form/im1.gif"; width="600" height="121"></td>
</tr>
<tr>
<td width="600"><img src="http://www.smilefoot.net/form/im2.gif"; width="600" height="116"></td>
</tr>
<tr>
<td width="600"><img src="http://www.smilefoot.net/form/im3.gif"; width="600" height="115"></td>
</tr>
<tr>
<td width="600"><img src="http://www.smilefoot.net/form/im4.gif"; width="600" height="147"></td>
</tr>
<tr>
<td width="600"><img src="http://www.smilefoot.net/form/im5.gif"; width="600" height="131"></td>
</tr>
<tr>
<td width="600"><img src="http://www.smilefoot.net/form/im6.gif"; width="600" height="108"><img src="http://www.smilefoot.net/form/im7.gif"; width="600" height="110"><img src="http://www.smilefoot.net/form/im8.gif"; width="600" height="123"><img src="http://www.smilefoot.net/form/im9.gif"; width="600" height="131"><img src="http://www.smilefoot.net/form/im91.gif"; width="600" height="108" usemap="#Map" border="0"><img src="http://www.smilefoot.net/form/im92.gif"; width="600" height="98"></td>
</tr>
<tr>
<td width="600"><a href="http://www.smilefoot.net"; target="_blank"><img src="http://www.smilefoot.net/form/im93.gif"; width="600" height="63" border="0"></a></td>
</tr>
<tr>
<td width="600">
<div align="center"><br>
<table border="0" cellpadding="0" width="539" align="center">
<tr>
<td valign="top">
<!-- ½ÇÇàÀ» À§ÇÑ php °æ·Î action ¿¡ URL ÁÖ¼Ò¸¦ ³Ö¾îµµ »ó°ü¾øÀ½-->
<form method="post" action="http://www.cacar.co.kr/order22/morningform.php";>
<div align="center" class="space"><font color="#000000" size="2" face="µ¸¿ò">¸ÕÀú¸ÞÀϺ¸³½Á¡
»ç°úµå¸®¸ç <br>
¸ÞÀÏÀ» º¸³»ÁÖ½Ã¸é ´ÙÀ½ºÎÅÍ´Â Àý´ë º¸³»Áö ¾Ê°Ú½À´Ï´Ù.</font><br>
<!-- key °ª°ú value °ªÀ» ¸¶À½´ë·Î º¯°æ ÇÏ¿© ¸¸µå½Ã¸é µË´Ï´Ù-->
<table border="0" width="518" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolor="#99CC33" bordercolordark="white" bordercolorlight="#99CC33">
<tr>
<td width="243" align="center">
<div align="right"><font color="#000000" size="2" face="µ¸¿ò">E-MAIL
: </font></div>
</td>
<td colspan="3" width="257"> <font face="µ¸¿ò" size="2" color="#000000">
<!-- º¸³»´Â »ç¶÷  name = ÀÌ º¯°æ µÈ¸é ¾ÈµÊ À̸ÞÀÏ °Ë»ç¸¦ À§Çؼ­-->
<input type="text" name="email" size="20">
</font></td>
</tr>
<center>
<center>
<tr>
<td colspan="4" align="center"> <font color="#000000" size="2" face="µ¸¿ò">¼ö½Å°ÅºÎ
:
<input type="checkbox" name="¼ö½Å°ÅºÎ" value="checkbox" checked>
</font></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" colspan="4">
<center>
<input type="submit" value="È®      ÀÎ" name="È®ÀιöÆ°">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<input type="reset" value="´Ù½Ã¾²±â" name="reset">
</center>
</td>
</tr>
</center>
</center>
</table>
</div>
</form>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"> </td>
</tr>
</table>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<map name="Map">
<area shape="rect" coords="44,4,121,108" href="http://www.smilefoot.net/product/product_detail.asp?idx=1"; target="_blank">
<area shape="rect" coords="181,2,274,108" href="http://www.smilefoot.net/product/product_detail.asp?idx=2"; target="_blank">
<area shape="rect" coords="330,5,413,102" href="http://www.smilefoot.net/product/product_detail.asp?idx=3"; target="_blank">
<area shape="rect" coords="485,5,563,103" href="http://www.smilefoot.net/product/product_detail.asp?idx=4"; target="_blank">
</map>
</body>
</html>


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-doc-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: