[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Accepted linux-kernel-di 0.44 (powerpc m68k mipsel source mips ia64 alpha i386 sparc s390)-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Format: 1.7
Date: Sat, 6 Mar 2004 20:18:36 -0500
Source: linux-kernel-di
Binary: reiserfs-modules-2.4.25-powerpc-small-di ppp-modules-2.4.22-powerpc-di parport-modules-2.4.22-itanium-di jfs-modules-2.4.24-amiga-di ppp-modules-2.4.22-speakup-di cdrom-core-modules-2.4.25-1-386-di pcmcia-modules-2.4.25-powerpc-small-di ppp-modules-2.2.25-mac-di socket-modules-2.4.25-powerpc-small-di kernel-image-2.4.24-speakup-di floppy-modules-2.4.25-1-386-di ppp-modules-2.4.24-sparc32-di affs-modules-2.4.25-powerpc-di scsi-core-modules-2.4.22-itanium-di affs-modules-2.4.22-powerpc-small-di jfs-modules-2.4.22-r5k-ip22-di ide-modules-2.4.25-1-386-di fat-modules-2.2.25-mac-di hfs-modules-2.4.22-powerpc-di brltty-modules-2.4.25-1-386-di scsi-modules-2.4.25-1-386-di nic-pcmcia-modules-2.4.25-1-386-di ipv6-modules-2.2.25-mac-di scsi-modules-2.4.25-powerpc-di ipv6-modules-2.4.24-sparc64-di scsi-core-modules-2.4.22-speakup-di md-modules-2.4.24-1-generic-di usb-modules-2.4.24-speakup-di socket-modules-2.4.22-powerpc-di kernel-image-2.4.22-powerpc-small-di nic-modules-2.4.25
 -powerpc-di kernel-image-2.4.22-powerpc-di nic-shared-modules-2.4.22-powerpc-small-di usb-modules-2.4.24-1-generic-di scsi-extra-modules-2.4.22-powerpc-small-di ext3-modules-2.4.25-1-386-di ipv6-modules-2.4.24-sparc32-di kernel-image-2.4.24-1-generic-di nic-extra-modules-2.4.25-powerpc-small-di firewire-core-modules-2.4.25-1-386-di loop-modules-2.4.24-speakup-di input-modules-2.4.22-itanium-di input-modules-2.4.25-1-386-di nic-pcmcia-modules-2.4.24-speakup-di input-modules-2.4.25-powerpc-small-di scsi-modules-2.4.24-amiga-di fb-modules-2.4.25-1-386-di socket-modules-2.4.25-powerpc-di md-modules-2.4.22-r4k-ip22-di scsi-core-modules-2.4.25-powerpc-small-di ppp-modules-2.4.25-1-386-di usb-modules-2.4.22-itanium-di plip-modules-2.4.25-1-386-di ppp-modules-2.4.22-r4k-ip22-di irda-modules-2.4.22-speakup-di nic-modules-2.4.24-speakup-di ppp-modules-2.4.19-r3k-kn02-di input-modules-2.4.22-powerpc-small-di affs-modules-2.4.22-powerpc-di ppp-modules-2.4.24-sparc64-di ext3-modules-2.4.
 24-speakup-di kernel-image-2.4.21-1-s390-tape-di reiserfs-modules-2.4.19-r3k-kn02-di pcmcia-modules-2.4.22-speakup-di loop-modules-2.4.22-itanium-di fb-modules-2.4.24-1-generic-di ide-core-modules-2.4.24-1-generic-di isa-pnp-modules-2.4.25-1-386-di ide-core-modules-2.4.22-itanium-di kernel-image-2.2.25-mac-di socket-modules-2.4.22-powerpc-small-di md-modules-2.4.19-r4k-kn04-di firewire-core-modules-2.4.22-speakup-di pcmcia-modules-2.4.24-speakup-di isa-pnp-modules-2.4.24-speakup-di input-modules-2.4.22-speakup-di kernel-image-2.4.22-r4k-ip22-di scsi-common-modules-2.4.22-powerpc-di ide-modules-2.4.25-powerpc-small-di parport-modules-2.4.24-speakup-di nic-shared-modules-2.4.22-powerpc-di hfs-modules-2.4.25-powerpc-small-di md-modules-2.4.25-1-386-di fat-modules-2.4.25-1-386-di kernel-image-2.4.24-sparc32-di ipv6-modules-2.4.24-speakup-di usb-storage-modules-2.4.22-speakup-di fat-modules-2.4.24-amiga-di floppy-modules-2.4.24-speakup-di parport-modules-2.4.24-amiga-di md-module
 s-2.4.25-powerpc-small-di brltty-modules-2.4.24-speakup-di kernel-image-2.4.24-sparc64-di nic-extra-modules-2.4.25-powerpc-di ext3-modules-2.4.22-speakup-di scsi-extra-modules-2.4.24-speakup-di kernel-image-2.4.25-powerpc-di reiserfs-modules-2.4.22-speakup-di cdrom-core-modules-2.4.24-speakup-di cdrom-modules-2.4.24-speakup-di scsi-core-modules-2.4.25-1-386-di ipv6-modules-2.4.24-1-generic-di scsi-modules-2.4.21-1-s390-di ipv6-modules-2.4.22-r5k-ip22-di nic-pcmcia-modules-2.4.25-powerpc-small-di nic-extra-modules-2.4.22-powerpc-di reiserfs-modules-2.4.24-amiga-di nic-pcmcia-modules-2.4.22-powerpc-small-di firewire-core-modules-2.4.22-itanium-di isa-pnp-modules-2.4.22-speakup-di plip-modules-2.4.25-powerpc-small-di nic-modules-2.4.25-1-386-di ext3-modules-2.4.22-itanium-di cdrom-modules-2.4.22-speakup-di kernel-image-2.4.19-r4k-kn04-di nic-shared-modules-2.4.25-1-386-di ext3-modules-2.4.24-1-generic-di ppp-modules-2.4.25-powerpc-di nic-modules-2.4.25-powerpc-small-di kernel-i
 mage-2.4.22-itanium-di fb-modules-2.4.25-powerpc-small-di loop-modules-2.4.22-powerpc-small-di ipv6-modules-2.4.22-itanium-di scsi-extra-modules-2.4.25-1-386-di nic-shared-modules-2.4.24-amiga-di cdrom-core-modules-2.4.24-1-generic-di reiserfs-modules-2.4.19-r4k-kn04-di plip-modules-2.4.22-powerpc-small-di ppp-modules-2.4.24-amiga-di nic-modules-2.4.22-itanium-di fat-modules-2.4.25-powerpc-small-di serial-modules-2.4.25-powerpc-di floppy-modules-2.4.22-speakup-di reiserfs-modules-2.4.22-r5k-ip22-di nic-modules-2.4.22-powerpc-di scsi-common-modules-2.4.22-speakup-di isa-pnp-modules-2.4.24-1-generic-di brltty-modules-2.4.25-powerpc-small-di jfs-modules-2.4.25-powerpc-small-di scsi-modules-2.4.22-speakup-di fat-modules-2.4.24-speakup-di ide-modules-2.4.24-speakup-di cdrom-core-modules-2.4.22-speakup-di scsi-common-modules-2.4.25-1-386-di ppp-modules-2.4.24-speakup-di scsi-core-modules-2.4.24-1-generic-di firewire-core-modules-2.4.22-powerpc-small-di plip-modules-2.4.22-speakup-
 di usb-storage-modules-2.4.25-1-386-di ide-modules-2.4.25-powerpc-di ppp-modules-2.4.22-r5k-ip22-di irda-modules-2.4.24-speakup-di md-modules-2.2.25-mac-di jfs-modules-2.4.24-speakup-di kernel-image-2.4.25-powerpc-small-di jfs-modules-2.4.22-speakup-di firewire-core-modules-2.4.25-powerpc-small-di nic-modules-2.4.22-speakup-di usb-storage-modules-2.4.22-itanium-di scsi-common-modules-2.4.24-speakup-di brltty-modules-2.4.22-powerpc-small-di ipv6-modules-2.4.22-r4k-ip22-di nic-modules-2.4.24-1-generic-di plip-modules-2.4.22-powerpc-di cdrom-modules-2.4.25-1-386-di nic-pcmcia-modules-2.4.22-speakup-di cdrom-core-modules-2.4.22-powerpc-small-di scsi-modules-2.4.25-powerpc-small-di nic-shared-modules-2.4.25-powerpc-small-di scsi-extra-modules-2.4.25-powerpc-small-di usb-storage-modules-2.4.24-1-generic-di fb-modules-2.4.22-speakup-di socket-modules-2.4.25-1-386-di pcmcia-modules-2.4.25-1-386-di ipv6-modules-2.4.25-powerpc-small-di socket-modules-2.4.24-speakup-di usb-modules-2.4.
 22-powerpc-small-di hfs-modules-2.4.22-powerpc-small-di jfs-modules-2.4.25-powerpc-di jfs-modules-2.4.25-1-386-di nic-extra-modules-2.4.22-speakup-di scsi-core-modules-2.4.22-powerpc-small-di fb-modules-2.4.22-itanium-di nic-shared-modules-2.4.24-speakup-di nic-modules-2.4.22-powerpc-small-di serial-modules-2.4.22-powerpc-small-di reiserfs-modules-2.4.25-1-386-di floppy-modules-2.4.22-powerpc-small-di ext3-modules-2.4.25-powerpc-small-di kernel-image-2.4.24-amiga-di plip-modules-2.4.24-1-generic-di usb-modules-2.4.25-1-386-di ide-modules-2.4.22-itanium-di scsi-extra-modules-2.4.24-1-generic-di serial-modules-2.4.22-powerpc-di usb-storage-modules-2.4.24-speakup-di serial-modules-2.4.25-powerpc-small-di jfs-modules-2.4.22-powerpc-small-di kernel-image-2.4.22-speakup-di nic-shared-modules-2.4.24-1-generic-di nic-extra-modules-2.4.25-1-386-di serial-modules-2.4.22-speakup-di md-modules-2.4.24-speakup-di loop-modules-2.4.25-1-386-di md-modules-2.4.22-itanium-di ide-modules-2.4.24
 -1-generic-di md-modules-2.4.19-r3k-kn02-di scsi-common-modules-2.4.25-powerpc-di parport-modules-2.4.25-1-386-di parport-modules-2.4.25-powerpc-small-di usb-modules-2.4.25-powerpc-di reiserfs-modules-2.4.24-1-generic-di ext3-modules-2.4.22-powerpc-small-di ipv6-modules-2.4.22-speakup-di usb-modules-2.4.22-powerpc-di ppp-modules-2.4.22-powerpc-small-di serial-modules-2.4.24-speakup-di scsi-core-modules-2.4.21-1-s390-di fat-modules-2.4.22-speakup-di scsi-extra-modules-2.4.22-speakup-di cdrom-core-modules-2.4.25-powerpc-small-di fat-modules-2.4.22-itanium-di fb-modules-2.4.22-powerpc-small-di ide-core-modules-2.4.22-speakup-di ide-core-modules-2.4.24-speakup-di ide-modules-2.4.22-powerpc-small-di md-modules-2.4.22-r5k-ip22-di nic-extra-modules-2.4.24-1-generic-di usb-storage-modules-2.4.25-powerpc-small-di reiserfs-modules-2.4.22-powerpc-small-di kernel-image-2.4.22-r5k-ip22-di cdrom-modules-2.4.24-1-generic-di isa-pnp-modules-2.4.25-powerpc-small-di parport-modules-2.4.24-1-g
 eneric-di hfs-modules-2.4.25-powerpc-di ide-modules-2.4.22-speakup-di serial-modules-2.4.22-itanium-di serial-modules-2.4.24-1-generic-di socket-modules-2.4.24-1-generic-di scsi-modules-2.4.22-itanium-di parport-modules-2.4.22-speakup-di serial-modules-2.4.25-1-386-di ipv6-modules-2.4.19-r3k-kn02-di usb-storage-modules-2.4.22-powerpc-small-di usb-modules-2.4.22-speakup-di scsi-modules-2.2.25-mac-di ipv6-modules-2.4.19-r4k-kn04-di ppp-modules-2.4.25-powerpc-small-di scsi-common-modules-2.4.25-powerpc-small-di scsi-core-modules-2.4.24-speakup-di scsi-modules-2.4.24-1-generic-di pcmcia-modules-2.4.22-powerpc-small-di floppy-modules-2.4.25-powerpc-small-di scsi-modules-2.4.24-speakup-di irda-modules-2.4.25-powerpc-small-di ipv6-modules-2.4.25-1-386-di kernel-image-2.4.19-r3k-kn02-di scsi-modules-2.4.22-powerpc-small-di brltty-modules-2.4.22-speakup-di kernel-image-2.4.25-1-386-di plip-modules-2.4.22-itanium-di nic-shared-modules-2.4.22-speakup-di nic-extra-modules-2.4.22-powerpc
 -small-di scsi-modules-2.4.22-powerpc-di scsi-common-modules-2.4.22-powerpc-small-di input-modules-2.4.24-speakup-di md-modules-2.4.22-powerpc-small-di loop-modules-2.4.22-speakup-di firewire-core-modules-2.4.24-speakup-di brltty-modules-2.4.22-itanium-di srm-modules-2.4.24-1-generic-di parport-modules-2.4.22-powerpc-small-di reiserfs-modules-2.4.22-itanium-di brltty-modules-2.4.24-1-generic-di nic-extra-modules-2.4.24-speakup-di cdrom-core-modules-2.4.22-itanium-di ide-modules-2.4.22-powerpc-di reiserfs-modules-2.4.22-r4k-ip22-di plip-modules-2.4.25-powerpc-di jfs-modules-2.4.22-powerpc-di ppp-modules-2.4.22-itanium-di ppp-modules-2.4.19-r4k-kn04-di md-modules-2.4.22-speakup-di nic-modules-2.4.21-1-s390-di loop-modules-2.4.25-powerpc-small-di ide-core-modules-2.4.25-1-386-di reiserfs-modules-2.4.24-speakup-di affs-modules-2.4.25-powerpc-small-di hfs-modules-2.4.24-amiga-di irda-modules-2.4.22-powerpc-small-di isa-pnp-modules-2.4.22-powerpc-small-di usb-modules-2.4.25-powerp
 c-small-di fat-modules-2.4.22-powerpc-small-di affs-modules-2.2.25-mac-di plip-modules-2.4.24-speakup-di jfs-modules-2.4.22-r4k-ip22-di fb-modules-2.4.24-speakup-di socket-modules-2.4.22-speakup-di kernel-image-2.4.21-1-s390-di jfs-modules-2.4.24-1-generic-di nic-shared-modules-2.4.25-powerpc-di scsi-common-modules-2.4.24-1-generic-di ipv6-modules-2.4.22-powerpc-small-di ppp-modules-2.4.24-1-generic-di irda-modules-2.4.25-1-386-di xfs-modules-2.4.25-1-386-di
Architecture: source i386 alpha ia64 m68k mips mipsel powerpc s390 sparc
Version: 0.44
Distribution: unstable
Urgency: low
Maintainer: Debian Install System Team <debian-boot@lists.debian.org>
Changed-By: Joey Hess <joeyh@debian.org>
Description: 
 ipv6-modules-2.4.24-sparc32-di - IPv6 driver (udeb)
 ipv6-modules-2.4.24-sparc64-di - IPv6 driver (udeb)
 kernel-image-2.4.24-sparc32-di - Linux kernel binary image for the Debian installer (udeb)
 kernel-image-2.4.24-sparc64-di - Linux kernel binary image for the Debian installer (udeb)
 ppp-modules-2.4.24-sparc32-di - PPP drivers (udeb)
 ppp-modules-2.4.24-sparc64-di - PPP drivers (udeb)
Changes: 
 linux-kernel-di (0.44) unstable; urgency=low
 .
  * Turn on s390 kernels.
  * Add 2.4.25 powerpc kernels. The 2.4.22 ones will be dropped soon.
  * Mark usb-uhci optional on powerpc (builtin to new kernels).
  * Mark sym53c8xx and ncr53c8xx optional on powerpc, also builtin.
Files: 
 b8f29a0c156e21ec8e02dbd7aeb77976 12328 debian-installer optional linux-kernel-di_0.44.dsc
 2e9dc61b843e129405c9991e9ecd0ad8 36234 debian-installer optional linux-kernel-di_0.44.tar.gz
 caef73215b3132ae1947083444abbd85 939410 debian-installer extra kernel-image-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 f76dc978923f32724b09d7a538c3bcb3 122140 debian-installer standard nic-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 939e2bc6e17146729a277de00c2fbfb8 654872 debian-installer standard nic-extra-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 2014a660e2cef7ee7e64510a363c249e 10574 debian-installer standard nic-shared-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 3f8dd7bb68ad5c3b7784a83b5d389be9 10822 debian-installer optional serial-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 29f421fb6d71b7dd8a7b8aea3fcf6ea6 43340 debian-installer optional ppp-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 3dae29bc4fcc3c1a59ae3882f67cbbef 20810 debian-installer standard isa-pnp-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 27936d0f39ef2d473fb04d6398dcd182 19620 debian-installer extra socket-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 fe35bed18b3bf80eb949c84b7ad5a6d7 106316 debian-installer standard ide-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 322cf1852b505627c49abf4b5e8184bb 62116 debian-installer standard ide-core-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 4637eb41a32537704001b2df437c0130 43112 debian-installer standard cdrom-core-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 7f206db79c2249d0a057ea9de61b0f2c 102976 debian-installer optional cdrom-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 ebbfb522e39fdfa02c58dcc6e0c7ed0a 120256 debian-installer standard firewire-core-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 18f819d131f8fa8c0b82b4378236ebf4 60166 debian-installer standard scsi-core-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 770e6127a302eb079cacb14f018a5f20 525002 debian-installer standard scsi-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 2a583b8c20ff22a474980780e3c90c8a 207878 debian-installer standard scsi-common-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 43ba210adbf96a4bea078ec357954ff6 392002 debian-installer standard scsi-extra-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 1924169cd554eeeacb9ffc542b1a3b8c 7480 debian-installer optional plip-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 2f8bab27e15d37cd5fa63909d3a0ffb3 30140 debian-installer standard floppy-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 9b4c58c9ab971f4cad0e4dca7629551b 8340 debian-installer standard loop-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 4d73a268abb03170abe67ba37909cc55 108304 debian-installer extra ipv6-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 e280ff12a29464fc6cbb11016c2de838 66460 debian-installer standard ext3-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 d7a1e9e0154bd46116d983cf362d3b5c 81110 debian-installer standard jfs-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 ac7469b6c52912f987bad0eb0b9b42ed 87416 debian-installer standard reiserfs-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 6f99f2972034bccea01e556fcee297c4 248016 debian-installer standard xfs-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 d231943bb33564eac5f66ae3d77dd9be 26722 debian-installer standard fat-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 6131400f9c2e5b32601bc3b8058f72cd 88218 debian-installer extra md-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 4e51a35e835b65dca68af06e9b2ac6dd 81572 debian-installer extra usb-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 976e5e06f725dacbc20cdbdca65a1407 34038 debian-installer extra usb-storage-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 e7451e419a90141fb34e225c69414320 10828 debian-installer extra brltty-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 19a0c4d97aa662d263235c8b6fa4599c 19882 debian-installer extra fb-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 8cdada8ec1171ebb56326e3a93afa96a 8132 debian-installer extra input-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 6877565f24ac209a9f703be15573425f 214094 debian-installer extra irda-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 8400d6aa7333ab0e2d0bf09a6f23b399 28164 debian-installer extra parport-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 dead94e06b9f948a0e35addd818a40dd 146234 debian-installer standard nic-pcmcia-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 f7e60a1417cbf6f88535cbaf4d1cea6b 59892 debian-installer standard pcmcia-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 2f38b7df96107343d3cec060cf3093cb 915296 debian-installer extra kernel-image-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 fc93db989fd3b18d96182729c0852d2b 122338 debian-installer standard nic-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 4a62afb64a4d5e4aef475d7ad3396701 646732 debian-installer standard nic-extra-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 ff6fcf680bb9845ebeceea4f73e84d7f 10446 debian-installer standard nic-shared-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 9ee8df3ab78c8ba654fc2dfdf21191a1 10826 debian-installer optional serial-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 f65a92738d9cd3d21f2b27bfea5e6f03 43338 debian-installer optional ppp-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 36f34a3e5204f4e25cda2a4fcd7815d1 20818 debian-installer standard isa-pnp-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 301e5d64885c83dc65dcf2d6b23f6413 19604 debian-installer extra socket-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 b5a0feac70c3554375646d5b7e8a6119 112758 debian-installer standard ide-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 c06d0107620ec580394820bb619049ee 54862 debian-installer standard ide-core-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 1893c8474e7ef2baace084f326490ac7 43100 debian-installer standard cdrom-core-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 203ed340ad7ce7105bd9cc723159959e 102996 debian-installer optional cdrom-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 e75bf86e4a7502faf19daedb07fa7351 120242 debian-installer standard firewire-core-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 9f3e0827f5a4d13d7fc175c4823473e1 60146 debian-installer standard scsi-core-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 7d866c4c399ae1ba2205b0e908a677c3 522504 debian-installer standard scsi-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 eb897ab187ca34c2a38f57b2f7b49c28 207900 debian-installer standard scsi-common-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 8d8eb94f89305271caa9c34f243a4f58 369024 debian-installer standard scsi-extra-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 5b7db4a85cd441cade4859fae7b6931d 7490 debian-installer optional plip-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 3bf3ddd9e956e750cc24b35df62753dd 30142 debian-installer standard floppy-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 bd6319f6b57ce59535ac0d4a999d671a 8340 debian-installer standard loop-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 e5c0c95711605eced00f92e2aa30b933 106296 debian-installer extra ipv6-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 9e21bf48f15e5543824b91fbcbbdaf51 57248 debian-installer standard ext3-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 6232b21b5d129028090e089f28405fdc 80230 debian-installer standard jfs-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 9877925f6fbd83db859ac61a11bccac9 87300 debian-installer standard reiserfs-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 2b7d803542c6f8df55c0dc9b678e6265 26488 debian-installer standard fat-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 771fcada2ce3815a65340c0480d4bbb8 71156 debian-installer extra md-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 8d46cc76bf4857a6fd7a209133f86607 80642 debian-installer extra usb-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 d2d0d835fde571f1c2a3989b57472d20 33538 debian-installer extra usb-storage-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 02dfab4b137a61579bf0a11385ef2ed0 10808 debian-installer extra brltty-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 b8a178b9f508aaa692528ecdf45dcd47 19890 debian-installer extra fb-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 f29855dfd19614c40767278956bcd7fa 8064 debian-installer extra input-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 8c47d4b9575a350c460dbc155e8f5ce9 213592 debian-installer extra irda-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 115219b63574f695536486fe577234c6 28164 debian-installer extra parport-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 7165e7aa51e9e58789dba32fea53c0c0 146846 debian-installer standard nic-pcmcia-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 f0161be45ce22fc307fe20b7e5bf05d9 60352 debian-installer standard pcmcia-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 78af5b08ea85ffb44481dbcefd48c171 927142 debian-installer extra kernel-image-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 78a6e9ef4b6f8be38c1315ee5d3ec8c2 121582 debian-installer standard nic-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 ff1d855ac794f1f8395e33b09aff766b 654772 debian-installer standard nic-extra-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 a4d9c5551621cea8e8a0595c4acb0abe 10590 debian-installer standard nic-shared-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 cce267969a0062bdbdf387b6a6badbd1 10834 debian-installer optional serial-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 88dc8cf249dc99158d1a7ad9a4222545 43352 debian-installer optional ppp-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 ddce9ec4528fb6f02cf988944ba05950 20834 debian-installer standard isa-pnp-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 0751accb1a4107a1965e3ee297a253cd 19628 debian-installer extra socket-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 1c95b3a7c21db106086807dab945fe10 106280 debian-installer standard ide-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 9b1d015f1af593053200c6e203e6e0c9 62096 debian-installer standard ide-core-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 bc9ab5c45eb27b345e77001a4ecf294a 43146 debian-installer standard cdrom-core-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 ee03a88425e58550d7ea00f2f6a66f44 103078 debian-installer optional cdrom-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 36d3b127e48d498cf619b94698fda00d 120302 debian-installer standard firewire-core-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 648b61b0846a9dc258dd739bb82cafaf 60214 debian-installer standard scsi-core-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 1871345622ba05f2bbf4bb889feb89a0 525080 debian-installer standard scsi-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 1fe5246ccce1f2cd78be173aecd2a5a8 207924 debian-installer standard scsi-common-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 353f22898d3b35092011cad2bbbe99a2 390882 debian-installer standard scsi-extra-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 2fb26d35954cdad0ce6684560bbd59c1 7508 debian-installer optional plip-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 189c6d5d1a992ba577ace6fa2cecb52a 30158 debian-installer standard floppy-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 9344a0586adc5b472040db5fd08d74c5 8364 debian-installer standard loop-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 5f0ec8ae3d0585c0a9872b3077e06c89 108156 debian-installer extra ipv6-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 d607477868754f7e5275bf645cdd2f2b 57248 debian-installer standard ext3-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 f8bba341a5830e94d06a93648795cde7 81018 debian-installer standard jfs-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 7c598df233130b77e57b97e31278d281 87380 debian-installer standard reiserfs-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 0d1523757adcede57cbdda3442e62634 26466 debian-installer standard fat-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 318dd75739faf12e08b78ad793055d4a 88242 debian-installer extra md-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 89c2eee4ee6081aa04400c6f29c1032c 81018 debian-installer extra usb-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 97be5f591df186399fe399730b996512 33710 debian-installer extra usb-storage-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 d9d0b9c899ae253253bd31ada5ba2da4 10838 debian-installer extra brltty-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 2d2ec737d7a595b37a7a276c3d179265 19902 debian-installer extra fb-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 04c6f25343f740bc5527b554ecb990d7 8080 debian-installer extra input-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 d0ca91bf902420bf4251874b97bdd0e7 213726 debian-installer extra irda-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 386713c77c6c60b7a41f732f6d9bd580 28202 debian-installer extra parport-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 c27f19befe1336848d4839118d2357e5 146052 debian-installer standard nic-pcmcia-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 eb7c76405ba63cec093cfc4e0b0994ee 59966 debian-installer standard pcmcia-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 09c73a0a31c89deb89028d5d2dcd3898 1330108 debian-installer extra kernel-image-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 3a7abb6671a7af938539705c760964c8 92204 debian-installer standard nic-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 03c266868999c2955748aee2fc51685c 800964 debian-installer standard nic-extra-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 95f579e7d599708064062d5ad3df406a 14692 debian-installer standard nic-shared-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 756d5867dae2b97173e331cc78169e4f 10612 debian-installer optional serial-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 36e49e0253f734811a5da0912e0538d0 27088 debian-installer optional ppp-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 e4176d57a309507d104a553565b05204 30530 debian-installer standard isa-pnp-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 4a8fee840bcd2f60c5a852c17c27db94 30008 debian-installer extra socket-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 ce4acaaeec23473f73c4dd2871ed933f 191464 debian-installer standard ide-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 44bddbcebce6e44126640b07d243878e 87590 debian-installer standard ide-core-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 2cd743f1197ef8b0990167bd388d32d3 66954 debian-installer standard cdrom-core-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 f96f2dec1f23743d3c7b50d1798127fe 188944 debian-installer optional cdrom-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 3db950486dde124b70562ea1d86c3455 86454 debian-installer standard scsi-core-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 b33a25ff4e06beab0d4d788aedc24548 691822 debian-installer standard scsi-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 7e3d02a87f8ab584343134d3a85febbe 294398 debian-installer standard scsi-common-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 a88b36c8a7e75a1bef4a46d3712b4acc 572296 debian-installer standard scsi-extra-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 10807bd6736b9e27de107aaf53be0f30 11018 debian-installer optional plip-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 7f2e65fd0b5ceea9878749fc8bfff0dc 168492 debian-installer extra ipv6-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 13b88aa3ebb690e677986652fdb91460 99882 debian-installer standard ext3-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 13cd9fb02d49e9e34ff8ec0effdcb8cb 127508 debian-installer standard jfs-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 079fc161b95c6846ea1d47affa21c113 160072 debian-installer standard reiserfs-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 3b1ce3c20eab06965ec97f876b5cb564 144772 debian-installer extra md-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 90b07637ff1d6813a9a51fef4e634c88 130750 debian-installer extra usb-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 ce87cdcfc8c53a0e3830bb5e2f526f07 54948 debian-installer extra usb-storage-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 b86878a382856b20bed0bdf31bbeae0f 15922 debian-installer extra brltty-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 5a0c7a2c884120d3a78db7d7e1ffd2f3 19580 debian-installer extra fb-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 623e02f7271aa8184907e881902a457c 44100 debian-installer extra parport-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 a1c5501fe6d9298a1268e486c1124085 3916 debian-installer standard srm-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 b32088f309fc5f313fd30fb241d7e370 2207038 debian-installer extra kernel-image-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 05785cccc47e225b34d80f002733bec5 1618120 debian-installer standard nic-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 023e14178d3949ecf89237deb37157f5 13796 debian-installer optional serial-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 97f278e109e2c48ce614e755f8f870c3 96094 debian-installer optional ppp-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 07744a4d7ae8c0a8c70c8bc15a8b6bcd 317610 debian-installer standard ide-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 a6b009f9eedeac717cc97462ba42f7c6 103562 debian-installer standard ide-core-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 36128f41da7ad57264b030be133d3208 85724 debian-installer standard cdrom-core-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 edf16a5592f25792f03dba86b3342284 179198 debian-installer standard firewire-core-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 313e94b38acfcd6a34ecde6e93a7258e 113418 debian-installer standard scsi-core-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 6851d2bcce037b5945a7b610a2db0832 2115264 debian-installer standard scsi-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 53192c4e57a95f7ade876bd8476a74b8 18088 debian-installer optional plip-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 11c644137cbc8559000c1000da7602a0 15186 debian-installer standard loop-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 54ddf146552d3a42a2a826c22e159cb9 253806 debian-installer extra ipv6-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 bf8a4d8181ac59d1eabf62480c29b28c 128884 debian-installer standard ext3-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 ba25b4379e0018785c39842d925984fd 225348 debian-installer standard reiserfs-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 37c25e3a90f2cf48084d2755f9af4191 53000 debian-installer standard fat-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 7fe791dd2cb3516d87c254a07213cdd1 153226 debian-installer extra md-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 8dcc7107a506dc4e40025afa0892f7a1 175526 debian-installer extra usb-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 3d9ae7bb27f7439928779dc80ae49cc9 69890 debian-installer extra usb-storage-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 5c1e41a4f9f729e71b759fc6b13d3836 18324 debian-installer extra brltty-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 a5cdf3a41bbe971868d2f3f511033f14 690940 debian-installer extra fb-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 f790f815c0e6ba4f2de67d51bfd76651 9490 debian-installer extra input-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 460cb17171787dccc6308e365e3dc32b 50402 debian-installer extra parport-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 d90ceb0bd3ff4284e123b5de7d03d636 1012494 debian-installer extra kernel-image-2.4.24-amiga-di_0.44_m68k.udeb
 9a896e890cf06acedc967f109e1ee813 15522 debian-installer standard nic-shared-modules-2.4.24-amiga-di_0.44_m68k.udeb
 5951d688bb1f659af36f26a692b30dbc 19300 debian-installer optional ppp-modules-2.4.24-amiga-di_0.44_m68k.udeb
 7e5b43fbe1603dddc480b8b7fd2a006f 23746 debian-installer standard scsi-modules-2.4.24-amiga-di_0.44_m68k.udeb
 8b0457883e5520b4ac50d42b5c585237 77562 debian-installer standard jfs-modules-2.4.24-amiga-di_0.44_m68k.udeb
 c3840effb1a25e9d4498d21601e00740 92350 debian-installer standard reiserfs-modules-2.4.24-amiga-di_0.44_m68k.udeb
 467dc71d0fa4d64cc6b915ab00450fca 7810 debian-installer extra fat-modules-2.4.24-amiga-di_0.44_m68k.udeb
 fed48afdec28a38922c0da4f49c0dc30 62886 debian-installer extra hfs-modules-2.4.24-amiga-di_0.44_m68k.udeb
 7a45a28c9a55a8baf2fc61ba5d14f5fb 19450 debian-installer extra parport-modules-2.4.24-amiga-di_0.44_m68k.udeb
 dfead27699f270e5553acee43f34f58f 737532 debian-installer extra kernel-image-2.2.25-mac-di_0.44_m68k.udeb
 5bc0dd084a659dbe3fc8a742447195bb 30498 debian-installer optional ppp-modules-2.2.25-mac-di_0.44_m68k.udeb
 bfbe823946e7e92bbe2f4bf510ec367d 9990 debian-installer standard scsi-modules-2.2.25-mac-di_0.44_m68k.udeb
 157f5ba7abafa7ae2ec709d7e90d9e8a 60338 debian-installer extra ipv6-modules-2.2.25-mac-di_0.44_m68k.udeb
 8d16b0367ea625ef1973acaebd79d629 8134 debian-installer extra fat-modules-2.2.25-mac-di_0.44_m68k.udeb
 c698b3c3493dad0a64697e62e5b49be8 19446 debian-installer extra affs-modules-2.2.25-mac-di_0.44_m68k.udeb
 aa2d35e82ed28a91750baa421c2f7cdc 15194 debian-installer extra md-modules-2.2.25-mac-di_0.44_m68k.udeb
 63d03a86cb1254f364c5d81ca1d4a10e 1123390 debian-installer extra kernel-image-2.4.22-r4k-ip22-di_0.44_mips.udeb
 f0d7f5763194d9cf00e03bfc27063189 59712 debian-installer optional ppp-modules-2.4.22-r4k-ip22-di_0.44_mips.udeb
 414286617baa817e30a54157741e0f48 156244 debian-installer extra ipv6-modules-2.4.22-r4k-ip22-di_0.44_mips.udeb
 e9f81e30b27c7ca309d7668464a6cef6 129642 debian-installer standard jfs-modules-2.4.22-r4k-ip22-di_0.44_mips.udeb
 721205fb769b9d925925f68c289f866a 149706 debian-installer standard reiserfs-modules-2.4.22-r4k-ip22-di_0.44_mips.udeb
 6daf8e4651add3f43ac3772978562be8 98562 debian-installer extra md-modules-2.4.22-r4k-ip22-di_0.44_mips.udeb
 53300f5da227e61122a1f8083bc1353d 1123122 debian-installer extra kernel-image-2.4.22-r5k-ip22-di_0.44_mips.udeb
 7d2a61585709ab192f1eda1f2849d608 59682 debian-installer optional ppp-modules-2.4.22-r5k-ip22-di_0.44_mips.udeb
 bb3b53157e0220cacf0dfcdf137bc2f0 156286 debian-installer extra ipv6-modules-2.4.22-r5k-ip22-di_0.44_mips.udeb
 a8100fd1ce72d36f35bb284fd9d70ddf 129580 debian-installer standard jfs-modules-2.4.22-r5k-ip22-di_0.44_mips.udeb
 4a7e3595db6e52d0b61828b86346d3f4 149754 debian-installer standard reiserfs-modules-2.4.22-r5k-ip22-di_0.44_mips.udeb
 3997fbeab1f53f111ff67dc29c75364e 98536 debian-installer extra md-modules-2.4.22-r5k-ip22-di_0.44_mips.udeb
 10d6701dacb4612d87a8283bcb93da9a 1122082 debian-installer extra kernel-image-2.4.19-r3k-kn02-di_0.44_mipsel.udeb
 a012a902e10cb43fd8e4ffcae46f3805 33594 debian-installer optional ppp-modules-2.4.19-r3k-kn02-di_0.44_mipsel.udeb
 a355ab39c70214f916275b277f13cfe4 113916 debian-installer extra ipv6-modules-2.4.19-r3k-kn02-di_0.44_mipsel.udeb
 d8c9ce905f2d3c26572edb5d946bed40 125098 debian-installer standard reiserfs-modules-2.4.19-r3k-kn02-di_0.44_mipsel.udeb
 4883389c1bda5b18ebb955182c0fb127 89502 debian-installer extra md-modules-2.4.19-r3k-kn02-di_0.44_mipsel.udeb
 de02683c0891150260cd733a14b92dec 1112986 debian-installer extra kernel-image-2.4.19-r4k-kn04-di_0.44_mipsel.udeb
 bb22b4a25445564534244a11f884c7aa 33424 debian-installer optional ppp-modules-2.4.19-r4k-kn04-di_0.44_mipsel.udeb
 1c4cc6c62992d0a7a6d6017fcb09f030 112894 debian-installer extra ipv6-modules-2.4.19-r4k-kn04-di_0.44_mipsel.udeb
 993ff7218b262b318be95a2c1724e026 123648 debian-installer standard reiserfs-modules-2.4.19-r4k-kn04-di_0.44_mipsel.udeb
 e21a1659fecc5e0d8328cdd4c38947dd 88238 debian-installer extra md-modules-2.4.19-r4k-kn04-di_0.44_mipsel.udeb
 fd2f95ec97ac6205b0ab1e9d3300b720 2014678 debian-installer extra kernel-image-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 9ee9a6ec847e7463f9f2c5780b5039ff 107524 debian-installer standard nic-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 c1e9a0e24a2e1c88fcfe078739475be4 79332 debian-installer standard nic-extra-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 38d1406381f0b44420db4ca2e3e5913c 9256 debian-installer standard nic-shared-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 a4c5bfe28ee8cd1b7a867d61d123d2ba 16952 debian-installer optional serial-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 5cfd08553a862fcf76e64927b1ab274f 40612 debian-installer optional ppp-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 388751c85cb19c036499ee37c2e413cc 11932 debian-installer extra socket-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 00b6e7a6cd8c59bfe25bc4757c5ece31 16886 debian-installer standard ide-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 f97fcfa9e89e839ed1e96cfa6749d720 880060 debian-installer standard scsi-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 fac021353142ac719ec336372684548f 325384 debian-installer standard scsi-common-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 1ea66194b184f3b2c5d21fd7a4484b39 27042 debian-installer optional plip-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 eab67b4c4c48584a0ed2249b96e9d2a0 101364 debian-installer standard jfs-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 9801e999b47290d67194e9fb7ab726b8 73634 debian-installer extra hfs-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 4965030f107bc5f273da6f1989e8eb64 21860 debian-installer extra affs-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 4a63d7a98efa5d778a397f35374820a0 46098 debian-installer extra usb-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 0dd7893e6763c86321a3d11140da1b20 1284938 debian-installer extra kernel-image-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 6b902b303a174f8e08fcb753aa16f68a 299108 debian-installer standard nic-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 0affa72a11b3560f98b9358a981d7854 395664 debian-installer standard nic-extra-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 1cea020f3d3870c60374409c71b06b50 85446 debian-installer standard nic-shared-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 ea1c274ae2446f8932544dc8964f9d55 45902 debian-installer optional serial-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 d19557f00581432e9fd6a333bd9c7a67 50978 debian-installer optional ppp-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 8165324e0f02a859e27284cdd4772f80 26856 debian-installer standard isa-pnp-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 ce1e4e500ae06ddfd055cd0a424cea53 11950 debian-installer extra socket-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 1b546a1d143c8e9bdbb3f22dae4789eb 103124 debian-installer standard ide-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 b7c274a442e4446b603ed8bbf8e99dc1 52362 debian-installer standard cdrom-core-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 5ac9983ea2184feb987f2eebcb2db2c8 156016 debian-installer standard firewire-core-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 162c2d47d9584f080c9ea1a69040c7f8 72850 debian-installer standard scsi-core-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 b7aef3934456e611c8125a74e3367dbf 631812 debian-installer standard scsi-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 d665e01e065ce7fa11b04fbfffd55018 325440 debian-installer standard scsi-common-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 c9e88cd57179c14843d9bf478f85d51e 372442 debian-installer standard scsi-extra-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 13bceda345ae8d87aa5e2de9cb297c7c 9064 debian-installer optional plip-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 f83d9e1b94508a0f1fa05473cbed4284 41766 debian-installer standard floppy-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 280e277ffccbe628c7f167c1f9c16ccf 9562 debian-installer standard loop-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 3caa2d9e8ddafad844e9d6d947cf0bb4 127790 debian-installer extra ipv6-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 4fcc790ef812fe7b34e948e31b7f8af3 76512 debian-installer standard ext3-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 fe3962d97b74524440c18d2df69767d3 101384 debian-installer standard jfs-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 db7aff6c7ea169acb1ddd8c3f9d9a194 98878 debian-installer standard reiserfs-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 02a224da7fb5806a62ceb464306737f6 31820 debian-installer extra fat-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 dc2b5aadf0c2b1e7652c564ff7b6b90b 73656 debian-installer extra hfs-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 d6f8ce574850198b6fda5d8e58e77b86 21870 debian-installer extra affs-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 5e5d704521d9ffd05cd930ea2e2d2127 88036 debian-installer extra md-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 1086a21adbaa2373121fb0c99398ad3a 105318 debian-installer extra usb-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 27ec17bc157a0d4cc3d21067bffd096e 34958 debian-installer extra usb-storage-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 630e763d7d5e5eefeb272b2ecf812ba4 12540 debian-installer extra brltty-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 8e2510215a435bc2e7ef3cb32dbe594e 10694 debian-installer extra fb-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 533c8edafa555ecefb451c87ebba099a 3868 debian-installer extra input-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 c9fd33fc994d4a58748b1324aaf129c7 213116 debian-installer extra irda-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 c07ba2c69718348cba9a6579e174b5e1 40376 debian-installer extra parport-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 1390cd09aae5f8eb24c837521bd3968f 215866 debian-installer standard nic-pcmcia-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 750a7ad0f6bf0966ae1020ee677f9875 71754 debian-installer standard pcmcia-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 ca2222b9e8ee1915b3a51ca9e98af8ed 2154918 debian-installer extra kernel-image-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 d498ad49a7735884d5f70982b1f548b8 105298 debian-installer standard nic-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 81b2199ba692b654bf26258d11645c7c 78444 debian-installer standard nic-extra-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 b1e11c0723f4c76858d356cc466f1e8a 9378 debian-installer standard nic-shared-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 fd05efd82419c9f801f97763364194e5 18018 debian-installer optional serial-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 3a5385d01cf2ab7d0ea95e81e88ddbbf 40544 debian-installer optional ppp-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 3092ebdbaffa59aae67e41b03f7e8022 11930 debian-installer extra socket-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 dacfdb951204a757c91021992a20698e 17046 debian-installer standard ide-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 113478fb6fc7f9107f30b85c7d3ba0c9 849144 debian-installer standard scsi-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 c566f70c821f04ead04f98e5f3698cd5 282084 debian-installer standard scsi-common-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 ff1209b90d5d423458f4f7c5119ce1f9 27000 debian-installer optional plip-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 58980a1ec300db4c35d4cda9979f0ea6 101004 debian-installer standard jfs-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 b685a980e60c56601569c5d1c0dac4ca 73880 debian-installer extra hfs-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 c9abccecda2fe41da6b3b98db577cb34 21952 debian-installer extra affs-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 fbb9262a9f37383c14808eaa53c1312b 27762 debian-installer extra usb-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 585c4392244096ec6183a60bade5e500 1328952 debian-installer extra kernel-image-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 165c0b4263660b5ec096e82e09075737 302422 debian-installer standard nic-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 7e8e3cafc5e8b2e5533dc5ded250157a 400840 debian-installer standard nic-extra-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 3b083d21c8ff8e45fdbd624a0eb6d2c2 85530 debian-installer standard nic-shared-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 337a977cae5e799632d02fb4efcfc70f 45842 debian-installer optional serial-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 82f0330f377854e9d45dd97d11e7dc78 50894 debian-installer optional ppp-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 70d06d0035524265284be1c1e176816f 26832 debian-installer standard isa-pnp-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 5990f6b21a10e668aa375090b4726d05 11938 debian-installer extra socket-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 912cf5f4cba4be08f0f75623947e5814 103424 debian-installer standard ide-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 8727f73ead3b84c92dfd7ddd9ba6753c 52388 debian-installer standard cdrom-core-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 a9c20e11f484fc5252ce967e9e07d652 155986 debian-installer standard firewire-core-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 56ab0f73df52981d99236d98f8067de9 72832 debian-installer standard scsi-core-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 4b156d5dbc89cf7be2197fccf87062d4 632642 debian-installer standard scsi-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 dc19a4bc77d18069604cd415892a091b 325954 debian-installer standard scsi-common-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 647b54bc2adc054e590118e52f1739a8 376354 debian-installer standard scsi-extra-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 3aded3fd07ef17688f508786658d2f8e 9048 debian-installer optional plip-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 94705a396ff0b2fe8f01bd6ad7b4ca05 41748 debian-installer standard floppy-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 c62192becd68b9bdfe4a087ebe9db803 9566 debian-installer standard loop-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 ed5362a4db63cd30ea541a141595e335 129486 debian-installer extra ipv6-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 6b46a2deb09ca2dae7bb795991ec612b 77152 debian-installer standard ext3-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 8aafabe38f9f553e6d3cdbf3274237ee 101030 debian-installer standard jfs-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 1dd7a2904c19f692984a36b41a26b607 98998 debian-installer standard reiserfs-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 3855474f6fe8bace0f9bd6c81935e3cd 32144 debian-installer extra fat-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 d456d717bb48ae37bd55a92806bb5346 73898 debian-installer extra hfs-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 462398bacbf6fe69ff373194eb4b9277 21968 debian-installer extra affs-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 8a5205e4179cf4bb0168aa52c24397d0 108058 debian-installer extra md-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 1ac07d5b1b1b5f2313da88f5555d967d 107332 debian-installer extra usb-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 290b45271e5bfb740f2ef84fdb0a10b8 35460 debian-installer extra usb-storage-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 8f91c4213c08840ea7b6c0cc66c514a4 12590 debian-installer extra brltty-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 5b22c1fa3243fe5f71328c2e098278cf 10678 debian-installer extra fb-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 251326a497178fee7be184a86e693b23 3852 debian-installer extra input-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 6db6184c345daae0c209ab7d9bd2cc06 215720 debian-installer extra irda-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 784019d19b4354e68653e1f4765aeb24 40330 debian-installer extra parport-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 5767e8747cda2bf8ce257ce2c512b006 218462 debian-installer standard nic-pcmcia-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 98ca8402ca2b6efd861fc33d80b838d9 75168 debian-installer standard pcmcia-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 fa575de87302ed7616181bfca5de61d5 995744 debian-installer extra kernel-image-2.4.21-1-s390-di_0.44_s390.udeb
 552f25266a02a9dfdabe3eede220667b 156430 debian-installer standard nic-modules-2.4.21-1-s390-di_0.44_s390.udeb
 515fbb0463f0067177eac1e8d0e5b4aa 72792 debian-installer standard scsi-core-modules-2.4.21-1-s390-di_0.44_s390.udeb
 1cc1eab28f076534435efc8d49768ed9 134320 debian-installer standard scsi-modules-2.4.21-1-s390-di_0.44_s390.udeb
 c77e6bb6f862b219ac3828d8d0373da3 916866 debian-installer extra kernel-image-2.4.21-1-s390-tape-di_0.44_s390.udeb
 52f6835901d60d071c114df826ec94b1 1161616 debian-installer extra kernel-image-2.4.24-sparc32-di_0.44_sparc.udeb
 d07697c788ff2afee9bd0b4eeb91411c 58018 debian-installer optional ppp-modules-2.4.24-sparc32-di_0.44_sparc.udeb
 218e4a24e353c4f87dabb32a39129af0 128966 debian-installer extra ipv6-modules-2.4.24-sparc32-di_0.44_sparc.udeb
 a97ce451a4467217f172f9379eb96fc4 1679596 debian-installer extra kernel-image-2.4.24-sparc64-di_0.44_sparc.udeb
 1ea01d2adc354d55f1546c9c4d2ee64c 64214 debian-installer optional ppp-modules-2.4.24-sparc64-di_0.44_sparc.udeb
 29bae70ba58800454b5a43a368ed6306 134268 debian-installer extra ipv6-modules-2.4.24-sparc64-di_0.44_sparc.udeb
package-type: udeb

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.4 (GNU/Linux)

iD8DBQFASonE2tp5zXiKP0wRApiHAKDJ3Nb7Ekq7+/LBRhYLTKYJ6UFuagCgzh2S
47KAEg0xxVullztoyrKCODw=
=UIVq
-----END PGP SIGNATURE-----


Accepted:
affs-modules-2.2.25-mac-di_0.44_m68k.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/affs-modules-2.2.25-mac-di_0.44_m68k.udeb
affs-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/affs-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
affs-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/affs-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
affs-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/affs-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
affs-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/affs-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
brltty-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/brltty-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
brltty-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/brltty-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
brltty-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/brltty-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
brltty-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/brltty-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
brltty-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/brltty-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
brltty-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/brltty-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
brltty-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/brltty-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
cdrom-core-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/cdrom-core-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
cdrom-core-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/cdrom-core-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
cdrom-core-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/cdrom-core-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
cdrom-core-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/cdrom-core-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
cdrom-core-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/cdrom-core-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
cdrom-core-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/cdrom-core-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
cdrom-core-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/cdrom-core-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
cdrom-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/cdrom-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
cdrom-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/cdrom-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
cdrom-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/cdrom-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
cdrom-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/cdrom-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
ext3-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ext3-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
ext3-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ext3-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
ext3-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ext3-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
ext3-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ext3-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
ext3-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ext3-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
ext3-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ext3-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
ext3-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ext3-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
fat-modules-2.2.25-mac-di_0.44_m68k.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/fat-modules-2.2.25-mac-di_0.44_m68k.udeb
fat-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/fat-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
fat-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/fat-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
fat-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/fat-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
fat-modules-2.4.24-amiga-di_0.44_m68k.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/fat-modules-2.4.24-amiga-di_0.44_m68k.udeb
fat-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/fat-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
fat-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/fat-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
fat-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/fat-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
fb-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/fb-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
fb-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/fb-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
fb-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/fb-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
fb-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/fb-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
fb-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/fb-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
fb-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/fb-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
fb-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/fb-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
firewire-core-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/firewire-core-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
firewire-core-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/firewire-core-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
firewire-core-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/firewire-core-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
firewire-core-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/firewire-core-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
firewire-core-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/firewire-core-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
firewire-core-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/firewire-core-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
floppy-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/floppy-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
floppy-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/floppy-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
floppy-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/floppy-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
floppy-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/floppy-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
floppy-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/floppy-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
hfs-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/hfs-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
hfs-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/hfs-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
hfs-modules-2.4.24-amiga-di_0.44_m68k.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/hfs-modules-2.4.24-amiga-di_0.44_m68k.udeb
hfs-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/hfs-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
hfs-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/hfs-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
ide-core-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ide-core-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
ide-core-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ide-core-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
ide-core-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ide-core-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
ide-core-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ide-core-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
ide-core-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ide-core-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
ide-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ide-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
ide-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ide-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
ide-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ide-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
ide-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ide-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
ide-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ide-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
ide-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ide-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
ide-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ide-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
ide-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ide-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
ide-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ide-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
input-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/input-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
input-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/input-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
input-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/input-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
input-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/input-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
input-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/input-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
input-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/input-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
ipv6-modules-2.2.25-mac-di_0.44_m68k.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ipv6-modules-2.2.25-mac-di_0.44_m68k.udeb
ipv6-modules-2.4.19-r3k-kn02-di_0.44_mipsel.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ipv6-modules-2.4.19-r3k-kn02-di_0.44_mipsel.udeb
ipv6-modules-2.4.19-r4k-kn04-di_0.44_mipsel.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ipv6-modules-2.4.19-r4k-kn04-di_0.44_mipsel.udeb
ipv6-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ipv6-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
ipv6-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ipv6-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
ipv6-modules-2.4.22-r4k-ip22-di_0.44_mips.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ipv6-modules-2.4.22-r4k-ip22-di_0.44_mips.udeb
ipv6-modules-2.4.22-r5k-ip22-di_0.44_mips.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ipv6-modules-2.4.22-r5k-ip22-di_0.44_mips.udeb
ipv6-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ipv6-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
ipv6-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ipv6-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
ipv6-modules-2.4.24-sparc32-di_0.44_sparc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ipv6-modules-2.4.24-sparc32-di_0.44_sparc.udeb
ipv6-modules-2.4.24-sparc64-di_0.44_sparc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ipv6-modules-2.4.24-sparc64-di_0.44_sparc.udeb
ipv6-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ipv6-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
ipv6-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ipv6-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
ipv6-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ipv6-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
irda-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/irda-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
irda-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/irda-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
irda-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/irda-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
irda-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/irda-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
irda-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/irda-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
isa-pnp-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/isa-pnp-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
isa-pnp-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/isa-pnp-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
isa-pnp-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/isa-pnp-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
isa-pnp-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/isa-pnp-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
isa-pnp-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/isa-pnp-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
isa-pnp-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/isa-pnp-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
jfs-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/jfs-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
jfs-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/jfs-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
jfs-modules-2.4.22-r4k-ip22-di_0.44_mips.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/jfs-modules-2.4.22-r4k-ip22-di_0.44_mips.udeb
jfs-modules-2.4.22-r5k-ip22-di_0.44_mips.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/jfs-modules-2.4.22-r5k-ip22-di_0.44_mips.udeb
jfs-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/jfs-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
jfs-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/jfs-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
jfs-modules-2.4.24-amiga-di_0.44_m68k.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/jfs-modules-2.4.24-amiga-di_0.44_m68k.udeb
jfs-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/jfs-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
jfs-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/jfs-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
jfs-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/jfs-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
jfs-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/jfs-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
kernel-image-2.2.25-mac-di_0.44_m68k.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/kernel-image-2.2.25-mac-di_0.44_m68k.udeb
kernel-image-2.4.19-r3k-kn02-di_0.44_mipsel.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/kernel-image-2.4.19-r3k-kn02-di_0.44_mipsel.udeb
kernel-image-2.4.19-r4k-kn04-di_0.44_mipsel.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/kernel-image-2.4.19-r4k-kn04-di_0.44_mipsel.udeb
kernel-image-2.4.21-1-s390-di_0.44_s390.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/kernel-image-2.4.21-1-s390-di_0.44_s390.udeb
kernel-image-2.4.21-1-s390-tape-di_0.44_s390.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/kernel-image-2.4.21-1-s390-tape-di_0.44_s390.udeb
kernel-image-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/kernel-image-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
kernel-image-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/kernel-image-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
kernel-image-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/kernel-image-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
kernel-image-2.4.22-r4k-ip22-di_0.44_mips.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/kernel-image-2.4.22-r4k-ip22-di_0.44_mips.udeb
kernel-image-2.4.22-r5k-ip22-di_0.44_mips.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/kernel-image-2.4.22-r5k-ip22-di_0.44_mips.udeb
kernel-image-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/kernel-image-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
kernel-image-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/kernel-image-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
kernel-image-2.4.24-amiga-di_0.44_m68k.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/kernel-image-2.4.24-amiga-di_0.44_m68k.udeb
kernel-image-2.4.24-sparc32-di_0.44_sparc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/kernel-image-2.4.24-sparc32-di_0.44_sparc.udeb
kernel-image-2.4.24-sparc64-di_0.44_sparc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/kernel-image-2.4.24-sparc64-di_0.44_sparc.udeb
kernel-image-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/kernel-image-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
kernel-image-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/kernel-image-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
kernel-image-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/kernel-image-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
kernel-image-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/kernel-image-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
linux-kernel-di_0.44.dsc
 to pool/main/l/linux-kernel-di/linux-kernel-di_0.44.dsc
linux-kernel-di_0.44.tar.gz
 to pool/main/l/linux-kernel-di/linux-kernel-di_0.44.tar.gz
loop-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/loop-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
loop-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/loop-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
loop-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/loop-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
loop-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/loop-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
loop-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/loop-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
loop-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/loop-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
md-modules-2.2.25-mac-di_0.44_m68k.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/md-modules-2.2.25-mac-di_0.44_m68k.udeb
md-modules-2.4.19-r3k-kn02-di_0.44_mipsel.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/md-modules-2.4.19-r3k-kn02-di_0.44_mipsel.udeb
md-modules-2.4.19-r4k-kn04-di_0.44_mipsel.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/md-modules-2.4.19-r4k-kn04-di_0.44_mipsel.udeb
md-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/md-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
md-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/md-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
md-modules-2.4.22-r4k-ip22-di_0.44_mips.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/md-modules-2.4.22-r4k-ip22-di_0.44_mips.udeb
md-modules-2.4.22-r5k-ip22-di_0.44_mips.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/md-modules-2.4.22-r5k-ip22-di_0.44_mips.udeb
md-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/md-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
md-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/md-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
md-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/md-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
md-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/md-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
md-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/md-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
nic-extra-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/nic-extra-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
nic-extra-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/nic-extra-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
nic-extra-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/nic-extra-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
nic-extra-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/nic-extra-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
nic-extra-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/nic-extra-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
nic-extra-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/nic-extra-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
nic-extra-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/nic-extra-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
nic-extra-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/nic-extra-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
nic-modules-2.4.21-1-s390-di_0.44_s390.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/nic-modules-2.4.21-1-s390-di_0.44_s390.udeb
nic-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/nic-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
nic-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/nic-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
nic-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/nic-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
nic-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/nic-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
nic-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/nic-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
nic-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/nic-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
nic-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/nic-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
nic-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/nic-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
nic-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/nic-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
nic-pcmcia-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/nic-pcmcia-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
nic-pcmcia-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/nic-pcmcia-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
nic-pcmcia-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/nic-pcmcia-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
nic-pcmcia-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/nic-pcmcia-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
nic-pcmcia-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/nic-pcmcia-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
nic-shared-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/nic-shared-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
nic-shared-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/nic-shared-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
nic-shared-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/nic-shared-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
nic-shared-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/nic-shared-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
nic-shared-modules-2.4.24-amiga-di_0.44_m68k.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/nic-shared-modules-2.4.24-amiga-di_0.44_m68k.udeb
nic-shared-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/nic-shared-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
nic-shared-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/nic-shared-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
nic-shared-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/nic-shared-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
nic-shared-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/nic-shared-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
parport-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/parport-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
parport-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/parport-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
parport-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/parport-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
parport-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/parport-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
parport-modules-2.4.24-amiga-di_0.44_m68k.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/parport-modules-2.4.24-amiga-di_0.44_m68k.udeb
parport-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/parport-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
parport-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/parport-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
parport-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/parport-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
pcmcia-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/pcmcia-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
pcmcia-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/pcmcia-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
pcmcia-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/pcmcia-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
pcmcia-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/pcmcia-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
pcmcia-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/pcmcia-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
plip-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/plip-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
plip-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/plip-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
plip-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/plip-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
plip-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/plip-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
plip-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/plip-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
plip-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/plip-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
plip-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/plip-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
plip-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/plip-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
plip-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/plip-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
ppp-modules-2.2.25-mac-di_0.44_m68k.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ppp-modules-2.2.25-mac-di_0.44_m68k.udeb
ppp-modules-2.4.19-r3k-kn02-di_0.44_mipsel.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ppp-modules-2.4.19-r3k-kn02-di_0.44_mipsel.udeb
ppp-modules-2.4.19-r4k-kn04-di_0.44_mipsel.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ppp-modules-2.4.19-r4k-kn04-di_0.44_mipsel.udeb
ppp-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ppp-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
ppp-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ppp-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
ppp-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ppp-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
ppp-modules-2.4.22-r4k-ip22-di_0.44_mips.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ppp-modules-2.4.22-r4k-ip22-di_0.44_mips.udeb
ppp-modules-2.4.22-r5k-ip22-di_0.44_mips.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ppp-modules-2.4.22-r5k-ip22-di_0.44_mips.udeb
ppp-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ppp-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
ppp-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ppp-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
ppp-modules-2.4.24-amiga-di_0.44_m68k.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ppp-modules-2.4.24-amiga-di_0.44_m68k.udeb
ppp-modules-2.4.24-sparc32-di_0.44_sparc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ppp-modules-2.4.24-sparc32-di_0.44_sparc.udeb
ppp-modules-2.4.24-sparc64-di_0.44_sparc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ppp-modules-2.4.24-sparc64-di_0.44_sparc.udeb
ppp-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ppp-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
ppp-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ppp-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
ppp-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ppp-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
ppp-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/ppp-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
reiserfs-modules-2.4.19-r3k-kn02-di_0.44_mipsel.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/reiserfs-modules-2.4.19-r3k-kn02-di_0.44_mipsel.udeb
reiserfs-modules-2.4.19-r4k-kn04-di_0.44_mipsel.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/reiserfs-modules-2.4.19-r4k-kn04-di_0.44_mipsel.udeb
reiserfs-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/reiserfs-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
reiserfs-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/reiserfs-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
reiserfs-modules-2.4.22-r4k-ip22-di_0.44_mips.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/reiserfs-modules-2.4.22-r4k-ip22-di_0.44_mips.udeb
reiserfs-modules-2.4.22-r5k-ip22-di_0.44_mips.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/reiserfs-modules-2.4.22-r5k-ip22-di_0.44_mips.udeb
reiserfs-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/reiserfs-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
reiserfs-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/reiserfs-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
reiserfs-modules-2.4.24-amiga-di_0.44_m68k.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/reiserfs-modules-2.4.24-amiga-di_0.44_m68k.udeb
reiserfs-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/reiserfs-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
reiserfs-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/reiserfs-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
reiserfs-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/reiserfs-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
scsi-common-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/scsi-common-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
scsi-common-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/scsi-common-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
scsi-common-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/scsi-common-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
scsi-common-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/scsi-common-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
scsi-common-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/scsi-common-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
scsi-common-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/scsi-common-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
scsi-common-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/scsi-common-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
scsi-common-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/scsi-common-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
scsi-core-modules-2.4.21-1-s390-di_0.44_s390.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/scsi-core-modules-2.4.21-1-s390-di_0.44_s390.udeb
scsi-core-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/scsi-core-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
scsi-core-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/scsi-core-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
scsi-core-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/scsi-core-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
scsi-core-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/scsi-core-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
scsi-core-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/scsi-core-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
scsi-core-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/scsi-core-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
scsi-core-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/scsi-core-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
scsi-extra-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/scsi-extra-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
scsi-extra-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/scsi-extra-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
scsi-extra-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/scsi-extra-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
scsi-extra-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/scsi-extra-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
scsi-extra-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/scsi-extra-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
scsi-extra-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/scsi-extra-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
scsi-modules-2.2.25-mac-di_0.44_m68k.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/scsi-modules-2.2.25-mac-di_0.44_m68k.udeb
scsi-modules-2.4.21-1-s390-di_0.44_s390.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/scsi-modules-2.4.21-1-s390-di_0.44_s390.udeb
scsi-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/scsi-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
scsi-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/scsi-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
scsi-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/scsi-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
scsi-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/scsi-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
scsi-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/scsi-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
scsi-modules-2.4.24-amiga-di_0.44_m68k.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/scsi-modules-2.4.24-amiga-di_0.44_m68k.udeb
scsi-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/scsi-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
scsi-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/scsi-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
scsi-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/scsi-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
scsi-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/scsi-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
serial-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/serial-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
serial-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/serial-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
serial-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/serial-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
serial-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/serial-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
serial-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/serial-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
serial-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/serial-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
serial-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/serial-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
serial-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/serial-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
serial-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/serial-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
socket-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/socket-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
socket-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/socket-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
socket-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/socket-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
socket-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/socket-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
socket-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/socket-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
socket-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/socket-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
socket-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/socket-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
socket-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/socket-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
srm-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/srm-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
usb-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/usb-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
usb-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/usb-modules-2.4.22-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
usb-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/usb-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
usb-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/usb-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
usb-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/usb-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
usb-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/usb-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
usb-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/usb-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
usb-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/usb-modules-2.4.25-powerpc-di_0.44_powerpc.udeb
usb-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/usb-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
usb-storage-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/usb-storage-modules-2.4.22-itanium-di_0.44_ia64.udeb
usb-storage-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/usb-storage-modules-2.4.22-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
usb-storage-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/usb-storage-modules-2.4.22-speakup-di_0.44_i386.udeb
usb-storage-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/usb-storage-modules-2.4.24-1-generic-di_0.44_alpha.udeb
usb-storage-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/usb-storage-modules-2.4.24-speakup-di_0.44_i386.udeb
usb-storage-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/usb-storage-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
usb-storage-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/usb-storage-modules-2.4.25-powerpc-small-di_0.44_powerpc.udeb
xfs-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udeb
 to pool/main/l/linux-kernel-di/xfs-modules-2.4.25-1-386-di_0.44_i386.udebReply to: