[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: 有人对python-snappy感兴趣么?我打算打一个deb包出来谢谢道哥,已经改好。

在 2011年11月1日 上午12:02,LI Daobing <lidaobing@gmail.com>写道:
2011/10/31 Shell Xu <shell909090@gmail.com>:
> 谢谢道哥。
> ITP在这:
> http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=647197
> mentors在这:
> http://mentors.debian.net/package/python-snappy
> 已经向mentors发了RFS,不知道应该不应该发。
> 有一个lintian INFO,说我的desc里面有our,但是我是从google code上面复制的内容,要不要改呢?
应该改

>
> 在 2011年10月31日 下午10:19,LI Daobing <lidaobing@gmail.com>写道:
>>
>> I am here
>>
>> 2011/10/31 Shell Xu <shell909090@gmail.com>:
>> > 好吧,那就求rfs。
>> >
>> > From P81HD
>> >
>> > 在 2011-10-31 下午7:03,"YunQiang Su" <wzssyqa@gmail.com>写道:
>> >>
>> >> 加油,打出来吧
>> >>
>> >> 2011/10/31 Shell Xu <shell909090@gmail.com>:
>> >> >
>> >> >
>> >> >
>> >> > 这玩意是google自家的压缩算法,我查了一下,wnpp中还没有RFP,不知道有多少人有兴趣。内容很简单,其实已经做完了。要是没人有兴趣,我有点懒得走RFS流程。。。
>> >> > https://github.com/andrix/python-snappy
>> >> > http://pypi.python.org/pypi/python-snappy
>> >> > http://code.google.com/p/snappy/
>> >>
>> >>
>> >>
>> >> --
>> >> YunQiang Su
>> >
>>
>>
>>
>> --
>> Best Regards
>> LI Daobing
>
>
>
> --
> 无能者无所求,饱食而遨游,泛若不系之舟
> blog: http://shell909090.com/blog/
> twitter: http://twitter.com/shell909090
>--
Best Regards
LI Daobing--
无能者无所求,饱食而遨游,泛若不系之舟
blog: http://shell909090.com/blog/
twitter: http://twitter.com/shell909090

Reply to: