[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: A new approach to ChinaThe big brother is watching you.

On Wed, Jan 13, 2010 at 11:23:43AM +0800, teng zhaozhi wrote:
> 世界越来越真实了 :)
> 
> 
> 
> 2010/1/13 Never Min <never@qnofae.org>
> 
>   早上也看到了
>   只能说明 google 也是一家崇尚科学的商业公司
>   我想他们在审查方面也花费不少吧
>   并且面对今天过滤这个,明天过滤这个
>   还要跟 baidu 竞争
>   我想以上两方面的考虑居多
> 
>   - Never
> 
>   2010/1/13 Tang Jianyu <jianyunet@gmail.com>:
>   > 我也从很多地方看见这个消息了,大致瞄了一眼原文,很高兴就要盼到这一天了!
>   >
>   >
>   > On Wed, Jan 13, 2010 at 10:46 AM, alyex <alyex.ye@gmail.com> wrote:
>   >>
>   >> 本邮件是从Google Official Blog上转发的,虽然全英文,但是请大家坚持看完吧
>   。起因是在新浪上看到的一则快讯:
>   >> http://tech.sina.com.cn/i/2010-01-13/07213764991.shtml
>   >>
>   >> 如果真的发生,是不是表示我们在中国再也不能享用google的服务了?!
>   >
>   >
> 
> 
> 
> 
> --
> Kind regards
> 滕召智 (Ben teng)
> Cell:  13381221392
> MSN:  freet15@hotmail.com
> Skype: freet15

-- 
Hi! I'm Ganquan.
http://ganquan.org


Reply to: