[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: CRT的刷新率本来 24 帧就够了(视觉暂留),如果 CRT 不让我们觉得闪(Jason <catinsnow@gmail.com> 的回复),那就没问题。

On 3/5/08, yongshunz@gmail.com <yongshunz@gmail.com> wrote:
> 如果在CRT上用播放器看29帧/秒的电影,又会是什么情况?(看起来是没有任何影响的)
>
>
> 在08-3-5,Lish <lish5i@gmail.com> 写道:
> > 展示静态场景,这种情况不多了是了?
> >
> >
> > On 3/5/08, 任晓磊 <julyclyde@gmail.com> wrote:
> >
> > > 技术上可以,但没人这么用
> >
> > >
> > >
> > > 在08-3-5,Lish <lish5i@gmail.com> 写道:
> > > > 电影怎么不能某一段展示静物
> > > >
> > > > On 3/5/08, 任晓磊 <julyclyde@gmail.com> wrote:
> > > > > 电影啥时候展示过静物?
> > > > >
> > > > > 在这里讨论这个问题,很离题啊
> > > > >
> > > > >
> > > > > 在08-3-5,Lish <lish5i@gmail.com> 写道:
> > > > > > 电影展示静物的时候会不会闪?
> > > > >
> > > > >
> > > >
> > > >
> > > > --
> > > > lish
> > > >
> > >
> > >
> > >
> >
> > > --
> > > Ren Xiaolei
> >
> >
> > --
> >
> > lish
> >
>
>


-- 
lish

Reply to: