[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: zhcon 0.2.5刚刚看了一下fcitx的维护者,也是你,呵呵。

fcitx也已经有了3.2.0的正式版了,快更新吧。
Guanghui Yu wrote:
> Hi
> 抱歉,我的笔记本刚弄好。今天折腾了一上午,把原来笔记本的硬盘装到盘盒
> 里,现在通过USB已经在新笔记本上启动了,明后天应该就可以upload新版了。
>
> On 6/21/06, xuwei xiao <xw.xiao@gmail.com> wrote:
>> 好呀好呀,期待中。。。
>>
>>
>> Hou ZhengPeng wrote:
>> > -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
>> > Hash: SHA1
>> >
>> > 在 星期三 21 六月 2006 13:54,LI Daobing 写道:
>> > 我给于光辉发过信,他已经有在准备了,前些时候他的笔记本出了问题,
>> > 相信很快会upload的。
>> >
>> >> On 6/21/06, xuwei xiao <xw.xiao@gmail.com> wrote:
>> >>
>> >>> 这个主意不错。不知道组织给不给这个机会呢?
>> >>>
>> >> 你可以先做一个NMU版本(non-maintainer
>> >> upload),然后上传到mentors.debian.net,然后去debian-
>> mentors@lists.debian.org发条消息
>> >>
>> >
>> > - --
>> > www.ubuntu.org.cn --< simplified chinese website
>> > www.ubuntu-zh.org --< website for all chinese user
>> > ubuntu-zh AT lists DOT ubutu DOT com
>> > -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
>> > Version: GnuPG v1.4.2.2 (GNU/Linux)
>> >
>> > iD8DBQFEmOEfL0GT9KmpvcsRAvgzAJ9wGF6QyecJlZFTrbQhUf4IZgoS9ACeO9fs
>> > JK+zgb/fXgA71hlmZhcoZQY=
>> > =/Qbp
>> > -----END PGP SIGNATURE-----
>> >
>> >
>> >
>>
>>
>> -- 
>> To UNSUBSCRIBE, email to debian-chinese-gb-REQUEST@lists.debian.org
>> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
>> listmaster@lists.debian.org
>>
>>Reply to: