[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ΪʲôÎÒµÄxemacsÆô¶¯Ê±²»Ö´ÐÐ~/.emacs?ÎÒµÄ.emacsÎļþÖÐÖ»ÓÐÒ»¾ä»°,Êǽ«xemacsµÄframeÖеÄtitleÏÔʾΪÕýÔڱ༭ÎļþµÄ¾ø¶Ô·¾¶Ãû.

(setq frame-title-format
   '("%S: " (buffer-file-name "%f"
    (dired-directory dired-directory "%b"))))

ÔËÐÐemacsʱÄܺܺõØÖ´ÐÐ,µ«ÊÇÆô¶¯xemacsʱȴִÐÐÕâ¸öÎļþ.ÎÒÖ»ºÃÆô¶¯xemacsºó£¬Í¨¹ý
META-x load-file RET
~/.emacsÀ´Ö´ÐÐËü£¬ÕâϾͿÉÒÔÁË¡£µ«ÊÇÕâÑù×öÌ«Âé·³ÁË¡£ÓÐË­ÖªµÀÕâÊÇʲôÎÊÌâ¡£

ÎÒÊǵÄÓÃDebian 2.2 r4,xemacsµÄversion is 21.1.10
Çë´óÏÀ°ïæ.Reply to: