[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re:Re:gtk2的中文配置这个方法修改了不使用XFT时的中文, 使用XFT的还是不对.
另外, defoma会自动覆盖这个pangox.aliases文件.

在 2002-03-30 六 的 10:17, zhangyin 写道:
> vi /etc/pango/pangox.aliases
> 
> sans normal normal normal normal \
>     "-*-helvetica-medium-r-normal--*-*-*-*-*-*-*-*,\
>     -*-fixed-medium-r-normal--*-*-*-*-*-*-*-*"
> Ôö¼ÓһÐÐÖÐÎÄ×ÖÌ嶨Òå
> sans normal normal normal normal \
>     "-misc-simsun-medium-r-normal--*-*-*-*-*-*-gb2312.1980-0,\
>     -*-helvetica-medium-r-normal--*-*-*-*-*-*-*-*,\
>     -*-fixed-medium-r-normal--*-*-*-*-*-*-*-*"
> ÆäÓಿ·ÖÒ4ÎÀàÍÆ,°ÑÖÐÎÄ×ÖÌå¼ÓÉÏ
> 
> vi /etc/gtk-2.0/gtkrc.zh_CN
> дÉÏÈçÏÂÄÚÈÝ,9´ó¸ÅÊÇ×ÖÌå´óС
> style "gtk-default-zh-cn" {
> font_name = "sans 9"
> }
> class "GtkWidget" style "gtk-default-zh-cn"
> ×öÍêÒÔÉϲ½Öè¾ͿÉÒԿ´¼ûÍêÕûµÄÖÐÎÄÁË,´ËʱûÓÐÓÃanti
> Ï뿴antiµÄ×ÖÌå,½«"sans 9"¸ijɵ¥һµÄ×ÖÌå,ÀýÈç"simsun 12"
> Ôٵ¼³ö»·¾³±äGDK_USE_XFT:
> export GDK_USE_XFT=1
> ֮º𙥒Reply to: