[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

中文化的两个问题  1. Ò»¸öÆæ¹ÖµÄÎÊÌâ: É趨ÁË×ÖÌåµÈµÈÒÔºó, gtk/gnomeµÄÓ¦Óò»ÄÜÏÔʾÖÐÎÄ,
¸ÃÏÔʾµÄµØ·½¶¼ÊÇ¿Õ°×, µ«Êǵ±ÎÒÓà strace ¸ú×ÙÒ»ÏÂ, ¿´¿´ÎÊÌâ³öÔÚÄĶùʱ,
ÏÔʾ¾¹È»Õý³£ÁË! Õ⾿¾¹Ê±ÎªÊ²Ã´ÄØ? ´ÓstraceµÄÊä³öÎÒ¿´²»³öÎÊÌâ.

  2. ÈçºÎÈÃWindowMakerÄܹ»ÏÔʾÖÐÎÄ? É趨ÁËlocaleÒÔºó, ºÜ¶àµØ·½¾ÍÏÔʾÂÒ
Âë. ÔÚWindowMakerµÄmanualÀïÒ²ÕÒ²»µ½ÓйصĶ«Î÷. ÊDz»ÊÇWindowMaker¾Í²»Ö§
³ÖÖÐÎÄÏÔʾ?
Reply to: