[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

¹ØÓÚdselectºÍapt-setup/perlµÄÎÊÌâ1. ʹÓÃdselect upgrade/apt-get upgradeÑ¡¶¨Ò»Ð©¸üеÄÈí¼þÖ®ºó²¢
  Ö´ÐÐÁËinstall,µ«ÊÇÓÐһЩÈí¼þÎÒ²¢²»Ïë°²×°,Á¢¿Ì¾ÍÖÕÖ¹ÁË. µ«ÊÇ
  ÒÔºóÖ´Ðа²×°µÄʱºòapt-getÕâЩ°ü¹ÜÀí³ÌÐò×ÜÊDZ§Ô¹¶øÇÒÊÔͼ°²×°
  ÏÂÈ¥. ÎÒÏë»Ö¸´Ã»ÓÐupgrade֮ǰµÄ״̬, ÓÐûÓÐʲô±È½Ï·½±ãÖ±½Ó
  µÄÃüÁîÐÐÄØ? Ò²¾ÍÊÇ˵, ÎÒÈçºÎÈ¡ÏûdselectµÄupgrade²¢²»ÈÃÆäÌáʾ
  upgrade? ÎÒÊÖ¹¤±à¼­/var/cacheºÍ/var/state,/var/libÏÂÃæapt,
  dpkgÏà¹ØµÄÎļþÀ´½â¾öÊÇÎÊÌâ²»´óµÄ, Ö»ÊǺÃÂé·³µÄ˵. clean, autoclean,
  checkÕâЩ¶¯×÷¶¼Ö´ÐÐÀ². ÎÒÏëÎҵķ½Ê½ÊÇ×î½Ó½üµ×²ãµÄÁË. aptµÄ
  source¶¼´ò¿ªÀ´¿´ÁË. ºÇºÇ...

2. apt-setupÊÇÒ»¸öperl³ÌÐò, ÎÒ¿´µ½ÓëËüÏà¹ØµÄÒ»¸öÐÅÏ¢Ìáʾģ°åÎļþ
  Óкü¸¸öÓïÖÖµÄÐÅÏ¢, Ö»ÊǸù¾Ý/usr/share/locale/ÏÂÃæµÄlanguage.codeset
  ÐÞ¸ÄÖ®ºóÔËÐÐapt-setup¾¹È»»á±¨´í²¢Ö´×ŵØʹÓÃLANG=C. ÎÒ¿´ÁËperl
  doc,ҲûÓп´³öÀ´ÄÜÓÃÆäËüµÄÓïÖÖ°üÀ¨it,de,pl,frµÈ¶¼²»Áé¹âÁË. ²»
  ÖªµÀÄÄλµÀÓÑÓйý¸øperlÉèÖÿÉÓõÄi18n/l10n»·¾³±äÁ¿µÄûÓÐ? ¸øСµÜ
  ˵˵ºÎÈç? 

лÁËÏÈ. :)

Rat@2000.12.19Reply to: