[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ÇëÎÊÈçºÎÔÚRedHat6.2Ï°²×°dpkg?zw@zhaoway.com wrote:

> On Sat, Jul 29, 2000 at 08:24:35AM +0800, shuyong wrote:
> > ÎÒÊdzõ´Î½Ó´¥debianµÄÐÂÊÖ,ÇëÎÊÈçºÎÔÚRedHat6.2Ï°²×°dpkg?
>
> ÏëÇëÎÊÒ»ÏÂÐǪ̈ΪºÎÒªÔÚ RH ÖÐ×° Dpkg ÄØ?
> Dpkg ÕýÈç Rpm ÊÇϵͳÉϷdz£¹Ø¼üµÄÒ»¸ö²¿·Ý, ¼´Ê¹ÔÚ RH ÉÏ
> ±àÒë°²×°³É¹¦, Ò²²¢²»»áÇáÒ×¾ÍÄÜÔÚ RH ÉÏ×ÔÈçʹÓõÄ.
> (ËäÈ» Dpkg ÊÇÓÐÔÚ·Ç Debian ϵͳÉÏ°²×°Ê¹ÓõݸÀý...)
>

ÎÒÖ÷ÒªÊÇÏë½â¿ªdebµÄ°ü.ÒòΪdebianÓв»Éٺö«Î÷ÎÒÏëÓÃ,µ«Óֽⲻ¿ª.°´µÀÀí˵,dpkg×÷Ϊ
Ò»¸öÓ¦ÓÃÈí¼þ²»Ó¦¸Ã¹ý¶àÒÀÀµÏµÍ³µÄ,ÕâÑùÒ²ºÃÔÚ±ðµÄϵͳÉÏÆÕ¼°.

>
>
> ²»ÖªÐǪ̈ÊÇ·ñÓÃµÄ autoconf/automake/... ×îеİ汾?
> ÎÒûÓÐÊÖ¹¤°²×°¹ý Dpkg , ºÇºÇ...
>
>

RH6.2ÀïµÄ¶«Î÷Ó¦¸ÃÊǺÜеÄ,¾ÍÊDz»ÖªµÀ×îеÄdpkg1.6.14ÔÚÄÄÀïÏÂÔØ.
Reply to: