[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

KDE¤j®a¦n¡M

§Ú¥s¶¾º~¥Û¡M²üÄõ¨Óªº¡M¤Ó¤Ó¬O¥xÆW¤H¡M¥Ø«e¥Î
Debian GNU/Linux 3.0 Woody¡M¦ý¬Oupgrade¨ì
testing¡C

§Ú·Qµ¹§Ú¤Ó¤Ó¥Î¤¤¤åKDE¡M¦ý¬O¨ì²{¦bÁÙ¤£¦¨¥\¡C
µo²{¤WºôKDE ªº¸ê®Æ¤£¬O«Ü²M·¡ÁÙ¬O¤w¸g¦Ñ¤Æ¤F¡M
©Ò¥H¨ì²{¦bÁÙ¤£²M·¡§Úªº°ÝÃD¦b­þ¸Ì¡C

§Ú¥ÎAPT-GET ¦w¸Ë¤U­±ªº³nÅé¡R
kde-i18n-zhtw¡M mozilla-locale-zh-tw¡M xfonts-cmex-big5p¡M xfonts-intl-chinese¡M xfonts-intl-chinese-big¡M xcin¡M xa+cv¡M ttf-arphic-bsmi-001p¡M rxvt-ml¡M cpanel¡M chinput¡M libtabe2¡C

µM«áupdate locales:
/etc/locale.gen
en_US ISO-8859-1
nl_NL ISO-8859-1
zh_TW BIG5

µM«á§ïÅÜ$home/.xsession¡R
export LANG=zh_TW.Big5
export LC_ALL=zh_TW.Big5
export LC_CTYPE=zh_TW.Big5
export KDE_LANG=zh_TW.Big5
export XMODIFIERS="@im=xcin"
exec xcin &
exec cv
exec kde2

³Ì«á¥ÎKDE ªºcontrol center ¿ïzh_TW ¦ý¬O¨S¦³¤¤¤å
¥X¨Ó¡C¤µ¤Ñªá¾ã¤Ñ¸Õ¸Õ«Ü¦h¤èªkÁÙ¬O¨S¦³¦¨¥\¡C§A­Ì
¯à¤£¯à§i¶D§Ú°ÝÃD¦b­þ¸Ì¡M©Î§i¶D§Ú³Ì·sKDE ªº¸ê®Æ
­þ¸Ì¥i¥H§ä¨ì¡CÁÂÁ¤j®a¡C
Reply to: