[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Eterm 中文化¡° ¤Þ­z¡mChihchun (Rex)¡n¤§»Ê¨¥¡G
>   ¬é»Ý­n§iª¾ Eterm XMODIFIERS="@im=xcin"¡A Eterm ´Nª¾¹D¸Ó¥Î xcin
>   ¤£»Ý­n¨ä¥L³]©w¤F¡C

   ¶â,¨S¿ù,¦ý¬O¦]¬°¦b§Úªº4­Ó¨BÆJ¤¤¨Ã¨S¦³¥[¤W XMODIFIERS ³o­ÓÀô¹ÒÅܼÆ
   ©Ò¥H¥²»Ý­n§@³]©w, §Ú·Q³o¬O­Ó¤H³]©w°¾¦nªº°ÝÃD

   By Typical
--
¡° Origin: SayYA ¸ê°T¯¸ <bbs.sayya.org> 
¡» From: apt.wmlab.csie.ncu.edu.twReply to: