[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Eterm 中文化¡° ¤Þ­z¡mTypical («æÃø±Ï§U)¡n¤§»Ê¨¥¡G
>  ±q potato ¤É¯Å¬° woody ·Q§â Eterm ³]©w¬°¤ä´© xim
>  ¨Ì·Ó Debian Chinese FAQ ¤¤»¡ªº
>     ±N ~/.Eterm/themes/Eterm/user.cfg ¤¤¥[¤J
>  ·íµM¤w¸g¦Ò¼{¨ì Eterm version ªº°ÝÃD, Woody ¤¤ªº Eterm ¬O 0.92
>  begin xim
>  input_method xcin
>  preedit_type OverTheSpot
>  end xim
>  ¥´¤J xcintem ©I¥s¥X xcin
>  ¦ý¬O¸ÕÅ窺µ²ªGÁÙ¬O¤£¯à¨Ï¥Î xcin ·í§@ Eterm xim ªº¿é¤J
>  ¦³¤H¦³¹J¹L¬Û¦Pªº°ÝÃD¶Ü??
>  ¦b¤¤¤å¦rÅã¥Ü¤è­±,Eterm ¸Ì¤w¸g³]©w¦n¤F,©Ò¥H¬O¥i¥HÅã¥Ü¤¤¤åªº
>  By Typical

   ¶â,ÁÂÁªFªF©M mxu ªº»¡©ú,¤§«á¤S¸Õ¤F¤@¤Uµo²{¦bÀô¹ÒÅܼƪº°ÝÃD
   ­ì¥»¥H¬°¤@©w­n¥[¤W XMODIFIERS=@im=xcin ³o­ÓÅܼÆ
   «á¨Óµo²{¨Ã¤£»Ý­n,Á`µ²¤@¤U:

   1. ¦b ~/.Eterm/themes/Eterm/user.cfg
    ¥[¤J
    begin xim
    input_method xcin
    preedit_type OverTheSpot
    end xim

   2. ³]©w¦nÀô¹ÒÅܼÆ
    # export LC_CTYPE=zh_TW.Big5

   3. °õ¦æ xcin

   4. °õ¦æ Eterm

   ³o¼Ë´N¥i¥H¤F... :)
   ¦b¹êÅ窺¹Lµ{¤¤,µo²{¦b°õ¦æ Eterm ¤§«e¥²»Ý­n¥ý°õ¦æ xcin
   ¦p¦¹ Eterm ¤~¯à¶¶§Q¨Ï¥Î xcin, ¦b xcin °õ¦æ¤§«eªº
   Eterm ¨ÃµLªk¨Ï¥Î xcin ·í input server, ³o¼Ëºâ¬O bug ¶Ü??

   By Typical


--
¡° Origin: SayYA ¸ê°T¯¸ <bbs.sayya.org> 
¡» From: apt.wmlab.csie.ncu.edu.twReply to: