[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [問題]sid的中文輸入¡° ¤Þ­z¡mVSOP (Nonego)¡n¤§»Ê¨¥¡G
> ¦bsid¸Ì¹J¨ì¤@­Ó«Ü©_©Çªº¨Æ¥ó
> xcin¥u¯à¥Îxcinterm-big5¨Ó¶}±Ò
> ¦Ó¶}±Ò«á¤]¤£¯à¦bmozilla©Îkonquerorµ¥À³¥Î³nÅé¿é¤J¤¤¤å
> °£«D¦b¤@¶}©l©Ò°õ¦æªºxcinterm-big5¤¤
> ¥H¤U«ü¥Oªº¤è¦¡¶}³nÅé, ¦p: mozilla
> ´N¥i¥H¿é¤J¤¤¤å
> §Ë¤F¤@­Ó±ß¤WÁÙ¬O¤£ª¾¹D°ÝÃD¦b¨ºÃä...
§ä¨ì¯u¥¿ªº¸Ñµª¤F
°ÝÃD¦b©ókdm(©Îgdm)­nloginªº¿ï³æ¨ºÃä
­n¿ï¾Üdefault, ¤~·|¥hŪ~/.xsession
¦pªG¿ï¦¨kde3©Î¨ä¥Lªº«h·|¸õ¹L.xsession³o¤@¬q, ©ó¬O´N¤£·|±Ò°Êxcin&
--
¡° Origin: SayYA ¸ê°T¯¸ <bbs.sayya.org> 
¡» From: vega.cs.tku.edu.twReply to: