[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

有關 kde2, koffice 與中文輸入hi, all:

  unstable ªº XFree86 ¬O 4.0.2, kde 2.1 beta2, xcin 2.5.2.2

  §Ú¤]¦b /etc/profile ¤¤³]©w¤F

  export XIM="xcin" ¥H¤Î export XMODIFIERS="@im=xcin"

  ¶}¾÷¶i¥h crxvt + xcin ¥i¥H¿é¤J¤¤¤åµL»~, Konquer ¤]¥i¥H show ¥Xº}«Gªº¤¤¤å¦r.

  ¨º½Ð°Ý­n«ç¼Ë¤~¯à¦b KOffice ¤¤¿é¤J¤¤¤å©O?

  thks:-)
--
¡° Origin: ¿ßªÅ¦æÀ] ¡» From: ms10.hinet.netReply to: